BÀI GIẢNG cấu TRÚC PHẦN CỨNG WCDMA BTS3900

Cấu trúc phần cứng WCDMA BTS3900

Cấu trúc phần cứng WCDMA BTS3900
... u trúc ph n c ng c a BTS3900 trú Ph n 1: Gi i thi u BTS3900 Ph n C u trúc modul BBU Modules trú Ph n C u trúc modul RF Modules trú Ph n C u trúc modul Power Modules trú Ph n Các lo i cáp c a BTS3900 ... u trúc ph n c ng c a BTS3900 trú Ph n 1: Gi i thi u BTS3900 Ph n C u trúc modul BBU Modules trú Ph n C u trúc modul RF Modules trú Ph n C u trúc modul Power Modules trú Ph n Các lo i cáp c a BTS3900 ... u trúc ph n c ng c a BTS3900 trú Ph n 1: Gi i thi u BTS3900 Ph n C u trúc modul BBU Modules trú Ph n C u trúc modul RF Modules trú Ph n C u trúc modul Power Modules trú Ph n Các lo i cáp c a BTS3900...
 • 28
 • 255
 • 0

Cấu trúc phần cứng hệ thống DBS3900 WCDMA

Cấu trúc phần cứng hệ thống DBS3900 WCDMA
... thiệu phần cứng Chương3 Hệ thống mạng câu hình HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD All rights  Page 11 Chương2 Giới thiệu phần cứng Phần1 Phần cứng BBU Phần2 Phần cứng RRU Phần3 Cáp dùng cho DBS3900 Phần4 ... thiệu phần cứng Phần1 Phần cứng BBU Phần2 Phần cứng RRU Phần3 Cáp dùng cho DBS3900 Phần4 Phân hệ Antenna Feeder HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD All rights  Page 33 Chương2 Giới thiệu phần cứng Phần1 ... Band) Page 43 Số lượng Carrier Chương2 Giới thiệu phần cứng Phần1 Phần cứng BBU Phần2 Phần cứng RRU Phần3 Cáp dùng cho DBS3900 Phần4 Phân hệ Antenna Feeder HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD All rights ...
 • 70
 • 310
 • 3

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 2 pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 2 pdf
... Danh sách b Các phép toán danh sách Thêm phần tử vào danh sách: thao tác thêm phần tử Vào danh sách Phần tử thêm vào cuối, đầu danh sách Chú ý danh sách đầy Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh ... tự danh sách: thao tác lại thứ tự phần tử danh sách theo quy tắc Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh sách Tách danh sách thành nhiều danh sách: thao tác tách phần tất phần tử DS đưa sang danh ... DUNG TRÌNH BÀY Danh sách Danh sách đặc Danh sách liên kết Ngăn xếp Hàng đợi 1 Danh sách a Định nghĩa b Các phép toán danh sách Danh sách a Định nghĩa Danh sách tập hợp hữu hạn phần tử kiểu (Elementtype)...
 • 41
 • 386
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 1 pot

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 1 pot
... điểm danh sách đặc Danh sách đặc (CONDENSED LIST) a Định nghĩa Danh sách đặc danh sách phần tử xếp nhớ, phần tử ai +1 đứng sau phần tử a0 add [1] a1 … add[i] ai +1 … an -2 an -1 ←d→ add[i] = add [1] ... Danh sách b Các phép toán danh sách Thêm phần tử vào danh sách: thao tác thêm phần tử Vào danh sách Phần tử thêm vào cuối, đầu danh sách Chú ý danh sách đầy Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh ... tự danh sách: thao tác lại thứ tự phần tử danh sách theo quy tắc Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh sách Tách danh sách thành nhiều danh sách: thao tác tách phần tất phần tử DS đưa sang danh...
 • 25
 • 317
 • 0

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu_ Phần Tree

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu_ Phần Tree
... Define trees as data structures Define the terms associated with trees Discuss the possible implementations of trees Analyze tree implementations of collections Discuss methods for traversing trees ... Examine a binary tree example Copyright © 2005 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 12-2 Trees • A Tree is a non-linear structure defined by the concept that each node in the tree, other than ... concept of a complete tree is related to the balance of a tree • A tree is considered complete if it is balanced and all of the leaves at level h are on the left side of the tree • While a seemingly...
 • 78
 • 112
 • 0

slike bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật - đỗ bích diệp chương 8 tìm kiếm – phần ii

slike bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật - đỗ bích diệp chương 8 tìm kiếm – phần ii
... theo chế giống giải thuật đơn giản Giải thuật KMP xác định phép đẩy thông minh giải thuật 25 Giải thuật Knuth-Morris-Pratt (KMP) Giả sử có xâu P có độ dài m Một xâu P[i j] P phần P chứa ... trái p Các dạng khác tìm kiếm Ví dụ tìm kiếm đa nhánh 50 35 45 60 85 100 95 70 150 125 90 110 135 175 120 75 Các dạng khác tìm kiếm Cây B Cây tìm kiếm đa nhánh cân Một tìm kiếm đa nhánh cân ... Cây 2-3 Cây tìm kiếm đặc biệt Một nút nhánh có Tất đường từ nút gốc tới nút có độ dài Cây có nút trường hợp đặc biệt 2-3 Cấu trúc nút 2-3 Chỉ có nút chứa giá trị (Các phần tử ),...
 • 33
 • 131
 • 0

slike bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật - đỗ bích diệp chương 8c cấu trúc và đồ thị phần 2

slike bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật - đỗ bích diệp chương 8c cấu trúc và đồ thị phần 2
... 14 12 4 16 7 Đồ thị ban đầu 7 Bước Bước Giải thuật Kruskal - MST 1 7 10 10 14 12 3 8 3 10 16 Đồ thị ban đầu Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBKHN 7 Bước 5 7 Bước Cấu trúc liệu Giải thuật Giải thuật ... chu trình phần khung tạm có Giải thuật Kruskal-MST 1 10 10 3 14 3 12 16 5 Đồ thị ban đầu Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBKHN Bước Bước Cấu trúc liệu Giải thuật Giải thuật Kruskal – MST 10 2 3 1 10 ... khung với giá trị nhỏ đồ thị 6 5 10 Đồ thị đầu vào Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBKHN Cây khung cực tiểu Cấu trúc liệu Giải thuật Giải thuật Kruskal - MST Ý tưởng – Lần lượt thêm vào khung cần tìm...
 • 23
 • 99
 • 0

bài giảng hóa học 11 bài 22 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

bài giảng hóa học 11 bài 22 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
... nguyên tử phân tử b Trong phân tử chất hữu cơ, nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử nguyên tố khác c Các chất khác có CTPT chất đồng phân d Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học ... phân tử hai chất ?  CTPT : C2H6O * Nêu khái niệm đồng phân? Khái niệm : - Những hợp chất khác có công thức phân tử chất đồng phân -Những chất đồng phân có công thức phân tử cấu tạo hoá học ... CH3-CH2-CH2-CH3 (F); H-COOCH3 (G) a Chất đồng đẳng nhau? b Chất đồng phân nhau? ĐÁP ÁN: a Đồng đẳng: A, D F ; B E b Đồng phân: G C IV–LIÊN KẾT HOÁ HỌC VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ : Lk cộng hoá trị gì?...
 • 18
 • 1,335
 • 1

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 2 tìm kiếm và sắp xếp trên mảng 1 chiều phần 1

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 2 tìm kiếm và sắp xếp trên mảng 1 chiều phần 1
... } 10 Cải tiến Dùng lính canh giúp giảm bớt phép so sánh Minh họa tìm x =10 10 12 41 10 10 32 13 15 10 10 11 Minh họa tìm x = 25 25 12 41 10 32 13 15 25 25 10 11 11 Cài đặt int LinearSearch2(int a[],int N,int x) ... với phần tử dãy hành để định phạm vi tìm 14 Minh họa tìm x = 41 x x x 14 16 19 22 41 46 51 63 71 10 l m m Tìm thấy x vị trí r m 15 Minh họa tìm x = 45 x x x x 14 16 19 22 41 46 51 63 71 10 l ... với phần tử thứ nhất, thứ hai, mảng a gặp phần tử cần tìm, hết mảng Tìm kiếm tuyến tính Minh họa tìm x =10 10 Đã tìm thấy Chưa hết 12 41 10 10 32 13 15 3 v mảng trí 10 Minh họa tìm x =25 25 ...
 • 32
 • 72
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 2 tìm kiếm và sắp xếp trên mảng 1 chiều phần 2

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 2 tìm kiếm và sắp xếp trên mảng 1 chiều phần 2
... (tại vị trí 1) 10 2 15 12 i j Đổi chổ trực tiếp – interchange sort Bước 1: Xét phần tử (tại vị trí 1) 10 2 15 13 i j Đổi chổ trực tiếp – interchange sort Bước 1: Xét phần tử (tại vị trí 1) Kết thúc ... sort Bước 1: Xét phần tử (tại vị trí 1) 10 15 10 i j Đổi chổ trực tiếp – interchange sort Bước 1: Xét phần tử (tại vị trí 1) 10 15 11 i j Đổi chổ trực tiếp – interchange sort Bước 1: Xét phần tử ... 10 1 15 14 i j Đổi chổ trực tiếp – interchange sort Bước 2: Xét phần tử thứ hai (tại vị trí 2) 10 1 15 15 i j Đổi chổ trực tiếp – interchange sort Bước 2: Xét phần tử thứ hai (tại vị trí 2) 1...
 • 119
 • 78
 • 0

bài giảng cấu trúc rời rạc phần logic mệnh đề

bài giảng cấu trúc rời rạc phần logic mệnh đề
... Chõu Khoa CNTT HBK Tp.HCM Tng ng Logic (LOGICALLY EQUIVALENT) Vy F v G l tng ng logic hay F=G Vớ d 2: Cho F = P Q G = PQ Xột xem hai mnh trờn l cú tng ng logic khụng ? P Q PQ T T T T F F ... Khoa CNTT HBK Tp.HCM Biu thc mnh (LOGICAL CONNECTIVES) Vớ d : Tỡm chõn tr ca biu thc mnh ơP (Q R ) Nguyn Quang Chõu Khoa CNTT HBK Tp.HCM Biu thc mnh (LOGICAL CONNECTIVES) Do biu thc mnh ... nu cụ ta khụng thng thỡ cụ ta s mt tt c " Nguyn Quang Chõu Khoa CNTT HBK Tp.HCM Biu thc mnh (LOGICAL CONNECTIVES) C hai mnh chớnh biu thc mnh ny l mnh phc hp Cú th nh ngha cỏc bin mnh nh...
 • 73
 • 165
 • 0

bài giảng cấu trúc rời rạc phần logic vị từ

bài giảng cấu trúc rời rạc phần logic vị từ
... ĐHBK Tp.HCM Trọng lượng vị từ „ „ „ Chúng ta thường gặp câu có nhiều biến Vị từ xuất hàm nhiều biến, số biến gọi trọng lượng vị từ Ví dụ 1: Vị từ P(a,b) = {a + b = 5} vị từ biến khơng gian N Ta ... dùng vị từ có biến để thể vị từ tương tự Ví dụ: Vị từ "Quả bóng màu xanh" viết lại: "X màu Y" Quả bóng xanh xác định khơng gian vị từ X, Y biến „ Nguyễn Quang Châu – Khoa CNTT ĐHBK Tp.HCM Các vị ... vị từ „ „ „ „ „ Phép tốn vị từ sử dụng phép tốn logic mệnh đề mở rộng phép tốn mệnh đề để thể rõ tri thức Ví dụ 1: Cần viết câu "nếu hai người thích người họ khơng thích nhau“ dạng logic vị từ...
 • 43
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc phần cứng wcdma bts3900bài giảng cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơcấu trúc phần cứng của bts3900cấu trúc phần cứngbài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng cấu trúc máy tínhCÁC ĐỊNH DẠNG VÀ CÔNG CỤ TẠO EBOOKCÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỐ MÓNG TRONG VÙNG CÁT CHẢY - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THURC walls subjected to blast loading abstractLuân văn thạc sỹ: Nghiên cứu thành phần bệnh nấm hại hạt giống lúa nhập nội năm 2008 và 2009 tại Hải Phòng và biện pháp quản lý hạt giống phòng trừ bệnh.Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 6Dịch vụ spa smileMarketing dich vụPhương án 0 tuổi Con tôi đã phát triển tài năng như thế nàoCách mạng giải phóng dân tộc tư tưởng hồ chí minhBÁO cáo đề tài dự án PHIMChiến lược định vị thương hiệu kĩ thuật số cho thương hiệu yomiPhát triển sản phẩm nước trái cây yomi50 câu hỏi chọn lọc và trả lời môn Triết HọcHoàn thiện chiến lược Marketing của tập đoàn Trung Nguyên sang thị trường Mỹ đến năm 2020Ảnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine H5N1trong thực địa tại tỉnh Thái NguyênGiáo án địa lý lớp 9 đầy đủ cả nămTriển khai thư viện số tại đại học dân lập hải phòng vấn đề và giải phápQuốc âm thi tập của Nguyễn trãiNgu van THCS nguyen thi ly THCS nguyet an ngoc lac
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập