BÀI tập cấu TRÚC dữ LIỆU GIẢI BẰNG PASSCAL

bai tap cau truc du lieu & giai thuat 1 doc

bai tap cau truc du lieu & giai thuat 1 doc
... Bài tập nâng cao 10 Xây dựng chương tính giao, hội, hiệu tập hợp số ngun Giả sử có quan hệ phần tử tập hợp Xét tính chất quan hệ này: phản xả, phản xứng, đối xứng, bắc cầu 11 Chọn cấu trúc liệu ... Chọn cấu trúc liệu để cài đặt tính tốn số ngun lớn(có thể lên đến 12 8 hay 256 chữ số) Các phép tốn gồm có +, -, *, /, !, lũy thừa 12 Chọn cấu trúc thích hợp để lưu trữ đa thức với hệ số khác 0, ... Cho phép lưu văn lên đĩa, đọc văn từ đĩa 15 Biểu diễn CTDL định nghĩa kiểu liệu cho đa giác phẳng mp Oxy, viết số xử lý tính diện tích, chu vi, tịnh tiến… 16 Viết chương trình tính tốn biểu thức...
 • 3
 • 222
 • 1

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật tìm kiếm nâng cao

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật tìm kiếm nâng cao
... lưu trữ Hãy mô tả ưu nhược điểm phương pháp Bài Hãy cài đặt hàm thêm, xóa, tìm kiếm phần tử trường hợp bảng băm đánh địa đóng dùng xích ngăn cách Bài 10 Viết hàm xóa trường hợp bảng băm đánh ... ℎ = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)%13 c Tìm hàm băm hoàn hảo cho dãy khóa Hàm băm hoàn hảo hàm băm mà không xảy đụng độ dãy khóa d Hãy tìm hàm băm hoàn hảo trường hợp kích thước bảng băm 11 Bài Một phương pháp khác ... dùng giá trị đặc biệt để đánh dấu phần tử bị xóa hay không? Nếu trường hợp xây dựng hàm thêm tìm kiếm phần tử có phải sửa đổi không? ...
 • 2
 • 121
 • 1

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật đồ thị

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật  đồ thị
... đồ thị có hướng sau, đưa thứ tự topo đồ thị Bài Cho đồ thị sau, áp dụng thuật toán PRIM KRUSKAL để đưa khung có trọng số nhỏ đồ thị (nêu rõ bước thực hiện) Bài Đưa khung có số nhỏ đồ thị 1, Bài ... Đồ thị Đồ thị Bài Thực tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) đồ thị Bài xuất phát từ đỉnh sau (Đưa tất loại cạnh khung thu được) Đồ thị 1: A, B, H Đồ thị 2: I, B, H Bài ... tra xem đồ thị có liên thông hay không Nếu không liên thông đồ thị liên thông lớn G Bài 14 Đơn đồ thị G(V,E) lưu trữ ma trận kề Viết chương trình tính in bậc đỉnh đồ thị Bài 15 Mô tả thuật toán...
 • 7
 • 252
 • 0

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật CAT

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật CAT
... không Vì thuật toán Gen1, Gen2, Gen3 dựa toán nên thuật toán Gen1,Gen2,Gen3 CAT Từ suy GEN CAT suy điều phải chứng minh V Kết luận hướng phát triển Qua công trình xây dựng thuật toán CAT hiệu ... tập tương đương với tập chuỗi vòng dạng I# I$ ….I I # I# I$ I I # { { (trong I# I$ ….I I # chuỗi vòng đối xứng).Mà không tồn chuỗi vòng dạng(**) nên tập tương đương với tập xâu dạng (**) IV Thuật ... endfor; endif; chuỗi #; End; Chứng minh thuật toán hiệu Phần chứng minh ngắn gọn thuật toán đề xuất thuật toán có thời gian tính khấu trừ số (CAT) Các hàm thuật toán sinh chuỗi vòng đối xứng dựa...
 • 7
 • 83
 • 0

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật mảng, danh sách liên kết

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật  mảng, danh sách liên kết
... 1, 2, 4, 7, 3, Bài 21 Cài đặt hàm thực thao tác thêm, xóa tìm kiếm danh sách liên kết đôi Bài 22 Cài đặt hàm thực thao tác thêm, xóa tìm kiếm danh sách liên kết đôi nối vòng (danh sách nối đôi ... cộng, trừ, nhân hai đa thức Bài 17 So sánh ưu nhược điểm mảng cấu trúc liên kết dùng để lưu trữ kiểu liệu trừu tượng danh sách tuyến tính Bài 18 Cần phải lưu trữ danh sách tuyến tính thông tin ... thực thuật toán bạn theo O-lớn Bài Viết lại hàm thực thao tác chèn, tìm kiếm xóa phần tử danh sách liên kết đơn dùng vòng lặp thay dùng đệ quy Bài 10 Viết lại hàm xóa phần tử danh sách liên kết...
 • 7
 • 548
 • 2

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật ngăn xếp, hàng đợi

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật  ngăn xếp, hàng đợi
... + ∗ 𝑎) ^ / 𝑐 + Bài Cài đặt thuật toán định giá biểu thức trung tố tổng quát (thực tập toán tử slide) Bài Cài đặt thuật toán chuyển biểu thức dạng trung tố sang dạng hậu tố Bài Bài toán kiểm tra ... deQueue() enQueue(10) Bài 12 Cài đặt minh họa queue vòng dùng mảng Bài 13 So sánh ưu nhược điểm lưu trữ queue cấu trúc liên tiếp (mảng) cấu trúc liên kết (danh sách liên kết đơn) Bài 14 Cài đặt ứng ... 𝑎) Hãy viết chương trình nhận đầu vào biểu thức, kiểm tra xem biểu thức có hợp lệ hay không Bài 10 Bài toán đối sánh thẻ HTML Trong văn HTML thẻ mở phải kèm với thẻ đóng ...
 • 3
 • 257
 • 2

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật Cây AVL, Splay

Bài tập cấu trúc dữ liệu giải thuật Cây AVL, Splay
... tử dãy, thực cộng giá trị phần tử Có thể sử dụng thêm nhớ phụ cần Bài 13 So sánh ưu nhược điểm cấu trúc AVL, Splay 2-3 Bài 14 Vẽ Splay thu ta thực thêm khóa sau vào ban đầu rỗng a 12, 45, 23, 76, ... xây dựng cấu trúc liệu để lưu trữ dãy với chi phí 𝑂(𝑛2 ) nhớ thời gian tìm trả lời câu hỏi 𝑂(1) • Xây dựng cấu trúc mà cần chi phí nhớ cỡ 𝑂(𝑛), thời gian tìm trả lời cho câu hỏi 𝑂(log 𝑛) Bài 12 ... phải AVL khác rỗng Bài Chứng minh số lượng phép xoay thực xóa nút không vượt ½ chiều cao Bài Viết hàm để xóa nút AVL Bài 10 Hoàn chương trình mô tìm kiếm nhị phân cân AVL Bài 11 Giả sử có dãy...
 • 3
 • 155
 • 0

Hướng dẫn bài tập Cấu trúc dữ liệugiải thuật

Hướng dẫn bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... mã nhập vào … Hướng dẫn tập         Module 4: Bài Module 4: Bài Module 1: Bài Module 1: Bài Module 3: Bài Module 3: Bài Module 3: Bài Exercises chapter 1: E1 E6 30 Module 3: Bài struct ... &kq) { … } Hướng dẫn tập         Module 4: Bài Module 4: Bài Module 1: Bài Module 1: Bài Module 3: Bài Module 3: Bài Module 3: Bài Exercises chapter 1: E1 E6 13 Module 1: Bài void tongS(int ... ọi hàm ??? Hướng dẫn tập         Module 4: Bài Module 4: Bài Module 1: Bài Module 1: Bài Module 3: Bài Module 3: Bài Module 3: Bài Exercises chapter 1: E1 E6 15 Module 1: Bài int gt(int...
 • 31
 • 2,152
 • 3

Bài tập Cấu trúc dữ liệugiải thuật

Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... Trung Tâm CNTT – Bài T p Th c Hành CTDL> Module Bài Vi t hàm tính t ng S=1+1/2+1/3…+ 1/N S d ng hàm ñ tính S ngư i dùng nh p N Bài Nh p s a n Tính S =a^1 + a^2 + a^3 + …+ a^n Bài Vi t chương ... 3/12 Trung Tâm CNTT – Bài T p Th c Hành CTDL> Module Bài VCT nh p vào phân s a/b c/d Hãy tính t ng c a phân s này, yêu c u phân s k t qu ph i ví d :1/6+1/3=1/2 d ng t i gi n Bài Vi t m t hàm ñ ... danh sách vào gi a danh sách (sau ph n t v i giá tr nh p vào) • S p x p danh sách tăng d n • Ghép danh sách vào danh sách cho sau ghép, danh sách v n tăng d n Trang 6/12 Trung Tâm CNTT – Bài T p...
 • 12
 • 1,345
 • 20

Bài tập cấu trúc dữ liệugiải thuật: bài số 1

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật: bài số 1
... ĐÁP ÁN Câu 1: (i) /* Dung ngan xep de doi so thap phan sang so nhi phan */ #include #include ... PNODE p=new NODE; p->Info=x; p->pNext=NULL; return p; } int IsEmpty(PNODE S) { return(S==NULL?0 :1) ; } void Push(Data x, PNODE &S) { PNODE p=GetNode(x); if(IsEmpty(S)==0) S=p; else { p->pNext=S; ... Pop(Data &x, PNODE &S) { if(IsEmpty(S)==0) return 0; else { x=S->Info; RemoveNode(S); } return 1; } (ii) Giả sử danh sách liên kết tăng dần void Insert(LIST &l, Data x) { NODE *newNode=GetNode(x);...
 • 5
 • 131
 • 2

BÀI TẬP CẤU TRÚC DỮ LIỆUGIẢI THUẬT - BÀI TẬP CHƯƠNG 4

BÀI TẬP CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - BÀI TẬP CHƯƠNG 4
... Cấu trúc liệu Giải thuật Bài tập chương S[2*Size] = i; S[2*Size + 1] = SUM; Size = Size + 1; End; i = i - 1; End; S[1] = Size; END 4. 10 Tính số nút danh sách Function ... NULL then NEXT(r ) = p; Cấu trúc liệu Giải thuật Bài tập chương else if q NULL then L = p; else write(‘Danh sach co nút’ ); Call Dispose (q); return Chèn danh sách trỏ P vào sau nút trỏ M danh ... p= L; i = 1; while (i ...
 • 3
 • 121
 • 1

Bài tập cấu trúc dữ liệugiải thuật - Chương 3

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3
... Bài Hãy minh họa việc lưu trữ nhị phân cấu trúc liên tiếp (mảng) Bài Chứng minh nhị phân có độ cao ℎ có số nút tối đa 2ℎ+1 − Bài Chứng minh nhị phân có 𝑛 nút có 𝑛 + trỏ rỗng biểu diễn nút Bài ... phân có phải nhị phân cân hay không Bài 13 Hãy cài đặt thuật toán để duyệt nhị phân theo thứ tự trước, thứ tự sau Bài 14 Hãy xây dựng hàm để tính độ cao nhị phân Bài 15 Xây dựng hàm để tìm phần tử ... nhị phân Bài 16 Xây dựng hàm để tìm xem khóa 𝑘 có xuất hay không Bài 17 Xây dựng hàm để đếm số lượng nút nhị phân Bài 18 Cài đặt thuật toán xây dựng biểu thức từ biểu thức dạng hậu tố Bài 19 Xây...
 • 2
 • 121
 • 0

Bài tập cấu trúc dữ liệu

Bài tập cấu trúc dữ liệu
... Cấu Trúc Dữ Liệu Bài Tập Chương – Phần 10 Viết chương trình tạo hai DSLK đơn L1 L2 với phần tử nguyên dương...
 • 2
 • 851
 • 5

BÀI TẬP CẤU TRÚC DỮ LIỆU

BÀI TẬP CẤU TRÚC DỮ LIỆU
... writeln(' - DANH SACH THU ',j,' '); readlist(N_List[j]); sapxep(N_List[j]); WRITELN; end; End; BÀI 1_5: uses crt; Type Elementype=integer; Position=^List; List=record heso,somu:elementype; next:Position; ... P^.next^.heso:=Q^.next^.heso*Q^.next^.heso; P^.next^.somu:=Q^.next^.somu-1; Q:=Q^.next; P:=P^.next; end; daoham:=k; End; BÀI 1_6: THỰC HIỆN CỘNG VÀO DÃY SỐ NHỊ PHÂN Type b=0 1; Position=^Cell; Cell=Record bit:0 1; next:Position; ... Bnumber^.next:=k; end else if P^.bit=0 then P^.bit:=1 else begin P^.bit:=0; increment(Bnumber,P); end; End; BÀI 1_9 Const max_T=100; Type Elementype= char; Node=integer; Tree = Record label_T: array[1 max_t]...
 • 8
 • 304
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuâtcác bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật32 bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuậtbài tập cấu trúc dữ liệu có lời giảibài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật cbài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuậtBÃI đậu XE hơi báo CHỖ TRỐNGTìm hiểu về công nghệ cracking xúc tác trong nhà máy lọc dầuSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 7 Một số phương pháp học từ vựng có hiệu quả ở khối 7 trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC một số biện pháp giúp học sinh bảo bảo quản máy vi tính trong quá trình thực hành ở trường trung học cơ sở thạnh lợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN 8Các phương pháp giúp học sinh khắc sâu và vận dụng Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cho học sinh lớp 8Á Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp duy trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm cấp trung học cơ sởToán nâng cao Tiểu học CHUYÊN ĐỀ 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔIToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌCTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 4Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 7Tổng hợp ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 12Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015Hướng dẫn viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcCâu hỏi trắc nghiệm quy định về đánh giá xếp loại học sinh tiểu họcGiáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS - Cả nămĐề thi thử THPT quốc gia môn địa lý có đáp ánĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHĂM sóc SAU mổ gãy XƯƠNG CẲNG CHÂN tại KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH II BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức từ THÁNG 4 đến THÁNG 6 năm 2015Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh quảng ninhMẫu T16 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập