Báo cáo “kỹ thuật canh tác cây sầu riêng tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre

báo cáo “kỹ thuật canh tác cây sầu riêng tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre'

báo cáo “kỹ thuật canh tác cây sầu riêng tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre'
... địa điểm để điều tra 10 hộ dân kỹ thuật canh tác sầu riêng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 34 CHUYÊN ĐỀ CÂY SẦU RIÊNG NHÓM 01- LỚP NH_34 (ĐHCT) 35 CHUYÊN ĐỀ CÂY SẦU RIÊNG NHÓM 01- LỚP NH_34 (ĐHCT) ... cách, mật độ, kiểu trồng sầu riêng huyện Chợ Lách, Bến Tre, 2010 3.4.2 Kích thước mô, hố Kết điều tra hộ trồng sầu riêng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đa số bà trồng sầu riêng mô khoảng 100% tổng ... nhân giống sầu riêng huyện Chợ Lách, Bến Tre, 2010 3.4 Kĩ thuật trồng 3.4.1 Khoảng cách, mật độ, kiểu trồng Theo kết điều tra huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho thấy đa số nông hộ trồng sầu riêng chọn...
 • 54
 • 289
 • 1

Báo cáo “kỹ thuật canh tác cây sầu riêng tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre

Báo cáo “kỹ thuật canh tác cây sầu riêng tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre
... cách, mật độ, kiểu trồng sầu riêng huyện Chợ Lách, Bến Tre, 2010 3.4.2 Kích thước mô, hố Kết điều tra hộ trồng sầu riêng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đa số bà trồng sầu riêng mô khoảng 100% tổng ... nhân giống sầu riêng huyện Chợ Lách, Bến Tre, 2010 3.4 Kĩ thuật trồng 3.4.1 Khoảng cách, mật độ, kiểu trồng Theo kết điều tra huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho thấy đa số nông hộ trồng sầu riêng chọn ... hạt lép Bến Tre hay gọi la sầu riêng Chín Hóa có nguồn gốc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre Tuy giống sầu riêng có 36 CHUYÊN ĐỀ CÂY SẦU RIÊNG NHÓM 01- LỚP NH_34 (ĐHCT) nguồn gốc từ Chợ Lách...
 • 50
 • 116
 • 0

điều tra kỹ thuật canh tác bưởi da xanh tại huyện chợ lách tỉnh bến tre

điều tra kỹ thuật canh tác bưởi da xanh tại huyện chợ lách tỉnh bến tre
... lượng Đề tài: Điều tra kỹ thuật canh tác bưởi Da xanh huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thực nhằm muc đích: (1) tìm hiểu thuận lợi khó khăn kỹ thuật canh tác bưởi Da xanh nông dân huyện Chợ Lách; (2) ... xuất Đề tài Điều tra kỹ thuật canh tác bưởi Da xanh huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thực nhằm mục đích: (1) tìm hiểu thực trạng kỹ thuật canh tác; (2) thuận lợi khó khăn sản xuất bưởi; (3) ước ... Vĩnh Thạnh huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Đối tượng điều tra bưởi Da xanh Điều tra thực với phiếu điều tra lập sẵn (xem Phụ lục) 2.2 PHƯƠNG PHÁP Chọn ngẫu nhiên 60 hộ canh tác bưởi Da xanh xã: 15...
 • 70
 • 161
 • 0

điều tra kỹ thuật canh tác cây sầu riêng (durio zibethinus murr) tại huyện kế sách, tỉnh sóc trăng

điều tra kỹ thuật canh tác cây sầu riêng (durio zibethinus murr) tại huyện kế sách, tỉnh sóc trăng
... riêng huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 26 Số lần thu hoạch/năm hộ nông dân trồng sầu riêng huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 33 Năng suất trung bình /cây vườn trồng sầu riêng huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng ... trồng sầu riêng huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Trang 17 18 Tuổi sầu riêng (năm) nông điều tra huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 18 Nguồn gốc giống ban đầu nông hộ điều tra huyện ... sầu riêng điều tra huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 3.7 Một số sâu bệnh gây hại sầu riêng * Các loại sâu hại: Qua kết điều tra huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho thấy có nhiều loại sâu công sầu riêng...
 • 63
 • 119
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (mosla dianthera) huyện na rì tỉnh bắc kạn

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (mosla dianthera) huyện na rì tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ THỬ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY MEN (MOSLA DIANTHERA) TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC ... cao Xuất phát từ thực tiễn nên tiến hành đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... vùng sâu Năm 2012, nhóm nghiên cứu Đặng Kim Vui cộng nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng suất men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Ba thí nghiệm thời vụ...
 • 116
 • 111
 • 0

điều tra kỹ thuật canh tác lúa ba vụ tại huyện cai lậy, tỉnh tiền giang

điều tra kỹ thuật canh tác lúa ba vụ tại huyện cai lậy, tỉnh tiền giang
... thái Đề tài: Điều tra kỹ thuật canh tác lúa ba vụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có mục đích tìm hiểu kỹ thuật canh tác lúa nông dân hiệu kinh tế canh tác Đề tài thực qua điều tra ngẫu nhiên ... lúa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Trang 17 (2010) 3.2 Tỷ lệ trình độ học vấn nông dân canh tác lúa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 18 Giang (2010) 3.3 Tỷ lệ diện tích canh tác lúa nông hộ huyện Cai Lậy, ... gây hại huyện Cai 35 Lậy, tỉnh Tiền Giang (2010) 3.17 Phần trăm số hộ phòng trừ loại bệnh hại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 38 (2010) 3.18 Hiệu kinh tế vụ lúa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2010)...
 • 80
 • 225
 • 0

điều tra kỹ thuật canh tác bưởi năm roi tại huyện bình minh tỉnh vĩnh long

điều tra kỹ thuật canh tác bưởi năm roi tại huyện bình minh tỉnh vĩnh long
... Đề tài Điều tra kỹ thuật canh tác bưởi Năm roi huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có mục địch đánh giá kỹ thuật canh tác hiệu kinh tế sản xuất bưởi Năm roi để làm sở đề xuất cải tiến kỹ thuật, ... nông dân, đề tài Điều tra kỹ thuật canh tác bưởi Năm Roi Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thực từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2012 huyện Bình Minh Tổng số hộ điều tra 60 hộ Kết điều tra cho thấy, ... nghiệp huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực đề tài v NGUYỄN TUẤN CƯỜNG, 2012 Điều tra kỹ thuật canh tác bưởi Năm Roi huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long...
 • 61
 • 359
 • 0

ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014

ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014
... dụng kỹ thuật xử l hoa măng cụt vườn măng cụt điều tra huyện Chợ L ch – Bến Tre 28 3.11 Tỷ l ( %) hoa suất trái măng cụt hoa tự nhiên điều tra huyện Chợ L ch – Bến Tre 29 3.12 Tỷ l ( %) số hộ ... pháp xử l hoa măng cụt vườn măng cụt điều tra huyện Chợ L ch – Bến Tre 30 3.13 Ảnh hưởng thời vụ xử l hoa đến tỷ l hoa, đậu trái, suất phẩm chất trái măng cụt điều tra huyện Chợ L ch – Bến Tre ... tỷ l hoa số hoa/ nhánh măng cụt huyện Chợ L ch – Bến Tre 36 3.19 Tỷ l ( %) đậu trái măng cụt điều tra huyện Chợ L ch – Bến Tre 37 3.20 Thời gian từ xử l hoa đấn thu hoạch điều tra huyện Chợ L ch...
 • 77
 • 217
 • 2

Hiện trạng canh tác và một số đặc tính đất vườn trồng măng cụt tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Hiện trạng canh tác và một số đặc tính đất vườn trồng măng cụt tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
... Dựa vào số liệu phân tích hóa học, lý học đất tổng hợp số liệu khảo sát nhằm đánh giá trạng chất lượng đất vườn trồng măng cụt huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre làm sở nghiên cứu biện pháp cải thiện ... pháp cải thiện chất lượng đất vấn đề chảy nhựa trái măng cụt KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng quan trạng canh tác măng cụt huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Đề tài thực qua hai nội ... năm 3.2 Một số đặc tính hóa học lý học đất vườn măng cụt 3.2.1 pH đất Ngoài ra, qua kết khảo sát nông hộ trồng măng cụt địa bàn huyện, chưa tới 5% nông hộ có bón vôi năm để cải thiện pH đất cung...
 • 6
 • 96
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây dong riềng đỏ tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây dong riềng đỏ tại tỉnh thái nguyên
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống dong riềng đỏ Thái Nguyên - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác dong riềng đỏ đạt suất Thái Nguyên 2.3 Phương pháp nghiên cứu ... cao suất Dong riềng đỏ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định số biện pháp kỹ thuật nhân giống dong riềng đỏ Thái Nguyên 3 - Xác định số biện pháp kỹ thuật canh tác dong riềng đỏ đạt suất Thái Nguyên ... thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác Dong riềng đỏ tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng số biện pháp nhân giống kỹ thuật canh tác thích...
 • 92
 • 73
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây cam sành tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây cam sành tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
... Tình hình sản xuất cam quýt huyện Bắc Quang, tỉnh Giang 49 3.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang 62 Số hóa trung tâm học ... Mục tiêu nghiên cứu nâng cao suất, chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Yêu cầu đề tài phát triển cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang - Tiến hành số thí nghiệm kỹ thuật sử dụng ... pháp phát triển cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 40 , chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Sành Sành - Nghi Sành cam...
 • 153
 • 314
 • 0

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, năm 2013

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, năm 2013
... nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến LKSX nông nghiệp Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thời kỳ xây dựng nông thôn mới, năm 2013 giúp thấy mặt tích cực hạn chế hoạt động THT SX CAT có ... dựng nông thôn mà chưa xuất phát từ nhu cầu tự nguyện người tham gia Vì lý trên, đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ... 1: Phân tích thực trạng hoạt động THT SX CAT bối cảnh xây dựng nông thôn Mục tiêu 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động THT SX CAT Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp phát triển tăng hiệu hoạt...
 • 23
 • 305
 • 0

Nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (durio zibethinus murr ) ở huyện chợ lách, tỉnh bến tre

Nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (durio zibethinus murr ) ở huyện chợ lách, tỉnh bến tre
... (∆E) cơm trái sầu riêng Monthong ảnh hưởng biện pháp xử lý tr i chín Ethephon sau thu hoạch huyện Chợ L ch, tỉnh Bến Tre 101 Hàm lượng nước cơm ( %) trái sầu riêng Monthong ảnh hưởng biện pháp ... huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 47 4.6 Phần trăm nông hộ có diện tích canh tác sầu riêng điều tra huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 48 4.7 Phần trăm c c giống sầu riêng nông dân trồng điều tra huyện Chợ ... huyện Chợ L ch, tỉnh Bến Tre 78 Tổng số chất rắn hòa tan (oBrix) hàm lượng nước cơm ( %) sầu riêng Monthong c c thời điểm phủ plastic huyện Chợ L ch, tỉnh Bến Tre 79 Tỷ lệ sượng tr i cơm sầu riêng...
 • 165
 • 138
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (durio zibethinus murr ) ở huyện chợ lách, tỉnh bến tre

tóm tắt luận án nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (durio zibethinus murr ) ở huyện chợ lách, tỉnh bến tre
... tra huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 4.1.2.2 Khối ƣợng trái Sầu riêng sượng khác tùy giống khối lượng trái ( Bảng 4. 2) Bảng 4.2: Khối lượng trái Sầu riêng ( %) giống khác bị sượng khác qua điều tra huyện ... gốc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Hàm lượng Thời gian phủ gốc Tỷ lệ hạt lép Tỷ cơm trái TSS nước (ngày TKTH) ( %) (* *) ( %) (* *) (oBrix) cơm ( %) ( *) Đối chứng (không 29,81 27,06 70,77a 12,55b ph ) ... sượng trái (Bảng 4.3 7) Bảng 4.37: Tỷ lệ trái sượng ( %), tỷ lệ múi sượng /trái ( %), tỷ lệ cơm sượng /trái ( %) trái sầu riêng Monthong phủ gốc plastic phân bón trước thu hoạch huyện Chợ Lách, tỉnh Bến...
 • 27
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật canh tác cây cao sukỹ thuật canh tác cây đậu phộngkỹ thuật canh tác cây xoàikỹ thuật canh tác cây mítkỹ thuật canh tác cây mìkỹ thuật canh tác cây đậu tươngkỹ thuật canh tác cây chuốikỹ thuật canh tác cây khoai langkỹ thuật canh tác cây cà phêkỹ thuật canh tác cây mèđiều tra kỹ thuật canh tác cây tiêu tại huyện thống nhất tỉnh đồng naikỹ thuật canh tác cây sắnkỹ thuật canh tác cây đậu nànhkỹ thuật canh tác cây míakỹ thuật canh tác cây cam canhTín ngưỡng tống hậu nghiên cứu trường hợp đền mẫu ninh cường (xã trực phú, huyện trực ninh, nam định)Get it up 4Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động rd ở các trường đại học tại việt nam thông qua thông tin sáng chếNguyễn đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộcTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề GIẢI PHÓNG dân tộc ở CHÍNH QUỐCBáo cáo thực tập công tác tuyển dụng trong doanh nghiệpTIỂU LUẬN CHIẾN lược xây DỰNG lực LƯỢNG QUÂN đội và nền QUỐC PHÒNG hàn QUỐC đầu THẾ kỷ 21TIỂU LUẬN CHỐNG âm mưu DIỄN BIẾN hòa BÌNH của CHỦ NGHĨA đế QUỐC và các THẾ lực THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH vực CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG, một số vấn đề lí LUẬN, THỰC TIỄN và GIẢI PHÁP cơ bảnTIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA NHÂN văn hồ CHÍ MINH, đặc điểm và NGUỒN cộiTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG xác ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP bạo lực CÁCH MẠNG, PHÁT HUY sức MẠNH TỔNG hợp TRONG ĐƯỜNG lối CHỐNG mỹ cứu nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TATIỂU LUẬN GIÁ TRỊ lý LUẬN và THỰC TIỄN của tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc, sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨATIỂU LUẬN hồ CHÍ MINH với xây DỰNG nền văn hóa mới VIỆT NAMĐặc điểm của triết học cổ điển đứcĐỒ án điều KHIỂN LOGIC và TRUYỀN ĐỘNG điệnbai tap va ngu phap tieng anh 10 co ban 4048 0922TIỂU LUẬN một số vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về xây DỰNG CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC về vị TRÍ của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC mới HIỆN NAYBài 29 oxiBài 4 các nước đông nam á và ấn độ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập