Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt đại của cách mạng Việt Nam Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
... vào đảng cộng sản nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng đời mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt ... Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam Như vậy, Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam (3-7 tháng năm 1930) mang tầm vóc lịch sử Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn ... Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội Tháng năm 1929, chi cộng sản Việt Nam thành lập Hà Nội Ngày 17-6-1929, thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Tháng năm 1929, thành lập An Nam Cộng sản Đảng...
 • 49
 • 560
 • 0

Anh chị hãy phân tích, chứng minh sự ra đời của đảng cộng sản việt nambước ngoặc đại của cách mạng việt nam

Anh chị hãy phân tích, chứng minh sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là bước ngoặc vĩ đại của cách mạng việt nam
... tất Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam kết kết hợp chủ nghĩa Mác-lênin tư tưởng cách mạng tiên tiến thời đại với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam chứng ... cố khối đại đoàn kết toàn dân gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng giới Từ đời, Đảng Cộng Sản Việt Nam trang bị lý luận khoa học, cách mạng chủ nghĩa Mác-Lê nin xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu ... Kết luận Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam bước ngoặc quan trọng cách Việt Nam Bằng sáng suốt mình, Đảng ta vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đề đường lối cách mạng dân...
 • 15
 • 9,703
 • 47

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nambước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam
... trào cách mạng phát triển, có không tổ chức cách mạng đời Đó là: Đông Dương Cộng Sản Đảng( 6/1929), An Nam Cộng Sản Đảng( 8/1929), cuối Đông Dương cộng sản liên đoàn(1/1930) Ba tổ cách mạng đời ... tranh giải phóng dân tộc Con đường giải phóng dân tộc đường bạo lực cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam người lãnh đạo cách mạng, nhân tố giữ vai trò định đến thắng lợi cách mạng Việt Nam Cách mạng ... Đảng bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam ta Nó chứng tỏ giai cấp vô sản ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Đường lối cách mạng Đảng thể Cương lĩnh mục tiêu, lý tưởng Đảng, ...
 • 10
 • 1,590
 • 21

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945- đã mở ra một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945- đã mở ra một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam
... thắng lợi học kinh nghiệm cách mạng táng tám 1945 1) ý nghĩa lịch sử cuả cách mạng tháng (8- 1945) 2) Nguyên nhân thắng lợi 4) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công bước ngoặt lớn lịch sử đấu tranh ... PHẦN III: Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG TÁNG TÁM 1945 1) • Ý nghĩa lịch sử cuả cách mạng tháng Tám 1945: Cách mạng tháng tám 1945 cách mạng dân tộc dân ... diễn tập cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng, bước chuẩn bị cho thắng lợi Cách Mạng Tháng Tám 1945 Bởi vì: • Đã khẳng địng thực tiễn vai trò khả lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân Việt Nam, Đảng.Thông...
 • 26
 • 827
 • 1

đảng cộng sản việt nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng việt nam

đảng cộng sản việt nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng việt nam
... 13 đấu tranh giai cấp công nhân phong trào yêu nước nhân dân Việt Nam đầu kỷ XX  Đảng Cộng sản Việt Nam đời ngày tháng năm 1930 đánh dấu bước ngoặt trọng đại lịch sử cách mạng Việt Nam , chấm ... tiễn cách mạng Việt Nam người Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ từ đời Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập sáng tạo (Trích Giáo trình lích sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Khoa triết Mac Lenin - Trường Đại Học ... 2:Bối cảnh lịch sử Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam Khi nói đến đời Đảng Cộng sản Việt Nam không kể đến bối cảnh lịch sử lúc - đầu kỷ XX Thời gian , giới Việt Nam có nhiều chuyển biến quan trọng Trên...
 • 25
 • 430
 • 0

Vị trí của cách mạng Việt Nam đối với qúa trình họat đông của Quốc tế Cộng sản docx

Vị trí của cách mạng Việt Nam đối với qúa trình họat đông của Quốc tế Cộng sản docx
... cách mạng Việt Nam 10 II Đóng góp cách mạng Việt Nam qúa trình họat đông Quốc tế Cộng sản Quốc tế cộng sản có vai trò quan trọng đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam Cách mạng Việt Nam không ... chưa sát thực tế Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam phong trào cách mạng Việt Nam có biểu khó tránh khỏi Việc Quốc tế Cộng sản thị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, việc ... mà cách mạng Việt Nam đứng hướng có phương pháp phù họp với giai đoạn cách mạng Nhờ đóng góp Việt Nam hoàn chỉnh đường lối cách mạng Quốc tế Cộng sản Từ nâng cao vai trò vị trí Quốc tế Cộng sản...
 • 20
 • 251
 • 1

SỰ THÀNH LẬP 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢN, HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG THÁNG 2 NĂM 1930 VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

SỰ THÀNH LẬP 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢN, HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG THÁNG 2 NĂM 1930 VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG
... từ Hội Việt Nam cách mang niên đến ba tổ chức cộng sản, đến Đảng Cộng Sản Việt Nam tảng CN Mác – Lenin quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc Ý nghĩa việc thành lập Đảng Hội nghị hợp tổ chức cộng ... tự ý thức cần thiết phải thống tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Ngày 27 /10/1 929 , Quốc tế Cộng sản gửi người cộng sản Đông Dương tài liệu “Về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương” rõ "Việc ... chuyển thành cộng sản nên Đông Dương Cộng Sản Liên Doàn không kịp cử đại diện dự hội nghị hợp Đảng Cộng Sản Việt Nam Như diễn hội nghị thành lập Đảng có tham gia tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng...
 • 7
 • 1,040
 • 11

TỪ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG (2 – 1930) ĐẾN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG (10 – 1930) DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG

TỪ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG (2 – 1930) ĐẾN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG (10 – 1930) DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG
... chức: Hội nghị định tổ chức cấp xứ ủy kiện toàn cấp ủy địa phương Theo Chỉ thị Quốc tế cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương thức Đảng, ... theo “khuôn phép nhà binh” Như Hội nghị Thành lập Đảng ( 3-2), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 1930 giải nhiều vấn đề quan trọng đường lối trị, tổ chức, v.v Đảng vấn đề có ý ... Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, hạn chế Luận cương Nghị Hội nghị Trung ương tháng 10 1930 Đảng ta khắc phục 18 ngày sau Hội nghị, Thường vụ Trung ương...
 • 10
 • 301
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " LUẬN CƯƠNG CỦA LÊNIN “VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ DÂN TỘC THUỘC ĐỊA” QUYẾT ĐỊNH BƯỚC NGOẶT VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA HỒ CHÍ MINH" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lớn Lênin Cách mạng Tháng Mười đến tư tưởng nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh, “Bản sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc dân tộc thuộc địa” Lênin Nhờ mà Người đến với Lênin chủ nghĩa Mác -Lênin, ... nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh: Các tác phẩm tiêu biểu mà Hồ Chí Minh chuyên viết Lênin Cách mạng Tháng Mười suốt từ 1924 đến 1969 là: Lênin dân tộc thuộc địa” (1/1924); Cách mạng Nga dân tộc thuộc ... nông mà vào đường thỏa hiệp”13 Luận cương Lênin vấn đề dân tộc dân tộc thuộc địa ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh trình Người tìm đường cứu nước Qua nghiên cứu Luận cương, ...
 • 9
 • 218
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " LUẬN CƯƠNG CỦA LÊNIN “VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ DÂN TỘC THUỘC ĐỊA” QUYẾT ĐỊNH BƯỚC NGOẶT VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA HỒ CHÍ MINH" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lớn Lênin Cách mạng Tháng Mười đến tư tưởng nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh, “Bản sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc dân tộc thuộc địa” Lênin Nhờ mà Người đến với Lênin chủ nghĩa Mác -Lênin, ... nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh: Các tác phẩm tiêu biểu mà Hồ Chí Minh chuyên viết Lênin Cách mạng Tháng Mười suốt từ 1924 đến 1969 là: Lênin dân tộc thuộc địa” (1/1924); Cách mạng Nga dân tộc thuộc ... nông mà vào đường thỏa hiệp”13 Luận cương Lênin vấn đề dân tộc dân tộc thuộc địa ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh trình Người tìm đường cứu nước Qua nghiên cứu Luận cương, ...
 • 9
 • 220
 • 0

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG
... Nam trở thành phận cách mạng giới - Đảng đời chuẩn bị tất yếu có tính chất định cho bước phát triển nhảy vọt sau cách mạng * Nội dung cương lĩnh trị - Chính cương sách lược vắn tắt + Chiến lược ... d) Nêu ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cộng sản Việt Nam đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp nhân dân VN, sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê-nin ... dân quyền cách mạng thổ địa tới xã hội cộng sản + Nhiệm vụ : Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến Tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, thành lập quyền công nông binh tiến hành...
 • 2
 • 1,995
 • 1

Bài giảng sự ra đời của đảng cộng sảnbước ngoặt của cách mạng việt nam

Bài giảng sự ra đời của đảng cộng sản – bước ngoặt của cách mạng việt nam
... 17-6-1929, thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương Hà Nội; mùa thu 1929, thành lập An Nam Cộng sản Đảng Nam Kỳ; - 1-1-1930, Tân Việt Cách mạng Đảng cải tổ thành Đông Dương Cộng sản liên đoàn Hà Tĩnh ... ủng hộ theo Đảng II NỘI DUNG, GIÁ TRỊ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CƯƠNG LĨNH Í NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ KẾT HỢP GIỮA CHỦ NGHĨA MỎC LỜNIN VỚI ... lập Đảng I ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI ĐÁP ỨNG YấU CẦU KHÁCH QUAN CỦA LỊCH SỬ Cỏch mạng Việt Nam phỏt triển phự hợp với xu quốc tế * Tỡnh hỡnh giới * Cuối tk XIX đầu tk XX (1898 1914), CNTB cạnh tranh...
 • 42
 • 126
 • 0

MỘT vài KINH NGHIỆM về đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học đối với học PHẦN ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MỘT vài KINH NGHIỆM về đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học đối với học PHẦN ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... giảng viên nên phương pháp dạy học đại học phải xích gần với phương pháp nghiên cứu khoa học Một vài kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Sau tác ... cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trường Sau vài kinh nghiệm chúng tơi việc vận dụng Nghị số 29NQ/TW việc đổi phương pháp dạy học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trường Đại học ... nêu vài kinh nghiệm thực tế việc áp dụng phương pháp dạy học mơn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trường Đại học Kinh tế TP.HCM Tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, mơn học Đường lối...
 • 8
 • 552
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tại sao nói việc thành lập đảng là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng việt namvi sao noi dang cong san viet nam ra doi la buoc ngoat lich su cua cach mang viet namsự ra đời của đảng là bước ngoặt lịch sử của cách mạng việt nam3 thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt namvai trò của nguyễn ái quốc trong hội nghị thành lập đảnghội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam diễn ra ở đâuẢnh hưởng của sự hài lòng đến nỗ lực và lòng trung thành của nhân viên trong ngành dịch vụ viễn thông tại việt namTiểu Luận Dược Lâm Sàng Viêm Phổi Ở Trẻ EmKế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH thắng lợiKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật taikisha việt namKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH TM DV linh sơnKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhTHỰC tế CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT bàn TAY VIỆTTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tạTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH SXTM ÁNH hàoHD cài phần mềm xem camera Sipiembài tập kiểu mảng xâu tin họcBÀI tập lý THUYẾT về PHẢN ỨNG hóa họcBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016Bộ đề, bài tập ôn hè môn toán lớp 1 lên lớp 2 hayCÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềĐỀ và đáp án THI TUYỂN SINH vào lớp 10 môn ANH KHÔNG CHUYÊNchuyên đề điện LYDE CUONG HOC KY 1 2013 2014đề thi tháng lần 2 lớp 10 môn toánHDC sinh học lớp 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập