Chương 5 kiểm định giả thiết

XÁC SUẤT THỐNG KÊ " CHƯƠNG 5 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ"

XÁC SUẤT THỐNG KÊ
... − 50 50 50 , Ta c´ − α = 0, 99 o ´ x0 ni (sˆ bao) o ui ni i 48, 25 96 ,5 48, 75 243, 75 49, 25 10 492 ,5 49, 75 298 ,5 50, 25 100 ,5 25 1231, 75 =⇒ − α x2 ni i 4 656 ,1 25 11882,812 24 255 ,6 25 14 850 ,3 75 5 050 ,1 25 ... sau: u o a a u ’’ o ’ o e 97 B`i tˆp a a ´ N˘ng suˆt (ta/ha) a a 30 − 35 35 − 40 40 − 45 45 50 50 55 55 − 60 60 − 65 65 − 70 Diˆn t´ (ha) e ıch 12 18 27 20 ´ a e` e ´ a H˜y cho kˆt luˆn vˆ ... 1231, 75 25 s2 = s2 = = 49, 27 606 95, 06 25 25 0, 27 24 − (49, 27)2 = 2427, − 2427, 53 = 0, 27 = 0, 2812 Gi´ tri quan s´t t0 = a a =⇒ s = 0, 53 √ |(49,27 50 )| 25 0 ,53 = 6, 886 ´ ´ ` a ¯´ ’ Ta thˆy...
 • 14
 • 1,103
 • 10

Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết

Bài giảng Chương 5 Kiểm định giả thiết
... 1.6 45 Bài Z 04 05 06 1.6 54 95 550 5 55 15 1.7 55 91 55 99 56 08 1.8 56 71 56 78 56 86 1.9 57 38 57 44 57 50 21 Tính toán kết luận H0: µ ≤ 368 H1: µ > 368 • α = 0. 05 • n = 25 • Giá trị tới hạn: 1.6 45 Bác ... CHỦ ĐỀ CHÍNH Kiểm định giả thiết gì?  Giả thiết thống kê loại giả thiết  Quá trình kiểm định giả thiết  Mức ý nghĩa sai lầm việc định Các bước kiểm định giả thiết Kiểm định giả thiết giá trị ... gia đình Mỹ Đặt giả thiết H0 Đặt giả thiết H1 H0 : µ ≥ H1 : µ < 3 Chọn α Chọn n Bài α = 05 n = 100 Chọn tiêu chuẩn kiểm định: kiểm định Z (hoặc giá trị p) 15 VD: Kiểm định với giả định số lượng...
 • 31
 • 273
 • 1

Chương 5. Kiểm định giả thiết (phần 3) pot

Chương 5. Kiểm định giả thiết (phần 3) pot
... xuất hay không? 5.3 .3 So sánh nhiều tỷ lệ Giả sử p=P(A) tỷ lệ đó, p1 , p , , p n n giá trị p tương ứng n tập Ta kiểm định giả thiết H : p1 = p = = p n mức ý nghĩa α Thực chất lời giải so sánh nhiều ... lệ trường hợp riêng kiểm định tính độc lập, lẽ hai dấu hiệu độc lập với tập điều có nghĩa tỷ lệ xét tập nhau, dấu hiệu A phụ thuộc vào tập tỷ lệ không nư VD 5.1 3: Để xác định thời vụ phun thuốc ... 5%)? Gọi p tỷ lệ sâu non nở tháng Giả thiết H : p1 = p2 = p3 = p = p5 Tính  n ij  2 χ = 1860  ∑∑ − 1÷ = 50 > χ (0,95) = 9,488  i=1 j=1 n i n j  Bác bỏ giả thiết * Bài tập: 37-38 trang 114...
 • 6
 • 113
 • 0

Chương 5. Kiểm định giả thiết (phần 2) doc

Chương 5. Kiểm định giả thiết (phần 2) doc
... α  χ → k − r −1 (1 − α) r số tham số luật pp cần kiểm định χ2 ≤ χ2 − r −1 (1 − α) : k Nếu χ2 > χ (1 − α) : chấp nhận H0 k − r −1 H0 VD 5.1 0: Đo độ nhạy X kênh truyền hình 50 máy thu hình, ... Khoảng µV Số máy n i 375-425 425-475 475-525 525-575 575-625 625-675 Hãy kiểm định X có pp chuẩn với mức ý nghĩa 5% VD 5.1 1: giáo trình trang 173 * Bài tập: 33, 34, 35 sách Bài tập trang 110112 ... * với F (x) hàm phân phối biết (pp chuẩn, nhị thức, Poisson…) Bài toán gọi toán kiểm định phù hợp Quy tắc thực hành: (x1 , thể * Từ mẫu cụ x , , x n ), n ³ 50 lập phân phối thực...
 • 5
 • 75
 • 0

Chương 5. Kiểm định giả thiết (phần 1) doc

Chương 5. Kiểm định giả thiết (phần 1) doc
... sánh hai trung bình Bài toán: Giả sử có đám đông X Y có M(X) = µ1 , M(Y) = µ Từ hai mẫu độc lập (X1 , X , , X n ), (Y1 , Y2 , , Yn ), với mức ý nghĩa α, kiểm định giả thiết H : µ1 = µ Quy tắc thực ... VD 5.7 : Kiểm tra chất lượng loại hàng hai nhà máy A B sản xuất, cho kết quả: 500 sản phẩm A có 50 phế phẩm, 400 sản phẩm B có 60 phế phẩm Với mức ý nghĩa 5%, xem chất lượng A B có khác không? 5.2 .5 ... chưa biết 3) n1 , n < 30, 2 x n1 − y n2 (n1 − 1)s1 + (n − 1)s2 s2 = ,t= n1 + n − 1 Y X,, σ2 chuẩn s + σ1 baûng C n1 + n − n1 n biết * α  t α → làm 1) n1 + n − Nếu t ≤ t α : chấp nhận H n Nếu...
 • 10
 • 97
 • 0

Chương 5. Kiểm định giả thiết docx

Chương 5. Kiểm định giả thiết docx
... toán kiểm định giả thiết thống kê VD 5.1 : Khi ta cảm thấy mệt mỏi, ta nghi “mình bị bệnh”- giả thiết H việc khám bệnh để xem giả thiết hay không việc kiểm định giả thiết - Khi làm kiểm định, ... trước, ta cần định cho: H0 / H0 ≤α P(sai lầm loại I)=P(bác bỏ đúng) α gọi mức ý nghĩa kiểm định ta thường chọn α 1%, 2%, 5% 5.2 Kiểm định tham số đặc trưng đám đông 5.2 .1 Kiểm định giả thiết tỷ lệ ... 1%, xem tuyên bố có không? 5.2 .2 Kiểm định giả thiết trung bình đám đông Bài toán: Giả sử đám đông X có trung bình M(X)=μ chưa biết Với mức ý nghĩa α, kiểm định giả thiết H : µ = µ0 µ0 với biết...
 • 16
 • 101
 • 0

Chương 8: Kiểm định giả thiết (Phần II).doc

Chương 8: Kiểm định giả thiết (Phần II).doc
... nghĩa α=5% kiểm định giả thiết sau : a) - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 : μ1>μ2 Với số liệu sau : n1 = 50; n2 = 32; x = 105; y = 98;σ 12 = 105;σ = 256 b) - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 ... nghĩa α=1%, kiểm định toán : - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 : μ1≠μ2 Giải Ta có 130 −140 80 100 + 40 50 T= = −5 Với α=1%, ta có uα/2=2.576 Vì |T|=5>2.576, nên ta bác bỏ giả thiết H0 Ví ... với độ lệch tiêu chuẩn 30 Kiểm định xem có khác hay không hai hệ vận động viên năm 1970 1995? Mức ý nghĩa α=5% Giải Bài toán kiểm định là: - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 : μ1≠μ2 Ta có T...
 • 9
 • 331
 • 1

Bài giảng Chương 6 Kiểm Định Giả Thiết

Bài giảng Chương 6 Kiểm Định Giả Thiết
... luận kiểm định giả thiết Kiểm định Z cho trung bình (Đã biết σ)  Mối liên hệ với ước lượng khoảng tin cậy  Kiểm định phía kiểm định phía  Kiểm định giả thiết t cho trung bình  Kiểm định giả ... Phương sai tổng thể chung chưa biết giả sử Bài 6 Kiểm định t với phương sai chung Đưa giả thiết: H0: µ =µ H1: µ ≠µ H0: µ H1: µ 1 ≤ µ2 >µ H0: µ ≥ µ H1: µ < µ Bài Hoặc Hoặc Hoặc H0: µ H1: µ H0: ... sánh hai trung bình – Kiểm định Z (đã biết phương sai ) – Kiểm định t (chưa bết phương sai ) • So sánh hai tỷ lệ Bài So sánh hai giá trị trung bình hai tổng thể chung  Kiểm định Z cho so sánh Đã...
 • 14
 • 261
 • 0

Bài soạn Chương 6 Kiểm Định Giả Thiết

Bài soạn Chương 6 Kiểm Định Giả Thiết
... a Kiểm đònh Z: tra bảng phân phối chuẩn : - Kiểm định bên: tìm Zα/2 - Kiểm định bên: tìm Zα b Kiểm định t : tra bảng T-Student - Kiểm định bên: tìm t n-1, α/2 - Kiểm định bên: tìm t n-1, α c Kiểm ... sau : Đ/cơ cũ: 32, 28, 36, 34, Đ/cơ mới: 40, 36, 36, 40, 28 20, 24, 40, 32 20, 36, 36, 36, 40, 36, 32, 24, 20, 38, 40, 32 36, 24, 36, 44, 44, 32, 36, 28, 32, 36, 40, 36, 48, 23, 40, 28, 40, Ở ... Z: │Z │ ≥ b .Kiểm định t : │t │ KĐ bên: a Kiểm định Z: ≥ Zα/2 t │Z│ ≥ b .Kiểm định t : │t │ ≥ + - 2, α/2 Zα t + - 2, α KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ SỰ BẰNG NHAU GIỮA PHƯƠNG SAI CỦA TỔNG THỂ Giả sử ta...
 • 20
 • 503
 • 3

Chương 4: KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ doc

Chương 4: KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ doc
... +) Ta thường ấn định trước xác suất sai lầm loại chọn miền bác bỏ có sai lầm loại nhỏ §2: Kiểm định giả thiết kỳ vọng Giả sử ĐLNN X có kỳ vọng E ( X ) = µ chưa biết, có toán kiểm định:  H : µ ... 2.1 Trường hợp 1: D ( X ) = σ biết Giả thiết : X có phân phối chuẩn cỡ mẫu n đủ lớn ( n ≥ 30 ) Chọn thống kiểm định ( X −µ ) U= σ n làm tiêu chuẩn Nếu giả thiết H U ∈ N ( 0,1) a) Bài toán (1) ... -Từ mẫu ngẫu nhiên W = ( X , X , , X ) ta chọn thống G = f ( X , X , , X ) cho H G có phân phối hoàn toàn xác định G tiêu chuẩn kiểm định giả thiết H -Với α bé tuỳ ý cho trước ta tìm miền Wα...
 • 30
 • 361
 • 1

Chương 6: Kiểm định giả thiết ppt

Chương 6: Kiểm định giả thiết ppt
... Gitical value) - Kiểm đònh đầu kiểm đònh đầu (one – tailed test & two – tailed test) Kiểm đònh đầu Khi giả thuyết ngược lại H1 có tính chất phía (one – sided) việc kiểm đònh gọi kiểm đònh đầu Ví ... • o H : • < •o Kiểm đònh hai đầu: Khi giả thuyết ngược lại H1 có tính chất phía( two – sided_ việc kiểm gọi kiểm đònh đầu Ví dụ H o: • = • o H 1: • ≠ • o Các bước việc kiểm đònh giả thuyết thống ... kiến 199 giảng viên việc day học theo lối tín có 104 giảng viên đồng ý Kiếm đònh với mức giả thuyết cho có nửa số giảng viên trường Bách khoa đồng ý dạy theo lối tín Giải Gọi P tỉ lệ số giảng viên...
 • 17
 • 133
 • 0

bài giảng xác suất thống kê toán chương 8 kiểm định giả thiết thống kê

bài giảng xác suất thống kê toán chương 8 kiểm định giả thiết thống kê
... KĐ < TH thoả, đònh bác bỏ giả thiết Ho, chấp nhận giả thiết H1 Tỷ lệ người hút thuốt có giảm sau vận động tuyên truyền (với mức ý nghóa 5%) b) Ta cần kiểm đònh giả thiết: Ho: p = po "Tỷ lệ người ... chấp nhận không? a) Ta cần kiểm đònh giả thiết: Ho: p = po "Tỷ lệ người hút thuốt không đổi" H1: p < po "Tỷ lệ người hút thuốt có giảm" Ta có: n = 80 0 f = 24 /80 0 Giá trò kiểm đònh: KĐ = po = 5% ... để dẫn đến điều vô lý nêu bò sai với xác suất α, tức đònh bác bỏ giả thiết Ho gặp sai lầm với xác suất α Các phân tích gợi ý cho ta chọn: X − µo Tiêu chuẩn kiểm đònh: G = σ/ n (Nếu chưa biết σ...
 • 73
 • 269
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kiểm định giả thiếtkiểm định giả thiết kì vọngkiểm định giả thiết trung bìnhkiểm định giả thiết tỷ lệkiểm định giả thiết trong thống kêbài tập kiểm định giả thiết thống kêNhững năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 1950)Thực hiện trật tự, an toàn giao thông GDCD GDNGLL 6SKKN tiếng anh: Create a positive environment for Primary students to acquire EnglishBÀI TẬP ĐỌC TIẾNG ANH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG, CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAYHOI DAP TRIET HOC MACDiễn biến – Kết quả Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên PhủCông tác phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mẫu giáo đông tiếnMột số giải pháp để áp dụng hoạt động marketing mix tại công ty điện tử công nghiệp – CDCÁp dụng trò chơi vận động vào huấn luyện đội tuyển chạy cự li ngắn 60m cho học sinh trường Tiểu học Nga Trung huyện Nga SơnThuyết minh dự án thuộc quỹ đổi mới công nghệ Quốc Giacông dân với cac quyền dân chủcông dân với các quyền tự do cơ bảnnền dân chủ xã hội chủ nghĩacông dân 10 tồn tại xã hội và ý thức xã hộichính sách quốc phòng và an ninhSử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiênBài soạn chí phèoBài phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930 lịch sử 12Quan ly MN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤNQuanly MN Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non Nga Liên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập