Thong tu 39 2014 TT BTC

Thông 32/2014/TT-BTC quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước

Thông tư 32/2014/TT-BTC quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước
... theo quy định hành Nhà nước Ngoài nội dung chủ yếu chứng từ thu NSNN theo quy định Bộ Tài chính, quan, tổ chức thu tạo thêm thông tin mã vạch, hình biểu ng (lô-gô) quan, tổ chức thu; thông ... … NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm Mẫu số: C1-06/NS (Ban hành kèm theo Thông vực thu) số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 Bộ Tài chính) Số: BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ... HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu) Kế toán Kế toán trưởng Ngày tháng năm KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thủ quỹ Kế toán KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu) Kế toán...
 • 10
 • 58
 • 0

Thông 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Thông tư 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP
... đối ng hưởng ưu đãi đầu theo quy định Luật đầu số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu (sau gọi Nghị ... Bộ Tài chính; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn thực ưu đãi đầu quy định Luật đầu số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 ... quy định Luật thuế TNDN Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn khoản Điều dự án đầu A không thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu quy định phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, dự án đầu...
 • 11
 • 9
 • 0

Thông 205/2010/TT-BTC doc

Thông Tư 205/2010/TT-BTC doc
... ngày ký, thay Thông số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng năm 2008 Bộ Tài chính, Điều 21 Thông số 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 văn hướng dẫn trước Bộ Tài trái với Thông 2) Quá trình ... khấu trừ quy định Điều 17 Thông này; - Trị giá tính thuế hàng hoá nhập giống hệt hay ng tự xác định theo phương pháp trị giá tính toán quy định Điều 18 Thông 1.4.4.3) Những trị giá tính ... Nguồn thông tin từ tổ chức Hiệp hội ngành hàng; 5.5) Nguồn thông tin từ Internet, tạp chí, sách báo; 5.6) Nguồn thông tin từ quan, tổ chức nước cung cấp như: Thông tin từ quan thuế nội địa; thông...
 • 51
 • 87
 • 0

Thông 113/2005/TT-BTC ppsx

Thông tư 113/2005/TT-BTC ppsx
... sung Thông 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài chính; Thông số 13/2000/TT-BTC ngày 8/3/2000 Bộ Tài hướng dẫn thực quy định thuế hình thức đầu theo Luật đầu nước Việt Nam; Thông ... quy định Thông bãi bỏ 4/ Đối với dự án khuyến khích đầu cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu có mức ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập 47 cao mức ưu đãi quy định Thông tiếp ... HIỆN 1/ Thông có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo 2/ Bãi bỏ Thông số 87/2004/TT/BTC ngày 31/8/2004 Bộ Tài hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông số...
 • 70
 • 229
 • 0

Thông 130 /2008/TT-BTC ppsx

Thông tư 130 /2008/TT-BTC ppsx
... doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, vấn tài đầu chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường dịch vụ chứng khoán ... nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn Phần E Thông Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn Phần G Thông Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm ... quyền nước doanh nghiệp đầu Tờ khai thuế thu nhập dự án đầu nước (bản có xác nhận đại diện có thẩm quyền dự án đầu nước ngoài) Số lỗ phát sinh từ dự án đầu nước không trừ vào số thu...
 • 60
 • 125
 • 0

Thông 27/2010/TT-BTC pot

Thông tư 27/2010/TT-BTC pot
... khoản thi hành Thông có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ: Nội dung quy định phí hoạt động chứng khoán Thông số 110/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2002; Thông số 11/2006/TT-BTC ... điểm Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông không áp dụng trái phiếu Chính phủ Phí đăng ký chứng khoán quy định điểm Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông không áp dụng trái phiếu Chính phủ ... theo Thông phân chia cho Sở giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ 50% số thu phí Các quy định khác thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thực theo hướng dẫn Thông tư...
 • 14
 • 52
 • 0

Thông 29/2010/TT-BTC pot

Thông tư 29/2010/TT-BTC pot
... quy định pháp luật VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 24 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông thay Quyết định số 3686/2007/QĐ-BTC ngày 22/11/2007 Bộ trưởng ... lý tài theo quy định Thông quy định khác pháp luật công ty nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực Thông này./ KT BỘ TRƯỞNG ... sản cố định hữu hình, vô hình 3.2 Chi phí lãi vay vốn đầu tính vào chi phí đầu xây dựng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khoản đầu xây dựng phát sinh trước thời điểm đưa công trình vào sử...
 • 21
 • 85
 • 0

Thông 43/2010/TT-BTC ppt

Thông tư 43/2010/TT-BTC ppt
... ký VSD chưa đáp ứng điều kiện quy định Điều Thông phải hoàn tất việc nâng cấp hệ thống sửa đổi quy trình nghiệp vụ chậm tháng kể từ ngày Thông có hiệu lực thi hành Trong trình thực có vướng ... viên lưu ký có trách nhiệm cập nhật hàng ngày thông tin mở, đóng tài khoản lưu ký nhà đầu thực ngày thành viên lưu ký cho VSD thực đối chiếu thông tin số dư tài khoản lưu ký khách hàng với ... toán Hệ thống có khả lưu giữ số liệu thông tin toán giao dịch vòng 01 năm cung cấp cho UBCKNN VSD vòng 01 ngày có yêu cầu.” Điều 15 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày...
 • 8
 • 101
 • 0

Thông 95 /2010/TT-BTC doc

Thông tư 95 /2010/TT-BTC doc
... theo hình thức khớp lệnh liên tục sau UBCKNN chấp thuận” Điều Thông có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Việc sửa đổi, bổ sung Thông Bộ trưởng Bộ Tài định./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: ... Chính phủ; Văn phòng Trung ương Ban Đảng; Văn phòng Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Ban đạo Trung ương Phòng chống tham ... sau: “Điều 14: Phương thức giao dịch: SGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo phương thức phương thức khớp lệnh liên tục phương thức...
 • 4
 • 73
 • 0

Thông 131/2010/TT-BTC doc

Thông tư 131/2010/TT-BTC doc
... II Thông Đại diện giao dịch Việt Nam nhà đầu nước gồm: a) Tổ chức có cách pháp nhân thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam, pháp luật cho phép thực nghiệp vụ môi giới đầu tư, ... Chương I Thông thông qua văn ủy quyền để thực hoạt động góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam, theo quy định sau: a) Tổ chức nước quy định tiết a, b khoản Điều Chương I Thông ủy quyền ... doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Các hoạt động đầu nhà đầu nước không thuộc phạm vi áp dụng Thông bao gồm hoạt động theo quy định khoản Điều Quy chế ban hành kèm theo...
 • 21
 • 80
 • 0

Thông 132/2010/TT-BTC docx

Thông tư 132/2010/TT-BTC docx
... thi hành Thông 3 Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng Chính phủ Phó Thủ ng Chính ... sung Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước định phạm vi lãi suất trần Bộ Tài chính.” Điều Tổ chức thực Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài ngân hàng ... TP trực thuộc TW; - Cơ quan Trung ương Đoàn thể; - Công báo Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn – Bộ pháp; - Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ, Bộ Tài chính; - Lưu: VT,...
 • 3
 • 62
 • 0

Thông 152/2010/TT-BTC pdf

Thông tư 152/2010/TT-BTC pdf
... 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài (dưới gọi Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) Thông hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán, Thông số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế ... Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Thông 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Các tiêu báo cáo tài niên độ giống báo cáo tài năm ban hành Thông Điều 19 Nội dung phương pháp lập Báo cáo ... áp dụng Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực theo quy định Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông 244/2009/TT-BTC với sửa đổi, bổ sung sau: Sửa đổi bổ sung Tài khoản kế toán 1.1 Đổi tên Tài...
 • 54
 • 181
 • 0

Thông 162/2010/TT-BTC pdf

Thông tư 162/2010/TT-BTC pdf
... Các tiêu Báo cáo tài niên độ áp dụng tiêu Báo cáo tài năm ban hành Thông 95/2008/TT-BTC Thông Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 Điều 10 Trách nhiệm tổ chức thực ... dẫn thực Thông Trong trình thực Thông tư, có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty phản ánh Bộ Tài để nghiên cứu, giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính ... theo Thông 95/2008/TT-BTC theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông Điều Bổ sung mẫu Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu (Mẫu số B05-CTCK) theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông...
 • 7
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư 34/2009/tt-bxdthông tư 33/2009/tt-blđtbxhthông tư số 21byt ttthông tư số 05nhtt ttthông tư số 232005 tt blđtbxhthông tư số 191999ttlt blđtbxh btcthông tư số 082008 tt bldtbxhthông tư số 052001 tt blđtbxhthông tư số 272001 tt bvhttthông tư số 012007 tt bkhcnthong tu 200 2014số 10 2014 tt btc xử phạt vi phạm hành chính về hđttsố 10 2014 tt btc xử phạt vi phạm hành chính về hđttsố 119 2014 tt btc ngày 25 8 2014thong tu 20 2015 tt bkhdtcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhĐồ án Lập dự án công trình cầuAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Báo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọcLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập