Địa lý và Tài nguyên Du lịch Việt Nam: Vùng Du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 15 potx

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 15 potx
... Granitoid - Mz2 14 Bạch Hổ - Lô 09 Phát dầu Mỏ dầu nhỏ Mỏ dầu lớn 15 Rạng Đông - 15 15-C-1X/327 6-3 290,0 Granitoid - Mz2 Mỏ dầu lớn 16 Sư Tử - 15 Granitoid - Mz2 Mỏ dầu lớn 1 5- G-1X/2975, 0-2 977,0 ... - Anh Vũ 112-AV-1X/174 3-1 780,0 Carb.-Phiến Pz 10 Lô 112 - Bạch Tró 112-BT-1X/393 5-4 111,0 Carbonat Pz 11 Lô 115 - Tri Tôn 11 5- A-1X/349 1-3 538,0 Ghi Carbonat - Pz Biểu dầu khí Trachit-Mz 106-YT-1X/1617, 0- áy ... chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Hình 15. 17 Hệ thống đòa chất dầu khí bể Mesozoi An Châu a) Mặt cắt A-B theo hướng Tây-Bắc xuống Đông -Nam b) Mặt cắt C-D theo hướng Tây -Nam lên Đông-Bắc Hình 15. 18...
 • 64
 • 257
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 14 ppt

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 14 ppt
... cấu tạo 141 A, 141 B, 141 C, 141 D, 141 E, 449 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Kết luận 142 A, 142 B, 142 C, 168B (Hình 14. 1, 14. 2, 14. 3, 14. 4, 14. 5, 14. 6) Qua sơ nghiên cứu cấu trúc đòa chất bể ... Oligocen Nóc Móng Hình 14. 8 Mặt cắt đòa chấn tuyến AW-3 qua cấu tạo 142 C (theo Nguyễn Quý Hùng, 1996) 446 Chương 14 Bể trầm tích Hoàng Sa tài nguyên dầu khí Neogen (Miocen - giữa) 4.2 Vài nét cổ đòa ... giải tài liệu đòa vật lý khu vực nhằm từ 50o - 60o, biên độ dòch chuyển tầng móng nghiên cứu cấu trúc đòa chất đánh giá từ 300 - 400 m, tầng Oligocen khoảng 441 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam...
 • 12
 • 271
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 13 doc

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 13 doc
... lục đòa Việt Nam Tạp chí Dầu khí số 7/2003 Hà Nội, Việt Nam Sa Tạp chí Dầu khí số 3/1987 Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Hiệp, Trần Ngọc Toản, Hà Quốc Quân nnk, 1993 Đặc điểm đòa chất tiềm dầu khí vùng ... chất tiềm dầu khí vùng phía nam bể NCS Tạp chí Dầu khí số 2/1998 Ngô Xuân Vinh, 2000 Đòa chất tiềm dầu khí đới nâng Tư Chính, tây nam QĐTS sở nghiên cứu giếng khoan PV-9 4-2 X Tạp chí Dầu khí số 4+5/2000 ... dầu khí Việt Nam Hình 13. 9 Mặt cắt đòa chấn TC-9 3-4 2 Hình 13. 10 Mặt cắt đòa chấn TC-9 3-4 8 đới: Tây Nam trũng nước sâu Biển Đông, dần phía trũng sâu Trường Sa trũng Borneo-Palawan (Hình • 13. 11)...
 • 18
 • 273
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 12 ppsx

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 12 ppsx
... thống đứt 408 Chương 12 Bể trầm tích Tư Chính – Vũng Mây Hình 12. 6 Cột đòa tầng tổng hợp bể Tư Chính - Vũng Mây 409 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam gãy phía Tây cấu tạo Phúc Nguyên Nam trưởng ... Dương tiến tích thềm lục đòa Đông Nam Việt Nam hành khảo sát 9.500 km tuyến đòa chấn, 399 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Hình 12. 1 Sơ đồ móng KZ lô 13 2-1 35 khu vực bãi Tư Chính (theo Shell, ... nhiều play kiểu bẫy khác có khả chứa dầu khí Bởi vậy, cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu thăm dò dầu khí thời gian tới 417 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Tài liệu tham khảo Nguyen Quang Bo...
 • 21
 • 287
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 11 pptx

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 11 pptx
... 46-NC-1X + Đầm Dơi 46-DD-1X + Ngọc Hiển 46-NH-1X + Phú Tân 46-PT-1X + Cái Nước 46-CN-1X + Khánh Mỹ 46-KM-1X + Tắc Vần 46-TV-1X Minh Hải 46-MH-1X U Minh 46-UM-1X + Bunga-Raya + Bunga-Kekwa + Bunga-Orkid ... lục đòa TN Việt Nam cần trọng tiếp tục nghiên cứu để đánh giá tiềm dầu khí vùng - Sự phân bố khí CO2 bể MalayThổ Chu vùng TLĐ TN Việt Nam 393 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Tài liệu tham ... thềm lục đòa Việt Nam (Tổng hợp theo tài liệu có Tổng công ty Dầu khí Việt Nam) 8.2 Tiềm dầu khí trầm tích Đệ 8.1 Tiềm dầu khí đá trước Đệ Tam Tam Như nêu mục 6,7 play Ở Việt Nam dầu khí chủ yếu...
 • 39
 • 263
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 10 doc

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 10 doc
... 1 0- GO-1X 0 4-1 -ST-1X(94) 0 4-2 -SB-1X(95) 0 4-2 0 4-1 MIA-1X(75) 04-B-1X(80) 04A-1X(79) 0 4-3 -BC(95) 0 4-3 -UT-1X(95) 0 4-3 -DB-1X 10 0 5-1 b TLB-1X 1 1-1 -CC-1X 0 5-1 a 1 1-1 -CH-1X(95) 5-1 1 1-1 -CPD-1X(94) 1 1-1 ... TL-1X RN-1X 20-PH-1X PHOENIX(91) RVD-1X 0 5-3 -MT-1X 0 5-3 -TT- R -2 X R§T-1X 27 R -1 X 12W 1RX(95) 1 1-2 4-3 0 5-1 c TL-2X NH-1X RB-1X 19 o 80 ’n 0 5-2 -HT-1X(95) 133 0 5-2 -HT-2X(96) 0 5-2 -CKT-1X(95) 0 5-2 -NT-1AX(94) ... 0 5-2 -NT-1AX(94) 0 5-2 -B-1X(94) 0 5-2 0 5-3 06-D-1X(91) 06-LD-1X(93) 12W-HA-1X 20 28-A-1X(79) 21-S-1X(94) o 06-HDB-1X(93) 12W-HH-1X 12C-1X(80) 06-LT-2X LAN §á 12-B-1X(79) DUA-2X(74) 135 06-HDN-1X(93)...
 • 44
 • 344
 • 3

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 9 pot

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 9 pot
... Tổng cục Dầu dầu khí bể Cửu Long chia khí Việt Nam (nay Tổng công ty Dầu thành giai đoạn: 265 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Hình 9. 1 Vò trí bể Cửu Long 2.1 Giai đoạn trước năm 197 5 có ... 272 Chương Bể trầm tích Cửu Long tài nguyên dầu khí Hình 9. 6 Bản đồ cấu trúc Oligocen - CL50 Bể Cửu Long Hình 9. 7 Bản đồ cấu trúc Mioocen dưới- CL40 Bể Cửu Long 273 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt ... P.C.) vào năm 198 9, Viện tầng vào thời kỳ cuối Miocen dồn TaTnipineft, năm 199 2 trường Tổng nạp vào bẫy hình thành trước hợp Dầu Khí mang tên Gubkin I.M, năm 5.1 Đặc điểm loại dầu, khí 199 0 199 4...
 • 46
 • 406
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 8 doc

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 8 doc
... công ty Dầu khí Việt Nam, Viện nhiều nhà đòa chất tiến hành từ 1977 đến Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Đòa chất, thuộc 2 38 Chương Bể Phú Khánh tài nguyên dầu khí Cục Đòa chất Khoáng sản Việt Nam, BĨ ... tiềm dầu khí Viện Dầu khí vùng biển sâu xa bờ Việt 16 Vũ Văn Kính, Nguyễn Văn Đắc Nam Báo cáo tổng kết đề tài KC0 9-0 6 nnk, 2003 Đánh giá kết tìm kiếm Lưu trữ Viện Dầu khí thăm dò dầu khí Việt Nam ... Miocen muộn Pliocen khó xác đònh Hình 8. 5 Mặt cắt đòa chấn tuyến PK-0 3-0 84 , qua đới cắt trượt Tuy Hoà 243 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam đứt gãy Bắc - Nam số tác giả chia phï mü thành đứt...
 • 26
 • 274
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 7 ppt

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 7 ppt
... tạo dầu đặc biệt giếng khoan B10-STB-1X có cách khoảng 1 5-8 triệu năm, tạo khí dầu khoảng độ sâu 1.225 - 1.237m 214 Chương Bể trầm tích Sông Hồng tài nguyên dầu khí 112-BT-1X 113-HO-1X 112-AV-1X ... thành phần khí 212 Chương Bể trầm tích Sông Hồng tài nguyên dầu khí IX GK116 PV-PC-1X GK104 I VIII VII II B10-STB-1X B10-STB-2X GK81 GK20 GK100 GK112 D14-STL-5X D2 3-2 X D2 3-1 X GK11 D14-STL-3X GK105 ... 115A-1X C1-C6 (%) 15 21.15 88 .77 88 .76 CO2 (%) 90 85 75 .03 2.69 3.53 N2 (%) - 3.82 8.54 7. 5 O2 (%) - - - - 0.21 mẹ giàu vật chất hữu cơ, với H2S (ppm) 250 1500 450 - 200 170 0 TOC khoảng 6, 9-1 1%...
 • 55
 • 322
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 6 pps

Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 6 pps
... Tuy nhiên qua phân tích 163 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam kiểm tra số mẫu giếng khoan sâu 2.800 m (các giếng khoan B-KL, 50-CM, 51-MH, 4 6- NC không thấy lại B-AQ, 52-CV v.v ) dạng này, tuối ... tích Đệ Tam thềm lục đòa Việt Nam Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam 168 Hình 6. 8 Sơ đồ liên kết đòa tầng trầm tích Đệ Tam thềm lục đòa Việt Nam khu vực biển Đông Chương Đòa tầng bể trầm tích ... chủ 161 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Hệ tầng Nam Côn Sơn có bề dày 20 0- phú hóa thạch biển Phần mặt cắt có 60 0 m nằm bất chỉnh hợp hệ tầng xen lớp mỏng cát - cát kết, bột Thông - Mãng...
 • 40
 • 258
 • 2

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 5 pps

Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 5 pps
... Kainozoi Việt Nam Hình 5. 1 Các bể trầm tích Đệ Tam Việt Nam (phỏng theo Phan Trung Điền, Trần Văn Trò) Số hiệu trũng trầm tích đất liền theo bảng 5. 1 109 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Bảng 5. 1 ... (3 2-1 7 tr.n.) Bally, 19 75; Klemme, 19 75 Dickinson, 1 15 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam 1976, gắn với kiểu vỏ lục triển đòa kiểu rìa mảng Trong ngành dầu Dựa vào tiêu chuẩn nêu trên, khí, ... bờ phía dầu Miền võng Hà Nội chứa dầu khí biển, nên có khác triển vọng trầm tích Oligocen Miocen Những dầu khí bể tiền đề đòa tầng Paleogen - Neogen, 131 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam than...
 • 30
 • 241
 • 1

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 4 ppsx

Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 4 ppsx
... Tây Nam miền cấu trúc Đông - đứt gãy Sông Hồng đứt gãy Sông Chảy Dương, dòch trượt dọc đứt gãy xem ranh giới Tây - Nam đứt Maeping - Sông Hậu, Three Pagodas 85 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam ... nguyên Shan; TS – Nam Tây Tạng; WB – Tây Myamar; TS-Tsaidam; LY - Langmuca-Yushu; Q - Qinling; T - Taiwan Hình 4. 8a Sơ đồ vò trí cổ Đông Nam Á thời kỳ Trias muộn - Nori Jura sớm 89 Đòa chất tài ... hội tụ xiên (oblique convergence) 65 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Hình 4. 1 Sơ đồ phân bố bể chứa dầu Đông Nam Á dọc rãnh sụt (trench) Sumatra - Java faulting) (Hamilton,1979; Crostella,1981);...
 • 40
 • 228
 • 2

Địa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 3 ppt

Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 3 ppt
... hợp đồng dầu Đại Hùng mỏ khí Lan Tây-Lan Đỏ, 39 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam Hình 3. 1 Sơ đồ phân bố mỏ dầu khí Việt Nam số mỏ khí phát triển mỏ khí Tiền Hải “C” đồng (Rồng Đôi-Rồng Đôi ... tính trữ lượng tiềm dầu tổng tài nguyên dầu khí Việt Nam, khí phát bể trầm tích Đệ trữ lượng dầu khí có khả thương mại 45 Đòa chất tài nguyên dầu khí Việt Nam 814,7 triệu dầu qui đổi, xấp xỉ ... khí có khả thu hồi bể trầm tích Tài nguyên dầu khí Việt Nam Đệ Tam Việt Nam khoảng 430 0 triệu 3. 1 Hiện trạng nguồn tài nguyên dầu dầu qui đổi (Hình 3. 7, 3. 8), phát khí 1.208,89 triệu tấn, chiếm...
 • 24
 • 460
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: địa chất và tài nguyên dầu khí việt namđịa chất và tài nguyên dầu khí việt nam downloadđặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu việt namdân số và tài nguyên đất ở việt namkhí hậu và tài nguyên khí hậu việt namtrình bày vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ việt namvị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ việt namdieu kien tu nhien va tai nguyen thien nhien viet namgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm tài nguyên khoáng sản việt nam ppsxtài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước ở việt nambảo tồn phát huy di sản văn hóa và tài nguyên du lịch nhân vănnhững khó khăn và thách thức trong việc quản lý tài nguyên nước ở việt namđặc điểm tự nhiên và tài nguyên du lịch cát bàđiều kiên dân cư kinh tế xã hỏi và tài nguyên du lich nhàn vănhiện trạng quản lý tài nguyên nước ở việt namBài tập lớn số CƠ HỌC KẾT CẤU I: TÍNH HỆ THANH PHẲNG TĨNH ĐỊNHKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương “ ở Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn TâyĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG GIẾNG ĐỨNG: Thiết kế thi công đào mở rộng phần thân giếng điều áp nhà máy thuỷ điện theo hướng từ trên xuống dưới bằng phương pháp khoan nổ mìnNghiên cứu xác định khoảng cách tối thiểu giữa công trình ngầm tới phay phá đứt gãy bằng phương pháp sốPhát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)Khảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài huy động vốn trong công ty cổ phần, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Chuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập