GIÁO TRÌNH cơ sở THIẾT kế máy PHẦN 2 KS NGUYỄN TRƯỜNG lâm

Giáo trình sở thiết kế máy và chi tiết máy

Giáo trình cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
... Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết chương trình ngôn ngữ Assembly máy tính PC Giáo trình hướng dẫn sinh viên kỹ việc lập trình Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ... để viết chương trình a Dịch sửa lỗi (nếu có lỗi) chạy chương trình b Dùng Emu8086 để chạy chương trình kiểm tra kết lưu AX 3.3.2 [SUM2.ASM] Viết chương trình dạng EXE để tính kết biểu thức có ... ký tự ‘D’ Chạy chương trình kiểm chứng kết - Viết chương trình để in hình số - Viết chương trình để in hình số 89 - Hai dòng lệnh có chức chương trình? Nếu dòng lệnh chương trình thực nào? (Thử...
 • 39
 • 982
 • 1

GIÁO TRÌNH SỞ THIẾT KẾ MÁY

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... chữa máy) 2- Nội dung trình tự thiết kế chi tiết máy Thiết kế chi tiết máy phận thiết kế máy Nội dung thiết kế máy đợc thể qua trình tự sau: - Lập sơ đồ tính toán: kết cấu tiết máy phức tạp phải ... dung, đặc điểm, trình tự thiết kế máy chi tiết máy 1- Nội dung trình tự thiết kế máy - Xác định nguyên tắc hoạt động chế độ làm việc máy đợc thiết kế - Lập sơ đồ chung toàn máyvà phận máy thoả mãn ... Nguyên lý chi tiết máy Khoa khí tiến hành biên soạn tập giáo trình sở thiết kế máy chi tiết máy Đây tên gọi mới, ứng với thay đổi nội dung yêu cầu so với giáo trình Chi tiết máy quen thuộc...
 • 173
 • 533
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 9 ppsx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 9 ppsx
... (hçnh 9. 4b) Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 96 300 30 Hçnh 9. 3a : Ren hçnh thang Hçnh 9. 3b : Ren ren cỉa 600 p d d1 Hçnh 9. 3a ... Vê dủ cå cáúu mạy ẹp, cå cáúu kêch vêt (hçnh 9. 2b) + Âai äúc quay, vêt tënh tiãún Vê dủ cå cáúu kêch vêt trãn hçnh 9. 2c v hçnh 9. 2d Trãn hçnh 9. 2c bạnh ràng nọn gàõn cäú âënh våïi âai äúc v ... kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 98 + Âỉåìng kênh trung bçnh ca ren vêt : d = d1 + d D +D , ca ren âai äúc : D = 2 α p h d1 d2 d Hçnh 9. 6 + Bỉåïc...
 • 8
 • 103
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 8 pptx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 8 pptx
... lỉûc trãn nhạnh bë dáùn : F0 - F2 = F1 - F0 ⇒ F + F2 = 2F0 Ft ⎧ ⎪F1 = F0 + ⎪ Tỉì (8. 7) v (8. 8) suy : ⎨ ⎪F = F − Ft ⎪ 2 ⎩ bạnh dáùn (1) F0 ⇒ F1 F0 ⇒ F2 Hçnh 8. 16a (8. 8) (8. 9) Màût khạc, giỉỵa lỉûc ... bạnh âai (hçnh 8. 16b) : Fr = F1 + F2 ⇒ ⇒ ⇒ α1 β 2 ⎛β⎞ Fr ≈ 2F0 cos ⎜ ⎟ 2 ⎛α ⎞ Fr ≈ 2F0 sin ⎜ ⎟ 2 Ft λ + + Fv (8. 11) λ −1 F2 F0 Fr = F + F + 2FF2 cos β F0 = Fr F1 Hçnh 8. 16b (8. 12) Thäng thỉåìng ... thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 87 F λ Ft + Fv ; F2 = t + Fv ; -1 -1 f*α1 våïi : λ = e ; e l cå säú ca logarêt Neper Tỉì (8. 9) v (8. 10), suy...
 • 14
 • 107
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 7 pdf

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 7 pdf
... β ≈ a 2 2 (d2 -d1 )2 Suy : L = 2a + 0,5.π(d1 +d2 ) + 4a L Säú màõt xêch X : X = p Thay π.d ≈ Z.p vo cäng thỉïc L, suy : X = 0,5.(Z1 +Z2 ) + 2a 0 ,25 .(Z2 -Z1 )2 p + p π 2a (7 .2) Säú màõt xêch ... (hçnh 7. 11) : L = 2AB +AC + BD β ( - ) (π+β) L = 2a.cos( ) + πd1 + πd 2 2 β(d - d1 ) β ⇒ L = 2a.cos( ) + 0,5.π(d1 + d ) + våïi : β [rad] 2 d -d ⎛β⎞ ⎛β⎞ Do : cos ⎜ ⎟ ≈ - 0,5 ⎜ ⎟ v : β ≈ a 2 ... xêch thnh vng kên) Tỉì X suy lải âỉåüc khong cạch trủc a : ⎡ ⎛ Z2 - Z1 ⎞ ⎤ a = 0 ,25 .p ⎢X - 0,5.(Z1 + Z2 ) + [ X - 0,5(Z1 + Z2 )] - (7. 3) ⎟ ⎥ ⎢ ⎝ π ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ Âãø xêch khäng quạ càng, nh hỉåíng khäng...
 • 12
 • 130
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 6 ppsx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 6 ppsx
... q = 6, 3; (7,1); 8; (9); 10; (11 ,2) ; 12, 5; (14); 16; (18); 20 ; (22 ,4); 25 Cạc giạ trë ca m v q âỉåüc dng thỉûc tãú ghi bng dỉåïi âáy: m 2, 5 q 16 12 12 14 10 12 14 16 10 12 10 12 14 m 10 12 16 q ... vêt : Z2 + Âỉåìng kênh màût trủ chia d2, màût trủ dw2 : d w2 = d = mS Z2 = mZ2 + Âỉåìng kênh màût trủ âènh v màût trủ chán : d a2 = d +2( h' + x) d f2 = d - 2( h'' - x) våïi : h' = , h'' = 1 ,25 + ... truưn 2 O2 Trủ ≅ Trủ chia Hçnh 6. 10 : ω1 (II) Fr2 P Trủ γ Ft2 Ft2 Fa1 Ft1 V2 P V1 Vt (I) Fr1 Hçnh 6. 11 Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa...
 • 15
 • 106
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 5 docx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 5 docx
... thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 31 tiãu chøn : 1; 1 , 25 ; (1,3 75) ; 1 ,5; (1, 75) ; 2; (2, 25) ; 2, 5; 3; (3 ,5) ; 4; (4 ,5) ; 5; (5, 5); 6; (7); 8; ... (2) (hçnh 5. 12b) : Ft2 = -Ft1 ; Fa2 = -Fr1 ; Fr2 = -Fa1 A d2 Fa1 d1 F 2 * 2 (II) Fr1 α Fn1 Ft1 Theo A : F* (2) Fr2 ω1 Fa2 Fr1 ω1 Hçnh 5. 12a Ft2 Ft1 (1) (I) Cạc hãû säú ti trng Fa1 Hçnh 5. 12b ... = m.Z2 = n cosβ cosβ , ⎧d a1 = d1 +2( h a + x1 - y).m n ⎪ ⎨ , ⎪d a2 = d +2( h a + x - y).m n ⎩ ⎧d f1 = d1 -2 (h ,, -x1 ).m n ⎪ a ⎨ ,, ⎪d f2 = d -2 (h a -x ).m n ⎩ Våïi : h ,a =1 ; h ,, =1 , 25 a Bi...
 • 25
 • 118
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 4 pps

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 4 pps
... hay: E = E E1 E2 E1 + E2 (4. 6) Thay (4. 5) v (4. 6) vo (4. 4), suy ra: 4. 9,55.106.E.KN1 (u + 1) ≤ [σ H ] σ H = 0, 41 8 D 12 f b.n1 u Hay : σ H = 25 83 E.KN1 (u + 1) ≤ [σ H ] D1 f bn1 u (4. 7) Âáy l cäng ... kênh cong tỉång âỉång ρ (hçnh 4. 9) : 1 = + ρ ρ1 (4. 4) Fn1 Fn2 Hçnh 4. 9 : 2 Våïi : ρ1 = D1 / , ρ = D2 / v D2 = u D1 (gi sỉí b qua trỉåüt) u.D1 ρ= Suy : 2( u + 1) 1 2E1 E2 = + Mä âun ân häưi tỉång ... thût 21 R2 2 ω1 R1 2 R2 ω1 R1 Hçnh 4. 4 : Bäü biãún täúc ma sạt kiãøu màût âéa Hçnh 4. 5 : Bäü biãún täúc ma sạt cọ bạnh cän Hçnh 4. 4 trçnh by bäü biãún täúc ma sạt kiãøu màût âéa Hçnh 4. 5 l...
 • 9
 • 133
 • 0

Bài giảng sở thiết kế máy phần 2 chương 7 trần thiên phúc

Bài giảng cơ sở thiết kế máy phần 2 chương 7  trần thiên phúc
... dụng Chương 7: Bộ truyền trục vis - bánh vis Trần Thiên Phúc Môn học Sở Thiết Kế Máy Slide 7 .2 Thông số hình học truyền: Chương 7: Bộ truyền trục vis - bánh vis Trần Thiên Phúc Môn học Sở Thiết ... cho phép 7. 7 Các dạng hỏng tiêu tính 7. 8 Tính toán truyền trục vis 7. 9 Tính toán nhiệt 7. 10 Tính toán độ bền độ cứng 7. 11 Kết cấu bôi trơn truyền 7. 12 Trình tự thiết kế truyền Chương 7: Bộ truyền ... Môn học Sở Thiết Kế Máy Chương Slide 7. 1 Khái niệm chung 7 .2 Các thông số hình học 7. 3 Động học truyền động trục vis 7. 4 Hiệu suất truyền 7. 5 Lực tác dụng lên truyền 7. 6 Vật liệu ứng...
 • 16
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookCác nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếCơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng namĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an