ga dt dai so

TẬP HỢP -GA CHUYÊN ĐẠI SỐ 10

TẬP HỢP -GA CHUYÊN ĐẠI SỐ 10
... Ghi bảng- trình chiếu GV: - Ôn tập khái niệm tập hợp học lớp dới: - Các cách cho tập hợp + Là khái niệm Toán học + Liệt kê phần tử tập hợp + Phát vấn: Thờng cho tập hợp cách ? + Chỉ rõ tính chất ... + Liệt kê phàn tử tập hợp + Chỉ rõ tính chất đặc trng cho phần tử tập hợp - Thực hoạt động Hoạt động 2: Tập tập hợp Hoạt động giáo viên học sinh + hdtp1: tiếp cận kháI niệm tập GV Cho A ={1;2; ... a) Tập A B (x, x A x B ) Nói :Tập A bị chứa tập B hay tập B chứa tập A Tính chất: ( A B ) ( B C ) A C A A, A A, A b) Tập hợp A = B ( A B ) B A Ghi bảng- trính chiếu Sgk học tập...
 • 4
 • 127
 • 0

GA Dai So 7 Ca nam

GA Dai So 7 Ca nam
... góc là: d1d2, d1d8, d3d4, d3d5, d3d7 ? Bốn cặp đờng thẳng song song với Bốn cặp đờng thẳng song song là: d2//d8, d4//d5, d4//d7, d5//d7 ? qqt1369385 178 .doc 27 GV: đọc nội dung tập 55 sgk/104 ... thẳng song hình có hai đờng thẳng song song: c g p ?1: song? a d 600 m 450 900 450 e 800 600 n ? Vậy hai đờng thẳng song b song ? a) b) c) GV: tính chất hai đờng - Hình a) đờng thẳng a song song ... tổng quát hai tính 2) Ba đờng thẳng song song: ?2: a) d d song song với chất b) Vẽ ad: H Đ thầy-trò GV: Cho học sinh vẽ hình 28 sgk/ 97 ? Nhận xét xem d d có song song với không ? GV: Hãy vẽ đờng...
 • 121
 • 191
 • 0

ga dai so 7

ga dai so 7
... Chuẩn bò : 16, 17 / 20 Giáo viên : Khuất Quang Dũng Trang 19 THCS Lương Thế vinh Giáo án đại số Lớp Sỉ Số Vắng Ngày dạy 7A1 44 7A2 43 7A10 45 17/ 02/06 15/02/06 17/ 02/06 Ngày so n 15/1/06 15/1/06 ... (SBT) xem trước số trung bình cộng / 17 Lớp Sỉ Số Vắng Ngày dạy 7A1 44 7A2 43 7A10 45 15/02/06 13/02/06 13/02/06 Ngày so n 15/1/06 15/1/06 - Tuần: 22 - Tiết : 47 15/01/06 SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I/ Mục ... 14 THCS Lương Thế vinh Lớp Sỉ Số Vắng Ngày dạy Ngày so n Giáo án đại số 7A1 44 17/ 1/06 15/1/06 7A2 43 7A10 45 - Tuần: 21 - Tiết : 46 20/1/06 17/ 1/06 15/1/06 15/01/06 LUYỆN TẬP BIỂU ĐỒ I/ Mục tiêu...
 • 73
 • 197
 • 0

GA Dai so !0 ky II

GA Dai so !0 ky II
... Kn phép biến đổi tơng đơng HĐGV HĐHS Nội dung kiến thức III Một số phép + Gv cho Học sinh đọc +Học sinh trả lời tìm biến đổi bất SGK Có so sánh đợc giống phơng trình bất phơng phơng trình bất ... suất , so sánh tần số tần suất giá trị HĐGV HĐHS Nội dung ghi bảng + Thông qua tỉ số II/ Tần suất Khía niệm tần suất Bảng phân bố tần số tần số tần suất Năng suất Tần số Tần suất(%) ? Hãy so sánh ... vào hớng dẫn + Một nhà máy có hai dẫn GV GV máy SX M1, M2 + SX SP I, II + Một sản phẩm I lãi triệu + HS xây dựng + Một sản phẩm II lãi + Yêu cầu học sinh thảo hệ bất phơng 1,6 triệu luận đa công...
 • 56
 • 154
 • 0

Ga Powerpoint tiết 29 - Đại số 9

Ga Powerpoint tiết 29 - Đại số 9
... Tiết 29: ÔN TẬP CHƯƠNG II I HÀM SỐ BẬC NHẤT Khái niệm hàm số bậc nhất: Là hàm số có dạng y = ax + b (a ≠ 0) Tính chất hàm số bậc - TXĐ: với ∀x ∈ ¡ - Tính chất biến thiên: Hàm số đồng ... (d’) ⇔ a.a’ = -1 * (d) ≡ (d’) ⇔ a = a’ b = b’ * (d) B - BÀI TẬP Các dạng tập thường gặp chương Vẽ đồ thị hàm số nhận xét tính chất nó: + Vẽ đồ thị hàm số + Tìm điều kiện tham số để hàm số đồng biến, ... + Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) qua O(0; 0) M(1; a) + Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) qua E(0; b) b F( − ; 0) a I HÀM SỐ BẬC NHẤT Góc tạo đồ thị (d): y=ax+b (a≠0) với trục Ox - Hệ số góc • Góc...
 • 14
 • 219
 • 2

GA Đại số 8 trọn bộ

GA Đại số 8 trọn bộ
... nhận xét, bổ sung c 13,5.5 ,8 8,3.4,2 5 ,8. 8,3 +4,2.13,5 = (13,5.5 ,8 + 4,2 ì13,5) (8, 3.4,2 + 5 ,8. 8,3) = 13,5.( 5 ,8 + 4,2 ) 8, 3( 4,3 + 5 ,8) =13,5.10 8, 3.10 =10.(13,5 8, 3) Dạng 3: Giải toán tìm ... x ) = 81 nhóm 48 x 12 x 20 x + + x 48 x + 112 x = 81 83 x = 81 Gọi nhóm báo cáo kết Các nhóm khác nhận xét bổ sung 83 x = 83 x =1 Vậy x =1 Bài 14 (T9 - SGK) - Hãy viết công thức ba số tự ... Gọi số tự nhiên chẵn liên tiếp là: chẵn liên tiếp? 2n, 2n + 2, 2n + (n N ) ta có: -Hãy biểu diễn diện tích số sau lớn ( 2n + 2)( 2n + 4) 2n(2n + 2) = 192 tích số đầu 192 4n + 8n 4n 4n = 192 8n...
 • 170
 • 297
 • 0

GA đại số 8

GA đại số 8
... làm ?1 tr 38 SGK 10 x y 10 x y : x 5y HS : Tử mẫu phân thức tìm có hệ số nhỏ , số mũ thấp so với hệ số số mũ - 43 Giáo án: Đại số lớp Hỏi : Em có nhận xét hệ số tương ứng phân thức cho số mũ phân ... thêm phân số vào tập hợp số nguyên phép chia cho số nguyên khác thực Ở thêm vào tập đa thức phần tử tương tự phân số mà ta gọi phân thức đại số Dần dần qua học HS - 37 Giáo án: Đại số lớp thấy ... thức ( mẫu ) GV : Ta biết số nguyên coi phân số với mẫu số Tương tự , đa thức coi phân thức với mẫu thức : A = GV cho HS làm ?1 A HS lấy VD HS : Số , số phân thức đại số = ;1= mà ; 1 đơn thức...
 • 144
 • 214
 • 0

GA dai so 9 KY II

GA dai so 9 KY II
... trình bậc hai ẩn ( 20 phút) - Cho HS lm ?2 - Gii thiu nghim ca h pt biu din trờn mpt nh SGK - Cho HS xột vd VD1 : Xột h pt : - Cho hs tham kho bi gii SGK x+ y = - Yờu cu HD bin i (1) v (2) v ... -3/2 y - Tin hnh VD3 tng t vd , (d1) (d2) - Cho HS lm ?3 /10 - Cho HS c phn tng quỏt SGK / 10 - Gii thiu phn chỳ ý SGK /11 x Nhỡn trờn th , ta thy (d1) // (d2) nờn h ó cho vụ nghim VD3 : Xột...
 • 3
 • 134
 • 0

GA dai so 9 KY I

GA dai so 9 KY I
... tËp B i 41 tr 23 SGK BiÕt 9, 1 19 ≈ 3,0 19 H·y tÝnh 91 1 ,9 ; 91 1 ,9 ≈ 30, 19 (d i dÊu phÈy sang ph i ch÷ sè ë kÕt qu¶) 91 190 ; 0, 091 19 ; 0,00 091 19 91 190 ≈ 301 ,9 GV g i HS ®øng t i chç tr¶ l i : Ho¹t ... t¾c chia hai c¨n thøc bËc hai HS ®äc qui t¾c Ví dụ 2: 80 a) GV cho HS lµm ?3 49 49 25 49 49 : = : = = = b) 8 8 25 25 HS lµm ?3 99 9 a) GV gi i thiƯu chó ý SGK A = B A 80 = 16 = = 111 = 99 9 = =3 ... tiªu Qua b i nµy häc sinh cÇn : - BiÕt ph i hỵp c¸c kü n¨ng biÕn ® i biĨu thøc chøa c¨n thøc bËc hai - BiÕt sư dơng kü n¨ng biÕn ® i biĨu thøc chøa c¨n bËc hai ®Ĩ gi i c¸c b i to¸n liªn quan B...
 • 111
 • 174
 • 0

GA. ĐẠI SỐ 11-HKI

GA. ĐẠI SỐ 11-HKI
... Chọn (B) Số số có chữ số đôi khác mà chữ số hàng đơn vị chữ số chẵn (tức chữ số 0, 2, 4, 6) (chữ số (kể từ bên trái) không thiết khác 0) 4.6.5.4.3 = 1440 Các số có chữ số đôi khác mà chữ số hàng ... nhân Để lập số chẵn có ba chữ số abc từ chữ số cho ta chọn chữ số a tập {1, 2, 3, 4, 5, 6}, chữ số b tập {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} chữ số c tập {0, 2, 4, 6} Như chữ số a có cách chọn, chữ số b có cách ... = 336 kết Bài Số đoạn thẳng số tổ hợp Số vectơ số chỉnh hợp a) Vậy số đoạn thẳng mà hai đầu mút hai điểm thuộc P số tổ hợp chập n phần tử, tức An = n(n − 1) 2 b) Số vectơ cần tìm số chỉnh hợp...
 • 43
 • 162
 • 0

GA Dai so 8 tiet 26

GA Dai so 8 tiet 26
... ng mu thc nhiu phõn thc BTVN: 15, 16, 18sgk trang 43 Chun b tit sau Luyn IV- RT KINH NGHIM: . Giaựo aựn ủaùi so ẹaởng Trửụứng Giang ... em cú nhn xột gỡ? Treo bng ph ni dung vớ d sgk trang 41 hng dn HS tỡm MTC ca hai phõn thc 2 x 8x + 6x 6x (?) Vy quy ng mu thc nhiu phõn thc, mun tỡm MTC ta lm nh th no? HD hc sinh tỡm MTC (?) ... s 1 hóy nhc li cỏc bc quy ng mu hai phõn s trờn? (-) Ta tin hnh cỏc bc sau: + Tỡm MC: BCNN(6, 8) = 24 + Tỡm tha s ph bng cỏch ly MC chia cho tng mu riờng có TSP 4(24 : = 4) có TSP 3(24 : = 3)...
 • 4
 • 163
 • 0

GA Dai so 8 tiet 27

GA Dai so 8 tiet 27
... MTC, cỏch tỡm nhõn t ph, cỏch quy ng mu thc ca nhiu phõn thc - BTVN 13, 14 sbt trang 18 Chun b tit sau c v son cỏc ? Đ5 Phộp cng cỏc phõn thc i s IV-RT KINH NGHIM: ... cỏc mu thc Nhúm 1,2 2x - x2= x(2 x) MTC = x(2 x)(x + 2) + Quy ng mu 2x = x + 2(2 x )( x + 2) 8. ( x + 2) = 2x x 2( x 2)( x + 2) b)(-) MTC ca hai phõn thc chớnh Nhúm 3,4 l mu thc ca phõn thc ... cỏc phõn thc sau: a) , x + 2x x2 x4 b) x + 1, x x3 ; x x y + xy y x y xy c) Giaựo aựn ủaùi so TL Hot ng ca giỏo viờn Nhn xột hot ng nhúm ẹaởng Trửụứng Giang Hot ng ca hc sinh x x c) Ta có...
 • 5
 • 211
 • 0

GA Dai so 8 tiet 28

GA Dai so 8 tiet 28
... phộp tớnh sau: xy y + xy + y xy xy y xy + y = 3= + 2x y 2x y xy x2 y3 2x2 y3 c) x + x 18 x + x + + x 18 + x + + + x5 x5 x5 x5 x 15 3( x 5) = = =3 x5 x5 HS nhn xột, ỏnh giỏ gia cỏc nhúm, ghi ... Giaựo aựn ủaùi so TL Hot ng ca giỏo viờn Nhúm 1, 2, Nhúm 4, 5, Lu ý HS rỳt gn kt qu ( nu cú th) 15 ẹaởng Trửụứng ... Chỳ ý(sgk) Bi 22 trang 46 a) x2 x x + x2 + + x 1 x x b) x2 x x x + + x3 x x3 Giaựo aựn ủaùi so TL Hot ng ca giỏo viờn ẹaởng Trửụứng Giang Hot ng ca hc sinh Ni dung kin thc x (2 x x ) x...
 • 3
 • 172
 • 0

GA Dai so 8 tiet 30

GA Dai so 8 tiet 30
... số ( x + 3) x − ( x + 1)( x + 1) = x ( x + 1)( x − 1) x −1 = = x ( x + 1)( x − 1) x ( x + 1) 30a/50 30a/50 Giáo án đại số TL 10’ Đặng Trường Giang Hoạt động giáo viên Lưub ý: Cần rút gọn kết sau ... hoạt động nhóm, trao đổi nhóm, Nhóm 1,2,3: làm ?3 ?3 đại diện nhóm trình bày Nhóm 4, 5, 6: làm 30a/50 ?3 Nhấn mạnh: Thứ tự thực x+3 x+1 phép tính phân thức − MTC = x(x+1)(x-1) giống thứ tự thực ... tắc đổi dấu 2x 2x + Treo bảng phụ đề −A A A x −1 1− x2 = =− 2x − 2x B −B B = = =0 x −1 x −1 Bài 28/ 49 HS lên bảng điền vào chỗ trống − x2 + x2 + a) = −(1 − x ) − 5x ( b) 15’ ) − ( x + 1) 4x +1...
 • 3
 • 179
 • 1

GA Dai so 8 tiet 31

GA Dai so 8 tiet 31
... phẩm làm thêm ngày : 10 080 10000 − (sản phẩm) x −1 x b) Với x = 25, biểu thức 10 080 10000 − Hỏi : Vậy số sản phẩm HS : 10 080 − 10000 có giá trò x −1 x x −1 x làm thêm 10 080 10000 : 24 − 25 ngày ... sản phẩm thực tế ngày làm ngày 10 080 Số SP Số ngày Số SP làm ngày Kế hoạch 10000(SP) x(ngày) 10000  SP    x  ngày    Thực tế 10 080 (SP) x−1(ngày) 10 080  SP    x −1  ngày    : x ... 1)( x − 1) − x x −1 + 3x −2 x − − x + 3x − = x2 −1 x − 3( x − 1) = =3 = x −1 x2 −1 Bài 31 tr 50 SGK Bài 31 tr 50 SGK Chứng tỏ hiệu sau phân thức có tử 7’ 1 a) x − x +1 1 b) xy − x − y − xy HS...
 • 3
 • 238
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )NHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢONGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập