Báo cáo kinh tế tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long thời kỳ 2005 2009

Báo cáo kinh tế “Tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005 - 2009” ppt

Báo cáo kinh tế “Tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa ở Đồng Bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005 - 2009” ppt
... đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Thực trạng việc sản xuất lúa vùng Đồng ... Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long đề giải pháp nhằm giúp hộ nông dân nâng cao hiệu sản xuất lúa 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá tình hình sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long - ... kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long Mục Lục GVHD: Thạc sĩ NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ Chuyên đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long...
 • 24
 • 154
 • 0

Báo cáo kinh tế tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long thời kỳ 2005 2009

Báo cáo kinh tế tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long thời kỳ 2005  2009
... đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Thực trạng việc sản xuất lúa vùng Đồng ... Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005 2009 để làm đề tài nghiên cứu cho MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 2.1 Mục tiêu chung: Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long ... NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ Chuyên đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long Bảng 4: Giá trị sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long năm 2005 – 2008 Năm Diện tích 2005 2006 2007 2008 3826,3...
 • 22
 • 116
 • 0

Ảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa đồng bằng sông Cửu Long

Ảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
... thu c BVTV đ n s c kho nông dân i s ng nông dân 104 B ng 4.13 C c u gi ng lúa nông dân s d ng 105 B ng 4.14 C c u gi ng lúa nông dân s d ng 106 B ng 4.15 Ngu n gi ng lúa nông dân s d ng 107 B ... n nông chuy n giao ti n b k thu t, công ngh m i ng ch nông nghi p BSCL, vùng tr ng m s n xu t lúa th i gian t i 4 Các câu h i nghiên c u là: (1) nh h ng c a Ch ng trình khuy n nông chuy n giao ... t lúa 62 2.3.4 Ch ng trình "M t ph i n m gi m" 655 2.3.5 Ch ng trình “Khuy n nông có s tham gia” 73 2.3.6 Kh o sát ch t l ng d ch v công nông nghi p nông thôn hài lòng c a nông...
 • 251
 • 44
 • 0

Báo cáo khoa học: Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự tiếp nhận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long

Báo cáo khoa học: Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự tiếp nhận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long
... hưởng đến tiếp nhận áp dụng tiến kỹ thuật nông dân từ số liệu điều tra nông hộ Nhìn chung, tham dự tập huấn kiến thức vềTBKT nông dân ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa đến tiếp nhận áp dụng TBKT Yếu tố ... TBKT nông dân trồng lúa vùng Đồng sông Cửu Long thấp Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiếp nhận áp dụng tiến kỹ thuật liên quan đến điều kiện nông hộ trình độ văn hoá, kiến thức hiểu biết nhận ... nhiều nông dân khả vốn ruộng không phẳng Lợi nhuận từ lúa không ảnh hưởng đến tiếp nhận áp dụng kỹ thuật sạ hàng (bảng 2) Bảng Phân tích xác định yếu tố tác động đến tiếp nhận áp dụng sạ hàng nông...
 • 7
 • 118
 • 0

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... dân việc sử dụng thuốc - Ứng dụng mô hình IPM sử dụng thuốc trừ sâu canh tác lúa Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa : Việc sử dụng thuốc trừ sâu góp phần tăng suất lúa, giảm thiểu thiệt hại gây sâu ... việc sử dụng thuốc trừ sâu góp phần tích cực việc cải thiện sức khỏe cộng đồng Đối tượng nghiên cứu Những tác hại việc phun thuốc trừ sâu ruộng lúa sức khỏe người dân ảnh hưởng việc phun thuốc ... đúng: thuốc, nồng độ liều lượng, lúc cách Phân tích, thống kê mô tả tác hại sử dụng thuốc trừ sâu: - Các loại thuốc trừ sâu sử dụng khu vực - Liều lượng sử dụng thuốc trừ sâu - Tần suất sử dụng...
 • 10
 • 563
 • 1

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả chi phí của hộ sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả chi phí của hộ sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long
... HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA HỘ SẢN XUẤT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 47 4.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ... nông hộ ĐBSCL 48 4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VỀ KỸ THUẬT, PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 53 4.2.1 Phân tích hiệu kỹ ... kỹ thuật, hiệu phân phối nguồn lực hiệu chi phí nông hộ sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long 53 4.2.2 Phân tích hiệu theo quy mô sản xuất 58 4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, HIỆU QUẢ PHÂN...
 • 168
 • 367
 • 7

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long
... qui lớn đánh giá hiệu tài việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa Theo đó, nghiên cứu thực nhằm so sánh hiệu tài hình sản xuất lúa ứng dụng tiến kỹ thuật hình không ứng dụng tiến ... sử dụng tỷ số tài để đánh giá hiệu tài hình ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến kỹ thuật, kết thể Bảng Theo kết thống kê, hình sản xuất lúa ứng dụng tiến kỹ thuật đạt hiệu tài ... việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa đem lại hiệu kinh tế cao cho nông hộ, hay nói cách khác hiệu tài hình sản xuất ứng dụng tiến kỹ thuật cao hình không ứng dụng tiến kỹ thuật...
 • 7
 • 72
 • 1

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu
... THUỐC TRỪ SÂU + Các loại thuốc trừ sâu + Liều lượng sử dụng thuốc trừ sâu + Tần suất sử dụng + Hành vi người nông dân việc sử dụng + Ứng dụng mô hình IPM sử dụng thuốc trừ sâu canh tác lúa CÁC ... 90.336đ /đồng lúa mắc bệnh tiếp xúc với thuốc trừ sâu CHÍNH SÁCH THUẾ CHO VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU: Khi sử dụng thuế, kết hồi quy cho thấy người dân đồng sông Cửu Long không phản ứng cao với việc ... phí sức khỏe + Chi phí y tế người nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu từ tính với liều lượng tổng số thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu tiếp xúc (số lần người nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu) , thuốc...
 • 7
 • 382
 • 17

BÁO CÁO " KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRƠN HỌ PANGASIIDAE ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " potx

BÁO CÁO
... thu giống 10 loài thuộc họ Pangasiidae Danh sách thành phần loài trình bày bảng 3.1 Qua số liệu bảng 3.1 cho thấy thành phần họ Pangasiidae xuất đồng sông Cửu Long gồm có 10 loài thuộc giống ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần loài họ Pangasiidae thu Đồng sông Cửu Long Qua đợt khảo sát dọc theo tuyến sông Tiền, sông Hậu (năm 2006-2007) kết hợp kết điều tra từ dự án trơn châu Á (1996-1998) ... l loài Helicophagus waandersii (cá tra chuột) Bảng 3.1: Thành phần loài họ Pangasiidae thu hạ lưu sông Mê Kông,Việt Nam TT Thành phần loài Tuyến sông Tuyến sông Tiền Hậu Nước Cửa Nước Cửa sông...
 • 12
 • 185
 • 0

Động thái kinh tế - xã hội hộ nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ đổi mới

Động thái kinh tế - xã hội hộ nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ đổi mới
... VỀ ĐỘNG THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA HỘ TRỒNG LÚA VÙNG ĐBSCL 1.1 Cơ sở lý thuyết hộ nông dân kinh tế hộ trồng lúa Hệ thống khái niệm Gia đình Hộ Kinh tế hộ Hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân Hộ trồng lúa ... TRẠNG VÀ ĐỘNG THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA HỘ TRỒNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 Thực trạng kinh tế - hội hộ trồng lúa đầu thập niên 90 3.1.1 Hoàn cảnh sống điều kiện sản xuất: (i) Hộ nghèo ... iii) 1.3 Tác động trình đổi nông nghiệp - nông thôn đến động thái kinh tế - hội hộ trồng lúa 1.3.1 Tác động kinh tế, trị hội trình cải cách: Quá trình đổi mới: (i) Công nhận kinh tế nhiều thành...
 • 27
 • 177
 • 0

báo cáo tổng quan nước mặt và vấn đề cấp nước đồng bằng sông cửu long

báo cáo tổng quan nước mặt và vấn đề cấp nước ở đồng bằng sông cửu long
... hưởng đáng kể I/ TỔNG QUAN VỀ ĐB SÔNG CỬU LONG VÀ VẤN ĐỀ NƯỚC MẶT ***Môi trường nước ĐB Sông Cửu Long chia làm vùng: nước ngọt, nước lợ nước mặn ***Xét nguồn gây ô nhiễm cho nước vùng chia thành: ... CÓ THƯỞNG) III/.KẾT LUẬN TỔNG LàI/.vùngQUAN VỀvaiSÔNG vô VÀ VẤN ĐỀ NƯỚCtrong đóng ĐB trò CỬU LONG quan trọng MẶT kinh tế quốc sông Cửu Long nam đóng châu thổ sông Đồng dân Việt phận góp: ... ĐỀ NƯỚC MẶT ….65% sản lượng thủy sản nước I/ TỔNG QUAN VỀ ĐB SÔNG CỬU LONG VÀ VẤN ĐỀ NƯỚC MẶT ***Dòng chảy lưu vực sông chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa lũ từ tháng - 11, chiếm 90% tổng lượng,...
 • 75
 • 371
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀO QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀO QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... tỉnh đồng sông Cửu Long IV Q UY MÔ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘ NG Về m ặt không gian, hệ thống GIS quản sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long trước hết ứng dụng cho 13 tỉnh đồng sông Cửu CÔNG NGHỆ ... biểu đồ, sản xuất lúa, khả phạm vi áp dụng, hiệu đồ trạng tình hình sản xuất lúa ứng dụng hệ thống vào công tác quản bước đầu thực toán dự báo suất sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long, lúa dựa ... độ xác nhận biết lúa ảnh Hệ thống GIS quản sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long tiền đề cho việc hoàn thiện, mở rộng không gian ứng dụng hệ thống vào quản không sản xuất lúa m nhiều trồng...
 • 11
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở đồng bằng sông cửu long potxkỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở đồng bằng sông cửu longphần ii kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày ở đồng bằng sông cửu longthực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhkết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân bón cho lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu longluận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất lúa ở huyện tiểu cần tỉnh trà vinh docphan tich hieu qua san xuat lua canh dong mau lonvai trò tiếp cận tín dụng trong hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở đồng bằng sông cửu long việt nam pptbao cao danh gia tac dong moi truong o dong bang song cuu longbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo thông tu 26 nghi dinh 29 o dong bang song cuu longbáo cáo khoa học quan trắc và cảnh báo môi trường các tỉnh ven biển nội đồng ở đồng bằng sông cửu longmột số kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ btct dự ứng lực ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longđiều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longbao 41 van de su dung hop li va cai tao tu nhien o dong bang song cuu longRole of accountingTriết học marx – leninNNLCBCNMLN1 giảng viên TRẦN NGUYÊN ký CHƯƠNG mở đầuSlide MARKETING căn bản CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG và lựa CHỌN THỊ TRƯỜNG mục TIÊUSlide MARKETING căn bản chương 8 CHIẾN lược PHÂN PHỐICHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sửCHƯƠNG 13 CHÍNH SÁCH cổ tứcphuong phap giai cac bai toan dot bien so luong nhiem sac theCHƯƠNG II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vậtCHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sửchương mở đầu NHẬP môn NHỮNG NGUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác – LÊNINNhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninnhững nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin 1 chương 3 PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vậtbài dự thi dạy học tích hợp môn sinh học lớp 10 chuẩn nộp.IAS and their relationship with czech accounting standardsMối tương quan giữa việc sử dụng rượu bia và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong nhóm sinh viênBài giảng pháp luật đại cươngchương 4 luật dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sựBài giảng tài chính doanh nghiệp 2 CHƯƠNG 7 tác ĐỘNG đòn bẩy lên rủi RO và tỷ SUẤT SINH lợiBài giảng tư tưởng hồ chi minh chương mở đầu đối TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu và ý NGHĨA học tập môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHBài giảng tài chính doanh nghiệp 2 CHƯƠNG 13 CHÍNH SÁCH cổ tức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập