Đề thi UEH đề THI THỬ đại số TUYẾN TÍNH mã đề 115

Tài liệu ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K36 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH đề thi 485 potx

Tài liệu ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K36 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Mã đề thi 485 potx
...   17,8 21,8 A Chỉ số Paasche , số Laspeyres 17 21 17 21 B Chỉ số Laspeyres , số Paasche 17,8 21,8 17,8 21,8 C Chỉ số Laspeyres , số Paasche 17 21 17 21 D Chỉ số Paasche , số Laspeyres 17,8 21,8 ... cho ma trận hệ số đầu vào là:  0, 0, 0,1    A   0,1 0, 0,   0, 0, 0,    Tìm sản lượng ngành biết yêu cầu ngành kinh tế mở D   35, 65, 35  Trang 3/3 - đề thi 485 ... Câu 13: Tọa độ v  (0,1,0,1) sở 1,1,1,1 , 1,1,1,0 , 1,1,0,0 , 1,0,0,0  Trang 2/3 - đề thi 485 A  1,1, 1,1 B 1, 0,1,  Câu 14: Hệ sau lập thành sở ¡ C 1, 1,1, 1 D  0,1,0,1...
 • 3
 • 356
 • 2

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thi 134 potx

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Mã thi 134 potx
... B M i h véctơ c a V u ph thu c n tính C V có vô s s D Hai véc tơ b t kỳ khác c a V u t o thành h vectơ ph thu c n tính Câu 9: Gi s A B ma tr n vuông c p n th a mãn B.A = A ≠ 0, B ≠ (0 ma tr n ... u c a không gian V sinh b i h L b) Vectơ U = (1, 3, −2, ) có thu c V hay không ? Trang 2/3 - thi 134 Bài 2: Trong mô hình Input – Output m , cho ma tr n h s u vào: 0,1 0, 0,1   A =  0, 0, ... Tìm s n lư ng c a ngành, bi t yêu c u c a ngành m i v i ngành D = (19, 35, 22 ) Trang 3/3 - thi 134 ...
 • 3
 • 380
 • 4

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thi 210 doc

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Mã thi 210 doc
... u c a không gian V sinh b i h L b) Vectơ U = (1, −2,3, ) có thu c V hay không ? Trang 2/3 - thi 210 Bài 2: Trong mô hình Input – Output m , cho ma tr n h s u vào: 0,1 0, 0,1   A =  0, 0, ... b) Tìm s n lư ng c a ngành, bi t yêu c u c a ngành m i v i ngành D = ( 29,34,11) Trang 3/3 - thi 210 ... ng Ch n m nh sai A H vectơ dòng c a ma tr n A h vectơ ph thu c n tính B det(A) = C Trong h vectơ c t c a A có m t c t t h p n tính c a c t l i D Không gian sinh b i h vectơ dòng c a A không gian...
 • 3
 • 223
 • 1

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thi 356 pdf

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Mã thi 356 pdf
... c n tính C M i véc tơ b t kỳ khác c a V u t o thành s c a V D Hai véc tơ b t kỳ khác c a V u t o thành h vectơ ph thu c n tính Câu 14: Cho h phương trình n tính AX = B (I) h phương trình n tính ... 4   −1 −6 −1  Bài 1: Cho A =  2 7    11 10  a) Tìm h ng c a A b) Tính nh th c c a A Trang 2/3 - thi 356 Bài 2: Trong mô hình Input – Output m , cho ma tr n h s u vào:  0,1 0, 0,1 ... Tìm s n lư ng c a ngành, bi t yêu c u c a ngành m i v i ngành D = (10, 37, 25 ) Trang 3/3 - thi 356 ...
 • 3
 • 334
 • 1

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thi 483 pptx

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Mã thi 483 pptx
... n tính ch A m = − B m = − C m = D m = - PH N T LU N  −1  Bài 1: Cho A =   −6   −1 a) Tìm h ng c a A b) Tính nh th c c a A 3  4 11   10  Trang 2/3 - thi 483 ... u ph thu c n tính C M i véc tơ b t kỳ khác c a V u t o thành s c a V D Hai véc tơ b t kỳ khác c a V u t o thành h vectơ ph thu c n tính Câu 13: Gi s A B ma tr n vuông c p n th a mãn B.A = A ≠ ... b) Tìm s n lư ng c a ngành, bi t yêu c u c a ngành m i v i ngành D = (11,38,17 ) Trang 3/3 - thi 483 ...
 • 3
 • 329
 • 1

Lý thuyết và đề thi môn đại số tuyến tính

Lý thuyết và đề thi môn đại số tuyến tính
... 2  0 3  ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Khóa 24 - 90 phút Câu : Các mệnh đề sau mệnh đề đúng, mệnh đề sai, sai giải thích : 1)Nếu hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính hệ phụ thuộc tuyến tính 2)Mọi không ... gian R4 Tìm sở V ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Khóa 25 - 90 phút ĐỀ : Câu : Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng, mệnh đề sai, sai giải thích :1) Hạng hệ vectơ độc lập tuyến tính cực đại hệ vectơ luôn ... thuộc tuyến tính Nhận xét : Tập M gồm vectơ M {x} phụ thuộc tuyến tính ⇔ x = θ (và độc lập tuyến tính ⇔ x ≠ θ) Đònh : Cho không gian V trường K i) Tập tập độc lập tuyến tính độc lập tuyến tính...
 • 44
 • 211
 • 0

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH
... để tìm ma trận nghịch đảo A Cho A ma trận vuông cấp n Nếu det A = A không khả nghịch (tức A ma trận nghịch đảo) Nếu det A = A khả nghịch A−1 = PA det A Ví dụ Tìm ma trận nghịch đảo ma trận  ... dòng đưa ma trận [A | En ] dạng [En | B] Khi đó, B ma trận nghịch đảo A, B = A−1 Chú ý Nếu trình biến đổi, khối bên trái xuất dòng gồm toàn số ma trận A không khả nghịch Ví dụ Tìm ma trận nghịch ... Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo cách dựa vào phép biến đổi sơ cấp (phương pháp Gauss) Để tìm ma trận nghịch đảo ma trận A vuông cấp n, ta lập ma trận cấp n × 2n [A | En ] (En ma trận đơn vị cấp...
 • 7
 • 1,214
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 12 đề thi số 001 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 12 Mã đề thi số 001 pps
... open late in this country? A often for shops B frequent for shops C ready for shops D usual for shops 1.B 2C 3A LẦN 12 MÔN:TIẾNG ANH LỚP 12 đề thi số 00 4B 5A 6D 7C 8A 9C 10A 11D 12C 13C 14A ... and air to pollution In one context , it is probably a good thing that we are so concerned because now we’ll begin to adjust our thinking on the values of natural resources and reuse We once ... Bonaparte He insisted that his armies marched on the right and he marched through Europe, he imposed this rule wherever he went The question suggests that only the British drive on the left, but in...
 • 7
 • 200
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 12 - đề thi số 001 MÔN:TIẾNG ANH pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 12 - Mã đề thi số 001 MÔN:TIẾNG ANH pps
... open late in this country? A often for shops B frequent for shops C ready for shops D usual for shops 1.B 2C 3A LẦN 12 MÔN:TIẾNG ANH LỚP 12 đề thi số 00 4B 5A 6D 7C 8A 9C 10A 11D 12C 13C 14A ... reason for left - handed rule was dated back from the past when -3 - A people carried sword on horse back B people didn't travel by vehicles C people used their right hands to other things D most ... 58D 59A 60C 61C 62D 63B 64D 65D 66B 67A 68A 69B 70B 71A 72B 73B 74C 75D 76B 77C 78C 79C 80D -6 - -7 - ...
 • 7
 • 117
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 21 - đề thi số 001 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 21 - Mã đề thi số 001 ppt
... nervousness , restlessness or sleeplessness occurs 66 The label on this medicine bottle clearly warns not to take more than _ -4 - Pham thi Nam cbg A twenty four tablets a day B eight tablets a day ... the development of (39 ) entertainment , popular music split away and has gradually (40) a -2 - Pham thi Nam cbg stronger life of its(41) to the point where it has become incompatible with (42) ... alive D live 55 A which B who C that D they 56 A absolutely B entirely C totally D completely -3 - Pham thi Nam cbg 57 A linked B combined C connected D mixed 58 A questioning B interviewing C asking...
 • 6
 • 227
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG số: 0707LS01 môn lịch sử pdf

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG Mã số: 0707LS01 môn lịch sử pdf
... định” vào “đất thánh Việt cộng”, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa + Lính Mĩ có mặt miền Nam vào cuối năm 1967 lên tới 537.000 tên + Mĩ sử dụng phổ biến vũ khí đại nhất, hỏa ... cách mạng nhân dân ta miền Nam Bắc Trình bày đời phát triển tổ chức ASEAN Nêu khái quát mối quan hệ Việt Nam ASEAN Hoàn cảnh đời Thành lập tháng năm 1967 Băng Cốc Thái Lan gồm năm nước (In-đô-nê-xi-a, ... ASEAN Khái quát quan hệ Việt Nam ASEAN 1.25 - Năm 1967 1975: quan hệ Việt Nam có chiến tranh - Năm 1976 1989 (cuối năm 80): căng thẳng vấn đề Cam-pu-chia - Từ cuối năm 80: ASEAN chuyển sang đối...
 • 4
 • 78
 • 0

Đề thi UEH đề THI đại số TUYẾN TÍNH k38

Đề thi UEH đề THI đại số TUYẾN TÍNH k38
... 8: Cho S h véct không gian đ c l p n tính g m n véc t Ký hi A r(S)  n B M i h véct đ c l p n tính c C M i h véct đ c l p n tính c D M i h véct đ c l p n tính c ue h D A không suy bi n de t Câu ... véct dòng c a ma tr n A h đ c l p n tính B H véct c t c a ma tr n A h đ c l p n tính C r(A)  th a S ph thu c n tính S ch a m t h véct u r(S) h ng c a h vect S Khi n a S g m n véc t c đ i c a ... trình n tính AX  B (I) g m ph ng trình n s Bi t r ng h (I) có nghi m nh t Ký hi u r(A) h ng c a ma tr n A ký hi u A ma tr n h s m r ng c a h (I) Khi A H véct dòng c a ma tr n A h đ c l p n tính...
 • 3
 • 351
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH.pdf

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH.pdf
... có nghiệm c/ HệAX = v nghiệm d/ CCKĐS 18 Cho A ∈ M [R], x = (x1 , x2 , x3 , x )T B = (1, 2, -1, 0)T Biết A khả nghòch Kđ LUÔN a/ Ax = B có vô số nghiệm b/ Ax = B có nghiệm d/ Ax = B v nghiệm ... TRÌNH TUYẾN TÍNH : ⎧x + 2y + z = ⎪ Tìm tất m để hệ pt sau c nghiệm ⎨2x + 5y + 3z = ⎪3x + 7y + m z = ⎩ a/ m = ±2 b/ m ≠ ±2 c/ m = d/ m = -2 ⎧x + 3y + z = −1 ⎪ Tìm tất m để hệsau cóvô số nghiệm ... PT R : x3 a a2 a3 b b2 b3 =0 c c2 c3 Biết a, b,c số thực khác đôi a/ PTVN b/ PT có3 nghiệm a, b,c c/ PT có3 nghiệm a + b, b + c, a + c d/ PT có1 nghiệm x = a 17 Cho f(x) = a/ f có bậc -1 x x2 −2...
 • 26
 • 6,145
 • 90

de thi thu dai hoc 2009(4 ma de, co dap an)

de thi thu dai hoc 2009(4 ma de, co dap an)
... (khan) B NaOH (rn) C CaO (khan) D CuSO4 (khan) Câu 18 Hp cht hu c X cha mt loi nhúm chc cú cụng thc phõn t C 8H14O4 Khi thy phõn X mụi trng kim thu c mui v hn hp hai ancol A v B Phõn t ancol ... C2H5COO-CH2Cl B HCOO-CH2-CHCl-CH3 C HCOOCHCl-CH2-CH3 D CH3COO-CH2CH2Cl Câu 30 Hn hp X gm FeO, Fe2O3, Fe3O4 nng 6,96 g v s mol FeO bng s mol Fe2O3 Cho hn hp X tan ht dung dch HNO3 loóng, thu c ... ti a cú th thu c l: A anken v ete B anken v ete C anken v ete D anken v ete Câu 32 Sp xp cỏc cht sau õy theo trỡnh t tng dn nhit sụi: CH3COOH (1), HCOOCH (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4),...
 • 4
 • 191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đại số tuyến tính ma trậngiao trinh đại số tuyến tính ma trậnebook đại số tuyến tính ma trậnđại số tuyến tính ma trậntoán đại học đại số tuyến tính ma trậnbài giảng đại số tuyến tính ma trậntoán đại học đại số tuyến tính ma trận tiếp theođại số tuyến tính ma trận khả nghịchđề thi đại số tuyến tính uehđề thi đại số tuyến tính có đáp án uehđáp án đề thi đại số tuyến tính k37 uehđề thi đại số tuyến tính k37 uehđề thi đại số tuyến tính k37đề thi đại số tuyến tính và hình họcđề thi đại số tuyến tính có đáp ánPearson 10 english language development leveled word cards grade 2 (326p)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (tt)Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ tín đại phátPhân tích và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho trường đại học sao đỏKế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TFCOPhân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế trong kê khai và quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phụcHoàn thiện phương pháp so sánh trong định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá khu vực 1Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemyGrammar and writing practice book grade 2 SE 180pGrammar and writing practice book grade 2 TM 180pGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH BÌNHThực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015Wiley verilog coding for logic synthesis 2003GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ bất ĐỘNG sản làm tài sản đảm bảo PHỤC vụ CHO VAY tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH THĂNG LONGHOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAMHÌNH ẢNH NGƯỜI nổi TIẾNG TRÊN báo CHÍ và VIỆC HÌNH THÀNH hệ GIÁ TRỊ CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAMPHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP THẨM mĩ TRONG dạy học TRUYỆN NGẮN CHÍ PHÈO” của NAM CAOĐánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng sogatella furcifera horvath trong vụ hè thu 2014 tại thái bìnhBerenstain bears go fly a kite
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập