Tài liệu về : “Mẫu Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ

Mẫu Tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Mẫu Tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ
... 200..TỜ TRÌNH(V/v: Miễn nhiệm cán bộ) Kính gửi: ……………………….-Căn cứ vào....................-Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. ......................................đề nghị tiến hành việc ... các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ. BMNS-362 ... I:(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm( 2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác(3)-Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm( 4)-Liệt kê các...
 • 2
 • 7,694
 • 26

Mẫu Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ

Mẫu Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ
... 2005TỜ TRÌNH(V/v: bổ nhiệm cán bộ) Kính gửi: ……………………….-Căn cứ vào....................-Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. ......................................đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm ... xuất bổ nhiệm vào(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề xuất bổ nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất bổ nhiệm cán bộ. Phần ... tên cán bộ được đề xuất bổ nhiệm( 2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác và phòng/ban nơi cán bộ được đề xuất chuyển đến.(3)-Vị trí công tác hiện tại đang có và vị trí công tác đề xuất bổ...
 • 2
 • 15,444
 • 55

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM
... Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM ... và các văn bản hướng dẫn. 5. Chế độ đối với cán bộ đi công tác: - Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ... nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn...
 • 2
 • 925
 • 3

Tài liệu Mẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng doc

Tài liệu Mẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng doc
... Tự do - Hạnh phúc Số: /Tr (Địa danh), ngày…………tháng… …năm……. TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thực hiện Luật Thi đua, Khen ... ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số1) (Tên đơn vị cấp trên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên đơn ... 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005, của Chính phủ, Thông tư số…… /TT-BNN-TCCB, ngày….tháng…….năm 2008,của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen...
 • 2
 • 503
 • 0

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf
... UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr , ngày tháng năm 20 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ... của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng ... 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi...
 • 2
 • 849
 • 12

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam pot

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam pot
... Mẫu số 1 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……………./TTr………… Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… TỜ TRÌNH ... tháng …. năm …… TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện ... /2012/TT-BKHĐT ngày…/…./ 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”, đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ xét tặng Kỷ niệm chương...
 • 2
 • 722
 • 1

MẪU TỜ TRÌNH Về việc ban hành ...... pot

MẪU TỜ TRÌNH Về việc ban hành ...... pot
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-UBND , ngày tháng năm 20 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kính gửi: Hội đồng nhân dân Lời dẫn I. Sự cần thiết ban hành Nêu rõ mục ... TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HOẶC XEM XÉT TRÌNH NGHỊ QUYẾT RA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA ... hành của địa phương II. Quá trình soạn thảo Nêu rõ quá trình soạn thảo, đã lấy ý kiến hoặc tổ chức hội nghị góp ý kiến, khảo sát như thế nào, với đối tượng nào, việc tiếp thu ý kiến góp ý (nêu...
 • 2
 • 478
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP