CTPT hợp chất hữu cơ

Chuyên đề bài tập lập CTPT Hợp chất hữu

Chuyên đề bài tập lập CTPT Hợp chất hữu cơ
... gam CTPT hai chất lần lợt A C5H10O2; C6H12O2 B C5H8O2; C6H10O2 C C4H10O2; C5H12O2 D C6H10O2; C7H12O2 Bài 19 Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam chất hữu A cần vừa đủ 3,08 lít O2 (đktc), thu đợc hỗn hợp ... A 1; B 1; C 1; D chọn A C Bài 22 Đốt cháy hoàn toàn 0,37 gam chất A thu đợc 0,27 gam H2O 336 ml CO2 (đktc) tỉ khối A với metan 4,625 xác định CTPT A Bài 23 Hai hợp chất A B có 53,33 % oxi theo ... lần khối lợng phân tử A để đốt chát hết 0,04 mol hỗn hợp A B cần 0,1 mol O2 xác định CTPT A B Bài 24 Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam hợp chất hữu D cần vừa đủ 2,24 lit O2 (đktc), thu đợc khí CO2...
 • 3
 • 2,598
 • 103

XD CTPT hop chat Huu co(P1)

XD CTPT hop chat Huu co(P1)
... Tính a=? xác định CTPT X biết MX < 150đvC Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,82 (g) A dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư xuất g kết tủa khối lượng bình tăng thêm 3,54 g Xác định CTPT A biết số ... tố b Biết tỉ khối A so với He 7,5 Xác định CTPT A Bài 20: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X ta có tỉ lệ: nX: nO2: nCO2: nH2O = 0,25: 1,375: 1: Tìm CTPT X Bài 21 Trộn 400 ml chất hữu X (C, H, ... ml khí bị hấp thụ phốt Xác định CTPT A Bài 22 Đốt cháy hoàn toàn lít khí A cần lít O 2, thu lít CO2 lít H2O Các thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định CTPT A Bài 23 Đốt cháy hoàn toàn...
 • 2
 • 598
 • 19

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ
... (đkc) tạo thành oxit sắt Xác định công thức oxit sắt? Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A thu 1,08 gam H2O 1,344 lit SO2 (đkc) Xác định công thức phân tử hợp chất A? Bài 5: Khử hoàn toàn ... hiệu suất pư cracking 107 dùng chất thích hợp để loại tạp chất khỏi hỗn hợp sau: a.Metan lẫn tạp chất axetylen b.Ancol etylic lẫn tạp chất axit axetic 108 Hợp chất hữu E este glixerol Trong E este ... hoàn toàn mol chất A cần 212,8 l O2 Xác định CTPT A Biết khí đo đktc 31 Khi đốt cháy hoàn toàn lượng hợp chất hữu X cần 0,8 g O2, người ta thu 1,1 g CO2; 0,45g H2O sản phẩm khác Xác định công thức...
 • 15
 • 1,642
 • 19

Lập CTPT hợp chất hữu

Lập CTPT hợp chất hữu cơ
... gam hợp chất hữu X thu a gam CO2 b gam H2O biết 3a = 11b 7m = 3(a +b) tỷ khối X so với không khí < Công thức phân tử X là: A C3H8 B C3H4O2 C C2H6 D C3H6O2 0025: Đốt cháy 1,08g hợp chất hữu X ... 0029: Cho vào khí kế 10 ml hợp chất hữu X (chứa C, H, N), 25ml H 40 ml O2 bật tia lửa điện cho hỗn hợp nổ Đưa hỗn hợp điều kiện ban đầu, ngưng tụ hết nước, thu 20ml hỗn hợp khí có 10 ml khí bị ... thức phân tử X là: A C2H6 B C2H4 C C3H6 D C3H8 0023: Đốt cháy hoàn toàn 18g hợp chất hữu X cần 16,8 lit O (ở đktc) hỗn hợp thu gồm CO nước có tỷ lệ thể tích 3:2 Biết tỷ khối X so với H2 36 Công...
 • 2
 • 274
 • 1

tìm ctpt của hợp chất hữu

tìm ctpt của hợp chất hữu cơ
... 80 Tìm CTPT X 18 Đốt cháy hoàn toàn 1,3 gam chất hữu A sinh 4,4 gam CO2 0,9 gam H2O a) Hỏi A có nguyên tố nào? b) Biết chất hữu A có tỉ khối không khí 2,7.Xác định CTPT A c) Cho 1,3 g chất hữu ... cháy hoàn toàn hợp chất hữu X thu đợc CO2 hơI nớc với tỉ lệ V VCO2 : VH2O : Tỉ khối củũa so với hiđro 36 Tìm CTPT X Các V khí đo điều kiện nhiệt đọ áp suất 14 Phân tích hợp chất hữu thấy 2,1 phần ... hiđro Hãy xác định CTPT hợp chất hữu nói biết gam hơI chất đktc chiếm thể tích 373,3 cm3 15 Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí A cần 2,5 thể tích O2 sinh 8,8 g CO2 1,8 gam H2O Tìm CTPT A biết A có...
 • 4
 • 523
 • 8

BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CTPT VÀ VIẾT CTCT CỦA HỢP CHẤT HỮU pptx

BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CTPT VÀ VIẾT CTCT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ pptx
... p-ứng ) 9) Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hợp chất hữu (A) thu 26,88 lít CO2 ( đktc )và 10,8 gam H2O 1) Xác định CTĐG (A) 2) Xác định CTCT viết PTHH xảy (A) trường hợp sau đây: a Biết : 1mol (A) + mol ... theo khối lượng Xác định CTPT A đề xuất CTCT A Hướng dẫn: a) Đặt CTTQ hợp chất A CnHm ( số mol : a ) Lập luận tìm : n = m n  6,15  CTPT có: C2H2 , C4H4 , C6H6 b) * Giả sử A C2H2 , viết PTHH xảy ... rượu mạch hở (C) : C2H5O Hãy xác định CTPT chất A,B,C viết CTCT Hướng dẫn: Tìm CTPT chất A Từ CTĐG : C2H3O2  CT nguyên : (C2H3O2)n  CnH2n(COOH)n (*) Mặt khác CTTQ axit hữu mạch hở có dạng : CmH2m+2-2k-a(COOH)a...
 • 3
 • 1,443
 • 19

XÁC ĐỊNH CTPT CỦA HỢP CHẤT HỮU

XÁC ĐỊNH CTPT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ
... 100 = 46,46 % 5- Xác định công thức phân tử chất hữu a) Các công thức xác định khối lợng phân tử chất: MA = mA/nA: Thông số quan trọng để xác định đợc công thức phân tử xác định đợc khối lợng ... định gián hiệu khối lợng ban đầu hợp chất khối lợng nguyên tố xác định đợc 3- Phân tích định lợng nguyên tố: a) Định lợng C: xác định khối lợng C thông qua việc xác định lợng CO2 thông qua phơng ... 0,53g ôxi điều kiện Xác định CTPT rợu Bài tập 11: Cho m gam Hiđrocacbon có thể tích với m gam CO2 a) Hãy xác định CTPT hiđrocacbon b) Xác định CTPT hiđrocácbon B cho biết hỗn hợp X chứa A B có...
 • 7
 • 707
 • 3

SKKN: Thiết lập CTPT của hợp chất hữu

SKKN: Thiết lập CTPT của hợp chất hữu cơ
... xác đònh số nguyên tử nguyên tố hợp chất gặp dạng cụ thể để xác đònh công thức hợp chất biết dạng tổng quát xác đònh tên hợp chất tìm Bảng phân loại hợp chất hữu : ( Chương trình hoá học lớp ... hoạ : Bài : Đốt chất hoàn toàn gam hợp chất hữu (A) chứa nguyên tố : C, H, O, kết thu 6,6 gam CO2 3,6 gam H2O Biết tỷ khối hợp chất khí H2 30 Xác đònh công thức phân tử hợp chất hữu (A) ? Giải ... HS không làm tập dạng xác đònh công thức hợp chất hữu cơ, lý mà chọn nội dung đề tài : " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP DẠNG LẬP CÔNG THỨC HP CHẤT HỮU CƠ ” áp dụng thành công vào giảng dạy, hội...
 • 16
 • 280
 • 1

BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CTPT VÀ VIẾT CTCT CỦA HỢP CHẤT HỮU pot

BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CTPT VÀ VIẾT CTCT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ pot
... p-ứng ) 9) Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hợp chất hữu (A) thu 26,88 lít CO2 ( đktc )và 10,8 gam H2O 1) Xác định CTĐG (A) 2) Xác định CTCT viết PTHH xảy (A) trường hợp sau đây: a Biết : 1mol (A) + mol ... theo khối lượng Xác định CTPT A đề xuất CTCT A Hướng dẫn: a) Đặt CTTQ hợp chất A CnHm ( số mol : a ) Lập luận tìm : n = m n ≤ 6,15 ⇒ CTPT có: C2H2 , C4H4 , C6H6 b) * Giả sử A C2H2 , viết PTHH xảy ... rượu mạch hở (C) : C2H5O Hãy xác định CTPT chất A,B,C viết CTCT Hướng dẫn: Tìm CTPT chất A Từ CTĐG : C2H3O2 ⇒ CT nguyên : (C2H3O2)n ⇔ CnH2n(COOH)n (*) Mặt khác CTTQ axit hữu mạch hở có dạng : C mH2m+2-2k-a(COOH)a...
 • 3
 • 516
 • 5

Bài 21: Phương pháp phân biệt các hợp chất hữu

Bài 21: Phương pháp phân biệt các hợp chất hữu cơ
... học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất hữu Câu 21 Có lọ hoá chất riêng biệt đựng: benzen; xiclohexen; xiclohexan Nhóm thuốc thử phân biệt lọ A dung dịch Br2; HNO3 đặc/ ... –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất hữu B dung dịch Br2 dung dịch HCl C dung dịch AgNO3/ NH3 dung dịch Br2 D dung dịch Br2 khí H2 Câu 12 Để làm etan có lẫn etilen phải A dẫn hỗn hợp qua dung ... dư Câu 16 Để nhận biết chất lỏng riêng biệt : C 6H6, C6H5CH3, C6H5CH=CH2 cần dùng A dung dịch NaOH B dung dịch HNO3 C dung dịch KMnO4 D dung dịch HCl Câu 17 Để phân biệt chất lỏng: pentan, pent-1-in,...
 • 3
 • 6,619
 • 79

Bài 22: Phương pháp tách các hợp chất hữu

Bài 22: Phương pháp tách các hợp chất hữu cơ
... LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài 22 .Phương pháp tách hợp chất hữu A Dd HCl B dd AgNO3/NH3 C NaHSO3và dd HCl D dd NaOH Bài 16 Dùng chất sau để tách CH3COOH khỏi hỗn hợp gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO? ... gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO? A NaOH, H2SO4 B HCl, Na C NaHSO3, Mg D HNO3, K Bài 17 Để tách vinylaxetilen khỏi hỗn hợp gồm vinylaxetilen butan cần dùng A dung dịch AgNO3/NH3 dư; dung dịch HCl ... dư ; dung dịch H2SO4 D dung dịch Br2 dư; dung dịch HCl, đun nóng Bài 18 Có hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4 Nhóm thuốc thử để tách thu C2H4 tinh khiết A vôi sống nước cất B dung dịch brom dư kẽm,...
 • 2
 • 2,088
 • 39

Bài 23: Xác định CTCT của các hợp chất hữu

Bài 23: Xác định CTCT của các hợp chất hữu cơ
... HCOONH3CH2CH3 Bài 19 A hợp chất hữu có CTPT C 5H11O2N Đun A với dung dịch NaOH thu hợp chất có CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t0 thu chất hữu D có khả cho phản ứng tráng gương CTCT A A CH2 ... –Thầy Sơn Bài 14 Đốt cháy amin no đơn chức mạch không phân nhánh ta thu CO H2O có tỉ lệ mol nCO2 : n H2O : 11 CTCT X A (C2H5)2NH C CH3CH2NHCH2CH2CH3 Bài 15 Bài 23 Xác định CTCT hợp chất hữu B CH3[CH2]3NH2 ... Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 23 Xác định CTCT hợp chất hữu Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng...
 • 3
 • 1,473
 • 16

Danh pháp hợp chất hữu - P8

Danh pháp hợp chất hữu cơ - P8
... 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm A xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, ... lệ mol : A B C D Câu 14: Hợp chất CH3CH2-CH(CH3)-C ≡ C-CH(CH3)2 có tên A 3, 6- imetylhept-4-in C 5-etyl-2-metylhex-3-in B isopropylisobutylaxetilen D 2, 5- imetylhept-3-in Câu 15: Phát biểu sau ... thu hợp chất no, mạch nhánh Z có khả trùng hợp tạo polime Công thức cấu tạo Z A (CH3)2CH-C ≡ CH B CH2=CH-CH2-CH=CH2 C CH3-CH=CH-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-CH=CH2 Câu 22: Cho chất: xiclobutan, 2-metylpropen,...
 • 4
 • 978
 • 16

Danh pháp hợp chất hữu - P16

Danh pháp hợp chất hữu cơ - P16
... c ấu tạo A A CH3-COO-CH(CH3)2 B CH3-COO-CHCl-CH3 C CH3-COO-CH2-CH2Cl D CH3-COO-CH=CH2 Câu 20: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu hai sản phẩm hữu X Y Từ X điều ... CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 22: Khi thủy phân hoàn toàn este đơn chức A dung dịch NaOH dư, người ta thu muối hữu Công thức A A CH3COOC6H5 ... glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D CH3-COONa,...
 • 5
 • 574
 • 4

Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu đa chức, tạp chức và Polime ban bản ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức và Polime ban cơ bản ở trường Trung học phổ thông (THPT)
... CH3-CH(NH3HSO4)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH, CH3-CH(NH2)-COONa, CH3-CH(NH3HSO4)-COOH C.CH3-CH(NH3HSO4)-COOH, CH3-CH(NH2)-COONa, CH3-CH(NH2)-COONH4 D CH3-CH(NH2)-COOH, CH3-CH(NH2)-COONa, CH3-CH(NH2)-COONH4 ... HO-CH2-CHCl-CH2Cl, ClCH2-CH(OH)-CH2Cl B CH2=CH-CH3, CH2=CH-CH2Cl, HO-CH2-CHCl-CH2Cl C CH2=CH-CH3, CH2=CH-CH2Cl, Cl-CH2-CHCl-CH2Cl D CH2=CH-CH3, CH2=CH-CH2Cl, ClCH2-CH(OH)-CH2Cl 34) Cho cỏc hp cht ... CnH2n-mOm C CnH2n+2-mOm D CnH2nOm Cl ,500 C NaOH, t o 33) Cho s A B C HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH Cụng thc cu to H O, Cl ca A, B, C ln lt l: A Cl-CH2-CHCl-CH3, HO-CH2-CHCl-CH2Cl, ClCH2-CH(OH)-CH2Cl...
 • 121
 • 982
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tìm ctpt hợp chất hữu cơbài tập lập ctpt hợp chất hữu cơbài toán xác định ctpt hợp chất hữu cơbài tập xác định ctpt hợp chất hữu cơ violetbài tập về xác định ctpt hợp chất hữu cơcách xác định ctpt hợp chất hữu cơbài tập xác định ctpt hợp chất hữu cơphương pháp xác định ctpt hợp chất hữu cơbài tập về lập ctpt hợp chất hữu cơchuyên đề bài tập lập ctpt hợp chất hữu cơcác phương pháp cơ bản để xác định ctpt hợp chất hữu cơ phần 1bài tập nâng cao về xác định ctpt hợp chất hữu cơbài toán xác định ctpt hợp chất hữu cơ 11hợp chất hữu cơ x có ctpt c4h8o2xác định ctpt của hợp chất hữu cơTUT VERI FB chất nhất 2017Đề tài gãy xương cánh tayCÁC cơ hội TIẾT KIỆM điện NĂNGChương 05 TCKTĐộng cơ điện xoay chiềuGiải pháp đánh giá toàn diện tình trạng động cơ điênS ả n PH ẩ m d ẫ n ĐỘNGSINH lý hệ TIÊU hóaCÁC GIẢI PHÁP hạn CHẾ TAI BIẾN địa CHẤT từ KINH NGHIỆM THỰC tế THI CÔNGDỰ báo NGUY cơ và CƯỜNG độ PHÁT TRIỂN TRƯỢT lở KHU vực THỊ xã bắc kạnHIỆN TRẠNG sạt lở ĐƯỜNG hồ CHÍ MINH KHU vực đèo lò XOKHAI THÁC mỏ xây DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦMTAI BIẾN địa ĐỘNG lựcđứt gãy kiến tạoPHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT ADN TỔNG số từ mẫu gỗTHIẾT kế nứt vỉa THỦY lực tối ưu CHO TẦNG OLIGOCENE dướiBC DHDL điện cơBC DHDL ITASCOBC DHDLHP quyênBáo cáo thực tập full
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập