BÀI GIẢNG NHẬP môn lập TRÌNH dữ LIỆU KIỂU cấu TRÚC

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- DỮ LIỆU KIỂU CẤU TRÚC pptx

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- DỮ LIỆU KIỂU CẤU TRÚC pptx
... thông tin SV thành kiểu liệu => Kiểu struct Dữ liệu kiểu cấu trúc VC & BB Khai báo kiểu cấu trúc Cú pháp struct { ; … ...
 • 32
 • 177
 • 0

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ (CƠ BẢN) pps

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ (CƠ BẢN) pps
... Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) 36 VC & BB Bài tập Bài 9: Trình bày loại phép toán thực trỏ?       Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) 37 VC & BB Bài tập Bài 10: Cho trỏ p1 trỏ đến phần tử thứ trỏ p2 trỏ ... ch1 ch2 biến trỏ, trỏ tới vùng nhớ kiểu char (1 byte)  p1 biến trỏ, trỏ tới vùng nhớ kiểu int (4 bytes) p2 biến kiểu int bình thường Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) VC & BB Khai báo trỏ Sử dụng từ ... trỏ> = &; Ví dụ int a, b; int *pa = &a, *pb; pb = &b; Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) VC & Sử dụng trỏ BB Truy xuất đến ô nhớ mà trỏ trỏ đến  Con trỏ chứa số nguyên địa  Vùng nhớ mà trỏ...
 • 40
 • 263
 • 2

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ (NÂNG CAO) pps

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ (NÂNG CAO) pps
... VC & BB Nội dung Con trỏ cấp 2 Con trỏ mảng nhiều chiều Mảng trỏ Con trỏ hàm Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) VC & BB Con trỏ cấp (con trỏ đến trỏ) Đặt vấn đề void CapPhat(int *p, ... ptr // Giá trị ptr // Giá trị x Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) VC & BB Con trỏ mảng chiều int a[3][4]; a 10 11 int a 2 int[4] Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) VC & BB Con trỏ mảng chiều Hướng tiếp cận ... } } Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) 21 VC & BB Mảng trỏ Đặt vấn đề  Sử dụng cấu trúc liệu để lưu trữ thông tin sau? 1 2 Giải pháp?  Cách 1: Mảng chiều 3x8 (tốn nhớ) Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao)...
 • 44
 • 177
 • 1

Giáo trình nhập môn lập trình - Dữ liệu kiểu con trỏ cơ bản potx

Giáo trình nhập môn lập trình - Dữ liệu kiểu con trỏ cơ bản potx
... ch2 biến trỏ, trỏ tới vùng nhớ kiểu char (1 byte)  p1 biến trỏ, trỏ tới vùng nhớ kiểu int (4 bytes) p2 biến kiểu int bình thường Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) VC VC & & BB BB Khai báo trỏ  Sử dụng ... trỏ  Nhưng dễ nhầm lẫn với biến thường Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) VC VC & & BB BB Con trỏ NULL  Khái niệm  Con trỏ NULL trỏ không trỏ đâu  Khác với trỏ chưa khởi tạo int int int int n; *p1 ... vào trỏ (toán tử &) = &;  Ví dụ int a, b; int *pa = &a, *pb; pb = &b; Dữ liệu kiểu trỏ (cơ bản) VC VC & & BB BB Sử dụng trỏ  Truy xuất đến ô nhớ mà trỏ trỏ đến  Con trỏ...
 • 40
 • 982
 • 1

Bài giảng kỹ thuật lập trình dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao) ths đặng bình phương

Bài giảng kỹ thuật lập trình dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)  ths đặng bình phương
... VC VC && BB BB Nội dung Con trỏ cấp 2 Con trỏ mảng nhiều chiều Mảng trỏ Con trỏ hàm Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) VC VC && BB BB Con trỏ cấp (con trỏ đến trỏ)  Đặt vấn đề void CapPhat(int ... Giá trị ptr // Giá trị x Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) VC VC && BB BB Con trỏ mảng chiều int a[3][4]; a 10 11 int a 2 int[4] Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) VC VC && BB BB Con trỏ mảng chiều  Hướng ... int); Dữ liệu kiểu trỏ (nâng cao) 35 VC VC && BB BB Bài tập  Câu 1: Ta khai báo sử dụng biến trỏ đến cấp thứ mấy?   Câu 2: Có khác trỏ đến chuỗi trỏ đến mảng ký tự không?  Dữ liệu kiểu trỏ (nâng...
 • 48
 • 96
 • 0

Bài giảng nhập môn lập trình mảng dữ liệu trần phước tuấn

Bài giảng nhập môn lập trình mảng dữ liệu  trần phước tuấn
... P MÔN L P TRÌNH 12/23/2009 22 M ng – S p x p i ch j 12 15 i NH P MÔN L P TRÌNH 23 12/23/2009 M ng – S p x p j 12 i ch 15 i NH P MÔN L P TRÌNH 12/23/2009 24 M ng – S p x p j 12 i ch 15 i NH P MÔN ... x p j 12 i ch 15 i NH P MÔN L P TRÌNH 25 12/23/2009 M ng – S p x p i ch j 12 8 15 i NH P MÔN L P TRÌNH 12/23/2009 26 M ng – S p x p i ch 8 12 15 NH P MÔN L P TRÌNH M ng – S p x p 12/23/2009 27 ... Dãy ã có th t Tìm v trí thích h p, chèn X vào NH P MÔN L P TRÌNH 15 12/23/2009 M ng – Thêm X vào cu i dãy Thêm 15 vào (a, 7) 12 N=8 NH P MÔN L P TRÌNH a[N] a[N] == X; X; 15 X NN ++; ++; 12/23/2009...
 • 15
 • 39
 • 0

bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng

bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng
... 01- Nhập môn OOP VC & BB Nội dung chi tiết  Từ lập trình cấu trúc đến lập trình hướng đối tượng  Phương pháp lập trình hướng đối tượng  Ưu điểm lập trình hướng đối tượng Slide 3/ Chương 01- Nhập ... VC & BB Lập trình hướng đối tượng  OOP – Object Oriented Programming  Chương trình hoạt động đối tượng  Giống tự nhiên  Đối tượng thực thi hoạt động tức đối tượng thực hành vi mà đối tượng ... VC & BB Mục tiêu  Nhận biết khác biệt lập trình hướng thủ tục lập trình hướng đối tượng  Phân tích, thiết kế thực chương trình theo phương pháp hướng đối tượng  Nhận diện số ngôn ngữ OOP  Nhận...
 • 23
 • 1,197
 • 4

Bài giảng nhập môn khai phá dữ liệu

Bài giảng nhập môn khai phá dữ liệu
... tích cạnh tranh   Phát gian lận phát mẫu bất thường (ngoại lai) Ứng dụng khác  Khai phá Text (nhóm mới, email, tài liệu) khai phá Web  Khai phá liệu dòng  Phân tích DNA liệu sinh học January ... kiểu liệu     CSDL quan hệ Kho liệu CSDL giao dịch CSDL mở rộng kho chứa thông tin        CSDL quan hệ-đối tượng Dữ liệu không gian thời gian Dữ liệu chuỗi thời gian Dữ liệu dòng Dữ liệu ... 24, 2013 25 Dữ liệu Mẫu • Dữ liệu (tập liệu) • • • tập F gồm hữu hạn trường hợp (sự kiện) KDD:phải gồm nhiều trường hợp Mẫu • • • Trong KDD: ngôn ngữ L để biểu diễn tập kiện (dữ liệu) thuộc vào...
 • 65
 • 744
 • 7

Bài giảng nhập môn khai phá dữ liệu - Chương 2

Bài giảng nhập môn khai phá dữ liệu - Chương 2
... 24 , 20 13 Bài toán phát hiẹn tri thức 35 Bài toán phát tri thức  Nội dung KDD DM   Khai phá liệu phát tri thức CSDL toán “kinh doanh”, toán “chiến lược” mà toán công nghệ Khi nên khai phá liệu ... dụ: Chương sách Data Mining: Methods and Tools, 1998 January 24 , 20 13 Bài toán phát hiẹn tri thức 36 Mô hình vòng khai phá liệu DN’98  Mô hình năm 1998 January 24 , 20 13 Một mô hình khai phá liệu ... Chapter 2: Phát tri thức từ liệu  Công nghệ tri thức  Quản lý tri thức  Cơ sở phát tri thức từ liệu Bài toán phát tri thức từ liệu  Một số nội dung liên quan January 24 , 20 13 Bài toán phát...
 • 44
 • 551
 • 6

Tài liệu BÀI GiẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU pdf

Tài liệu BÀI GiẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU pdf
... tích cạnh tranh   Phát gian lận phát mẫu bất thường (ngoại lai) Ứng dụng khác  Khai phá Text (nhóm mới, email, tài liệu) khai phá Web  Khai phá liệu dòng  Phân tích DNA liệu sinh học February ... kiểu liệu     CSDL quan hệ Kho liệu CSDL giao dịch CSDL mở rộng kho chứa thông tin        CSDL quan hệ-đối tượng Dữ liệu không gian thời gian Dữ liệu chuỗi thời gian Dữ liệu dòng Dữ liệu ... từ liệu  Jim Gray, chuyên gia Microsoft, giải thưởng Turing 1998  “Chúng ta ngập liệu khoa học, liệu y tế, liệu nhân học, liệu tài chính, liệu tiếp thị Con người đủ thời gian để xem xét liệu...
 • 65
 • 1,609
 • 3

Tài liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Chương 4: Khai phá luật kết hợp doc

Tài liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Chương 4: Khai phá luật kết hợp doc
... Chương 4: Khai phá luật kết hợp Khai phá luật kết hợp (Association rule)  Các thuật toán khai phá vô hướng luật kết hợp (giá trị lôgic đơn chiều) CSDL giao dịch  Khai phá kiểu đa dạng luật ... 10 Chương 4: Khai phá luật kết hợp Khai phá luật kết hợp (Association rule)  Các thuật toán khai phá vô hướng luật kết hợp (giá trị lôgic đơn chiều) CSDL giao dịch  Khai phá kiểu đa dạng luật ... 34 Chương 4: Khai phá luật kết hợp Khai phá luật kết hợp (Association rule)  Các thuật toán khai phá vô hướng luật kết hợp (giá trị lôgic đơn chiều) CSDL giao dịch  Khai phá kiểu đa dạng luật...
 • 60
 • 927
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - CHƯƠNG 5. PHÂN LỚP docx

Tài liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - CHƯƠNG 5. PHÂN LỚP docx
... Married 80K Yes Phân lớp: Quá trình hai pha Phân lớp: Quá trình hai pha Các loại phân lớp Phân lớp nhị phân/ đa lớp:    |C|=2: phân lớp nhị phân |C|>2: phân lớp đa lớp Phân lớp đơn nhãn/ đa ... thuộc Thuộc lớp Ci lớp Ci Giá trị qua phân lớp đa lớp Thuộc lớp Ci Không thuộc lớp Ci TPi TNi FPi FNi 13 Đánh giá phân lớp đa lớp  Tương tự phân lớp hai lớp (nhị phân)  Độ xác Pri lớp Ci tỷ lệ ... gần Phân lớp k-NN: Ví dụ X (a) 1-nearest neighbor  X X (b) 2-nearest neighbor (c) 3-nearest neighbor Ba trường hợp hình vẽ - - 1-NN: Chọn lớp - : láng giềng có nhãn - nhiều 2-NN: Chọn lớp - :...
 • 63
 • 602
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU pdf
... hình biểu diễn cụm tài liệu Vùng: Danh sách cụm vùng tài liệu thuộc cụm Phẳng: Các cụm tài liệu không giao Phân cấp: Các cụm tài liệu có quan hệ phân cấp cha- Phân cụm theo lô phân cụm tăng   ... Giới thiệu phân cụm Thuật toán phân cụm k-min Thuật toán phân cụm phân cấp Gán nhãn cụm Đánh giá phân cụm Bài toán phân cụm Web  Bài toán  Tập liệu D = {di}  Phân liệu thuộc D thành cụm    ... hình phân cụm phân vùng    Phân cụm đơn định phân cụm xác suất    Đơn định: Mỗi tài liệu thuộc cụm Xác suất: Danh sách cụm xác suất tài liệu thuộc vào cụm Phân cụm phẳng phân cụm phân cấp ...
 • 22
 • 666
 • 2

slide bài giảng nhập môn lập trình cấu trúc vòng lặp

slide bài giảng nhập môn lập trình cấu trúc vòng lặp
... SỬ DỤNG VÒNG LẶP  Nên sử dụng vòng lặp FOR số vòng lặp xác định trước  Nên sử dụng vòng lặp WHILE số lượng vòng lặp không xác định trước  Nên sử dụng vòng lặp DO…WHILE số lượng vòng lặp không ... Map   Cấu trúc chương trình ngôn ngữ C  Cấu trúc chương trình  Tầm vực biến  Khối lệnh Cùng Đại học Hoa Sen xây dựng tương lai www.hoasen.edu.vn Lưu đồ: vòng lặp Cấu trúc vòng lặp  ... www.hoasen.edu.vn Road Map    Cấu trúc vòng lặp ngôn ngữ lập trinh C   Lưu đồ: cấu trúc vòng lâp Biểu thức phép toán ngôn ngữ lập trinh C Các ví dụ vòng lặp  Biểu thức, toán hạng toán tử...
 • 71
 • 483
 • 2

slide bài giảng nhập môn lập trình mảng và mảng một chiều

slide bài giảng nhập môn lập trình mảng và mảng một chiều
... www.hoasen.edu.vn Road Map   Khái Niệm Mảng Mảng chiều  Khởi tạo mảng chiều  Duyệt mảng chiều Nhập/ Xuất mảng chiều  Sắp Xếp Mảng  Bubble sort  Cấp Phát Vùng Nhớ Động  Cùng ... www.hoasen.edu.vn Bài tập điểm cộng nhà Bài tập 5: Viết chương trình nhập n phần tử số nguyên vào mảng Rồi thực yêu cầu sau: - Xuất mảng hình - Xoá phần từ mảng - Xóa phần từ cuối mảng - Xóa phần tử vị trí mảng ... Viết chương trình nhập mảng số thực có n phần tử, tính giá trị trung bình phần tử mảng đó, làm tròn số lẻ 5/ Viết chương trình nhập mảng ký tự có n phần tử, kiểm tra xem có phần tử trùng mảng 6/...
 • 32
 • 1,045
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngthực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNghiên cứu sán lá (trematoda) ký sinh ở một số loài cá biển ven bờ từ hải phòng đến quảng bìnhNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Vai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaPhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhi tại bệnh viện nhi hải dương từ tháng 4 2015 – 6 2015Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngĐánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)500 câu trắc nghiệm về hàm sốBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGsan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập