Xây dựng bản họa đồ tâm lý của giáo viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ

xây dựng bản họa đồ tâm của giáoviên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ

xây dựng bản họa đồ tâm lý của giáoviên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
... 3.3 .Trẻ chậm phát triển trí tuệ 3.3.1 Khái niệm trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) 3.3.1.1 Khái niệm trí tuệ Để hiểu Khái niệm chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) ta cần làm rõ khái niệm trí tuệ ... giáo viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ, xây dựng họa đồ tâm họ- Làm sở cho cơng tác hướng nghiệp, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng giáo viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ Phương ... nơi bố trí để làm nghề 2.3 Bản họa đồ tâm Bản họa đồ tâm khái niệm có chất thuộc khái niệm họa đồ nghề nghiệp, có phạm vi hẹp Bản họa đồ tâm nhằm mơ tả điều kiện cần thiết mặt tâm cá...
 • 111
 • 594
 • 1

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu
... Ch m phát tri n trí tu 12 1.4 Giáo d c hòa nh p cho tr Ch m phát tri n trí tu 16 1.5 Xây d ng k ho ch giáo d c nhân 21 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CH M PHÁT ... v giáo d c ñ c bi t, giáo d c cho tr CPTTT, ngư i n m ñư c trình t bư c trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho tr Giáo viên ch nhi m ngư i ti n hành xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho ... 10% giáo viên cho r ng h c n có kĩ trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân V kĩ chia nh nhi m v h c t p phân b th i gian cho t ng ho t ñ ng: Có 40% giáo viên cho r ng ñ xây d ng k ho ch giáo...
 • 127
 • 3,654
 • 24

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG
... Ch m phát tri n trí tu 12 1.4 Giáo d c hòa nh p cho tr Ch m phát tri n trí tu 16 1.5 Xây d ng k ho ch giáo d c nhân 21 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CH M PHÁT ... v giáo d c ñ c bi t, giáo d c cho tr CPTTT, ngư i n m ñư c trình t bư c trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho tr Giáo viên ch nhi m ngư i ti n hành xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho ... C N NGHIÊN C U CHƯƠNG 2: TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CPTTT C A GIÁO VIÊN T I CÁC TRƯ NG TI U H C TRÊN Đ A BÀN QU N LIÊN CHI U - TP ĐÀ N NG CHƯƠNG CƠ S LÍ LU N C A V N...
 • 127
 • 2,886
 • 1

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề quản hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối 5, trường tiểu học Hải Vân

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề quản lý hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối 5, trường tiểu học Hải Vân
... thuy t - Phương pháp nghiên c u th c ti n + Phương pháp quan sát + Phương pháp ñi u tra b ng ankét + Phương pháp ph ng v n, trò chuy n + Phương pháp th ng kê toán h c + Phương pháp l y ý ki ... c H i Vân 4.2 Ph m vi nghiên c u S d ng phương pháp gi i quy t v n ñ ñ qu n lí HVBT c a tr CPTTT kh i l p - Trư ng Ti u h c H i Vân M Đ U Phương pháp nghiên c u - Phương pháp nghiên c u thuy ... TR NG GIÁO VI N S D NG PHƯƠNG PHÁP GI I QUY T V N Đ TRONG VI C QU N LÍ HVBT C A TR CPTTT KH I L P TRƯ NG TI U H C H I VÂN 2.3 Th c tr ng giáo vi n s d ng phương pháp gi i quy t v n ñ vi c qu n...
 • 29
 • 366
 • 1

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề ñểquản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề ñểquản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
... ki u hành vi sau: Hành vi hư ng ngo i hành vi hư ng n i - Ki u hành vi phàn nàn v s c kho : - Ki u hành vi v n ñ xã h i: * Hành vi hư ng ngo i c a tr CPTTT - Ki u hành vi v ý nghĩ: * Hành vi hư ... hành vi b t thư ng ñư c bi u hi n m c ñ khác Tuỳ vào m c ñ tính ch t c a hành vi ñ ñưa phương pháp qu n phù h p Có th nh n th y Bình ki u hành vi sau: + Ki u hành vi sai trái + Ki u hành vi ... chưa n m ñư c phương pháp ñ qu n HVBT c a tr nói chung phương pháp gi i quy t v n ñ nói riêng nên giáo vi n chưa s d ng phương pháp gi i quy t v n ñ chưa có phương pháp ñ qu n HVBT c a tr...
 • 19
 • 342
 • 0

Tìm hiểu Tâm trẻ chậm phát triển trí tuệ ppt

Tìm hiểu Tâm lý trẻ chậm phát triển trí tuệ ppt
... tuổi Tâm trẻ chậm phát triển trí tuệ TH: Nhóm SV Khoa Giáo dục ĐH KHXH&NV MỘT SỐ HÌNH ẢNH Tâm trẻ chậm phát triển trí tuệ TH: Nhóm SV Khoa Giáo dục ĐH KHXH&NV Tâm trẻ chậm phát triển trí ... triển trẻ mức độ chậm phát triển khác VI Một số vấn đề thể chất tinh thần liên quan đến chậm phát triển trí tuệ Video Tâm trẻ chậm phát triển trí tuệ TH: Nhóm SV Khoa Giáo dục ĐH KHXH&NV Tâm ... với môi trường Tâm trẻ chậm phát triển trí tuệ TH: Nhóm SV Khoa Giáo dục ĐH KHXH&NV V ĐẶC ĐIỂM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ Ở MỨC ĐỘ CPTTT KHÁC NHAU Tâm trẻ chậm phát triển trí tuệ TH: Nhóm SV...
 • 33
 • 119
 • 2

Xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán trong phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông thành phố Hà Nội

Xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán trong phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông thành phố Hà Nội
... nghiệp giáo viên Trung học phổ thông Thành phố Nội Chương 3: Biện pháp xây dựng sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán phát triển nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông Thành phố Nội Chương ... phải xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán phát triển nghề nghiệp giáo viên THPT 1.3.3.1 Xây dựng sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán THPT đáp ứng trực tiếp nhu cầu phát triển nghề nghiệp ... 4/ Giáo viên cốt cán chưa có động lực mạnh thực thi công việc Chương BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH...
 • 24
 • 153
 • 0

Nghiên cứu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP Đà Nẵng

Nghiên cứu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP Đà Nẵng
... m phát tri n trí tu ñ a bàn TP Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Đ tài nghiên c u th c tr ng CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng ñ ñ xu t m t s bi n pháp nh m tri n khai r ng rãi phát tri n công tác ... nhiên, ñ a bàn Q Liên Chi u - TP Đà N ng, công tác CTS cho tr CPTTT v n chưa ñư c quan tâm tri n khai ñúng m c T nh ng lí nêu trên, ch n ñ tài: Nghiên c u th c tr ng công tác Can thi p s m cho tr ... bi t TT nuôi d y tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng 3.2 Đ i tư ng nghiên c u Quá trình CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng GI THI T KHOA H C CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng chưa ñư c quan tâm tri...
 • 92
 • 1,400
 • 2

Một số biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ ở các trường tiểu học TP hồ chí minh

Một số biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ ở các trường tiểu học TP hồ chí minh
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Tơn Nữ Cẩm Thành MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỊA NHẬP TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Giáo dục học ( ... cứu Một số biện pháp giáo dục HN trẻ CPTTT trường tiểu học Tp Hồ Chí Minh Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống biện pháp có hội tác động phù hợp tạo điều kiện cho giáo dục hòa nhập trẻ chậm ... CPTTT, mục tiêu giáo dục nói chung “ phát triển trẻ ”, xuất phát từ quan điểm trên, chúng tơi chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ CPTTT trường tiểu học Tp Hồ Chí Minh để nghiên...
 • 26
 • 3,136
 • 26

Một số giải pháp quản công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An

Một số giải pháp quản lý công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An
... đề quản công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản Công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ... trẻ chậm phát triển trí tuệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An 5.3 Đề xuất số giải pháp quản công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An Phương pháp nghiên ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CAN THIỆP SỚM VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CAN THIỆP SỚM CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TẠI QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH NGHỆ AN 2.1 Khái quát sơ lược Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An 2.1.1...
 • 99
 • 108
 • 0

Một số giải pháp quản công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nghệ an

Một số giải pháp quản lý công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nghệ an
... trẻ chậm phát triển trí tuệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An 5.3 Đe xuất số giải pháp quản công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An Phương pháp nghiên ... TRẠNG CỎNG TÁC CAN THIỆP SỚM VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CAN THIỆP SỚM CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIẺN TRÍ TUỆ TẠI QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH NGHỆ AN 2.1 Khái quát sơ lược Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An 2.1.1 Oúa ... sở luận công tác quản can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 5.2 Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công tác can thiệp sớm thực trạng quản công tác can thiệp sớm cho trẻ chậm...
 • 87
 • 63
 • 1

Nghiên cứu thực trạng công tác can thiệp sớm (CTS) cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP đà nẵng (TT)

Nghiên cứu thực trạng công tác can thiệp sớm (CTS) cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP đà nẵng (TT)
... với trẻ CPTTT ñối với công tác CTS cho trẻ CPTTT 1.5.2 Nội dung CTS cho trẻ 1.5.3 Phương tiện CTS cho trẻ 1.5.4 Người thực CTS CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CTS CHO TRẺ CPTTT TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG ... Thực trạng công tác CTS gia ñình có CPTTT ñịa bàn TP Đà Nẵng 2.2.1.1 Thực trạng công tác phát sớm trẻ CPTTT • Thời gian phát tật CPTTT trẻ CPTTT 88,4 % trẻ ñược phát khuyết tật sau sinh Số trẻ ... biệt, trung tâm nuôi dạy trẻ 5.1.3 Đề xuất biện pháp cho trình thực công tác CTS cho trẻ CPTTT ñịa bàn TP Đà Nẵng 5.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng CTS cho trẻ CPTTT 25 gia ñình có...
 • 12
 • 92
 • 0

Uy tín của người hiệu trưởng với công tác xây dựng bầu không khí tâm của tập thể sư phạm

Uy tín của người hiệu trưởng với công tác xây dựng bầu không khí tâm lý của tập thể sư phạm
... trưởng với công tác xây dựng bầu không khí tâm tập thể phạm trường Mẫu giáo Phú Thọ Người hiệu trưởng uy tín cao tác động đến bầu không khí tâm tập thể phạm tốt ngược lại hiệu trưởng ... nhóm làm việc tập thể, nhân cách phong cách lãnh đạo thủ trưởng tập thể) 1.1.2.2 Dấu hiệu vai trò bầu không khí tâm tập thể phạm * Dấu hiệu bầu không khí tâm tập thể phạm : - Có tiếp ... nghiên cứu Uy tín người hiệu trưởng với công tác xây dựng bầu không khí tâm tập thể phạm KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Tập thể giáo viên, cán nhân viên trường GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN...
 • 14
 • 116
 • 0

skkn khảo sát nhu cầu xây dựng phòng tư vấn tâm của học sinh trong trường THPT

skkn khảo sát nhu cầu xây dựng phòng tư vấn tâm lý của học sinh trong trường THPT
... 11C10) 2.4 Nhu cầu học sinh trường THPT Xuân Thọ việc mở phòng vấn tâm trường Thực tế trường THPT Xuân Thọ chưa có mở phòng vấn tâm cho HS Công tác vấn tâm cho HS trường Xuân ... 2.4 Nhu cầu HS trường THPT Xuân Thọ việc mở phòng vấn tâm trường .25 2.4.1 Nhu cầu HS trường THPT Xuân Thọ việc mở phòng vấn tâm trường 25 2.4.2 Nhu cầu HS trường ... Rất học sinh tâm sự, chia sẻ với cha mẹ thầy cô đến với dịch vụ vấn tâm - Thực tiễn công tác vấn tâm cho học sinh trường yếu, phía học sinh em có nhu cầu vấn mong muốn mở phòng tư...
 • 42
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng bản họa đồ tâm lý của người giáo viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệbản họa đồ tâm lý người giáo viên dạy trẻ cptttkết quả đánh giá của các nhà lãnh đạo về sự cần thiết của các phẩm chất trongbản họa đồ tâm lý của giáo viên dạy trẻ cptttbản họa đồ tâm lý người giáo viênthực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên địa bàn quận liên chiểutp đà nẵngthực trạng tự xây dựng những phẩm chất nhân cách đặc trưng của nghề giáo viêndạy trẻ chậm phát triển trí tuệkế hoạch chăm sóc cá nhân trẻ chẫm phát triển trí tuệ hòa nhập ở trường mấm nonbản họa đồ tâm lýchế độ làm việc của giáo viên dạy nghềchế độ tiền lương của giáo viên dạy nghềmột tin nóng chế độ hỗ trợ của giáo viên dạy lớp ghépskkn một số biện pháp giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học tốt môn toán tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đồng naigiúp trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ ngôn ngữ kém hoà nhập với trường mầm non pptxsáng kiên kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học hòa nhậpnhững lưu ý của giáo viên mầm non để phát triển các loại trí nhớ cho tẻBai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))Đề thi toán lớp 6 học kỳ 1Tìm hiểu và xây dựng “ website kinh doanh tranh thêu chữ thập trực tuyến” cho shop candyĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức tại sở công thương tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))hướng dẫn tiến độ dự ánTổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm, xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cao su Đà NẵngTổng hợp bài tập Kế Toán Ngân hàng60 Đề thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện môn toán các tỉnh lớp 6SKKN năm 2 phân tích đa thức thành nhân tử mớiĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Lý luận hàng hoá sức lao động của Các Mác. Ý nghĩa ở Việt Namđề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptKhảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngNghiên cứu IMS và ứng dụng cung cấp các dịch vụ băng rộng cho mạng viễn thông của VNPTNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập