Các kiểm toán viên bên ngoài có thực sự độc lập

Thực trạng KTNB trong các DNNN và sự phối hợp kiểm toán viên bên ngoài ở Việt Nam

Thực trạng KTNB trong các DNNN và sự phối hợp kiểm toán viên bên ngoài ở Việt Nam
... chung KTNB phối hợp với kiểm toán viên bên Phần II: Thực trạng KTNB DNNN phối hợp với kiểm toán viên bên Việt Nam Phần III: Một số đề xuất cải thiện việc tổ chức hoạt động KTNB phối hợp kiểm toán ... cô khoa kế toán Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b Đề án môn học Kiểm toán Khoa Kế toán Chơng I Lý luận chung kiểm toán nội phối hợp với kiểm toán viên bên 1.1 Khái quát chung KTNB 1.1.1 Sự hình thành ... toán nội với kiểm toán viên bên 1.2.1 Sự cần thiết phải phối hợp Trên thực tế, doanh nghiệp đợc cung cấp dịch vụ kiểm toán từ hai nguồn khác kiểm toán viên nội kiểm toán viên bên điều tạo dợi có...
 • 34
 • 84
 • 0

Kiểm toán nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài.DOC

Kiểm toán nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài.DOC
... viờn o Th Nhung o Th Nhung 40 Kim toỏn 46b ỏn mụn hc Kim toỏn Khoa K toỏn MC LC Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b ỏn mụn hc Kim toỏn Khoa K toỏn DANH MC TI LIU THAM KHO GS.TS Nguyn ỡnh Hng, 2000, Kim ... 4, NXB Ti chớnh, H Ni B Ti chớnh, 1997, Quy ch kim toỏn ni b, NXB Ti chớnh, H Ni Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b ...
 • 42
 • 195
 • 1

Kiểm toan nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài

Kiểm toan nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài
... kết hợp tác dụng rộng rãi Với tinh thần đó, đề tài Kiểm toan nội phối hợp kiểm toán viên nội với kiểm toán viên bên xin đợc đề cập đến khía cạnh liên quan đến công tác KTNB phối hợp kiểm toán viên ... viên nội với kiểm toán viên bên nh thê để đem lại hiệu Nội dung chuyên đề gồm: Phần I: Những lí luận chung KTNB phối hợp với kiểm toán viên bên Phần II: Thực trạng KTNB DNNN phối hợp với kiểm toán ... cô khoa kế toán Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b Đề án môn học Kiểm toán Khoa Kế toán Chơng I Lý luận chung kiểm toán nội phối hợp với kiểm toán viên bên 1.1 Khái quát chung KTNB 1.1.1 Sự hình thành...
 • 39
 • 185
 • 0

23 Kiểm toan nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài

23 Kiểm toan nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài
... kết hợp tác dụng rộng rãi Với tinh thần đó, đề tài Kiểm toan nội phối hợp kiểm toán viên nội với kiểm toán viên bên xin đợc đề cập đến khía cạnh liên quan đến công tác KTNB phối hợp kiểm toán viên ... viên nội với kiểm toán viên bên nh thê để đem lại hiệu Nội dung chuyên đề gồm: Phần I: Những lí luận chung KTNB phối hợp với kiểm toán viên bên Phần II: Thực trạng KTNB DNNN phối hợp với kiểm toán ... cô khoa kế toán Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b Đề án môn học Kiểm toán Khoa Kế toán Chơng I Lý luận chung kiểm toán nội phối hợp với kiểm toán viên bên 1.1 Khái quát chung KTNB 1.1.1 Sự hình thành...
 • 39
 • 135
 • 0

202 Kiểm toán nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài

202 Kiểm toán nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài
... kết hợp tác dụng rộng rãi Với tinh thần đó, đề tài Kiểm toan nội phối hợp kiểm toán viên nội với kiểm toán viên bên xin đợc đề cập đến khía cạnh liên quan đến công tác KTNB phối hợp kiểm toán viên ... viên nội với kiểm toán viên bên nh thê để đem lại hiệu Nội dung chuyên đề gồm: Phần I: Những lí luận chung KTNB phối hợp với kiểm toán viên bên Phần II: Thực trạng KTNB DNNN phối hợp với kiểm toán ... cô khoa kế toán Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b Đề án môn học Kiểm toán Khoa Kế toán Chơng I Lý luận chung kiểm toán nội phối hợp với kiểm toán viên bên 1.1 Khái quát chung KTNB 1.1.1 Sự hình thành...
 • 39
 • 177
 • 0

Kiểm tóan nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài

Kiểm tóan nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài
... viờn o Th Nhung o Th Nhung 40 Kim toỏn 46b ỏn mụn hc Kim toỏn Khoa K toỏn MC LC Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b ỏn mụn hc Kim toỏn Khoa K toỏn DANH MC TI LIU THAM KHO GS.TS Nguyn ỡnh Hng, 2000, Kim ... 4, NXB Ti chớnh, H Ni B Ti chớnh, 1997, Quy ch kim toỏn ni b, NXB Ti chớnh, H Ni Đào Thị Nhung Kiểm toán 46b ...
 • 42
 • 204
 • 0

Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam và kiểm toán thực sự độc lập không ?

Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam và kiểm toán có thực sự độc lập không ?
... trọng hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam, tác giả chọn đề tài “Các kiểm toán viên bên thực độc lập không? ” để nghiên cứu, phân tích vấn đề lý luận kiểm toán độc lập Trên sở đó, tác giả vào ... luận kiểm toán độc lập Chương II: Thực trạng hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam Chương III: Những giải pháp đổi hoạt động kiểm toán độc lập kiểm toán viên CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM ... đưa ý kiến độc lập báo cáo tài công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán. ” Theo đó, kiểm toán độc lập hoạt động hành nghề kiểm toán viên độc lập, doanh nghiệp kiểm toán, thực kiểm tra xác...
 • 32
 • 296
 • 23

Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên đối với người (kể cả người Việt Nam, kế cả người nước ngoài) đã chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài

Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên đối với người (kể cả người Việt Nam, kế cả người nước ngoài) đã có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài
... Người dự thi lấy Chứng kiểm toán viên phải đủ điều kiện sau đây: + chứng chuyên gia kế toán chứng kiểm toán viên tổ chức nước Bộ Tài Việt Nam thừa nhận; + Là người phép hành nghề nước sở + ... Phiếu Đăng dự thi (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi cấp chứng kiểm toán viên chứng hành nghề kế toán) - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: * Người dự thi ... nước Bộ Tài Việt Nam thừa nhận phải điều kiện: (1) Là thành viên Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC); (2) nội dung học thi tương đương cao nội dung học thi lấy chứng KTV Việt Nam * Người dự...
 • 2
 • 213
 • 0

Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các kiểm toán viên độc lập thực hiện

Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các kiểm toán viên độc lập thực hiện
... trọng chứng kiểm toán kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán, với kiến thức có hướng dẫn cô Lan Anh, em định chọn đề tài: Các kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài kiểm toán viên độc ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng sử dụng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán 2.1.1 Thực trạng sử dụng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán ... kiếm báo cáo tài báo cáo kiểm toán Như BCKT sở để chứng minh cho báo cáo kiểm toán, thực chất giai đoạn thực kiểm toán trình thu thập chứng kiểm toán Như thông tin mà kiểm toán viên thu thập...
 • 35
 • 164
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần Kiểm toán và định giá VN thực hiện.doc

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần Kiểm toán và định giá VN thực hiện.doc
... lienhe@docs .vn Tel : 0918.775.368 Chơng II: Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán Báo cáo tài Công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam thực I KHái quát Công ty cổ phần Kiểm toán ... sở lý luận kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán báo cáo tài I Khoản mục chi phí sản xuất mối quan hệ với kiểm toán báo cáo tài Đặc điểm chi phí sản xuất với vấn đề kiểm toán 1.1 Khái ... toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán Báo cáo tài Chơng II: Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán BCTC Công ty VAE thực Chơng III: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện...
 • 122
 • 488
 • 11

Kiểm toán khoản mục chi phí sx trong kế toán báo cáo tài chính do cty cổ phần kiểm toán và định giá VN thực hiện.doc

Kiểm toán khoản mục chi phí sx trong kế toán báo cáo tài chính do cty cổ phần kiểm toán và định giá VN thực hiện.doc
... kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán Báo cáo tàI I kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán Báo cáo tàI Đặc điểm chi phí sản xuất tác động đến kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất ... đạt đợc mục tiêu kiểm toán khách hàng Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán báo cáo tài Kiểm toán báo cáo tài phận hệ thống kiểm toán nói chung Kiểm toán báo cáo tài đợc định nghĩa ... chung kiểm toán báo cáo tài chính, vừa mang đặc điểm riêng kiểm toán khoản mục Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất mang đặc điểm chung kiểm toán báo cáo tài Về chức năng: Kiểm toán khoản mục chi...
 • 98
 • 870
 • 8

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.DOC

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.DOC
... gian thực tập công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam em chọn đề tài: Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực ” chuyên ... CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 2.1 Kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán Ernst & Young thực công ty ABC 2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán ... nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực - Chương 3: Một số nhận xét kiến nghị công ty Ernst & Young Việt Nam nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương nhân...
 • 92
 • 1,051
 • 14

Tìm hiểu về bằng chứng kiểm toán và bằng chứng kiểm toán đặc biệt-Con đường thành công của các kiểm toán viên

Tìm hiểu về bằng chứng kiểm toán và bằng chứng kiểm toán đặc biệt-Con đường thành công của các kiểm toán viên
... thực kiểm toán Trong giai đoạn này, kiểm toán viên A&C CO thực thu thập chứng kiểm toán có hiệu lực, xem xét xử lý phát kiểm toán theo khoản mục Qua tìm hiểu phơng pháp thu thập chứng kiểm toán ... thực chứng kiểm toán thu đợc qua vấn, kiểm toán viên tiếp tục tiến hành số bớc kiểm tra khác Kiểm toán viên kiểm tra ngẫu nhiên số nghiệp vụ theo quy trình nhập kho xuất kho, chứng kiểm toán ... theo, kiểm toán viên A&C CO tiến hành thu thập Biên kiểm kê xí nghiệp lại Đính kèm Biên kiểm kiểm kê bao gồm nhiều chứng kiểm toán khác có nhận xét kiểm toán viên qua kiểm kê nh sau: - Việc kiểm...
 • 42
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gt những hướng dẫn những giải thích về các nguyên tắc cơ bản để các kiểm toán viên có thể áp dụng trong thực tế để đo lường và đánh giá chất lượng công việc kiểm toáncơ hội cho các kiểm toán viênkế cả người nước ngoài đã có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài  gt khái niệm hoạt động kiểm toán do các kiểm toán viên nhà nước thuộc cơ quan quản lý nhà nước tiến hành gt kiểm toán bctc tuân thủ hoạt động các đơn vị sử dụng kinh phí nsnnvới việc hỗ trợ cho đội ngũ nhân lực kiểm toán viên bctc như trên chắc chắn a amp c sẽ có các kiểm toán viên đạt chất lượng caokiểm soát chất lượng kiểm toán từ bên ngoàicác kiểm toán viên làm gìphối hợp giữa các kiểm toán viênmột số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán phương đông ica pca thực hiện doccanh trứng cà chua có thực sự độccanh trứng với cà chua có thực sự độcgt thực chất là quá trình kiểm toán viên đi tìm kiếm các bằng chứng kiểm toán để làm cõ sở cho những nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toáncác kỹ năng cần có của kiểm toán viênkiểm toán viên áp dụng các kỹ thuật kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán chứng minh cho các nội dung của cõ sở dẫn liệu các khoản mục trên báo cáo tài chính cụ thểcác thủ tục kiểm toán do kiểm toán viên chính thực hiệnKế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMBáo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt Namquản trị tài chính tình huống 3Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập