Bài tập về kế toán tài chính.

Các bài tập về kế toán tài chính

Các bài tập về kế toán tài chính
... 13.000.000đ - Quỹ dự phòng tài chính: 28.000.000 đ 72 Ngày 31/12, Cuối tháng kế toán thực công việc: - Tính giá thành sản phẩm hoàn thành - Thực bút toán kết chuyển để xác định kết kinh doanh, biết ... Giám đốc; - Phòng Kế toán; - Phòng Tổng hợp * Bộ phận sản xuất kinh doanh gồm: 01 Phân xưởng sản xuất * Bộ phận bán hàng II- Đặc điểm công tác hạch toán kế toán Công ty: - Hạch toán hàng tồn kho ... 15.437.000 đồng IV Yêu cầu: Lập sổ sách kế toán sau: Nhật ký chung Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tài khoản; Thẻ tính giá thành sản phẩm; Bảng cân đối số phát sinh; Báo cáo tài ...
 • 8
 • 44
 • 0

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)
... báo khoản tiền l i tiền g i doanh nghiệp hưởng 98.800.000đ 59 Ngày 26/12, Giấy báo có số : Ngân hàng báo khoản tiền Công ty K toán tiền mua hàng (nghiệp vụ 40) toán sớm nên doanh nghiệp cho khách ... toán tiền cho Công ty sản phẩm l i Công ty nhập l i kho thành phẩm (phiếu nhập kho số ) Ngày 17/10, Phiếu xuất kho số : Xuất 70 lít nhiên liệu cho phận quản lý doanh nghiệp Ngày 18/10, Theo kế ... hoạch, doanh nghiệp sửa chữa lớn TSCĐ dùng phân xưởng sản xuất.Chi phí sửa chữa phát sinh sau: - Phiếu xuất kho số : Xuất kho phụ tùng trị giá 20.500.000đ - Phiếu chi số :Khoản chi trả tiền mặt 14.500.000đ...
 • 8
 • 4,272
 • 127

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính
... tư Bài 8: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào công ty ( tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng công ty mẹ) Bài 9: Tự cho ví dụ kế toán ... khoản kế toán chứng từ trên, biết công ty tính thuế theo phương pháp khấu trừ 2/ Ghi sổ NK chung CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN Bài số 1: Trích tài liệu kế toán ... đầu tư vào công ty liên kết (tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng đơn vị đầu tư) Bài 10: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào sở kinh...
 • 59
 • 2,704
 • 8

Bài tập nhóm kế toán tài chính

Bài tập nhóm  kế toán tài chính
... 4.500.000.000 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (211) 21.000.000.000 10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.800.000.000) 11 Phải thu khách hàng (131) 380.000.000 Tổng tài sản: 17.753.870.000 ... nhập doanh nghiệp 252.253.700 14 Lợi nhuận sau thuế 756.761.100 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CUỐI KỲ Đơn vị tính: đồng I Tài sản Nguyên vật liệu (1521) 108.710.000 Nguyên vật liệu phụ (1522) 22.000.000 ... giá tài sản cố định hữu hình (211) 20.762.000.000 10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.312.500.000) 11 Phải thu khách hàng (131) 396.000.000 12 Phế liệu thu hồi (1528) 5.000.000 Tổng tài...
 • 10
 • 624
 • 17

Bài tập lớn kế toán tài chính

Bài tập lớn kế toán tài chính
... tính Tài sản thuế thu nhập hoãn lại + Từ ngày 1/10/X7 đến ngày 31/12/X7 : Loại TS (1) TBHĐGT TBVP1 TBVP2 Tổng Cộng Chí phí kế toán theo PP số dư giảm dần (2) 281.250 50.000 4.008,889 Chí phí ké toán ... 8.800 35.200 Xác định khoản lãi quý năm X7 8.800 x tháng = 26.400 • Khoản vay đài hạn bảng cân đối kế toán vào cuối tháng năm X7 Ngày (1) Số dư nợ gốc Số tiền trả lãi (2) hàng kỳ (3) 1/10/X7 5.000.000 ... 12.320/12 tháng x (1 tháng + 11/30) = 1.4003,111 Yêu cầu : Phản ánh tình hình hoạt động sở sổ kế toán I - Báo cáo doanh thu (ĐVT: ngàn đồng ) 1a Nợ TK 131 : 330.000 Có TK 511-H ĐLT : 300.000...
 • 17
 • 833
 • 8

Bài giảng về kế toán tài chính

Bài giảng về kế toán tài chính
... Trường hợp chứng từ mua hàng trước, kế toán lưu chứng từ vào tập “Hồ sơ chưa có hàng” cuối kỳ chưa nhập hàng hoá mua kế toán ghi bút toán sau: Trang Kế toán tài Nợ 151 – Hàng mua đường Nợ 133 ... Kế toán tài CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC 1.1 KẾ TOÁN MUA HÀNG HOÁ 1.1.1 Khái niệm Trong kinh doanh thương ... khách hàng gửi gửi toán đại lý bán chấp nhận toán SD: Giá trò hàng hoá thành phẩm gửi chưa chấp nhận - Trò giá thành phẩm, hàng hoá gửi bò trả lại toán Trang 12 Kế toán tài Tài khoản 632 - "Giá...
 • 266
 • 795
 • 3

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc
... tự kế toán NVKD? 10 Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái? 11 Trình bày kế toán quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài chính? 12 Trình bày kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi? Bài tập số Trích tài liệu ... tư Bài 8: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào công ty ( tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng công ty mẹ) Bài 9: Tự cho ví dụ kế toán ... 12.500; phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 500 Yêu cầu: Tính toán, lập định khoản kế toán Ghi sổ nhật ký chung, sổ tài khoản 152, tài khoản 153 tháng 3/N Tài liệu bổ xung: - Doanh nghiệp kế toán hàng...
 • 56
 • 766
 • 3

bài tập lớn kế toán tài chính

bài tập lớn kế toán tài chính
... trước: Theo phương pháp đường thẳng Niên độ kế toán: 01/01/2014 đến 31/12/2014 Kỳ kế toán: Quý Mở khoá sổ kế toán: Theo quý II Thông tin danh mục số dư đầu kỳ tài khoản * Danh mục thành phẩm Mã ST ... ván ghép Cộng tổ Tổng cộng Bằng chữ: KT Người lập biểu toán Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị III Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ kế toán (Quý 1/2014) Ngày 01/01: Phiếu thu 01 : Rút tiền gửi ... ngân hàng mua số chứng từ, sổ sách kế toán trị giá chưa thuế 890.000đ, thuế GTGT 10% Nhà xuất Tài (HĐGTGT số ) Số chứng từ sổ sách xuất thẳng cho phòng kế toán 23.Ngày 17/01, Phiếu xuất kho số...
 • 29
 • 609
 • 1

Bài tập môn Kế toán tài chính potx

Bài tập môn Kế toán tài chính potx
... 77.000 -Có TK 152 ( VLP) : 77.000 8) Nợ TK 141 : 3.000 -Có TK 111 : 3.000 Bài 2: Kế toán TSCĐ bất động sản đầu tư Có tài liệu TSCĐ Công ty tháng 6/N ( 1.000 đồng ): Ngày 7, nhận vốn góp liên ... tỷ lệ với chi phí tiền lương nhân công trực tiếp YÊU CẦU : 1.ĐỊnh khoản kế toán 2.Lập báo cáo lãi lỗ 3.lập cân đối kế toán (khái quát ) giải: I Định khoản: Nợ TK 152 : 4.6x380.000 (CT Vật liệu ... 21.Cuối tháng, dn tổng hopự doanh thu, giá vốn chi phí để xác định lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp CÁC TÀI LIỆU KHÁC : *DN áp dụng phuơng pháp kiểm kê định kỳ hnàg tồn kho tính...
 • 10
 • 479
 • 1

Một số bài tập môn kế toán tài chính 1

Một số bài tập môn kế toán tài chính 1
... bán: 19 .852 VNĐ/USD Ngày 06 /11 : 11 .000 19 .868 Ngày 17 /11 : 10 .000 19 .905 Ngày 24 /11 : 7.000 19 .945 - Mua vào: Ngày 02 /11 : 10 .000 USD Giá mua: 19 . 210 VNĐ/USD Ngày 07 /11 : 9000 19 .308 Ngày 11 /11 : 11 .000 ... 4 711 : 32.000 USD - Số dư đầu kỳ TK 4 712 : 614 .720.000 VNĐ - Bán ra: Ngày 02 /11 : 5.000 USD Giá bán: 19 .870 VNĐ/USD 07 /11 : 12 .000 19 .895 15 /11 : 9.000 19 . 915 22 /11 : 11 .000 19 .925 - Mua vào: Ngày 01/ 11: ... = 15 3 .12 8 trđ 30   + Lãi dự trả (11 2 ngày 10 /06-30/09) 15 3 ,12 8x 112 x0, 2% = 1, 143 trđ 30 + Lãi phải trả (13 9 ngày 10 /06-27 /10 ) 15 3 ,12 8x139x0, 2% = 1, 419 trđ 30 + NH trả lãi: Nợ TK 4 91: 1, 143...
 • 10
 • 100
 • 1

bài giảng tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán việt nam - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán việt nam - đại học mở tp hồ chí minh
... http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/mot-ke-chiem-doat-tien-ty-3-can-bongan-hang-dinh-trach-nhiem-201402101143188778ca34.chn  http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Ve-vu-lua-dao-tien-hoan-thue-VATxuyen-quoc-gia-Sieu-lua-rut-ruot-gan-16-ty-cua-Nha-nuoc/55054123/218/ ... http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Ve-vu-lua-dao-tien-hoan-thue-VATxuyen-quoc-gia-Sieu-lua-rut-ruot-gan-16-ty-cua-Nha-nuoc/55054123/218/  http://www.baomoi.com/Nhung-dai-an-tham-nhung-dinh-dam-trong -nam2 013-va-2014/58/12872865.epi 70 ... Chính Phủ • Hệ thống 2006 ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC • Bao gồm: – Hệ thống chứng từ – Hệ thống tài khoản – Hệ thống sổ sách – Hệ thống báo cáo tài • Bên cạnh có hệ thống kế toán dành...
 • 18
 • 246
 • 0

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính
... tế, tài cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin đơn vị” (Luật Kế toán Việt Nam-2003) Môi trường pháp lý kế toán tài  Luật kế toán  Nghị định 129/2004: hướng dẫn thi hành luật  Chế độ kế toán ... cáo tài Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN = NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ + NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Đánh giá tình hình tài DN 6/12/2013 Báo cáo tài Các yếu tố Bảng cân đối kế toán K/n Lợi ích TÀI ... doanh nghiệp  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán  Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng  Các sách kế toán áp dụng  Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán  Thông tin...
 • 13
 • 215
 • 0

bài giảng kttc tổng quan về kế toán tài chính

bài giảng kttc tổng quan về kế toán tài chính
... thống kế tốn Nhận xét: có khác kế tốn (KTTC, GV Nguyễn Thò Kim Cúc KTQT) thuế xử lý cung cấp thơng tin Bài giảng KTTC phần 1-Lớp Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan KTTC  Bản chất KTTC  Bản chất KTTC ... liên quan đến tiền 12 Bài giảng KTTC phần 1-Lớp Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan KTTC Tình hình tài Tình hình tài Nguồn lực kinh tế • Các ng̀n lực kinh tế mà DN kiểm sốt • Các ng̀n tài trợ cho tài ... Bài giảng KTTC phần 1-Lớp Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan KTTC Các ngun tắc kế tốn yếu tố BCTC  Các yếu tố BCTC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  Các yếu tố BCTC TÀI SẢN - Doanh thu  thu nhập khác - Tài...
 • 16
 • 364
 • 2

bài tập - bài giải môn kế toán tài chính (đại học huế)

bài tập - bài giải môn kế toán tài chính (đại học huế)
... 5.000 -Có TK 331 (Z) : 55.000 5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000 -Có TK 111: 55.000 6) Nợ TK 331 (X) : 440.000 -Có TK 515 : 4.400 -Có TK 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 (K) : 77.000 -Có TK 133(1331): 7.000 -Có ... 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 ( K): 77.000 -Có TK 152 ( VLP) : 77.000 8) Nợ TK 141 : 3.000 -Có TK 111 : 3.000 Bài 2: Kế toán TSCĐ bất động sản đầu tư Có tài liệu TSCĐ Công ty tháng 6/N ( 1.000 đồng ... 1531): 66.000 -Có TK 131 ( Y): 66.000 5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000 -Có TK 331( Z) : 55.000 5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000 -Có TK 111: 55.000 6) Nợ TK 331 ( X): 440.000 -Có TK 515: 4.400 -Có TK 112...
 • 10
 • 135
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về kế toán tài chính doanh nghiệpcác bài tập về kế toán tài chínhbài tập về kế toán tài chính 2bài tập về kế toán tài chính 3bài tập về kế toán tài chính 1các bài tập về kế toán tài chính doanh nghiệpcác dạng bài tập về kế toán tài chínhnhững bài tập về kế toán tài chínhbài tập về kế toán hành chính sự nghiệpbài tập về kế toán tài sản cố địnhbài tập môn kế toán tài chính doanh nghiệp 3bài tập ôn kế toán tài chínhbài giảng về kế toán tài chínhbài tập môn kế toán tài chính 2bài tập môn kế toán tài chính 3quản trị thương hiệuThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triThiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình NguyênBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtSteve mcconnell code complete a practical handbook of software construction microsoft press (2004)BÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2Tổng ôn hình học lớp 12 oxyzGIUP TRI NHO CHUOI PHAN UNG HOA HOCHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCskkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy hát quan họ cho trẻ 4-5 tuổiUng thư phế quản phổicơ sở, bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lýcông nghệ nanocông nghệ nanoĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập