868 câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác Lê nin

câu hỏi trắc nghiệm triết học mác nin

câu hỏi trắc nghiệm triết học mác lê nin
... với Câu 151: Hệ thống triết học Hêghen gồm phận n o? a Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học lịch sử; triết học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết ... ợng triết học v khoa học tự nhiên, chấm dứt quan niệm sai lầm cho triết học l khoa học khoa học d Gồm a, b v c Câu 201: Khẳng định n o sau l sai a Triết học Mác cho triết học l khoa học khoa học ... quan điểm triết học Mác triết học không thay đ ợc khoa học cụ thể c Theo quan điểm triết học Mác phát triển triết học quan hệ chặt chẽ với phát triển khoa học tự nhiên Câu 202: V.I L nin bổ sung...
 • 133
 • 293
 • 0

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 1 pot

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 1 pot
... đợc quyền Câu 11 4: Davít Hium l nh triết học nớc no? a Pháp c áo b Anh d H Lan Câu 11 5: Davít Hium sống vo thời gian no? a 17 00 - 17 60 b 17 10 17 65 c 17 11 17 66 d 17 12 - 17 67 Câu 11 6: Về lý luận ... nghĩa Câu 68: Đề-các-tơ l nh triết học v khoa học nớc no ? a Anh b Bồ Đo Nha c Mỹ d Pháp Câu 69: Đề-các-tơ sinh vo năm no v vo năm no? a 15 90 16 50 b 15 96 16 54 c 15 94 16 54 d 15 96 16 50 Câu 70: ... kinh nghiệm v ngợc lại b Các nh triết học tâm thuộc chủ nghĩa kinh viện v ngợc lại c Cả hai không Câu 53: Ph Bêcơn sinh vo năm v năm bao nhiêu? a 15 60 16 25 b 15 61 - 16 26 c 15 62 16 27 d 15 63 16 28...
 • 17
 • 442
 • 15

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 2 ppsx

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 2 ppsx
... Câu 151: Hệ thống triết học Hêghen gồm phận no? a Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học lịch sử; triết học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết học ... triết học v khoa học tự nhiên, chấm dứt quan niệm sai lầm cho triết học l khoa học khoa học d Gồm a, b v c Câu 20 1: Khẳng định no sau l sai a Triết học Mác cho triết học l khoa học khoa học 25 ... không lệ thuộc vo cảm giác 32 a 1- Vật thể, 2- hoạt động b 1- Phạm trù triết học, 2- Thực khách quan c 1- Phạm trù triết học, 2- Một vật thể Câu 25 8: Định nghĩa vật chất Lênin bao quát đặc tính quan...
 • 17
 • 450
 • 5

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 3 docx

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 3 docx
... tâm Câu 33 8: Luận điểm sau thuộc lập trờng triết học no: "Phát triển l bớc nhảy chất, thay đổi lợng" a Triết học vật biện chứng b Triết học vật siêu hình c Triết học biện chứng tâm Câu 33 9: Luận ... khoa học no a Toán học c Sinh vật học b Vật lý học d Triết học Câu 36 4: Cá phạm trù: vật chất, ý thức, vận động, mâu thuẫn, chất, tợng l phạm trù khoa học no? a Kinh tế trị học c Hoá học b Luật học ... trù khoa học cụ thể l quan hệ (1) v (2) a 1- riêng, 2- riêng b 1- riêng, 2- chung c 1- chung , 2- riêng d 1- chung, 2- chung Câu 36 8: Trờng phái triết học no cho phạm trù l thực thể ý niệm tồn...
 • 17
 • 233
 • 3

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 4 pot

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 4 pot
... yếu tố, 2- mối liên hệ b 1- phơng thức tồn v phát triển, 2- mối liên hệ tơng đối bền vững c 1- tập hợp tất mặt, 2- mối liên hệ bền vững Câu 42 4: Điền cụm từ tích hợp vo câu sau để đợc khái niệm ... (2) vật a 1- chung, 2- vận động v phát triển b 1- ngẫu nhiên, 2- tồn v biến đổi c 1- tất nhiên, tơng đối ổn định, 2- vận động v phát triển Câu 43 2: Điền cụm từ thích hợp vo chỗ trống câu sau để ... quản lý Câu 44 2: Điền cụm từ thích hợp vo chỗ trống câu sau để đợc định nghĩa khái niệm thực: "Hiện thực l phạm trù triết học " a Mối liên hệ vật b Cha có, cha tồn 55 c Hiện có tồn Câu 44 3: Điền...
 • 17
 • 305
 • 2

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 5 pptx

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 5 pptx
... v c Câu 59 0: Triết học ấn Độ cổ đại l ba triết học tiêu biểu thời kỳ đầu lịch sử triết học, l: a Triết học ấn Độ, triết học Trung Quốc v ả Rập b Triết học ấn Độ, triết học ả rập v triết học Hy ... 1 850 Câu 55 5: Tác phẩm "Chống Đuyrinh" đợc Ph Ăng ghen viết vo thời gian no? a Từ 1876 - 1877 b Từ 18 75 - 1878 c Từ 1876 - 1878 Câu 55 6: Trong số ba phát minh dới đây, phát minh no l thuộc triết ... c Triết học ấn Độ, triết học Trung Quốc, triết học Hy Lạp La Mã d Triết học Phơng Tây 76 Câu 59 1: Vai trò kinh Vêda triết học ấn độ cổ đại: a L cội nguồn văn hoá ấn Độ b L sở trờng phái triết...
 • 17
 • 227
 • 1

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 6 ppsx

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 6 ppsx
... xác l nh triết học trờng phái triết học no Trung Quốc? a Bùi Nguỵ ( 26 5-2 99) b Phạm Chẩn (45 0-5 15) c Phái Hn Dũ, Liễu Tôn Nguyên, Âu Dơng Tu, Tô Đông Pha d Chu Hy (113 0-1 200) Câu 64 6*: Quan niệm: ... Câu 64 4: Ông đợc coi l ngời tiên phong việc kết hợp Nho Phật Lão, ông l ai? a Chu Đôn Di (101 7-1 073) b Thiệu Ung (101 1-1 077) c Chu Hy (113 0-1 200) d Vơng Thủ Nhân (147 2-1 528) Câu 64 5*: ... đợc thống tác dụng hai mặt đối lập l nh triết học no? a Trình Hạo (103 2-1 085) b Trình Di (103 3-1 107) c Trơng Tải (102 0-1 077) d Thiệu Ung (101 1-1 077) Câu 64 7: T tởng giới l chỉnh thể phân chia...
 • 17
 • 200
 • 0

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 7 potx

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 7 potx
... dục Câu 77 9: Đặc trng phản ánh khoa học? a Khoa học phản ánh thực hệ thống phạm trù, quy luật b Khoa học phản ánh thực t trừu tợng c Khoa học phản ánh thực tổng kết kinh nghiệm d Khoa học phản ... Câu 76 9: Yếu tố no sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c Chính phủ, tổ chức tôn giáo d Tổ chức tôn giáo, Đảng trị Câu 77 0: ... Câu 73 6*: Cơ sở lý luận tảng đờng lối xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng ta l: a Học thuyết giai cấp v đấu tranh giai cấp triết học Mác- Lênin b Phép biện chứng vật c Học thuyết hình...
 • 17
 • 236
 • 1

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8 pot

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8 pot
... 121 Câu 82 1 : Những sai lầm thiếu sót nh xã hội học trớc Mác tiêu chuẩn tiến xã hội l : a Giới hạn tiến xã hội phạm vi xã hội t v trình độ phát triển tinh thần b Xem xét ngời l tiêu chuẩn tổng hợp ... đức Câu 85 1: Nền tảng vật chất hình thái kinh tế xã hội l: a T liệu sản xuất b Phơng thức sản xuất c Lực lợng sản xuất d Cả a v b 1 28 Câu 85 2* : Chế độ công hữu theo quan điểm biện chứng C Mác ... sở hữu cá nhân d Cả a v b Câu 85 3: Quan điểm mác - xít bạo lực cách mạng: a L sản sinh xã hội b L công cụ phơng tiện xã hội đời c L tn phá xã hội d Cả a, b v c Câu 85 4: Theo quan điểm Đảng ta...
 • 14
 • 683
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm triết học mác lênin pptx

Câu hỏi trắc nghiệm triết học mác lênin pptx
... quan điểm Triết học Mác- Lênin, vấn đề triết học là: a) Vật chất ý thức b) Mối quan hệ vật chất ý thức c) Mối quan hệ vật chất ý thức khả nhận thức người Câu 87 Theo quan điểm triết học Mác- Lênin, ... với Câu 51: Theo quan điểm triết học Mác_ Lênin, nguyên nhân là: a) Sự tác động lẫn mặt vật b) Sự tác động lẫn vật c) Sự tác động lẫn mặt vật vật với nhau, gây biến đổi đònh Câu 52: Triết học Mác_ ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C .Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng...
 • 18
 • 211
 • 0

100 câu hỏi trắc nghiệm triết học mác lênin kèm đáp án

100 câu hỏi trắc nghiệm triết học mác lênin kèm đáp án
... đến cao? Sinh học - xã hội - vật lý - học – hóa học Vật lý - học – hóa học - sinh học - xã hội Cơ học - vật lý – hóa học - sinh học - xã hội Vật lý – hóa học - học - xã hội - sinh học A B C D Vì ... phép biện chứng vật: “Hiện thực phạm trù triết học dùng để ” A đã, có B có C có D có 43 Bổ sung để đònh nghóa theo phép biện chứng vật: “Khả phạm trù triết học dùng để ” A chưa chắn có, chắn ... hội tiễn thực nghiệm khoa học tiễn giao tiếp cộng đồng 63 Bổ sung để câu đúng: “Theo phép biện chứng vật, thực tiễn nhận thức» A sở, nguồn gốc B động lực C mục đích D Các phương án trả lời lại...
 • 14
 • 153
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa mác nin potx

Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa mác lê nin potx
... cao lý lu n s rơi vào u gì? A) Ch nghĩa ý chí, ch quan B) Ch nghĩa kinh nghi m C) Ch nghĩa kinh nghi m giáo u D) A), B) C) đ u sai 228 B khuy t câu nói c a V.I.L nin: “V n đ tìm hi u xem tư c a ... C) s s p đ quan m mácxít v ch nghĩa xã h i D) s ti n b c a hình thái kinh t - xã h i tư b n ch nghĩa so v i hình thái kinh t - xã h i xã h i ch nghĩa 132 Theo quan m tri t h c mácxít, lu n m sau ... CÂU H I TR C NGHI M NH NG NLCB C A CN MÁC L NIN Theo quan m tri t h c mácxít, tri t h c đ i u ki n nào? A) Xã h i phân chia thành giai...
 • 84
 • 275
 • 1

Câu hỏi ôn tập triết học Mác Nin

Câu hỏi ôn tập triết học Mác Lê Nin
... L nin, kinh tế trị học CNXH khoa học, triết học Mác L nin bao phận hợp thành chủ nghĩa Mác L nin - Về vai trò triết học Mác L nin chủ nghĩa Mác L nin Triết học Mác L nin đóng vai trò giới quan phơng ... Mác - Với đời giai đoạn L nin, từ triết học Mác đợc mang tên - tên tuổi Mác đợc gắn liền với tên tuổi L nin, triết học Mác L nin - Với đời giai đoạn L nin, triết học Mác L nin đáp ứng đợc yêu cầu ... lý triết học Mác- L nin vì: - Nguyên lý đợc thể nội dung toàn học thuyết triết học Mác- L nin Mác nói: Triết học giải thích giới mà cải tạo giới Mục đích triết học Mác- L nin thực tiễn lý luận triết...
 • 61
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm triết học mác lêninnhung cau hoi trac nghiem triet hoc mac leninngân hàng câu hỏi ôn thi triết học mác lê ninngân hàng câu hỏi trắc nghiệm triết họchệ thống câu hỏi trắc nghiệm triết họccâu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm triết học350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp ánbộ câu hỏi trắc nghiệm triết học1000 câu hỏi trắc nghiệm triết họcnhững câu hỏi trắc nghiệm triết họccâu hỏi trắc nghiệm triết học phần 2hỏi và đáp triết học mác lê nincâu hỏi chắc nghiệm chủ nghĩa mác le nin868 câu hỏi trắc nghiệm môn triết học mác lênin fullPhát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệpChủ thể nhận thức trong triết học của immanuel kant và ý nghĩa hiện thời của nóSự biến đổi của giai cấp công nhân việt nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện nayGiải pháp tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại cục đường thủy nội địa việt namSự tiếp nhận đối với hàng không giá rẻ của khách hàng việt nam (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần hàng không viet jet – hãng hàng không viet jet air)Tác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nayThái độ của sĩ phu bắc hà với phong trào tây sơn (1771 1802)Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động tham vấn cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại văn phòng hỗ trợ nạn nhân – trung tâm CSAGAThẩm định giá trị danh sách khách hàng công ty TNHH DKSH Việt Nam chi nhánh Vũng TàuĐối chiếu thành ngữ có yếu tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng lào với hình thức tương đương tiếng việtKhảo sát tiểu loại động từ cảm nghĩ, nói năng qua các hội thoại trong các tài liệu giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoàiNghề gia công kim khí làng vĩnh lộc (phùng xá thạch thất hà nội)TỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH kế HOẠCH và đầu tưVai trò của PR trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt NamẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcTài chính tín dụng nông thônTiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học quá trình sản xuất Vinylclorua bằng phương pháp hydroclo hóa Axetylen”đáp án đề thi anh văn thi hsg tỉnh thcsQuản Lý Dịch Vụ oto hãng Ford Đại lý City Ford Bình TriệuTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học quá trình ngưng tụ nhiệt độ thấp chế biến khí đồng hành
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập