Hidrocacbon có đáp án

Đề thi chương hidrocacbon(co dap án)

Đề thi chương hidrocacbon(co dap án)
... 04 12 20 05 13 21 06 14 22 07 15 23 08 16 24 25 Môn 11 b n (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh ... Họ Tên: Lớp: Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : 11 b n Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
 • 6
 • 295
 • 2

on thi dai hoc Hidrocacbon co dap an

on thi dai hoc Hidrocacbon co dap an
... (n1) X l ankan B k = CnH2n (n2) X l anken hoc xicloankan C k = CnH2n2 (n2) X l ankin hoc ankaien D k = CnH2n6 (n6) X l aren 760 iu kin thng, cỏc hirocacbon th khớ gm cỏc hirocacbon cú A ... Y Z T Axetilen A X: butan, Y: but2en, Z: propen, T: metan B X: butan, Y: etan, Z: cloetan, T: icloetan C X: butan, Y: propan, Z: etan, T: metan D Cỏc ỏp trờn u sai 785 Trong cỏc hp cht: propen ... nguyờn t H bao bc xung quanh D ankan cú tớnh oxi hoỏ mnh 766 Cho hn hp cỏc ankan sau: pentan (t s = 36oC), hexan (ts = 69oC), heptan (ts = 98oC), octan (ts =126oC), nonan (ts =151oC) Cú th tỏch riờng...
 • 20
 • 57
 • 1

Trắc nghiệm tổng hợp hidrocacbon(có đáp án)

Trắc nghiệm tổng hợp hidrocacbon(có đáp án)
... thức phân tử tổng qt hiđrocacbon giá trị a biểu diễn A tổng số liên kết đơi B tổng số liên kết đơi liên kết ba C tổng số liên kết pi (π) D tổng số liên kết pi (π)và vòng Câu 34: Hỗn hợp khí A gồm ... Hỗn hợp ban đầu gồm ankin, an ken, an kan H2 với áp suất atm Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực phản ứng cộng sau đưa bình nhiệt độ ban đầu hỗn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y atm Tỉ khối hỗn hợp ... cộng (4) trùng hợp Loại phản ứng xảy với etilen mà khơng xảy với etan là: A (1) (2) B (2) (3) C (3) (4) D (1) (4) Câu 20 Một hỗn hợp X gồm hai anken (đktc) hidrat hóa cho hỗn hợp Y gồm hai ancol...
 • 4
 • 967
 • 36

[HOT] HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU HIĐROCACBON đáp án rất hay

[HOT] HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON có đáp án rất hay
... khơng bị oxi hóa CuO HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Hai hợp chất hữu X, Y cơng thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y khả tham ... tiên cộng vào ngun tử C liên kết đơi bậc thấp hơn, ngun tử nhóm ngun tử X cộng vào ngun tử C liên kết đơi bậc cao Câu 34: Chất X cơng thức : CH3  CH  CH   CH  CH Tên thay X A ... 3-metylbut-1-in Hướng dẫn trả lời Chất CH3  CH  CH   CH  CH tên 3-metylbut-1-en HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ANCOL VÀ PHENOL Câu 1: Cách pha chế dung dịch ancol etylic 25o : A Lấy 100 ml...
 • 110
 • 304
 • 1

Đề thi chương hidrocacbon nâng cao(co dap án)

Đề thi chương hidrocacbon nâng cao(co dap án)
... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Môn 11 (Đề số 5) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh ... tích khí eten hỗn hợp đầu là: A 1,12 lít B 2,24 lít C lít D 1,68 lít Câu 25 : Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X cho sản phẩm cháy lần lợt qua bình đựng P2O5, Bình đựng KOH đặc Tỉ lệ tăng khối lợng ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : 11 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...
 • 5
 • 225
 • 4

HIDROCACBON NO ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ

HIDROCACBON NO CÓ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ
... 25: ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo ? A B C D Chất khí => C từ đến “SGK 11 nâng cao - 141” Xem 15: CH4 => ; C2H6 ; ... 15: CH4 => ; C2H6 ; C3H8 ;C4H10 n – butan ; CH3 – CH(CH3)-CH3 => chất cho sản phẩm => D Câu 26: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom tỷ khối so với H2 61,5 Tên ... tắc đọc tên SGK 11 nc- 138 “Đánh số thứ tự gần C phân nhánh nhiều nhất” Số vị trí – Tên nhánh Tên mạch + an Vị trí nhánh 2,2,4 CH3 => 3metyl => Trimetyl “1 mono ; ; tri ; tetra” Mạch C =>...
 • 13
 • 109
 • 0

hidrocacbon chua no co dap an

hidrocacbon chua no co dap an
... gồm ankan A, anken B; ankan A có nhiều anken B nguyên tử Cacbon, A B thể khí đktc X tích 6,72lit.Khi qua nước brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8g, thể tích khí lại 2/3 thể tích hh ban ... phẩm cháy dẫn qua hệ thống làm lạnh thể tích giảm nửa X thuộc dãy đồng đẳng nào? A Ankan B Anken C Ankin D Xicloankan C©u 23 Hiđrat hóa 8,4 gam etilen với hiệu suất đạt 80% thu gam rượu? A 13,8 gam ... Khi đốt cháy 0.3 mol hỗn hợp X chứa hiđrocacbon (thuộc loại ankan, anken, ankin) có tỉ lệ khối lượng phân tử 22 : 13 thu 0.75 mol CO2 0.75 mol nước Vậy X gồm : A CH ≡ CH CH3 – CH2 – CH3 B CH3...
 • 4
 • 156
 • 0

Hidrocacbon thơm đáp án

Hidrocacbon thơm có đáp án
... 1,2,3,4,5,6-hexaetylbenzen Câu 21: C7H8 số đồng phân thơm là: A B C D Câu 22: Ứng với công thức phân tử C8H10 cấu tạo chứa vòng benzen ? A B C D Câu 23: Ứng với công thức C9H12 đồng phân cấu tạo chứa vòng ... A công thức C9H12, cấu tạo tính đối xứng cao Vậy A là: A 1,2,3-trimetyl benzen B n-propyl benzen C iso-propyl benzen D 1,3,5-trimetyl benzen Câu 20: Một ankylbenzen A (C12H18) cấu tạo ... Cl2 (as) xảy phản ứng: A Cộng vào vòng benzen B Thế vào vòng benzen, dễ dàng C Thế nhánh, khó khăn CH4 D Thế nhánh, dễ dàng CH4 as Câu 38: mol Toluen + mol Cl2  A A là: → A C6H5CH2Cl B p-ClC6H4CH3...
 • 5
 • 168
 • 6

Bài tập hidrocacbon không no đáp án

Bài tập hidrocacbon không no có đáp án
... nguyên tử H từ phân tử ankan B Ankin hidrocacbon mạch hở công thức phân tử CnH2n-2 C Ankin hidrocacbon mạch hở liên kết III : -CCD Ankin hợp chất công thức chung R-CC-R' (R R' hidro ... dd HCl B CO2 ; H2 ; dd KMnO4 C dd Br2 ; dd HCl ; dd AgNO3/NH3 dư D dd Br2 ; dd HCl ; dd KMnO4 44 Hỗn hợp khí X gồm ankin B H2 tỉ khối so với CH4 0,6 Nung hỗn hợp X xúc tác Ni để phản ứng ... cloetan, dicloetan A butan, buten-2, propen, metan C butan, propan, etan, metan D Các đáp án sai 38 đồng phân Ankin CTPT C5H8 tác dụng vớidung dịch Ag2O/NH3 dư tạo kết tủa vàng A B C D 39 Để nhận...
 • 5
 • 316
 • 4

BÀI TẬP HIDROCACBON THƠM ĐÁP ÁN

BÀI TẬP HIDROCACBON THƠM CÓ ĐÁP ÁN
... Câu 21: C7H8 số đồng phân thơm là: A B C D Đồng phân thơm “Đồng phân benzen SGK 11NC – 190 => bezen tính thơm => CHỉ : CH3 – C6H5 =>A Câu 22: Ứng với cơng thức phân tử C8H10 cấu tạo ... Hidrocabon thơm ankylbenzen “Đồng đẳng benzen” “Dạng thường loại đáp án cho nhanh hén” Ta , sai “3 xiclo hexan ; tức vòng” ; “4 loại trien tức liên kết đơi” => Loại A , C , D => B “Các chất lại ... : CnH2n-6  M=14n-6=3,067.30  n 7 => Chỉ đáp án C D “Vì nằm số C aren” => D “vì C8H10 đồng phân – Xem lại 22” b Một hợp chất hữu vòng benzen CTĐGN C 3H2Br M = 236 Gọi tên hợp chất biết...
 • 8
 • 467
 • 7

BÀI tập TỔNG hợp về HIĐROCACBON môn hóa lớp 11 đáp án

BÀI tập TỔNG hợp về HIĐROCACBON môn hóa lớp 11 có đáp án
... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy hết X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi thay i bao...
 • 12
 • 192
 • 6

Chuyên Đề Hiđrocacbon Và Dẫn Xuất_ đáp án

Chuyên Đề Hiđrocacbon Và Dẫn Xuất_ Có đáp án
... khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo ? A B C D Câu 26: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom tỷ khối so với H2 61,5 Tên Y là: A ... Xicloankan (chỉ vòng) A tỉ khối so với nitơ A tác dụng với clo chiếu sáng cho dẫn xuất monoclo Công thức cấu tạo A là: CH3 CH3 CH3 CH3 A B C H3C D H3C Câu 34: Hai xicloankan M N tỉ khối ... tập ankan xicloankan LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ BÀI TẬP ANKAN, XICLOANKAN (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) (Tài liệu dùng chung cho giảng số giảng số thuộc chuyên đề này) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Các tập...
 • 63
 • 73
 • 0

131 câu hỏi phụ khảo sát hàm số - đáp án

131 câu hỏi phụ khảo sát hàm số - Có đáp án
... 0913.283.238 -2 - f’(x) + 3 - - -2 f(x) - 0 - 3 - - + + + + - - + Từ M kẻ hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số  (**) hai nghiệm phân biệt m  Dựa vào bảng biến thiên ta có: (**) nghiệm ... thị hàm số (3) nghiệm   2x  (3x  2)x  3x   : +)2 nghiệm nghiệm bằng-1; + )Có nghiệm kép khác -1 Giải tìm điểm: (-1 ;4); (-2 /3;4);(2;4) Câu 91 Cho hàm số y   x  3x  (C) 1) Khảo sát ... (x0 + 1) (4x02 - 7x0 + 7) =  x0 = -1 ; (4x02 - 7x0 + > 0,  x0) Vậy, điểm M (-1 ; -4 ) cần tìm Câu 55 Cho hàm số y  x  2mx  (m  3) x  đồ thị (Cm) (m tham số) 1) Khảo sát biến thiên...
 • 64
 • 44,539
 • 306

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)
... công cụ cạnh tranh đắc lực Đáp án : Trích: Câu : D Câu : A Câu : C Câu : C Câu : B Câu : D Câu : D Câu : B Câu : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu 11 : D Câu 13 : C Câu 14 : B Câu 15 : A ( Marketing, ... xuất điện tử? a Edu-tainment b E-book c P2P d Distance Learning Đáp án : Trích: Câu : B Câu : B Câu : D Câu : A Câu : C Câu : D Câu : B Câu : A Câu : D Câu 10 : D Câu 11 : A Câu 11 : A Câu 13 ... d Có phần cứng phù hợp Đáp án : Trích: Câu : A Câu : C Câu : B Câu : D Câu : B Câu : A Câu : C Câu : D Câu : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : A Bài Câu 1: Chỉ mô hình B2B...
 • 30
 • 22,420
 • 151

Xem thêm

Từ khóa: tn hidrocacbon no co dap ande kiem tra dai cuong hoa huu co va hidrocacbon no co dap anbai tap tu luan co dap an hidrocacbon thomtrắc nghiệm hidrocacbon không no có đáp áncó đáp ánđề thi toán có đáp ánđề thi hóa có đáp ánđề thi thử có đáp ánthi thử hóa có đáp ánđề thi toeic có đáp ánđề thi vật lý có đáp ántngh lí thuyết este có đáp ánđề toeic có đáp ántrắc nghiệm vật lý có đáp ánđề thi tiếng anh có đáp ánDoanh nhân cổ vũ tinh thần cộng đồngTest your vocabulary 3 (intermediate FCE)Bài tập nhóm 5 môn ra quyết định quản trịMột số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm nonSo sanh van hoa dong tayLuận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng công ty TNHH thương mại và thiết bị y tế thanh trì4 RA QUYẾT ĐỊNH5 RA QUYẾT ĐỊNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ 45 TUỔINghiên cứu phân lập thành phần Flavonoit từ lá cây Me rừng (phyllanthus Emblica) (LV tốt nghiệp)BG DDKD chuong 4 NVL 2013RA QD QUAN TRI chuong 1 09 4 2014RA QD QUAN TRI chuong 2 11 4 2014Tôn vinh các nhà doanh nghiệp trẻ tiêu biểuBài tập nhóm phân tích một gương lãnh đạo việt nam trong thời kỳ từ cổ đại đến 1858Bài tập về Thì Tiếng AnhKinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học có chủ định cho trẻ 4 5 tuổiMột số kinh nghiệp hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm đồ dùng, đồ chơiTrao giải thưởng sao đỏ cho 10 doanh nhân trẻel nino va na nilin
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập