WINDOWS CONTROLS

Tài liệu Using Windows Controls docx

Tài liệu Using Windows Controls docx
... Table 6.2: COMMONLY USED WINDOWS FORM CONTROLS CONTROL DESCRIPTION ComboBox Combines an editable field with a list box In the next...
 • 2
 • 130
 • 0

Windows Controls pdf

Windows Controls pdf
... aButton.Location = new Point(20,20); aButton.Text = "Test Button"; this .Controls. Add(aButton); // add button to form // panel1 .Controls. Add(aButton); // add button to panel Exercise – Module Slide ... properties of the control      Name property Location property Text property … Add it to the Controls collection of the form or the container (GroupBox,Panel, FlowLayoutPanel,…) Slide Adding ... using the =- operator Slide Sharing event handler (p.167)   Sharing event handler for case: Multi -controls use the same event handler At design-time:    See near figure Exercise 2,6 – Module...
 • 27
 • 83
 • 0

Windows Controls pot

Windows Controls pot
... Slide 29 Advanced topics in Windows Forms     MDI application (p.553) The NotifyIcon component (p.123) Drag-Drop (p.533) Self-study     Using user assistance controls and components (p.573p.590) ... Document Interface (MDI) Windows Single Document Interface (SDI) IsMdiContainer = False Multiple Document Interface (MDI) IsMdiContainer = True Slide 33 Redisplaying child windows Find form If not ... Slide 43 Advanced topics in Windows Forms     MDI application (p.553) The NotifyIcon component (p.123) Drag-Drop (p.533) Self-study     Using user assistance controls and components (p.573p.590)...
 • 39
 • 94
 • 0

Windows Controls - ThS. Nguyễn Hà Giang pdf

Windows Controls - ThS. Nguyễn Hà Giang pdf
... Ha Giang - 2008 Control Layout - Anchor Neo theo bốn phía Nguyen Ha Giang - 2008 10 Control Layout - Docking n Các control có th g n (dock) v i m t c nh c a form, ho c container c a control Windows ... Nguyen Ha Giang - 2008 t tab c a control d ng tab đ select control Control Layout - Anchor None Sizable FormBorderStyle Fixed3D Nguyen Ha Giang - 2008 FixedDialog FixedSingle Control Layout - Anchor ... Nguyen Ha Giang - 2008 Control Layout - Anchor Button neo biên trái Vị trí tương biên trái không đổi Button tự Nguyen Ha Giang - 2008 Di chuyển tương ứng theo kích thước Control Layout - Anchor...
 • 144
 • 143
 • 3

windows controls

windows controls
... DomainUpDown RichTextBox, DateTimePicker, MonthCalendar Advanced controls Mouse Event handling Keyboard event handling Trần Phi Hảo _ 2011 Tổng quan controls   Control thành phần form Có thành phần   ...     Thuộc tính Phương thức Sự kiện Tất control chứa namespace: System .Windows. Forms Trần Phi Hảo _ 2011 Tổng quan controls  Một số thuộc tính control    Text: mô tả text xuất control Focus: ... trí controls GUI GroupBox   Hiển thị khung bao quanh nhóm control Có thể hiển thị tiêu đề     Thuộc tính Text Khi xóa GroupBox control chứa bị xóa theo Lớp GroupBox kế thừa từ System .Windows. Forms.Control...
 • 133
 • 32
 • 0

Windows Controls (Chapter 1 - 4)

Windows Controls (Chapter 1 - 4)
... ListViewGroup nhom1 = new ListViewGroup(); nhom1.Header = "Group 1" ; nhom1.HeaderAlignment = HorizontalAlignment.Left; listView1.Groups.Add(nhom1); ListViewItem it = listView1.Items.Add( "12 345"); it.SubItems.Add("Jack"); ... ImageIndex property of that item Example:  Page 11 0: create icon at design-time Slide 15 Example ListView  Create data for Listview at run-time Slide 16 Some operations with ListView control  Add ... Adding control and event at run-time (p.25+p .18 8) Sharing event handler (p .18 3) ImageList component (p .12 8) ListView control (p .10 8) Slide Adding control at run-time (p.25)  Steps:   Instantiate...
 • 27
 • 50
 • 0

Windows Controls

Windows Controls
... topics in Windows Forms    MDI application (p.543) Drag-Drop (p.523) Self-study     Using user assistance controls and components Implementing Globalization and Localization for a Windows ... Document Interface (MDI) Windows Single Document Interface (SDI) IsMdiContainer = False Multiple Document Interface (MDI) IsMdiContainer = True Slide 34 Redisplaying child windows Find form If not ... treeview1.GetNodeAt(apoint); Clone node; Slide 43 Advanced topics in Windows Forms    MDI application (p.543) Drag-Drop (p.523) Self-study      Using user assistance controls and components Persisting application...
 • 40
 • 67
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 2: WINDOWS CONTROLS ppsx

BÀI TẬP CHƯƠNG 2: WINDOWS CONTROLS ppsx
... Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 3: Viết chương trình dùng để định dạng TEXTBOX theo font chữ tương ứng với Radio button Bài 4: Viết chương trình Quản ... đầu Form, cho phép nhập người - btnThoat: thoát khỏi chương trình Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 6: Viết chương trình Quản lýThanh toán tiền phòng cho Khách sạn ... btnThanhToan bị mờ btnThoat_Click: hỏi người dùng có chắn thoát khỏi chương trình hay không? Yes: thoát, No: không Bài 5: Viết chương trình kiểm tra sức khỏe người cách nhập vào thông số: họ tên...
 • 5
 • 193
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 3: WINDOWS CONTROLS (TT) ppt

BÀI TẬP CHƯƠNG 3: WINDOWS CONTROLS (TT) ppt
... Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh - Tăng giá trị phần tử lên Thay giá trị phần tử bình pương Thực chọn phần tử listbox số chẵn Thực chọn phần tử listbox số lẻ Bài 3: ... Phải ngược lại lại btnXoa: cho phép xóa tên chọn Listbox Trái Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 4: Viết chương trình từ điển Anh – Việt Việt – Anh (dùng TabControl) ... cần tra cứu Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bên phải TextBox thể dạng MultiLine, ghi nghĩa từ chọn bên Combobox Yêu cầu: - Khi nhập vào combobox từ cần tra chương trình...
 • 6
 • 207
 • 1

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: WINDOWS CONTROLS (TT) docx

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: WINDOWS CONTROLS (TT) docx
... theo tọa độ tương ứng với giá trị thay đổi Trackbar ScrollBar Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 4: Xây dựng chương trình hiển thị lịch tờ sau: Khi mở Form hiển thị lịch ... Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 3: Viết Chương trình hiển thị loại Pizza (hình ảnh, công thức thành ... tháng năm vào groupbox bên phải (bao gồm thứ tuần) Bài 5: Viết chương trình Quản lý Đăng ký Khách hàng VIP cho Siêu thị CoopMark sau: Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh...
 • 5
 • 202
 • 0

Windows Controls potx

Windows Controls potx
... = DateTimePickerFormat.Custom; DTPicker.CustomFormat = "'Ngày' dd 'tháng' MM 'năm' yyyy"; this .Controls. Add(DTPicker); } DateTimePicker  Demo Định dạng xuất: 'Ngày' dd 'tháng' MM 'năm' yyyy...
 • 21
 • 107
 • 0

Windows Controls pps

Windows Controls pps
... RichTextBox, DateTimePicker, MonthCalendar Advanced controls Mouse Event handling Keyboard event handling Nguyễn Văn Phong - 2010 Tổng quan controls   Control thành phần form Có thành phần  ...    Thuộc tính Phương thức Sự kiện Tất control chứa namespace: System .Windows. Forms Nguyễn Văn Phong - 2010 Tổng quan controls  Một số thuộc tính control    Text: mô tả text xuất control ... trí controls GUI GroupBox   Hiển thị khung bao quanh nhóm control Có thể hiển thị tiêu đề     Thuộc tính Text Khi xóa GroupBox control chứa bị xóa theo Lớp GroupBox kế thừa từ System .Windows. Forms.Control...
 • 133
 • 55
 • 0

Lập trình windows C# - Windows Controls potx

Lập trình windows C# - Windows Controls potx
... Phong - 2010 Control Layout - Anchor Button neo biên trái Vị trí tương biên trái không đổi Button tự Nguyễn Văn Phong - 2010 Di chuyển tương ứng theo kích thước Control Layout - Anchor  Thiết lập ... Nguyễn Văn Phong - 2010 Control Layout - Anchor Neo theo bốn phía Nguyễn Văn Phong - 2010 10 Control Layout - Docking  Các control gắn (dock) với cạnh form, container control Windows Explorer ... hiển thị control Nguyễn Văn Phong - 2010 Control Layout - Anchor None Sizable FormBorderStyle Fixed3D Nguyễn Văn Phong - 2010 FixedDialog FixedSingle Control Layout - Anchor  Khi FormBorderStyle...
 • 133
 • 254
 • 1

Windows Applications - Windows Controls ppt

Windows Applications - Windows Controls ppt
... kích cở vị trí cha mẹ Dynamic Controls Kể từ tất control khả thị thừa kế từ lớp Control, thấy thuận lợi đa hình làm việc với tập hợp control Tất control chứa thuộc tính Controls hoạt động tập hợp ... điều khiển kiện thực thi nhà phát triển thêm chúng vào thông qua IDE Mọi control thừa kế từ System .Windows. Forms.Control Lớp chứa phương thức thuộc tính dùng control cung cấp giao diện người dùng ...  Buttons  Checkboxes  Menus  Radio buttons  Combo boxes  Listboxes  Textboxes  Tabcontrols  Toolbars  Tree views Như thấy, Visual Studio NET thêm control vào Form cho bạn Các bước...
 • 9
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: pro net 2 0 windows forms and custom controls in cpro net 2 0 windows forms and custom controlspro dot net 2 0 windows forms and custom controls in c sharpadding controls to windows formsdynamically add controls to windows form vb netadding activex controls to windows formsĐề tài Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Đồng Mỏ - huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng SơnTuyển dụng trong ngành công nghệ phần mềm nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn kms technology việt namỨng dụng các phương pháp để thẩm định giá vườn cao suTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LA tiến sĩ)hướng dẫn phần mềm eviewsThực trạng và giải pháp nhằm phát huy một số nét văn hoá truyền thống của người thái trên địa bàn thành phố sơn la trong giai đoạn hiện nayQUY TRÌNH TRÌNH KÝ VĂN BẢNquy định công tác lễ tânNâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của nhà hàng kim oanh IINâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng bamboo wings flamingo đại lải resortTHỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHỤCVỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN THE PALMY AND SPAQUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐCĐánh giá một số dòng giống chè shan tại phú thọQuản lý hoạt động bồi dưỡng nữ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện mù cang chải, tỉnh yên bái trong bối cảnh đổi mới giáo dụcGiao trinh tai lieu TIẾNG NGA GIAO TIẾPHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông ĐàHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HousingĐánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa ganĐánh giá di căn hạch trong ung thư trực tràng qua phẫu thuật, đối chiếu với mô bệnh học và chụp cộng hưởng từ (tt)THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQGHN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập