BÀI GIẢNG kỷ THUẬT số

Bài giảng kỹ thuật số - Hệ tuần tự

Bài giảng kỹ thuật số - Hệ tuần tự
... Time Đồ thị dạng tín hiệu 13 D-FF kích cạnh xuống  Flip-flop D với chuyển tiếp âm D C Q Q 14 T-FF kích cạnh 15 T-FF kích cạnh xuống 16 Bảng kích thích bốn mạch Flip-flop 0 1 Q(t) Q(t+1) X 0 0 ... IC 74LS47 gồm D-FF D Pr CK Q Q Cl 18 Chuyển đổi loại Flip-flops  Đa số thực tế loại flip-flop sản xuất: D JK  Q trình chuyển đổi gồm bườc sau: – Lập bảng kích thích loại flip-flop – Coi ngõ ... Counter)  Các bước thiết kế: - Từ phát biểu tốn xác định số FF cần dùng dãy đếm - Lập bảng chuyển trạng thái rõ mối quan hệ trạng thái trạng thái (dựa vào dãy đếm) - Tìm giá trị ngõ vào FF cần...
 • 38
 • 732
 • 8

Bài giảng kỹ thuật số hệ tổng hợp

Bài giảng kỹ thuật số hệ tổng hợp
... nhân  Nhân hai số bit 1101 X 1011 1101 + 1101 0000 1101 10001111 Khoa KTMT 17 Hệ Chuyển Mã (Code Conversion)  Hệ chuyển mã hệ tổ hợp có nhiệm vụ cho hệ thống tương thích với nhau, hệ thống dùng ... Hệ tổ hợp  Mạch tổ hợp (Combinational Circuit) Mạch (Sequential Circuit) n input variables Combinational circuit m output variables Sơ đồ khối mạch tổ hợp Lược đồkhối mạch kết hợp Khoa ... dùng mã nhị phân khác  Hệ chuyển mã có ngõ vào cung cấp tổ hợp mã nhị phân A ngõ tạo tổ hợp mã nhị phân B Như vậy, ngõ vào ngõ phải có số lượng từ mã  Vd: Thiết kế hệ chuyển mã từ mã BCD (A,B,C,D)...
 • 41
 • 374
 • 6

Bài giảng Kỹ thuật số

Bài giảng Kỹ thuật số
... ` Lời nói đầu: Kỹ thuật số môn học nghiên cứu mức logic số phơng pháp biểu diễn tối thiểu hoá toán tín hiệu số, nghiên cứu mạch số bản: mạch tổ hợp, mạch dãy Bài giảng Kỹ thuật số đợc biên soạn ... 11 PTH-DTT Chơng 2: Đại Số Boolean I Khái niệm chung Mở đầu Kỹ thuật điện tử ngày đợc chia làm nhánh lớn kỹ thuật điện tử tơng tự kỹ thuật điện tử số Kỹ thuật điện tử số ngày thể nhiều tính u ... mà giá trị mặt số lợng chữ số phụ thuộc vừo vị trí chữ số nằm số Ví dụ: hệ đếm thập phân: Con số 1278 có số đơn vị Con số 1827 có số 8.103 đơn vị Nh tuỳ vào vị trí khác số mà chữ số biểu diễn giá...
 • 149
 • 423
 • 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1
... +9 .10 1 +9 .1 0 -1 +9 .1 0-2 +9 .1 0-3 Våïi N=2: A(2) =am -1 . 2m -1 + +a-n2-n Vê dủ: 11 11. 110 = 1. 23 +1. 22 + 1. 21 + 1. 20 + 1. 2 -1 + 1. 2-2 + 0. 2-3 Våïi N =16 : A (16 ) = am -1 . 16m -1 + am- 216 m-2 + .+ a0 .16 0 ... {0 ,1} , lục âọ ta cọ 24 = 16 täø håüp nhë phán a3 a2a1a0 Säú tháûp lủc phán 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 A 10 11 B 11 00 C 11 01 D 11 10 E 11 11 F Säú tháûp phán 10 11 12 13 ... a1 a0 c3 c2 c1 c0 G3 G2 G1 G0 g3 g2 g1 g0 Säú tháûp phán 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1...
 • 11
 • 408
 • 5

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.a

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.a
... chung Phỉång phạp ny gäưm mäüt bng âỉåüc chia lm hai pháưn: - Mäüt pháưn dnh cho biãún âãø ghi cạc täø håüp giạ trë cọ thãø cọ ca biãún - Mäüt pháưn dnh cho hm âãø ghi cạc giạ trë ca hm tỉång ỉïng ... tàõc âọng thç ân â, cäng tàõc âọng ân â, c hai cäng tàõc âọng ân â Gii Ta qui âënh: - Cäng tàõc håí : Ân tàõt : - Cäng tàõc âọng: Ân â : Lục âọ ta cọ bng trảng thại mä t hoảt âäüng ca mảch: Cäng ... ging K Thût Säú Trang 22 2.3.2 Cạc bỉåïc tiãún hnh täúi thiãøu họa - Dng cạc phẹp täúi thiãøu âãø täúi thiãøu họa cạc hm säú logic - Rụt nhỉỵng thỉìa säú chung nhàòm mủc âêch täúi thiãøu họa thãm...
 • 15
 • 359
 • 3

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.b

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.b
... chung Phỉång phạp ny gäưm mäüt bng âỉåüc chia lm hai pháưn: - Mäüt pháưn dnh cho biãún âãø ghi cạc täø håüp giạ trë cọ thãø cọ ca biãún - Mäüt pháưn dnh cho hm âãø ghi cạc giạ trë ca hm tỉång ỉïng ... tàõc âọng thç ân â, cäng tàõc âọng ân â, c hai cäng tàõc âọng ân â Gii Ta qui âënh: - Cäng tàõc håí : Ân tàõt : - Cäng tàõc âọng: Ân â : Lục âọ ta cọ bng trảng thại mä t hoảt âäüng ca mảch: Cäng ... ging K Thût Säú Trang 22 2.3.2 Cạc bỉåïc tiãún hnh täúi thiãøu họa - Dng cạc phẹp täúi thiãøu âãø täúi thiãøu họa cạc hm säú logic - Rụt nhỉỵng thỉìa säú chung nhàòm mủc âêch täúi thiãøu họa thãm...
 • 15
 • 341
 • 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3a

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3a
... (V) Hçnh 3.2b: - Khi vi = → BJT tàõt → v0 = -Vcc - Khi vi < v â låïn âãø tha mn âiãưu kiãûn dáùn bo IB ≥ → BJT dáùn bo → v0 = -vces = - 0,2 (V) Ngỉåìi ta phán biãût hai loải logic: - Chn: Vlogic ... diode a.Cäøng OR - b.Cäøng AND Xẹt så âäư mảch âån gin trãn hçnh 3.20 Så âäư hçnh a: - x1 = x2 = ⇒ D1, D2 tàõt Vy =VR = ⇒y=0 - x1 = 0, x2= ⇒ D1 tàõt, D2 dáùn Vy =VR = 5V ⇒ y = - x1= 1, x2= ⇒ D1 ... m vi mảch CMOS cọ nhỉỵng ỉu âiãøm sau: - Cäng sút tiãu thủ åí trảng thại ténh ráút nh - Täúc âäü chuøn âäøi trảng thại cao - Kh nàng chäúng nhiãùu täút - Kh nàng ti cao Trãn hçnh 3.32 l cạc cäøng...
 • 36
 • 363
 • 3

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3b

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3b
... chụng ta cọ cạc loải tên hiãûu âiãưu khiãøn: - Ck âiãưu khiãøn theo mỉïc - Ck âiãưu khiãøn theo mỉïc - Ck âiãưu khiãøn theo sỉåìn lãn (sỉåìn trỉåïc) - Ck âiãưu khiãøn theo sỉåìn xúng (sỉåìn sau) ... Âọ l FF cọ cạc ng vo v ng k hiãûu S Q hçnh v Trong âọ: Ck R Q - S, R : cạc ng vo dỉỵ liãûu - Q, Q : cạc ng Hçnh 3.55 K hiãûu RSFF - Ck : tên hiãûu xung âäưng bä ü Gi Sn v Rn l trảng thại ca ng ... Ck Q Tn Qn+1 Qn Qn Hçnh 3.57 K hiãûu TFF v bng trảng thại hoảt âäüng Trong âọ: - T: ng vo dỉỵ liãûu - Q, Q : cạc ng - Ck: tên hiãûu xung âäưng bäü Gi Tn l trảng thại ca ng vo DATA T åí xung Ck...
 • 23
 • 391
 • 1

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4
... 4. 44) hồûc sỉí dủng HS âãø thỉûc hiãûn FS (hçnh 4. 45) Chỉång Hãû täø håüp an Trang 121 Bn-1 bn Dn 1 3 Bn Hçnh 4. 44 Thỉûc hiãûn mảch trỉì ton pháưn trỉûc tiãúp bn 1 3 an Dn 2 Bn-1 Bn Hçnh 4. 45 ... Mäüt säú mảch täø håüp củ thãø: - Mảch m hoạ - gii m - Mảch chn kãnh - phán âỉåìng - Mảch so sạnh - Kiãøm /phạt chàón l - Mảch säú hc 4. 2 MẢCH M HOẠ & MẢCH GII M 4. 2.1 Khại niãûm: Mảch m hoạ (ENCODER) ... phán âỉåìng phi âäưng bäü våïi c1 c2 c3 c4 y1 y2 x y3 y4 Hçnh 4. 29 Mảch phán âỉåìng våïi säú ng vo âiãưu khiãøn bàòng säú ng 4. 4 MẢCH SO SẠNH 4. 4.1 Âải cỉång - Mảch so sạnh dng âãø so sạnh cạc säú...
 • 38
 • 564
 • 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5
... hçnh 5. 3a v 5. 3b : Ck Q1 1 T Ck1 Ck Q1 Q2 T Ck2 Clr Hçnh 5. 3a Ck Q1 Ck T Ck1 Q2 T Ck2 Clr H 5. 3b Gin âäư thåìi gian ca mảch hçnh 5. 3a : Ck Q1 Q1 Q2 0 1 1 1 0 1 Hçnh 5. 4a Gin âäư thåìi gian mảch 5. 3a ... trãn hçnh 5. 5 : Q1 1 T Ck1 Ck Q3 Q2 T Ck2 T Ck3 Clr Hçnh 5. 5 Mảch âãúm 5, âãúm lãn Gin âäư thåìi gian ca mảch: 10 Ck Q1 Q2 Q3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 Hçnh 5. 6 Gin âäư thåìi gian mảch âãúm 5, âãúm ... theo ng ra: - Ng näúi tiãúp - Ng song song - Ng vỉìa näúi tiãúp vỉìa song song 5. 3.2.3 Nháûp dỉỵ liãûu vo FF Nháûp dỉỵ liãûu vo FF bàòng chán Preset (Pr): (xem hçnh 5. 15) Pr Clr - Khi Load =...
 • 27
 • 441
 • 3

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6
... täøng ca cạc têch cho mäùi hm sau dng bn âäư Karnaugh: e f5(a, b, c) = ∑(1, 4, 5, 6) a f1(a, b, c) = ∑(1, 3, 4, 6) f f6(d, e, f) = ∏(0, 2, 4, 7) b f2(d, e, f) = ∑(1, 4, 5, 7) g f7(r, s, t) = r s t ... (a, b, c, d) = ∏(0, 2, 4, 6, 8) + d(1, 9, 12, 15) 24 Tçm täúi thiãøu họa cạc biãøu thỉïc sau : a ∑ (0, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13) b ∑ (2, 4, 8) + d(0, 3, 7) c ∑ (1, 5, 6, 7, 13) + d(8, 4) 25 Cho ... hm sau : a f (a, b, c, d) = ∑(0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15) b f (a, b, c, d) = ∑(0, 1, 5, 8, 12, 14, 15) + d(2, 7, 11) Bi ging K Thût Säú Trang 1 56 c f (a, b, c, d) = ∏(1, 2, 4, 9, 11) d f...
 • 7
 • 235
 • 1

Bài giảng kỹ thuật số P8

Bài giảng kỹ thuật số P8
... Nguyễn Trọng Hải Trang 135 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Sơ đồ khối 22V10 Chi tiết macrocell xuất 22V10 S1 S0 F0 VCC S F1 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 136 VCC Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Các kết nối ... Ra= Q1 + Q2Q3Q4 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Gb = Q1Q2’ + Q2Q3Q4 Yb = Q1Q2 Rb=Q1’Q2’+Q1’Q4’+Q1'Q3’ Vì tất phương trình có số hạng AND, 22V10 phù hợp Nếu số phương trình có nhiều số hạng không khớp ... Output Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Với ký hiệu a' b d a' b d a'bd a'bd c bc a'bd ab'c' c a'bd ab'c' bc F3 F3 Bảng PLA cho PLA a 1 - b 1 0 c 1 d 1 - F1 1 1 0 F2 0 F3 1 0 Mỗi hàng bảng biểu diển số...
 • 30
 • 232
 • 4

Bài giảng kỹ thuật số P10

Bài giảng kỹ thuật số P10
... trò đó, theo mà số nhò nguyên tương ứng tín hiệu số nhò phân đầu hay Trong chu trình tiếp theo, làm tiếp chữ số nhò nguyên cho bậc GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 155 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương trình ... mà chuyển đổi, xử lý số dương phạm vi GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 160 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương , ≤ Z ≤ Z max = N − đây: số nhò phân Z bin = z N −1 z1 z0 biểu thò N chữ số nhò nguyên zi : Z ... (2 N − 1) = U ref GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 161 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Sơ đồ thực chuyển đổi số – tương tự D/A Phép cộng dòng hay áp trọng số ï a)- Phương án khuyếch đại u / i ; b)- Phương...
 • 14
 • 209
 • 1

Bài giảng kỹ thuật số P9

Bài giảng kỹ thuật số P9
... Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương • Tổn hao công suất, xác định tích số nguồn cung cấp Vcc dòng Icc (giá trị trung bình dòng Icc mức mức 1), đơn vị mW • Chỉ số giá trị, xác định tích số tốc ... công suất • Chỉ số giá trị (pJ)= thời gian trì hõan truyền đạt (ns)x công suất (mW) • Chỉ số giá trị nhỏ tốt • Hệ số tải, số cổng vận hành cổng, hệ số tải cao thuận lợi • Các tham số dòng áp o Điện ... dễ dàng phân cực MOSFET trạng thái dẫn điện) GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 151 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 5.12 MỘT SỐ CỔNG Tất cổng thuộc loại tích hợp SSI Cổng NOT NOT NOT NAND ngõ vào NAND ngõ...
 • 7
 • 194
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật số đại học bách khoabài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chínhbai giang ky thuat sobai giang ky thuat so haybài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnslide bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnbài giảng kỹ thuật số nguyễn trọng hảibài giảng kỹ thuật số ppttài liệu bài giảng kỹ thuật sốbài giảng kỹ thuật sôbài giảng kỹ thuật chuyển mạch sốbài giảng kỹ thuật xung sốbài giảng kỹ thuật lạnh cơ sởbài giảng kỹ thuật truyền số liệubài giảng kỹ thuật xử lý nước thải thạc sỹ lâm vĩnh sơnRối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷSo sánh hiệu quả bịt ống ngà trên thỏ thực nghiệm của laser diode 810nm ở 3 liều chiếu tia: 5 giây, 10 giây, 15 giây tại 1 điểmTình trạng ê buốt răng ở người trưởng thành và một số yếu tố về thói quen ăn uống và dinh dưỡng liên quanTổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpẢnh hưởng của gabapentin trước mổ lên kiểm soát đau sau mổ thay khớp háng toàn bộNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị phình động mạch não phức tạp bằng đặt stent đổi hướng dòng chảyDị ứng blomia tropicalis và viêm mũi dị ứng ở quận Hoàn Kiếm và huyện Ba VìDẫn lưu tràn máu, tràn khí khoang màng phổi trong bệnh cảnh đa chấn thương tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, giai đoạn 2010 đến 2014Hiệu quả của điện châm trong điều trị bệnh zonaSức sống của vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền trong tái tạo dương vật do ung thưThời gian sống thêm bệnh nhân ung thư vú có điều trị nội tiết bổ trợ bằng nội khoa tại bệnh viện K trong giai đoạn 2006 2012TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ TRÊN GIAI ĐOẠN SỚM CỦA BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2Tạp chí nghiên cứu y học volume 97 số 5 năm 2015Một số định lý về khối đa diện (LV thạc sĩ)bài 43 10 NC cấu tạo virutDay hoc tich hop chu de lien mon bai So nguyen amToan6Luận văn thạc sĩ Phát triển chất lượng dịch vụ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú ThọHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt)Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập