BÀI GIẢNG THỰC HÀNH NGÔN NGỮ lập TRÌNH

Bài giảng thực hành ngôn ngữ lập trình visual basic

Bài giảng thực hành ngôn ngữ lập trình visual basic
... TIN - - BÀI GIẢNG THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC (Tài liệu lưu hành nội bộ) Biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn tuanna@ud.edu.vn Đà Nẵng, 08/2014 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic NỘI DUNG ... đề duyệt ghi 81 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic LAB 1: CÀI ĐẶT VISUAL BASIC VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA VB 1.1 Cài đặt phần mềm Visual Basic Để cài đặt Visual Basic 6.0 cần có Visual Studio 6.0 ... so với ngôn ngữ khác Thực hành: Giải phương trình bậc hai sử dụng cấu trúc SelectCase (Đối với ngôn ngữ khác PAscal hay C/C++ không hỗ trợ cách thức này) 22 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 2.9...
 • 84
 • 131
 • 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH doc

BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH doc
... c) Kiểm tra số dãy có lập thành dãy tăng hay không d) Kiểm tra dãy có tồn số phương không e) In số phương dãy hình BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 10 (MẢNG CHIỀU) Viết phương thức thực công việc sau đây: ... hàm atan để tính arctg) BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ (MẢNG MỘT CHIỀU) Các tập sau đều phải nhập n phần tử vào mảng chiều xử lý Yêu cầu ban đầu viết hàm main(), sau đưa trở thành phương thức sử dụng ... 3, dãy đối xứng 32 Kiểm tra dãy có toàn số phương hay không? BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ (MẢNG CHIỀU) Yêu cầu: Mỗi câu nhỏ tập tổ chức thành phương thức Sinh ngẫu nhiên n số nguyên đoạn đến 100 cho...
 • 11
 • 475
 • 1

BÀI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

BÀI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
... THANH DUY_LỚP 09T4_NHÓM 11A Trang 16 THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA CHƯƠNG II: LẬP TRÌNH AWT-SWING Giải phương trình bậc nhất: package baocao; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public class Bai19 ... THANH DUY_LỚP 09T4_NHÓM 11A Trang 25 THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA Mô tả máy tính điện tử cá nhân package baocao; import java. awt.*; import java. awt.event.*; import javax.swing.*; public class Bai23 ... TRẦN THANH DUY_LỚP 09T4_NHÓM 11A Trang 38 THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA Minh họa phép toán: package baocao; import java. applet.Applet; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public class Bai27 extends...
 • 56
 • 351
 • 3

Bài thực hành ngôn ngữ lập trình java

Bài thực hành ngôn ngữ lập trình java
... 09T4_NHÓM 11A Trang 35 THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH APPLETS Giải phương trình bậc nhất: package baocao; import java. applet.*; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public ... THANH DUY_LỚP 09T4_NHÓM 11A Trang 15 THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA CHƯƠNG II: LẬP TRÌNH AWT-SWING Giải phương trình bậc nhất: package baocao; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public class Bai19 ... DUY_LỚP 09T4_NHÓM 11A Trang 40 THỰC HÀNH LẬP TRÌNH JAVA Kiểm tra số có thuộc dãy Fibonaci không? package baocao; import java. applet.Applet; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public class...
 • 54
 • 56
 • 0

Tài liệu Bài giảng LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pptx

Tài liệu Bài giảng LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pptx
... chương trình – mặt thiết kế ngôn ngữ có hai loại điều khiển Ðiều khiển ẩn: thiết kế ngôn ngữ chẳng hạn quy tắc ưu tiên toán tử biểu thức  Ðiều khiển tường minh: người lập trình viết chương trình ... tục thực chương trình bình thường, chương trình gọi để thực vài xử đặc biệt gọi xử ngoại lệ – Quá trình theo dõi ngoại lệ, ngắt thực chương trình chuyển điều khiển đến xử ngoại lệ gọi ... chương trình vị trí mà ngoại lệ xuất vị trí tốt để xử Khi ngoại lệ xử chương trình khác, chương trình mà đề xuất, ngoại lệ gọi truyền (propagated) từ điểm mà đề xuất đến điểm mà xử – Quy...
 • 14
 • 562
 • 9

Bài giảng - giáo án: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng PHP trong công nghệ thông tin hiện nay

Bài giảng - giáo án: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng PHP trong công nghệ thông tin hiện nay
... NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tổng quan ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối sở liệu MySQL PHP  NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tổng quan ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối sở liệu MySQL PHP  TỔNG ... dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối sở liệu MySQL PHP  GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PHP PHP ngôn ngữ kịch phía server  Các kịch (lệnh) PHP đƣợc thực server trƣớc trả cho trình duyệt  PHP hỗ trợ ... thác thông tin hiệu  Kết nối với hệ thống tài nguyên khác nhƣ âm thanh, hình ảnh, video …  Một số công nghệ web động đƣợc sử dụng PHP  ASP  NET  JSP  NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tổng quan ứng dụng...
 • 85
 • 466
 • 1

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C potx

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C potx
... VC VC & & BB BB Nội dung Giới thiệu Bộ từ vựng C Cấu tr c chương trình C Một số ví dụ minh họa Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC VC & & BB BB Giới thiệu Giới thiệu  Dennis Ritchie Bell ... thân ngôn ngữ B, KenThompson, Bell Telephone  Là ngôn ngữ lập trình c c u tr c phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive)  ANSI C Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC VC & & BB BB Giới thiệu ... chương trình (Trình COMPILE)  Chạy chương trình nguồn (Trình RUNTIME)  Sửa lỗi chương trình nguồn (Trình DEBUG) .C/ .CPP OBJ EXE Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC VC & & BB BB Giới thiệu ...
 • 14
 • 632
 • 3

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Các kiểu dữ liệu cơ sở pptx

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Các kiểu dữ liệu cơ sở pptx
... BB Nội dung Các kiểu liệu sở Biến, Hằng, Câu lệnh & Biểu thức Các lệnh nhập xuất Một số ví dụ minh họa Các kiểu liệu sở VC VC & & BB BB Các kiểu liệu sở  Turbo C có kiểu sở sau:  Kiểu số nguyên: ... 2912, -1 706, …  Kiểu số thực: giá trị số thực 3.1415, 29.12, -1 7.06, …  Kiểu luận lý: giá trị sai  Kiểu ký tự: 256 ký tự bảng mã ASCII Các kiểu liệu sở VC VC & & BB BB Kiểu số nguyên  Các kiểu ... = fabs(t); Các kiểu liệu sở 38 VC VC & & BB BB Bài tập Trình bày kiểu liệu sở C cho ví dụ Trình bày khái niệm biến cách sử dụng lệnh gán Phân biệt thường ký hiệu Cho ví dụ minh họa Trình bày khái...
 • 47
 • 508
 • 2

Bài giảng số 5.NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pot

Bài giảng số 5.NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pot
... chương trình, ngôn ngữ để viết chương trình gọi ngôn ngữ lập trình Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình Để hiểu rõ Th,gian 5' ngôn ngữ lập trình hôm tìm hiểu ngôn ngữ Ngôn ngữ máy: Thuyết trình: ... Để khắc phục nhược điểm ngôn ngữ máy, 10' số ngôn ngữ lập trình khác phát triển HỢP NGỮ: So với ngôn ngữ máy, hợp ngữ cho phép người lập trình sử dụng số từ (thường viết tiếng Anh) để thực lệnh ... tính NGÔN NGỮ BẬC CAO: Hợp ngữ ngôn ngữ thuận lợi cho nhà lập trình chuyên nghiệp chưa thật thích hợp với đông người lập trình Từ đầu thập kỉ năm mươi kỉ XX, người ta xây dựng ngôn ngữ lập trình...
 • 7
 • 133
 • 1

Thực hành ngôn ngữ lập trình C pdf

Thực hành ngôn ngữ lập trình C pdf
... a ch n cho phép k t th c chương trình Bài 3: Vi t chương trình tìm s c ch s xyz cho xyz = x3 + y3 + z3 Bài 4: Vi t chương trình cho phép nh p m t chu i kí t b t kì sau ñó in xâu ngư c c a chu ... Bài 5: Vi t chương trình qu n lí ñi m h c sinh b ng danh sách m c n i M i nút danh sách m t c u tr c bao g m thông tin v tên ñi m c a h c sinh Xây d ng m t menu cho chương trình cho ñ cho phép ngư ... 2 C m ơn T m bi t Nh p l a ch n (1-2-3): Tuỳ vào l a ch n c a ngư i s d ng mà chương trình in dòng ch tương ng N u l a ch n 1-2 chương trình ti p t c th c hi n ñ ngư i s d ng nh p l a ch n...
 • 6
 • 87
 • 1

thực hành ngôn ngữ lập trình

thực hành ngôn ngữ lập trình
... yếu để lập trình Prolog hợp đệ quy Hướng dẫn sử dụng BProlog Chương III Môi trường lập trình B-Prolog Trước thực thi chương trình viết ngôn ngữ Prolog trên, cần phải chọn môi trường lập trình ... trình, thực thi chương trình thông qua câu hỏi (query) Với câu hỏi hệ thống thực thi chương trình trả kết yes thành công no việc thực thi chương trình thất bại Nếu câu hỏi có chứa biến việc thực ... suy luận, Prolog chồng chất hàm ngôn ngữ thủ tục khác, điều làm người quen với việc lập trình thủ tục gặp khó khăn bước đầu lập trình với Prolog Công việc lập trình Prolog định nghĩa vị từ -...
 • 103
 • 59
 • 0

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
... yếu để lập trình Prolog hợp đệ quy Hướng dẫn sử dụng BProlog Chương III Môi trường lập trình B-Prolog Trước thực thi chương trình viết ngôn ngữ Prolog trên, cần phải chọn môi trường lập trình ... trình, thực thi chương trình thông qua câu hỏi (query) Với câu hỏi hệ thống thực thi chương trình trả kết yes thành công no việc thực thi chương trình thất bại Nếu câu hỏi có chứa biến việc thực ... suy luận, Prolog chồng chất hàm ngôn ngữ thủ tục khác, điều làm người quen với việc lập trình thủ tục gặp khó khăn bước đầu lập trình với Prolog Công việc lập trình Prolog định nghĩa vị từ -...
 • 103
 • 70
 • 0

Bài giảng thực hành điều khiển lập trình

Bài giảng thực hành điều khiển lập trình
... B2:Vẽ giản đồ thời gian mô tả trình hoạt động: B3 :Lập bảng quy định địa vào /ra: B4:Vẽ sơ đồ kết nối PLC: B5:Viết chương trình điều khiển ngôn ngữ FBD: ...
 • 5
 • 96
 • 0

Thực Hành Ngôn Ngữ Lập Trình ĐH Bách Khoa TP.HCM

Thực Hành Ngôn Ngữ Lập Trình ĐH Bách Khoa TP.HCM
... Ngôn ngữ lập trình Lisp Slide 5/67 Giải đáp tập TP.HCM (sin (+ (* x) (/ pi 2))) Nguyễn Thị Trúc Viên Ngôn ngữ lập trình Lisp Slide 6/67 BK Ngôn ngữ thông dịch TP.HCM Ngôn ngữ biên dịch Ngôn ngữ ... BK Ngôn ngữ động (dynamic type) TP.HCM Biến kiểu liệu định sẵn (không khai báo) Cùng biến có nhiều kiểu liệu khác Nguyễn Thị Trúc Viên BK Ngôn ngữ lập trình Lisp Slide 19/67 Ngôn ngữ lập trình ... Viên BK Ngôn ngữ lập trình Lisp Slide 63/67 Dòng lệnh TP.HCM Gõ thử lệnh sau: Nguyễn Thị Trúc Viên Ngôn ngữ lập trình Lisp Slide 64/67 32 BK GMAC editor window TP.HCM Nhấn -E để vào trình...
 • 34
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hộp giảm tốc phân dôi cấp nhanhÁnh xạ đa trị và tính liên tụcBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà NộiNghiên cứu thành phần loài bọ rùa bắt mồi và ảnh hưởng của một yếu tố sinh thái đến đặc điểm sinh học của một loài phổ biến trên rau họ Hoa thập tự ở Mê Linh - Hà Nộivè trái câyThúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với hoạt động sản xuất chương trình của ban thanh thiếu niên, đài truyền hình việt namKẾ HOẠCH năm học 2013hộp giảm tốc bánh răng côn trụTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH GIÁO dục và đào tạoStress của giáo viên trường mầm non tư thụcĐÔNG LẠNH cáTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua da
Đăng ký
Đăng nhập