BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VA ANTEN

Bài giảng truyền sóng anten chương 2 truyền lan sóng cực ngắn

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 2 truyền lan sóng cực ngắn
... BN n  r1  r2  n  bn AN n  b2 b2 n r  b  r1   r1  n r1 2r1  b n  r1  BN n  b2 b2 n r  b  r2   r2  n r2 2r2  b n  r2  2 2 n n r1 A r1.r2 n. r1  r2 Hình 2. 14: Xác định ... sin 2 .h T h R  2 .h T h R (2. 15) r.   n  1   m GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG n  0,1 ,2, (2. 16) Trang 51 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 2. 2 Truyền lan ... b1max (2. 28) m B N0 b2 b2  n  r1   r2  n  r1  r2  n 2r1 2r2 bn= r2 A B + Công thức hợp lý hóa b n = 17, 32 www.ptit.edu.vn r1(km) r2(km) n  r1  r2  km fGHz m (2. 29) Hình 2. 15:...
 • 33
 • 172
 • 0

Bài giảng truyền sóng anten chương 3 truyền lan sóng trong thông tin di động

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 3 truyền lan sóng trong thông tin di động
... GING TRUYN SểNG V ANTEN NI DUNG Ni dung chng 3: (6) 3. 1 Gii thiu 3. 2 c tớnh kờnh cỏc 3. 3 Pha inh phm vi hp 3. 4 Phõn b Rayleigh v Rice 3. 5 Cỏc mụ hỡnh kờnh 3. 6 Phõn 3. 7 Cõu hi v bi www.ptit.edu.vn ... độ Miền tần số Miền không gian Hỡnh 3. 1 Tính chọn lọc thời gian kênh Hỡnh 3. 2 Miền thời gian Hỡnh 3. 3 Hỡnh 3. 1; 3. 2; 3. 3: Tớnh cht kờnh khụng gian, tn s, thi gian www.ptit.edu.vn GING VIấN: NGUYN ... TUYN KHOA VIN THễNG Trang 83 BI GING TRUYN SểNG V ANTEN 3. 3 Phadinh phm vi hp Phõn loi phadinh phm vi hp Tri tr a ng + L thụng s thi gian, lm mộo tớn hiu tr v phadinh chn lc tn s (nh hng lờn...
 • 27
 • 113
 • 0

Bài giảng truyền sóng anten chương 4 bộ thu quang

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 4 bộ thu quang
... có hệ số hướng tính 43 dBi, hiệu suất 70% công suất đầu vào anten W (a) 45 ,44 dBW 75 ,44 dBm; (b) 48 ,44 dBW 78 ,44 dBm; (c) 45 ,44 dBW 78 ,44 dBm; (d) 48 ,44 dBW 75 ,44 dBm 13 Một anten có điện trở xạ ... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 4: (5) • 4. 1 Giới thiệu • 4. 2 Các tham số anten 4. 3 Các nguồn xa nguyên tố • 4. 4 Nguyên lý anten thu 4. 5 Câu hỏi tập ... I 1thu x2 y1 x1 I 2thu  1 e1 R Hình 4. 12 Mô tả tương hỗ hai anten www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 1 24 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 4. 4...
 • 30
 • 64
 • 0

Bài giảng truyền sóng anten chương 5 anten chấn tử

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 5 anten chấn tử
... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 5: (5) 5. 1 Giới thiệu • 5. 2 Anten chấn tử đối xứng • 5. 3 Anten chấn tử đơn • 5. 4 Anten nhiều chấn tử 5. 5 Câu hỏi tập ... 161 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 5. 2 Anten chấn tử đối xứng  Hệ hai chấn tử đối xứng đặt gần • Chấn tử chủ động, chấn tử thụ động + Chấn tử chủ động: Được nối trực tiếp với nguồn tự xạ sóng ... Trang 152 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 5. 2 Anten chấn tử đối xứng  Hệ hai chấn tử đối xứng đặt gần • Bức xạ hệ hai chấn tử đặt gần + Để tạo anten có tính hướng khác phải sử dụng hệ chấn tử đối...
 • 46
 • 132
 • 0

Bài giảng truyền sóng anten chương 6 anten góc mở

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 6 anten góc mở
... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 6: 6. 1 Giới thiệu • 6. 2 Nguyên lý xạ mặt • 6. 3 Anten loa • 6. 4 Anten gương • 6. 5 Anten khe • 6. 6 Anten vi dải • 6. 7 Câu hỏi ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 175 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 6. 1 Giới thiệu  Đặc điểm anten góc mở • Với anten góc mở sóng điện từ xạ tử góc mở anten ... Trang 197 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 6. 7 Câu hỏi tập  Bài tập chương 6 Một anten parabol đường kính 5m có hiệu suất làm việc 0 ,65 làm việc tần số 6GHz Tìm diện tích mặt mở hiệu dụng anten (a)...
 • 26
 • 139
 • 1

Bài giảng truyền sóng anten chương 7 kỹ thuật anten

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 7 kỹ thuật anten
... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 7: 7. 1 Giới thiệu • 7. 2 Tổng hợp đồ thị phương hướng • 7. 3 Mở rộng dải tần • 7. 4 Giảm nhỏ kích thước • 7. 5 Cấp điện phối kháng • 7. 6 ... phối kháng • 7. 6 Tạp âm anten 7. 7 Câu hỏi tập www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 201 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 7. 2 Tổng hợp đồ thị phương ... THÔNG b Trang 204 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 7. 3 Mở rộng dải tần  Thiết lập anten dải rộng • Nguyên lý kết cấu tự bù 1 Hình 7. 5 Ví dụ cấu trúc anten tự bù www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN...
 • 15
 • 107
 • 0

Bài giảng truyền sóng anten chương 8 anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến

Bài giảng truyền sóng và anten chương 8 anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến
... xứng Chương 8: Anten thông tin tuyến tiên tiến Anten thông minh Kỹ thuật đa anten Anten cho UWB www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 223 BÀI GIẢNG ... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 8: 8. 1 Giới thiệu • 8. 2 Anten thông minh • 8. 3 Kỹ thuật đa anten 8. 4 Anten cho hệ thống băng siêu rộng • 8. 5 Câu hỏi ... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN * KẾT LUẬN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 221 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN KẾT LUẬN  Nội dung Chương 1:...
 • 11
 • 107
 • 0

Bài giảng truyền sóng anten chương 1 GV nguyễn viết minh

Bài giảng truyền sóng và anten chương 1  GV nguyễn viết minh
... đương anten vô hướng để đạt cường độ trường điểm thu với dùng anten có hướng EIRP  P1.D1 (1. 12) EIRP  P1 dB   D1 dB  D1   G1 1 ;  dB  P1  1. Pa1 EIRP  Pa1.G1  PT GT (1. 13) G1: Hệ ... Trang BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 1: (6) • 1. 1 Giới thiệu • 1. 2 Tính chất sóng điện từ • 1. 3 Phân loại sóng điện từ • 1. 4 Phương thức truyền lan sóng điện từ • 1. 5 ... băng sóng Hình 1. 5 Các băng sóng www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 19 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 1. 3 Phân loại sóng điện từ  Phân chia sóng...
 • 37
 • 206
 • 1

Bài giảng truyền sóng anten_HVCNBCVT

Bài giảng truyền sóng và anten_HVCNBCVT
... băng sóng vô tuyến ứng dụng Thứ ba đề cập đến phƣơng pháp truyền lan sóng, có bốn phƣơng pháp truyền lan sóng môi trƣờng thực là: Truyền lan sóng bề mặt, truyền lan sóng không gian, truyền lan sóng ... truyền lan, sóng nhiễu xạ qua vật chắn truyền lan phía sau vật chắn A Phát B Thu Hình 1.6 Quá trình truyền lan sóng bề mặt Nhƣ truyền lan sóng bề mặt dùng để truyền tất băng sóng Tuy nhiên, sóng ... băng sóng mà băng sóng có phƣơng thức truyền lan thích hợp để đạt đƣợc hiệu Do đó, tùy theo môi trƣờng truyền sóng có bốn phƣơng thức truyền lan sau: truyền lan sóng bề mặt, truyền lan sóng không...
 • 215
 • 1,135
 • 10

BÀI TẬP TRUYỀN SÓNG ANTEN ppt

BÀI TẬP TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN ppt
... công suất 18 Một anten có góc nửa công suất 20 Xác định hệ số khuếch đại biết hiệu suất làm việc anten 55% 19 Một anten phát có hệ số khuếch đại 40 dBi, anten có công suất phát để anten thu gương ... gương 21 Một anten phát có hệ số khuếch đạilà 30 dBi, công suất phát anten 5W Ở cự ly 50 km đặt anten thu gương parabol có đường kính miệng gương 1,5m Tính công suất anten thu nhận 22 Một anten gương ... kính miệng gương 0,9 m; hiệu suất làm việc 0,55 đặt cách anten phát 50 km nhận công suất – 70 dBW Giả thiết sóng truyền không gian tự 20 Anten gương parabol có hệ số khuếch đạilà 40 dBi, hiệu suất...
 • 2
 • 2,249
 • 33

bài giảng truyền sóng an ten

bài giảng truyền sóng và an ten
... Trang 37 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN CHƢƠNG TRUYỀN LAN SÓNG CỰC NGẮN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 38 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN ... Trang BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN CHƢƠNG CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN SÓNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN ... chung truyền sóng + Tính chất sóng điện từ; Các phương pháp truyền lan sóng; Quá trình truyền lan sóng không gian tự • Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn + Truyền lan điều kiện lý tưởng; Truyền lan...
 • 225
 • 126
 • 0

Bài giảng mônTruyền sóng Anten

Bài giảng mônTruyền sóng và Anten
... loại anten - Công dụng anten: anten phát, anten thu, anten thu - phát - Dải tần công tác anten: anten sóng dài, anten sóng trung, anten sóng ngắn, anten sóng cực ngắn - Cấu trúc anten: anten ... Trở kháng vào anten Anten trở thành tải mắc vào máy phát máy thu → trị số tải đặc trưng đại lượng gọi trở kháng vào anten Trở kháng vào ảnh hưởng tới chế độ làm việc thiết bị nối tới anten Ua ... ngắn - Cấu trúc anten: anten vòng, anten xoắn; - Đồ thị phương hướng anten: anten vô hướng, anten có hướng - Phương pháp cấp điện cho anten: anten đối xứng, anten không đối xứng Giáo viên: Đinh...
 • 68
 • 442
 • 0

bài tiểu luận môn truyền sóng anten

bài tiểu luận môn truyền sóng và anten
... lớn Bài tiểu luận môn Truyền Sóng Anten Khoa Điện – Điện Tử Lớp: ĐHĐT1-K1 hình thành kênh dẫn sóng Sóng truyền lan hệ thống thuộc loại sóng chậm, nên nguyên lý, anten dẫn xạ xếp vào loại anten ... bạn thầy cô! Bài tiểu luận môn Truyền Sóng Anten Khoa Điện – Điện Tử Lớp: ĐHĐT1-K1 CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VỀ ANTEN YAGI ANTEN BĂNG RỘNG: ANTEN YAGI-UDA Lịch sử Anten Yagi-Uda phát minh vào năm 1926 ... đến xạ anten đặt vuông góc với chấn tử Hình 1.2: Mô hình anten Yagi Bài tiểu luận môn Truyền Sóng Anten Khoa Điện – Điện Tử Lớp: ĐHĐT1-K1 Để tìm hiểu nguyên lý làm việc anten ta xét anten dẫn...
 • 21
 • 303
 • 1

BÀI TẬP LỚN VỀ MÔN TRUYỀN SÓNG ĂNTEN

BÀI TẬP LỚN VỀ MÔN TRUYỀN SÓNG VÀ ĂNTEN
... 43996%2F19%2FH%25E1%25BB%2587-s%25E1%25BB%2591t%25C4%2583ng-ich-c%25E1%25BB%25A7aanten&ei=UNiuTp_1E8WUiQemjpHaDw&usg=AFQjCNHsi36sZQznSX0FILRIA 3KtC-Vgew 17 Bài tập lớn môn Truyền sóng anten Khoa Điện – Điện Tử Lớp ĐHĐT1-K1 18 Bài tập lớn môn Truyền sóng anten ... thành sóng phẳng sóng gần phẳng, với lượng tập trung góc hẹp không gian Khi tạo nên trường đồng pha mặt mở có kích thước lớn mà anten có tính định hướng cao Bài tập lớn môn Truyền sóng anten Khoa ... Khoa Điện – Điện Tử Lớp ĐHĐT1-K1 TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN Bài tập lớn môn Truyền sóng anten Khoa Điện – Điện Tử Lớp ĐHĐT1-K1 ĐỀ TÀI BÁO CÁO: ANTEN GƢƠNG Nhóm...
 • 18
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập truyền sóng và antenbài tập truyền sóng và anten có lời giảitruyền sóng và anten ptittrường điện từ truyền sóng và antenbài giảng truyền sóng btsbài giải bài tập truyền sóng vá antelmô hình truyền sóng và antentruyền sóng và antennguyễn viết đảmbài giảng truyền sóngbài giảng truyện và kíbài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệtbài giảng nguyễn du và truyện kiềubài giảng truyền thông bằng sóng điện từbài giảng đông máu và nguyên tắc truyền máubài giảng qua trình và thiết bị truyền nhiệtLuận văn tốt nghiệp khoa Vật lý .cập nhật định nghĩa và xử trí nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩnĐọc điện tâm đồ dễ hơnBai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nayQuy họach Quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông – TP Cần ThơOxford practice grammar basicBáo cáo đánh giá tác động nhà máy phân bón tại Long AnMÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍĐỀ CƯƠNG MÁY LẠNHNghiên cứu sử dụng kết hợp enzyme trong chiết tách và làm giàu một số sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên (tt)Nghiên cứu tổng hợp một số Spinen dạng Zn1xNixFe204 và NiCr2x Fex04 từ một số nguồn nguyên liệu và thăm dò khả năng ứng dụng làm chất màu. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tổng hợp hệ xác tác hiệu quả cao trên cơ sở Zeolit Y, sử dụng cho quá trình cracking cặn dầu thu nhiên liệu. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh chân vịt tàu thủy. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí. (LA tiến sĩ)Ressurle de ledf b2ĐẠI CƯƠNG về HOÁ hữu cơNghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganNâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh kiên giang hiện nayĐÀI TRUYỀN HỈNH VIỆT NAM CONG NGHE SAN XUAT CHUONG TRINH TRUYEN HINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập