BÀI GIẢNG môn học hệ điều HÀNH

bài giảng môn học hệ điều hành

bài giảng môn học hệ điều hành
... ứng dụng Hệ điều hành Phần cứng Thành phần hệ thống máy tính 1.2 PHÂN LOẠI HĐH        Hệ thống sử lý theo lô đơn giản Hệ thống sử lý theo lô đa chương Hệ thống chia sẻ thời gian Hệ thống ... nguyên hệ thống 21 1.3.2 CẤU TRÚC CỦA HĐH a HỆ THỐNG ĐƠN KHỐI:  Là tập hợp thủ tục, thủ tục gọi thực thủ tục khác lúc cần thiết  MS-DOS hệ điều hành có cấu trúc đơn giản, cung cấp chức lớn cho hệ ... Một chương trình b Một chương trình hay hệ chương trình c Một thiết bị d ROM-BIOS 32 Một hệ điều hành bao gồm: a Hệ thống quản lý tập tin, thiết bị I/O b Hệ thống quản lý tiến trình, nhớ c a b...
 • 157
 • 166
 • 0

Bài giảng môn học hệ điều hành hệ thống quản lý tệp tin (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành hệ thống quản lý tệp tin (đh khoa học tự nhiên)
... kiếm tập tin Duyệt hệ thống tập tin 19 • • • • • • Tổ chức thư mục Tổ chức tập tin Quản đĩa trống Tổ chức hệ thống tập tin đĩa từ Tổ chức hệ thống tập tin nhớ Kết buộc hệ thống tập tin 20 Thiết ... tập tin đặc biệt, giúp tổ chức có hệ thống tập tin hệ thống lưu trữ – Thuộc tính thư mục tương tự tập tin – Nội dung thư mục: quản tập tin, thư mục • Một cấp: đơn giản nhất, tất tập tin hệ thống ... Trình bày khái niệm liên quan hệ thống tập tin • Trình bày số vấn đề cài đặt hệ thống quản tập tin đĩa • Trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin số hệ điều hành thông dụng Volatile Tốc độ...
 • 46
 • 52
 • 0

Bài giảng môn học hệ điều hành quản lý tiến trình (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành quản lý tiến trình (đh khoa học tự nhiên)
... Winword 10 Tiến trình Tiến trình Tiến trình Điều phối ??? CPU Hệ điều hành 11 • Mục tiêu điều phối • Lựa chọn tiến trình – Tiêu chuẩn lựa chọn – Thời điểm lựa chọn • Chuyển đổi tiến trình • Các ... 40 • Tiểu trình dòng xử tiến trình • Mỗi tiến trình có tiểu trình (dòng xử cho hàm main()) • Ngoài tiểu trình chính, tiến trình có nhiều tiểu trình khác • Các tiểu trình tiến trình – Chia ... (integer) gán vào tiến trình • Phân biệt tiến trình quan trọng với tiến trình bình thường • Tiêu chí lựa chọn tiến trình Tiến trình có độ ưu tiên cao • Thời điểm lựa chọn tiến trình – Độc quyền...
 • 48
 • 71
 • 0

Bài giảng môn học hệ điều hành tổ chức hệ thống tập tin FAT (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành tổ chức hệ thống tập tin FAT (đh khoa học tự nhiên)
... thiệu hệ thống tập tin FAT Vùng Boot Sector Bảng thư mục gốc (RDET) Bảng FAT Vùng liệu Bảng thư mục • FAT hệ thống tập tin sử dụng HĐH MS-DOS Windows 9x (trên Windows họ NT có thêm hệ thống NTFS) ... để chứa thông tin tập tin đích (lưu ý trường hợp tên dài) – Copy thông tin (các entry) tập tin nguồn sang entry tìm tập tin đích – Xóa thông tin tập tin nguồn 25 • Đổi tên tập tin/ thư mục (REN) ... thông tin tập tin đích (lưu ý trường hợp tên dài) – Kiểm tra bảng FAT xem đủ số cluster trống để chứa nội dung tập tin đích không – Copy thông tin (các entry) tập tin nguồn sang entry tìm tập tin...
 • 29
 • 68
 • 0

Bài giảng môn học hệ điều hành tổng quan hệ điều hành (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành tổng quan hệ điều hành (đh khoa học tự nhiên)
... điểm số loại hệ điều hành  Phát biểu hệ điều hành gì? Giải thích vai trò hệ điều hành hệ thống máy tính  Liệt kê thành phần hệ điều hành  Trình bày đặc điểm số kiến trúc hệ điều hành  Trình ... tin khác 16 • Thông thường, chương trình người dùng không gọi trực tiếp lời gọi hệ thống hệ điều hành Hệ điều hành thường cung cấp thư viện hàm lập trình, chẳng hạn Win32 API, POSIX API (application ... mình) • Thực thi ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt thời gian hoàn thành • Hard real-time system – Hệ thống điều khiển bay, hệ thống điều khiển công nghiệp, v.v – Gây thảm họa ta trễ hạn – Thách thức:...
 • 39
 • 104
 • 0

Bài tập môn học hệ điều hành linux

Bài tập môn học hệ điều hành linux
... logoff H c ph n IV - Môn H c: H i u Hành Linux Trang 12/28 Bài t p H H c ph n IV - Môn H c: H NG D N GI I BÀI T P i u Hành Linux Trang 13/28 Bài t p CÀI TH Ch ng I U HÀNH LINUX Bài t p 1) Tham kh ... 26 Bài t p .26 H c ph n IV - Môn H c: H i u Hành Linux Trang 2/28 Bài t p CÀI TH Ch ng 02 I U HÀNH LINUX Bài t p Yêu c u chung • Chu n b th c hành: o a CD_ROM RedHat Linux (phiên ... ph n IV - Môn H c: H i u Hành Linux Trang 23/28 Bài t p Ch ng 10 Network File System Bài t p (tham kh o Ch ng 10 sách DVM Linux) H c ph n IV - Môn H c: H i u Hành Linux Trang 24/28 Bài t p Ch...
 • 29
 • 32
 • 0

BÀI GIẢNG môn học hệ NHÚNG CHƯƠNG 4 hệ điều HÀNH NHÚNG

BÀI GIẢNG môn học hệ NHÚNG CHƯƠNG 4 hệ điều HÀNH NHÚNG
... 4. 1 Kiến trúc hệ điều hành nhúng Hệ điều hành gì? • Hệ điều hành chất phần mềm hệ thống • Quản lý tài nguyên phần cứng máy tính • Cung ... tài nguyên hệ thống • Lợi ích hệ điều hành • Tăng tính khả chuyển (portable) • Tăng tính ổn định, tin cậy hệ thống Sơ đồ phân cấp hệ thống Kiến trúc hệ điều hành Unix Kiến trúc hệ điều hành Windows ... trúc hệ điều hành Windows Kiến trúc hệ điều hành nhúng • Khái niệm hệ điều hành nhúng • Mang đặc trưng hệ điều hành • Quản lý tài nguyên phần cứng phần mềm hệ thống • Trung gian phần cứng phần...
 • 19
 • 82
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG LÂM NGHIỆP (Phần thực hành)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG LÂM NGHIỆP (Phần thực hành)
... Các thông tin cần quan tâm: • Thông tin tổng quát đồ: góc bên trái cho biết tên khu vực mà đồ thể hiện; Góc bên trái cho biết số hiệu đồ, tên mảnh cắt, • Thông tin chi tiết: tỷ lệ, nguồn thông tin, ... nhiều cách vẽ • Chọn đối tượng xử Object>Setarget • Chọn đối tượng chuẩn: Click chuột • Xoá: Object>Erease 17-Dec-10 Thực kết nốI, cắt đốI tượng: 17-Dec-10 • Trong hộp thoại cần phải xác định ... tiếp liệu thông qua cửa sổ Browser • Vào menu Windown/Ne w browser windown (F2) • Xuất cửa sổ Browser • Nhập liệu theo trường liệu 17-Dec-10 Nhập liệu thông qua Excel • Tạo file liệu thông thường...
 • 63
 • 225
 • 0

BÀI GIẢNG môn học hệ NHÚNG CHƯƠNG 3 VI điều KHIỂN và lập TRÌNH FIRMWARE

BÀI GIẢNG môn học hệ NHÚNG CHƯƠNG 3 VI điều KHIỂN và lập TRÌNH FIRMWARE
... … Lập trình vi điều khiển Lập trình vào cổng (trên cổng chân cổng) • Lập trình sử dụng ngắt • Lập trình với môđun ngoại vi: UART, SPI, I2C… •… 3. 2 Vi điều khiển họ 8051 • Kiến trúc vi điều khiển ... 3. 1 Tổng quan vi điều khiển Vi điều khiển Vi xử lý Vi điều khiển: Computer On Chip (bao gồm CPU, Bộ nhớ, cổng vào ra) Tổng quan vi điều khiển • Một số dòng vi điều khiển phổ biến ... đếm chương trình PC (16bit) 3. 2.2 Lập trình vi điều khiển 8051 • Giới thiệu lập trình hợp ngữ • Lập trình C 10 Giới thiệu lập trình hợp ngữ • Ngôn ngữ máy: • Chỉ biểu diễn số nhị phân • Bộ vi...
 • 75
 • 71
 • 0

BÀI GIẢNG môn học hệ NHÚNG CHƯƠNG 5 PHẦN mềm điều KHIỂN TRÊN PC

BÀI GIẢNG môn học hệ NHÚNG CHƯƠNG 5 PHẦN mềm điều KHIỂN TRÊN PC
... 5. 1 Mô hình hệ thống đo lường điều khiển số (DCS) Mô hình hệ thống DCS Các Module phần mềm điều khiển • Module sở liệu • Module giao diện: giao ... Bắt tay phần mềm • Sử dụng gói tin đặc biệt truyền ký tự Xon, Xoff • Bắt tay kết hợp phần cứng phần mềm 18 Chuẩn RS232 • Kịch truyền • Bắt tay phần cứng Sơ đồ đấu nối tín hiệu bắt tay phần cứng ... (Ctrl-Q) 22 Lập trình giao tiếp cổng COM • Trên window • Dùng điều khiển MSCOM (Visual Studio 6) • Dùng điều khiển SerialPort (.NET) • Dùng API thao tác với file • Trên linux • Dùng hàm API thao tác...
 • 83
 • 50
 • 0

Bài giảng nguyên lý hệ điều hành

Bài giảng nguyên lý hệ điều hành
... matrix) 119 Faculty Of IT KMA Bài giảng: Nguyên Hệ Điều Hành CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành chương trình hay hệ chương trình hoạt động người ... suất hệ thống, cần phải tăng tốc độ xử điều phối tiến trình Chức Faculty Of IT 22 KMA Bài giảng: Nguyên Hệ Điều Hành điều phối tiến trình chức bản, quan trọng hệ điều hành Trong nhiều hệ điều ... KMA Bài giảng: Nguyên Hệ Điều Hành 2.3.3 Kernel thread user thread Khái niệm luồng cài đặt kernel Hệ điều hành, đơn vị sở sử dụng CPU để xử luồng, Hệ điều hành phân phối CPU cho luồng hệ...
 • 121
 • 1,288
 • 8

Tài liệu BÀI GIẢNG TÓM TẮT HỆ ĐIỀU HÀNH doc

Tài liệu BÀI GIẢNG TÓM TẮT HỆ ĐIỀU HÀNH doc
... Tin Hệ Điều Hành CÂU HỎI Trình bày khái niệm hệ điều hành? Trình bày khái niệm hệ điều hành đa nhiệm? Sự khác hệ điều hành đa chương hệ điều hành đa nhiệm? Ngày hệ điều hành thiết kế phải loại hệ ... hành thiết kế phải loại hệ điều hành nào? Trang 11 Khoa Công Nghệ Thông Tin Hệ Điều Hành CHƯƠNG II CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH II.1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành cung cấp môi trường làm ... Công Nghệ Thông Tin Hệ Điều Hành CHƯƠNG III GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH III.1 Hệ điều hành MS-DOS III.1.1 Giới thiệu • MS-DOS hệ điều hành chạy máy PC thiết kế Microsoft • MS-DOS hệ điều hành...
 • 73
 • 695
 • 12

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm Môn học Hệ điều hành pptx

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm Môn học Hệ điều hành pptx
... b Học sử dụng máy tính nghĩa học sử dụng hệ điều hành c Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy cách tối ưu d Không có hệ điều hành máy tính sử dụng 69 Hệ diều hành coi là: a Phần mềm hệ ... hệ điều hành đa nhiệm vừa hệ điều hành đơn nhiệm b Hệ điều hành đơn nhiệm c Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng d Hệ điều hành đa nhiệm người dùng 28 tìm câu sai câu a Để tệp thư mục người ta ... dụng hệ thống số để lưu trữ liệu đĩa cứng? a Hệ thập lục phân b Hệ thập phân c Hệ bát phân d / /Hệ nhị phân 57 hệ điều hành thành phần quan trọng hệ thống máy tính Một hệ thống máy tính chia thành...
 • 18
 • 5,191
 • 260

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO pptx
... thiệu vấn đề hệ thống phân bố Nội dung: 1.1 Giới thiệu hệ điều hành 1.1.1 Định nghĩa hệ điều hành 1.1.2 Cấu trúc hệ điều hành 1.1.3 Các ví dụ 1.2 Giới thiệu hệ thống phân bố 1.3 Hiện thực hệ thống ... - Hệ thống file phân bố Chương - Dịch vụ Web III.2 Nội dung chi tiết Chương - Giới thiệu hệ điều hành tiết LT Mục tiêu yêu cầu: • Trình bày đặc trưng, cấu trúc hệ điều hành • Giới thiệu vấn đề ... 1.1.3 Các ví dụ 1.2 Giới thiệu hệ thống phân bố 1.3 Hiện thực hệ thống phân bố 1.3.1 Hệ điều hành hỗ trợ hệ thống phân bố 1.3.2 Các dịch vụ Tham khảo lý thuyết: [1] chương 1; [2] chương 1, [3]...
 • 3
 • 1,145
 • 6

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng nguyên lý hệ điều hành (FULL)

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng nguyên lý hệ điều hành (FULL)
... ĐẦU Các vấn đề Khái niệm hệ điều hành Chức hệ điều hành Vị trí hệ điều hành Các thành phần hệ điều hành Cấu trúc hệ điều hành 10/2/2007 Giáo trình Nguyên Hệ điều hành Trần Hồ Thủy Tiên TRƯỜNG ... 10/2/2007 Giáo trình Nguyên Hệ điều hành Trần Hồ Thủy Tiên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG MỞ ĐẦU Các thành phần hệ điều hành Quản tiến trình Quản nhớ Quản nhập xuất Quản tập ... MỞ ĐẦU Tài nguyên Tài nguyên phần cứng - Bộ xử - Bộ nhớ - Các thiết bị nhập xuất Tài nguyên phần mềm Các file, chương trình dùng chung, 10/2/2007 Giáo trình Nguyên Hệ điều hành Trần Hồ...
 • 138
 • 941
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: môn học hệ điều hành linuxmôn học hệ điều hànhslide bài giảng nguyên lý hệ điều hànhcác câu hỏi trắc nghiệm môn học hệ điều hànhtài liệu môn học hệ điều hànhđề cương môn học hệ điều hànhbài giảng một số hệ điều hành thông dụngbáo cáo môn học hệ điều hành linuxbài giảng môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệunhập môn tin học hệ điều hànhbài giảng môn học lắp ráphọc hệ điều hànhbải giảng môn học luật kinh doanhbài giảng môn học lắp ráp máy vi tínhbài giảng bệnh học và điều trị nội khoaNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốnghướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngTổng quan về hệ thống điện việt namQuy hoạch lưới điệnBài tập tình huống quản trị học 2Đề cương môn Lịch SửBÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)Chủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)bài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nộiTăng cường quản lý công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập