BÀI GIẢNG lập TRÌNH MẠNG với JAVA

Bai giang lap trinh HDT voi java ICTU

Bai giang  lap trinh HDT voi java  ICTU
... 11 CHƯƠNG 2:NGÔN NGỮ JAVA 12 2.1 Đặc điểm ngôn ngữ Java 12 2.2 Các dạng chương trình phát triển với java 12 2.3 Môi trường Java( java flatform) 13 ... NGỮ JAVA 2.1 Đặc điểm ngôn ngữ Java *Đơn giản: java phát triển tảng C++ đơn giản C++ nhiều không kế thừa bội(đa kế thừa), không sử dụng biến trỏ không sử dụng struct Union *Hướng đối tượng: Java ... 2.3 Môi trường Java( java flatform) Chương trình java biên dịch thực môi trường hệ điều hành Môi trường java bao gồm thành phần +Máy ảo java( JVM java vitual Machine) khái niệm phần mềm dựa ý tưởng...
 • 82
 • 243
 • 1

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP
... nghe c c k t n i ủ n t i ủ a ch IP v c ng ch ủ nh + C c phng th c kh c Name Description AcceptSocket Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch AcceptTcpClient Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch ... 9050); sock.Bind(iep); sock.Listen(5); sock.BeginAccept(new AsyncCallback(CallAccept), sock); Trong ủú phng th c CallAccept th ng ủ c vi t nh sau: private static void CallAccept(IAsyncResult iar) ... c c c host, ủ c bi t ủ n nh c c nhúm multicast, c c m ng kh c M t s ủ a ch Multicast a ch multicast Ch c nng 224.0.0.0 a ch c s 224.0.0.1 T t c c c h th ng trờn m ng ny 224.0.0.2 T t c c c Router...
 • 117
 • 319
 • 0

BÀI GIẢNG lập TRÌNH MẠNG với c++

BÀI GIẢNG lập TRÌNH MẠNG với c++
... UdpClient thiết lập với trạm từ xa mặc định PUBLIC Method Name Description BeginReceive Nhận liệu Không đồng từ máy xa BeginSend Gửi không đồng liệu tới máy xa Close Đóng kết nối Connect Thiết lập Default ... (Nói cách khác không cần thiết lập kết nối hai bên tiến hành trao đổi thông tin) Giao thức không tin cậy giao thức TCP nhng tốc độ lại nhanh dễ cài đặt Ngoài ra, với giao thức UDP ta gửi gói tin...
 • 117
 • 71
 • 0

Bài giảng lập trình mạng với c

Bài giảng lập trình mạng với c
... phng thc BeginAccept() v EndAccept() nh sau: Phng thc BeginAccept() v EndAccept() IAsyncResult BeginAccept(AsyncCallback callback, object state) Socket EndAccept(IAsyncResult iar); Thng c dựng ... ch IP v cng ch ủnh + C c phng thc kh c Name Description AcceptSocket Chp nhn mt yờu cu kt ni ủang ch AcceptTcpClient Chp nhn mt yờu cu kt ni ủang ch (ng dng s dng ti lnh ny cho ủn no c mt kt ... giao thc TCP, MS.NET cung cp hai lp c tờn l TCPClient v TCPListener - C c thnh phn ca lp TcpClient + Phng thc to: Constructor Method Name Description TcpClient () To mt ủi tng TcpClient Cha ủt...
 • 117
 • 42
 • 0

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java
... (updateTotal != null) { updateTotal.close(); } conn.setAutoCommit(true); } } 18 Ví dụ: Bài toán quản lí đặt phòng khách sạn Bài toán       Một khách sạn (id, tên, địa chỉ, số sao, mô tả) có nhiều ... dung      Kết nối với DB JDBC Chuẩn bị câu lệnh QSL Lấy kết xử lí Làm việc với transaction Bài tập Kết nối DB JDBC Kết nối JDBC (1) public Connection getConnection(String dbClass, String ... rs.getString(3), rs.getString(4)); count++; } } catch (SQLException e ) { throw e; } return result; } 35 Bài tập   Cài đặt tầng giao diện cho toán Tích hợp phương thức định nghĩa vào để ứng dụng hoàn...
 • 37
 • 210
 • 0

Bài giảng Lập trình mạng Java Message Service - GV. Nguyễn Xuân Vinh

Bài giảng Lập trình mạng Java Message Service - GV. Nguyễn Xuân Vinh
... 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 45 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Point-to-Point Potential ... MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 41 GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Publish-and-Subscribe  Publish-and-Subscribe ... Session Producer Consumer Message Server Message Destination Message 26 85 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 26 GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG...
 • 85
 • 229
 • 0

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 1 dương khai phong

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 1  dương khai phong
... www.sites.google.com/site/khaiphong Nội dung môn học Tổng quan lập trình java Lập trình hướng đối tượng Lập trình giao diện đồ họa Lập trình mạng Ôn tập ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong ... www.sites.google.com/site/khaiphong TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA A Giới thiệu java: quy tắc lập trình java  Khi lập trình java, cần ý quy tắc sau:  Quy tắc thích:  Đặt thích đầu chương trình để giải thích chương trình làm việc ... www.sites.google.com/site/khaiphong TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA A Giới thiệu java: lỗi lập trình java  Các lỗi xây dựng chương trình java:  Syntax Errors (Compilation Errors): trình biên dịch phát...
 • 52
 • 91
 • 0

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 3 dương khai phong

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 3  dương khai phong
... www.sites.google.com/site/khaiphong Nội dung môn học Tổng quan lập trình java Lập trình hướng đối tượng Lập trình giao diện đồ họa Lập trình mạng Ôn tập ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong ... www.sites.google.com/site/khaiphong TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA E Mảng (Array):  Các thao tác liên quan đến mảng: Nhập mảng:  Khai báo, tạo khởi tạo giá trị cho mảng lệnh Ví dụ: double[] myList = {1.9, 2.9, 3. 4, 3. 5}; ... int[] arr; Lưu ý: java việc khai báo mảng sử dụng C/C++ mà cần phải cấp phát vùng nhớ để tạo mảng ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA E Mảng (Array):...
 • 15
 • 68
 • 0

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 5 dương khai phong

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 5  dương khai phong
... www.sites.google.com/site/khaiphong Nội dung môn học Tổng quan lập trình java Lập trình hướng đối tượng Lập trình giao diện đồ họa Lập trình mạng Ôn tập ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong LẬP TRÌNH ... TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA B Các lớp hỗ trợ lập trình mạng Socket:  Gói java. net chứa tất lớp cần thiết cho việc lập trình mạng (Java Sockets Programming)  Cú pháp khai báo: import java. net.*; ... nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong LẬP TRÌNH MẠNG CĂN BẢN A Giới thiệu lập trình mạng:  Các khái niệm liên quan đến lập trình mạng: Mạng máy tính  Ports  Sockets Ports  Mô...
 • 45
 • 58
 • 0

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 2 dương khai phong

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 2  dương khai phong
... www.sites.google.com/site/khaiphong Nội dung môn học Tổng quan lập trình java Lập trình hướng đối tượng Lập trình giao diện đồ họa Lập trình mạng Ôn tập ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong ... trọng Tuy nhiên, phong cách lập trình tốt nên theo trình tự logic trường hợp đặt trường hợp default cuối ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA D  Các ... trọng Tuy nhiên, phong cách lập trình tốt nên theo trình tự logic trường hợp đặt trường hợp default cuối ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA D  Các...
 • 39
 • 36
 • 0

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 4 dương khai phong

Bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java chương 4  dương khai phong
... www.sites.google.com/site/khaiphong Nội dung môn học Tổng quan lập trình java Lập trình hướng đối tượng Lập trình giao diện đồ họa Lập trình mạng Ôn tập ĐH Công nghệ Thông tin www.sites.google.com/site/khaiphong LẬP TRÌNH ... TƯỢNG A Hướng đối tượng java (OOP)  Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Mọi thứ hệ thống viết ngôn ngữ java phải triển khai đối tượng Ví dụ: chương trình quản lý giáo vụ nhà trường bao ... cài đặt  native: cho biết phương thức lập trình ngôn ngữ lập trình khác (Ví dụ: native myMethod();  phương thức myMethod tạo ngôn ngữ lập trình khác java) ĐH Công nghệ Thông tin  Ví dụ 1:...
 • 43
 • 38
 • 0

Bài giảng lập trình mạng java remote method invocation GV nguyễn xuân vinh

Bài giảng lập trình mạng java remote method invocation  GV nguyễn xuân vinh
... MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 11 12 /26 04/12/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Remote ... 04/12/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Parameter marshalling KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN /26 04/12/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI ... is no longer necessary 21 /26 04/12/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 21 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG...
 • 26
 • 47
 • 0

Lap trinh mang voi Java

Lap trinh mang voi Java
...     Ngôn ngữ Java Lớp đối tượng Java Exception Nhập / xuất Java Lập trình Socket Lập trình RMI Ngôn ngữ Java Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Một chương trình Java thường bắt đầu ... phép chuyển điều khiển từ đoạn lệnh sang đoạn khác Cách thi hành chương trình Java java myProgram javac myProgram .java Kiểu liệu         byte char boolean short int long float double  ... class B Kế thừa lớp [3] class A { void f () { } public void g (int i) { } } // end class A class B extends A { void f () { } //[none],protected,public _ void g (int i) { } // public only...
 • 66
 • 1,081
 • 33

lập trình mạng với java

lập trình mạng với java
... Ngôn ngữ Java Lớp đối tượng Java Exception Nhập / xuất Java Lập trình Socket RMI (Remote Method Invocation) 2/72 Ngôn ngữ Java Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Một chương trình Java thường ... Control Protocol) UDP (User Datagram Protocol) Socket [1]  Java cung cấp hai lớp đối tượng để lập trình socket    46/72 java. net.Socket java. net.ServerSocket Các hàm khởi tạo lớp Socket public ... IOException 49/72 Lập trình Server TCP       50/72 Tạo ServerSocket Gọi thực thi phương thức accept() để chấp nhận thiết lập kết nối với Client => nhận Socket giao tiếp với Client Lấy InputStream...
 • 71
 • 396
 • 7

Ôn tập: Lập trình mạng với java

Ôn tập: Lập trình mạng với java
... Nội dung ôn tập      Ngôn ngữ Java Lớp đối tượng Java Exception Nhập / xuất Java Lập trình Socket Ngôn ngữ Java Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Một chương trình Java thường ... Control Protocol) UDP (User Datagram Protocol) Socket [1]  Java cung cấp hai lớp đối tượng để lập trình socket    java. net.Socket java. net.ServerSocket Các hàm khởi tạo lớp Socket public Socket ... close() throws IOException Lập trình Server TCP       Tạo ServerSocket Gọi thực thi phương thức accept() để chấp nhận thiết lập kết nối với Client => nhận Socket giao tiếp với Client Lấy InputStream...
 • 62
 • 714
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lập trình mạng với cbài tập lập trình mạng với javabài tập về lập trình mạng với javabài giảng lập trình mạngbài giang lập trình mạnglập trình mạng với javabài tập lập trình mạng bằng javabài tập lập trình mạng với cbài tập lập trình socket với javalập trình mạng với java pdfgiáo trình lập trình mạng với javatài liệu lập trình mạng với javatrắc nghiệm lập trình mạng với javaebook lập trình mạng với javabài giảng lập trình fpga với bảng phát triển spartan 3eViết email trang trọng bằng tiếng AnhPhát triển sự nghiệp với tiếng Anhnghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B kháng từ caoGIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH MỤC ĐỒ DÙNGĐỒ CHƠI THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NONHướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonMẫu 2 3 4 báo cáo trường học an toànHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONTom tat xac suat va thong ke toanNội dung 3 công khai trường Mẫu giáoTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Báo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌCNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập