Vi điều khiển và ứng dụng

vi điều khiển ứng dụng

vi điều khiển và ứng dụng
... comparisons More Synchronous Communication Using the SPI Modules Giải thích bit điều khiển Bít điều khiển 10 SPI overview  Truyền nhận liệu 16 bit 8bit  Full-duplex, synchronous communication ...  Slave Wake-up from SLEEP  Since SCK pulses are provided by the Master, SPI Slave can function in SLEEP  Slave Reception wakes up the device from SLEEP 22 11 Ví dụ ghép nối với Serial EEROM ... write data  Transmission of the new data starts as soon as SPIxSR is idle 16 SPI - Reception  Vi c truyền nhận diễn đồng thời  When all bits of data have been shifted in through SPIxSR, SPIxSR...
 • 18
 • 168
 • 0

vi điều khiển ứng dụng trong thực tế

vi điều khiển và ứng dụng trong thực tế
... VCC = 5V ± 20% Ký Mô tả Điều kiện hiệu VIL Điện áp ngõ vào mức thấp Trừ EA VIL1 Điện áp ngõ vào mức thấp EA Trừ XTAL1, VIH Điện áp ngõ vào mức cao RST VIH1 Điện áp ngõ vào mức cao XTAL1, RST Điện ... cứng hoạt động reset hay có ngắt xảy Khi bit IDL = vi điều khiển chuyển sang chế độ nghỉ Trong chế độ này: - Chỉ thoát khỏi chế độ nguồn giảm cách reset hay có ngắt xảy - Trạng thái hành vi điều ... chân RD tích cực Sơ đồ kêt nối mô tả hình 1.10 2.3.3 Giải mã địa Trong ứng dụng dựa AT89C51, giao tiếp nhớ dỡ liệu, vi điều khiển thực giao tiếp với thiết bị khác bàn phím, led, động cơ, … Các...
 • 34
 • 254
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng giới thiệu

Vi điều khiển và ứng dụng giới thiệu
... Hệệ điều hành thời ggian thực Bộ điều khiển số PID ứng dụng điều khiển Vài khái niệm CPLD, FPGA DSP Texas 10 TCP/IP stack với Microchip 11 Quản lý dự án điều khiển nhúng 12 Tóm tắt kết học trả ...  Vi điều khiển PIC  DsPIC 30F4011  DsPIC D PIC 33F128GP  Atmega16-128  Phần mềm  Giao tiếp thiết bị ngoại vi UART,CAN, A/D …  Hệ điều hành thời gian thực RTOS  TCP/IP  Dự án  Điều khiển ... Nội dung Giới thiệu môn học tóm tắt ngôn ngữ lập trình C Tổng quan phần cứng DsPIC DsPIC với giao tiếp I/O đơn giản, LCD Ngắt ADC InputCapture Output Compare UART protocol ự RTOS Hệệ điều hành...
 • 26
 • 40
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng overview

Vi điều khiển và ứng dụng overview
... Sử dụng sau: TIMELOOP(y = sin(x)); 19 Dịch có điều kiện  Các lệnh dịch có điều kiện C:  #if, #elif, #else, #endif  #ifdef, #ifndef  Mục đích:  Thêm vào đoạn gỡ lỗi chương trình  Thêm vào ... nghĩa “địa ”  Lấy nội dung thông qua * Truyền tham chiếu  Thay vi đưa vào theo giá trị, người ta đưa vào theo trỏ Giá trị đầu vào copy trỏ đến ô nhớ ban đầu swap(&a, &b); /* Pass pointers to ... Quan Giữa Các Hàm  Đồ thị tĩnh mô tả vi c gọi hàm ví dụ Tham Số Biến Cục Bộ Phạm vi tĩnh (Static Scope)  Biến hay hàm có từ khóa static trước có phạm vi file dùng  Khởi tạo biến tĩnh mặc...
 • 35
 • 70
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng Hardware

Vi điều khiển và ứng dụng Hardware
... dsPIC30 UART had software LIN bus support,  hardware support for LIN  Hardware Autobaud detection  Hardware Break generation  Added IRDA support  Hardware encoder / decoder  Transmit and Receive ... A/D features  Two A/D modules on some devices  More Analog Inputs  Up to 32 in 100-pin devices  Up to 24 in 80-pin devices  Up to 18 in 64-pin devices  Run time configuration of A/D parameters ... Clock Divide By 1, 4, 16, 64 System Clock OSCO SOSCI SOSCO 32KHz Timer1 Xtal OSC Primary Oscillator for Crystals 32 kHz for Real Time Clock  Includes Internal RC Oscillators Clock divide can...
 • 43
 • 66
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng ADC

Vi điều khiển và ứng dụng ADC
... Clocks per conversion =14 for 12-bit A/D  15 ADCS =((2 * Tconv) / (14 * Tcy)) - Ví dụ  ADCS =((2 * Tconv) / (CConv * Tcy)) - Example: 30 MIPS device, 12-bit A/D, max rate  Tcy =1 / 30 MIPS ... =33.3 nsec  Tconv =10 mSec (min) by specification  ADCS =((2 * 10*10-6) / (14 * 33.3*10-9)) – =41.8  ADCS =42 =0x24 =0b101010  Tad =(ADCS+1) * (Tcy/2) =716 nsec  Tconv =14 * Tad=10.03 mSec ... Vref+/AD1CON3 =0x1F02; // Tad =2 x Tcy =125ns >75ns AD1CON1bits.ADON =1; // turn on theADC } //initADC int readADC( int ch) { AD1CHS =ch; // select analog input channel AD1CON1bits.SAMP =1; // start...
 • 26
 • 99
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng Interrupt

Vi điều khiển và ứng dụng Interrupt
... peripheral interrupt source Enable the peripheral interrupt source   15 Vi dụ  void attribute (( interrupt) ) _T 1Interrupt ( void) { // interrupt service routine code here } // _InterruptVector ... tiết INT and AINT Interrupt Vector Table starting at location 0x000004 up to 54 sources of interrupt Interrupt Service Routine (ISR) Alternate Vector Table Access to the AIVT is provided by the ALTIVT ... _ISR _T 1Interrupt (void) { // remember to clear the interrupt flag before exit _T1IF = 0; } // _InterruptVector 16 Chi tiết INTCON1, INTCON2 17 Interrupt flag status register IFS0 18 IFS1 19 Interrupt...
 • 21
 • 66
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng OutputCompare

Vi điều khiển và ứng dụng OutputCompare
... by: fPWM=1/TPWM  Example: Calculation of the PWM period for a microcontroller having a 10MHz clock with x4 PLL, Device clock rate is 40MHz The instruction clock frequency is FCY =FOSC/4, i.e 10MHz ... Ví dụ sóng vuông 22 Ví dụ sóng hình thang 23 Sóng hình sin 24 A second order filter 25 Ví dụ ứng dụng 26 Circular buffer 27 Circular buffer 28 Circular Buffer 29 Phương pháp hoạt động  Difficulites...
 • 32
 • 98
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng

Vi điều khiển và ứng dụng
... converted 19 Input Change Notification Module  The Input Change Notification module provides the dsPIC30F devices the ability to generate interrupt on selected input pins  This module is capable ... “sink current” 33 Vi dụ về thông báo lỗi dùng LED 34 Sơ đồ điều khiển 35 Các đầu khác  Sử dụng SSR (Solid state relay)  Sử dụng Triac, Thyristor cho điều khiển 36 Vi dụ mạch ... be selected (enabled) for generating an interrupt request on a change-of-state 20 Ví dụ LCD 21 Vi dụ về Digital Input 22 8.1.2 Sink or Source curent 23 Bộ đệm dùng IC chuyên dụng  P0...
 • 37
 • 158
 • 0

Vi điều khiển ứng dụng timer

Vi điều khiển và ứng dụng timer
... thành 32 bit timer  Type C dùng làm timer cho A/D 15 32 bit timer 16 Lưu ý  Trong mode timer2 /3 module,  T2CON control bits dùng điều khiển  T3CION control bits không sử dụng  The timer2 module ... 12 Gated timer mode  Sử dụng để đo độ rộng xung  TMR1 tăng chừng đầu vào T1CK mức cao  Chế độ gồm  TGATE =1 (T1CON)  internal clock (TCS=0) 13 Ví dụ 14 Type B, C timer  Sử dụng để ghép ... Timer with DsPIC Chi tiết Chức Type A timer  can be operated from the device low power 32 kHz oscillator,  can be operated in an asynchronous mode from an external clock source  a 16-bit timer, ...
 • 18
 • 95
 • 0

Thiết kế thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8952 ứng dụng vào việc điều khiển nhiệt độ

Thiết kế và thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8952 ứng dụng vào việc điều khiển nhiệt độ
... vi c trang bị kiến thức vi điều khiển cho sinh vi n cần thi t Nên em chọn đề tài “ Thi t kế thi cơng hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8952 ứng dụng vào vi c điều khiển nhiệt độ “ GVHD TS:(cơ)Nguyễn ... Nghiêp Thi t Kế Kit Điều Khiển Nhiệt Độ MỤC LỤC Chương1:giới thi u hệ thống điều khiển nhiệt độ -1 I / khái niệm hệ thống điều khiển nhiệt độ -1 II/ ngun tắc điều khiển nhiệt ... SV:Võ Quang Hậu Luận n Tốt Nghiêp Thi t Kế Kit Điều Khiển Nhiệt Độ Chương I: GIỚI THI U HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ I.Khái niệm hệ thống điều khiển nhiệt độ: Nhiệt độ đại lượng vật lý diện khắp...
 • 77
 • 396
 • 0

Thiết Kế Thi Công Hệ Thống Kit Vi Điều Khiển 8952 Ứng Dụng Vào Việc Điều Khiển Nhiệt Độ (Kèm Program)

Thiết Kế Và Thi Công Hệ Thống Kit Vi Điều Khiển 8952 Ứng Dụng Vào Việc Điều Khiển Nhiệt Độ (Kèm Program)
... vi c trang bò kiến thức vi điều khiển cho sinh vi n cần thi t Nên em chọn đề tài “ Thi t kế thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8952 ứng dụng vào vi c điều khiển nhiệt độ “ GVHD TS:(cô)Nguyễn ... Thi t Kế Kit Điều Khiển Nhiệt Độ Chương I: GIỚI THI U HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ I.Khái niệm hệ thống điều khiển nhiệt độ: Nhiệt độ đại lượng vật lý diện khắp nơi nhiều lónh vực, đặc biệt công ... Thò Phương Hà  Thi t Kế Kit Điều Khiển Nhiệt Độ Luận n Tốt Nghiêp Thi t Kế Kit Điều Khiển Nhiệt Độ Chương II: CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ Cảm biến nhiệt độ dụng cụ chuyển đổi đại lượng nhiệt thành đại...
 • 85
 • 73
 • 0

Mạch điện tử công suất điều khiển ứng dụng

Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng
... nội dung sau: - Công thức tính toán trò trung bình, hiệu dụng dòng điện (điện áp) ý nghiã - Nguyên lý hoạt động ngắt điện điện tử, cách vận dụng vào khảo sát mạch điện tử công suất I.5 BÀI TẬP: ... Điện tử cơng suất ĐiỀU KHIỂN CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU Chương III.1 THYRISTOR LÀ PHẦN TỬ ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN AC: Thí nghiệm: Lập mạch điện hình 3.1.1 Khi cung cấp dòng cực cổng đủ lớn, TRIAC dẫn điện ... điện, linh kiện điện tử công suất thực tế dẫn điện hai chiều, lúc mạch khảo sát biểu diễn tổ hợp NĐBD lý thuyết I.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT MẠCH ĐTCS: Đầu vào khảo sát : Mạch ĐTCS + tín hiệu điều khiển...
 • 129
 • 671
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vi dieu khien va ung dungtài liệu vi điều khiển và ứng dụngvi điều khiển và ứng dụng arduinovi điều khiển 8051 ứng dụngtính toán thiết kế hệ thu thập số liệu 8 kênh sử dụng họ vi điều khiển và truyền số liệu lên máy tínhcác xung tín hiệu ale có tần số bằng 1 6 tần số dao động thạch anh gắn vào vi điều khiển và có thể dùng tín hiệu xung ngõ ra ale làm xung clock cung cấp cho các phần khác của hệ thốngdi truyền học vi sinh vật và ứng dụngvi điều khiển và hệ thống nhúngcơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụngsự khác biệt giữa vi điều khiển và vi xử lýso sánh vi điều khiển và vi xử lýsự khác nhau giữa vi điều khiển và vi xử lývi điều khiển và vi xử lýkỹ thuật vi xử lý và ứng dụnganken tính chất điều chế và ứng dụng10 đề tiếng anh thi vào lớp 10 (có đáp án)sửa chữa bảo dưỡng máy inSlide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quanQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà NộiNghiên cứu tỷ lệ nhiễm human papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần thơChất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở Hà NộiNghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc NinhQuản lí học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANMô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lượckhóa luận tốt nghiệp toán họcTầm quan trọng của tổ chức học tập trong doanh nghiệpXây dựng một chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo cho tổ chức của bạnbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty CP sứ CosaniBài tập môn phát triển khả năng lãnh đạoTổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh việnTriết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt NamTư tưởng chính trị và xã hội của Albert EinsteinTư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập