Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial

Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial

Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial
... thiện số tính chất anten Với cấu trúc Metamaterials thiết kế khác thay đổi tính chất điện từ loại Anten Với lí đã chọn đề tài Ảnh hưởng tham số cấu trúc lên tính chất điện từ anten metamaterial ... ========== NGUYỄN THỊ THÚY NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỪ CỦA ANTEN - METAMATERIAL Chuyên ngành: Vật lí vô tuyến điện tử Mã số: 60 44 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... 65 4.4.2 Khảo sát ảnh hƣởng số lƣợng cấu trúc HIS lên tính chất điện từ anten metamaterial 68 4.4.3 So sánh gain xạ anten metamaterial có kích thƣớc ô sở cấu trúc HIS khác ...
 • 78
 • 162
 • 0

Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial

Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial
... tính chất anten Với cấu trúc Metamaterials thiết kế khác thay đổi tính chất điện từ loại Anten Với lí chọn đề tài Ảnh hưởng tham số cấu trúc lên tính chất điện từ anten metamaterial nhằm tìm cấu ... kháng cao (HIS - High Impedance Surface) để ứng dụng thiết kế anten + Nghiên cứu ảnh hưởng tham số cấu trúc lên tính chất điện từ anten metamaterial Phương pháp nghiên cứu luận văn kết hợp mô chế ... metamaterial nhằm tìm cấu trúc Metamaterials tối ưu để cải thiện tính chất điện từ anten Mục đích nghiên cứu luận văn: + Tìm kiếm cấu trúc Metamaterials đơn giản mà cụ thể đề tài cấu trúc Metamaterial dạng...
 • 75
 • 63
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của antenmetamaterial

Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten – metamaterial
... chất anten Với cấu trúc Metamaterials thiết kế khác thay đổi tính chất điện từ loại Anten. Với lí chọn đề tài Ảnh hưởng tham số cấu trúc lên tính chất điện từ anten metamaterial nhằm tìm cấu ... hưởng tham số cấu trúc: Khoảng cách từ HIS đến kim loại, bề rộng cấu trúc HIS, kích thước ô sở cấu trúc HIS lên tính chất điện từ anten metamaterial Kết cho thấy, tham số cấu trúc ảnh hưởng mạnh ... High Impedance Surface) để ứng dụng thiết kế anten + Nghiên cứu ảnh hưởng tham số cấu trúc lên tính chất điện từ anten metamaterial Phương pháp nghiên cứu luận văn kết hợp mô chế tạo phép đo thực...
 • 18
 • 184
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta có chiết suất âm

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta có chiết suất âm
... Phương pháp nghiên cứu Chương III: Tối ưu hóa cấu trúc vật liệu Meta chiết suất âm Chương IV: Mở rộng dải tần làm việc vật liệu Meta chiết suất âm Chương V: Điều khiển tần số vật liệu Meta nhiệt ... vật liệu làm đối tượng nghiên cứu Để đưa vật liệu Meta chiết suất âm vào ứng dụng thực tế, nhiều vấn đề cần làm rõ cần nghiên cứu cách thỏa đáng 15 Cũng vật liệu Meta khác, vật liệu Meta ... chiết suất âm Loại vật liệu Meta nghiên cứu nhiều vật liệu Meta chiết suất âm Dựa ý tưởng ban đầu Veselago [2], vật liệu chiết suất âm kết hợp hoàn hảo hai thành phần điện từ, tạo nên vật liệu...
 • 147
 • 89
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta có chiết suất âm (TT)

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên dải tần làm việc của vật liệu Meta có chiết suất âm (TT)
... TẦN SỐ LÀM VIỆC CỦA VẬT LIỆU CÓ CHIẾT SUẤT ÂM Nhìn chung, dải tần chiết suất âm vật liệu Meta thường hẹp việc tạo dựa tính chất cộng hưởng Để ứng dụng vật liệu Meta chiết suất âm nhiều vào ... Meta vật liệu thông thường trongtự nhiên 1.1.3 Các hướng nghiên cứu vật liệu Meta 1.1.3.1 Vật liệu Meta chiết suất âm Loại vật liệu Meta nghiên cứu nhiều vật liệu Meta chiết suất âm (negative ... chế tạo vật liệu chiết suất âm cấu trúc đơn giản, hoạt động dải tần số rộng độ tổn hao thấp.Chính vậy ,cấu trúc luận án sử dụng nghiên cứu mở rộng dải tần chiết suất âm chương cấu trúc tối...
 • 25
 • 102
 • 0

Nghiên cứu các hiệu ứng nhiệt động và phi điều hoà ảnh hưởng lên các tham số cấu trúc của các hợp kim thu được từ các phổ cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X(XAFS

Nghiên cứu các hiệu ứng nhiệt động và phi điều hoà ảnh hưởng lên các tham số cấu trúc của các hợp kim thu được từ các phổ cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X(XAFS
... ề tài: NGHIÊN cúu CÁC HIỆU ÚNG NHIỆT ĐỘNG VÀ PHI ĐIỀU HOÀ ẢNH HƯỞNG LÊN CÁC THAM s ố CAU TRÚC CỦA HỢP KIM THU Được TỪ CÁC PHỔ CẤU TRÚC TINH TẾ CÚA HẤP t h ụ t i a X (XAFS) QT-00-06 M ã số: Chủ ... njỉhiên cứu kết +Kết luận Lời m đầu: Đ ề tài nghiên cứu khoa học mang tên Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt động ph i điều hoà ảnh hưởng tham số cấu trúc hợp kim thu từ p h ổ cấu trúc tinh t ế hấp thụ tia ... a Tên đề tài, mã số: • Tên đề tài; Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt động ph i điêu hoà ảnh hưởng lên tham sô cảu trúc họp kim thu từ phô cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X (XAFS) • Mã sô: b Chủ trì đ ề...
 • 46
 • 187
 • 0

Các hiệu ứng nhiệt động và các tham số cấu trúc với ảnh hưởng của dao động phi điều hoà trong lý thuyết XAFS

Các hiệu ứng nhiệt động và các tham số cấu trúc với ảnh hưởng của dao động phi điều hoà trong lý thuyết XAFS
... thấp nguyên tử dao động điều hoa, hiệu ứng phi điều hoa bỏ qua, nhiệt độ cao, hiệu ứng đáng kể không ý đến nhận thông tin v ật sai lệch v ật thể Ở nhiệt độ thấp dao động nguyên tử điều hoa phonon ... tương tác v ới thuyết E X A F S thuyết điều hoa người ta sử dụng thuyết để tính số tham số nhiệt động cho kết trùng hợp tốt với phổ E X A F S đo nhiệt độ thấp [73] Nhưng nhiệt độ tăng ... hỏi mô hình thuyết để tính giải tích để giải thí ch kết thực nghiệm hay rút tham số vật từ số liệu thực nghiệm Các hiệu ứng nhiệt động tinh thể thường dao động nguyên tử rạo nên, nhiệt độ...
 • 125
 • 207
 • 0

Ảnh hưởng của một vài tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định trong môi trường tuần hoàn phi tuyến kiểu kerr luận văn thạc sỹ vật lý

Ảnh hưởng của một vài tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định trong môi trường tuần hoàn phi tuyến kiểu kerr luận văn thạc sỹ vật lý
... môi trường phi tuyến kiểu Kerr đặc điểm môi trường Chương II Ảnh hưởng vài tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định môi trường tuần hoàn phi tuyến kiểu Kerr Trong chương khảo sát cách tổng ... số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định tinh thể CdSe 2.3.1 Mô hình thực nghiệm Để khảo sát ảnh hưởng tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định môi trường cấu trúc tuần hoàn phi tuyến kiểu ... cứu cấu trúc yếu tố ảnh hưởng đến thiết bị lưỡng ổn định quang học vấn đề mang tính thời 6 Đề tài luận văn Ảnh hưởng số tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định môi trường tuần hoàn phi tuyến...
 • 51
 • 319
 • 3

Vi cấu trúcảnh hưởng của vi cấu trúc lên tính chất quang của sio2

Vi cấu trúc và ảnh hưởng của vi cấu trúc lên tính chất quang của sio2
... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN TRUNG NGUYÊN VI CẤU TRÚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VI CẤU TRÚC LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA SiO2 Chuyên ngành: QUANG HỌC Mã số: 66.44.11.01 ... CHƯƠNG - MÔ PHỎNG VI CẤU TRÚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VI CẤU TRÚC ĐẾN CHIẾT SUẤT CỦA SiO2 3.1 Xây dựng mô hình 3.2 Kết mô tính chất vi cấu trúc SiO2 3.3 Mối liên hệ vi cấu trúc chiết suất Kết luận chương ... đến tính chất quang học SiO2 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vi cấu trúc tính chất quang học vật liệu SiO2 Đặc biệt mối liên hệ vi cấu trúc tính chất quang học hệ phân...
 • 51
 • 185
 • 0

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúctính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx
... sát giản đồ XRD để xét ảnh hưởng nhiệt độ đế lắng đọng màng lên cấu trúc màng Trên hình giản đồ XRD mẫu bột SnO2 mẫu màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ đế khác với thơng số tạo màng cho bảng Kết phù ... 4.KẾT LUẬN Cơng trình chế tạo thành cơng màng dẫn điện suốt SnO2:Sb phương pháp phún xạ magnetron phản ứng kết hợp với q trình cấp nhiệt cho đế Màng có trạng thái kết tinh tốt Độ truyền qua cực đại ... qua màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác (1) Trang 17 Science & Technology Development, Vol 12, No.17 - 2009 Bảng Các thơng số quang học màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác Nhiệt độ đế (0C) Độ dày...
 • 6
 • 318
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC ĐẾN TÍNH CHẤT ĐIỆN, ĐIỆN MÔI CỦA HỆ GỐM (1-x)PMN - xPT" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... (biểu qua khối chóp ảnh SEM) 2.4 Ảnh hưởng cấu trúc, vi cấu trúc nồng độ pha pyrochlor đến tính chất điện, điện môi gốm PMN-PT 2.4.1 Tính chất điện gốm Bằng cách xác định điện dung C mẫu nhờ ... pyrochlore có ảnh hưởng lớn đến số tính chất điện môi không ảnh hưởng lớn đến tính chất điện gốm c Tại nhiệt độ phòng, số điện môi đạt lớn nằm khoảng (1145→1420), nồng độ PT tăng số điện môi hệ giảm ... sau) 2.3.2 Vi cấu trúc Trên hình 2.3 ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) chụp từ mặt gãy mẫu S1, S2 S3 hệ gốm PMN-PT (b) (a) (c) Hình 2.3 Ảnh vi cấu trúc mẫu S1(a), S2(b) S3(c) Dựa vào ảnh SEM ba...
 • 10
 • 199
 • 0

Nghiên cứu cấu trúctính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử
... phương pháp vol–ampe vòng quét xung tam giác Phương pháp sử dụng để nghiên cứu tính chất điện hoá động học chế phản ứng chất nghiên cứu điện cực khác Phương pháp đo cho phép áp đặt lên điện cực nghiên ... việc (WE) điện cực nghiên cứu 2.2 Mục đích đề tài Tổng hợp vật liệu oxit mangan phản ứng khử KMnO4 etanol điều kiện thủy nhiệt Xác định cấu trúc kích thước vật liệu tổng hợp phương pháp vật lý nhiễu ... lớn vật liệu có xu kết tinh dạng hausmannite Mn3O4 nhiều (phản ứng 2’ chiếm ưu thế) 3.2 Tính chất điện hóa vật liệu oxit mangan 3.2.1 Ảnh hưởng môi trường trình thủy nhiệt lên tính chất điện hóa...
 • 48
 • 1,270
 • 2

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúctính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử doc

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit mangan được điều chế bằng phương pháp khử doc
... tính chất điện hóa vật liệu dựa dung lượng riêng C Vì thực đề tài: Nghiên cứu cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu oxit mangan điều chế phương pháp khử Chương - Tổng quan Giới thiệu chung oxit ... việc (WE) điện cực nghiên cứu 2.2 Mục đích đề tài Tổng hợp vật liệu oxit mangan phản ứng khử KMnO4 etanol điều kiện thủy nhiệt Xác định cấu trúc kích thước vật liệu tổng hợp phương pháp vật lý nhiễu ... hợp oxit mangan như: Phương pháp điện phân, phương pháp hóa học, phương pháp thủy nhiệt…Theo nhiều nghiên cứu gần tổng hợp vật liệu oxit mangan đường thủy nhiệt cho sản phẩm kết tinh tốt, kích...
 • 32
 • 430
 • 0

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu nanô batio3 lên tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp la0.7sr0.3mno3batio3

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu nanô batio3 lên tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp la0.7sr0.3mno3batio3
... chuyn pha t v chuyn pha in ca vt liu cha a ụxit vo biờn Cú th nhn thy rng hu ht cỏc trng hp pha ụxit vo biờn, nhit chuyn pha t u gim so vi vt liu ban u, ch cú trng hp SiO2, nhit chuyn pha tng ... chuyn pha kim loi-in mụi (TP tn ti trờn tt c cỏc ng cong (T) Riờng i vi mu x = nhit chuyn pha TP rt gn vi nhit chuyn pha st t - thun t TC Mu ny th hin tớnh kim loi pha st t v tớnh in mụi pha ... 00C n 1300C, BTO chuyn thnh pha t giỏc, vt liu tr thnh st in Pha ny c quan tõm nhiu cỏc 16 lnh vc ng dng vỡ nú n nh nhit phũng Di nhit 00C, BTO cú pha trc giao, pha ny cú tớnh st in nhng hng...
 • 65
 • 384
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính toán các nhân tố ảnh hưởng và các tham số của đường truyền5 ảnh hưởng của ruthenium lên tính chất điện từ của các perovskite pha tạp kép caxpr1 xmn1 yruy¬o3ảnh hưởng của tỉ số mn3 mn4 lên tính chất điện và từ trong hợp chất perovskite manganitetính chất cấu trúc và tính chất điện của màng mỏng zno pha tạp chất phốtphotính chất cấu trúc và tính chất điện của màng mỏng zno pha tạp chất phốtpho chế tạo trong môi trường khí nitơcấu trúc máy tính ngành điện tửnhững yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bảnảnh hưởng của các kim loại chuyển tiếp lên tính chất cấu trúc và vùng năng lượng của znsảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam châm kết dính loại ndfeb và nghiên cứu ứng dụng các nam châm kết dính ndfeb để thay thế và chế tạo một số thiết bị điệnxác định các thông số cấu trúc của kênh truyền tín hiệu sóng hàitắc xác định các thông số cấu trúc của các đường dây truyền tải điện lạnhtắc xác định các thông số cấu trúc của đường dây truyền tải mềm và cứngtruyền tham số cấu trúc vào hàmảnh hưởng xử lý sợi sơ dừa đến cơ tính của composite nền nhựa polyethylene được gia cường bằng sợi xơ dừacác nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sách in và sách điện tử của sinh viên đại học đà nẵngThiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)Kĩ thuật đặt tiêu đề sách đỉnh caoBi mat clickbank Bi mat clickbankNHẬT KÝ CỦA DZUĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANK
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập