GIÁO TRÌNH cấu TRÚC dữ LIỆU và GIẢI THUẬT đỗ XUÂN lôi

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... Tài liệu tham khảo Chương I GIỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT I.1 Quan hệ cấu trúc liệu giải thuật, kiểu liệu I.1.1 Biểu diễn liệu Một mục tiêu quan trọng tin học nhằm giải ... giáo trình hồn thiện mặt nội dung hình thức lần tái sau Đà lạt, 04/2008 Tác giả MỤC LỤC Chương I GIỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU, PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT I.1 Quan hệ cấu trúc liệu giải thuật, kiểu liệu ... tượng kiểu liệu nào? Khi cấu trúc liệu thay đổi giải thuật tương ứng với thay đổi theo Vì việc chọn cấu trúc liệu để biểu diễn mơ hình phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể Để việc chọn cấu trúc liệu biểu...
 • 148
 • 1,144
 • 17

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... Trang: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Câu hỏi Bài tập Trình bày tầm quan trọng Cấu trúc liệu Giải thuật người lập trình? Các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc liệu giải thuật? Khi xây dựng giải ... lập trình phần cài đặt thuật toán ngôn ngữ cụ thể 1.1.3 Mối quan hệ cấu trúc liệu giải thuật Mối quan hệ cấu trúc liệu Giải thuật minh họa đẳng thức: Cấu trúc liệu + Giải thuật = Chương trình ... 227 TÀI LIỆU THAM KHẢO 229 By Hút thuốc có hại cho sức khỏe at 9:19 pm, Jun 25, 2007 Trang: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT...
 • 230
 • 370
 • 2

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật.

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
... - ng trình ng trình ph thu c vào y u t sau: u vào ng c a mã máy c t o b i ch ng trình d ch th c thi l nh c a máy ph c t p v th i gian c a thu t toán Thông th ng, th i gian ch y c a ch ng trình ... không ph thu c vào giá tr d li u u vào mà ph thu c vào kích th c c a d li u u vào Do v y th i gian ch y c a ch ng trình nên c nh ngh a nh m t hàm có tham s kích th c d li u u vào Gi s T hàm c ... nhi u ch ng trình, th i gian th c hi n không ch ph thu c vào kích th c d li u vào mà ph thu c vào tính ch t c a Khi tính ch t d li u vào tho mãn m t s c i m ó th i gian th c hi n ch ng trình có...
 • 144
 • 257
 • 0

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật - Giới thiệu

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Giới thiệu
... thứ tự tăng dần, Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 14/16 Chương 1: Giới thiệu Cấu trúc khối lồng nhau: khối nằm khối khác có khoảng cách canh lề lớn Trong giáo trình này, phần trình bày mã giả ... riêng Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 8/16 Chương 1: Giới thiệu thân Với cách chủ động vậy, sinh viên dễ dàng nhìn ưu nhược điểm phương án có ý tưởng hoàn toàn mẻ so với trình bày giáo trình, ... nào, hay phụ thuộc vào thứ tự thêm vào, hay phụ thuộc vào tần suất mà khóa truy xuất? • … Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 7/16 Chương 1: Giới thiệu Một đặc tả cho kiểu liệu trừu tượng hoàn...
 • 16
 • 217
 • 0

Giáo trình: Cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... thuật toán ngôn ngữ cụ thể 1.1.3 Mối quan hệ cấu trúc liệu giải thuật Mối quan hệ cấu trúc liệu Giải thuật minh họa đẳng thức: Cấu trúc liệu + Giải thuật = Chương trình Như vậy, có cấu trúc liệu ... Trang: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Câu hỏi Bài tập Trình bày tầm quan trọng Cấu trúc liệu Giải thuật người lập trình? Các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc liệu giải thuật? Khi xây dựng giải ... đầy đủ Cấu trúc liệu để lưu trữ liệu Giải thuật xử lý liệu theo yêu cầu toán đặt 1.2 Đánh giá cấu trúc liệu giải thuật 1.2.1 Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc liệu Để đánh giá cấu trúc liệu thường...
 • 230
 • 291
 • 3

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - Chương 4 ppt

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 4 ppt
... Trang: 130 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật B5 .4. 2: CurNode1 = CurNode 1-> NextNode B5 .4. 3: if (CurNode1 = NULL) Thực B10 B5 .4. 4: if (CurNode 1-> PreNode->Key > CurNode 1-> Key) Thực B3 B5 .4. 5: Lặp ... CurNode 2-> NextNode B4 .4. 3: if (CurNode2 = NULL) Thực B6 B4 .4. 4: if (CurNode 2-> PreNode->Key > CurNode 2-> Key) Thực B3 B4 .4. 5: Lặp lại B4 .4. 1 B4.5: Lặp lại B4 B5: ELSE B5.1: If (DLL_Add_Last (DLL_List, CurNode 2-> Key) ... B10 B4 .4: If (CurNode 1-> PreNode->Key > CurNode 1-> Key) B4 .4. 1: if (DLL_Add_Last (DLL_List, CurNode 2-> Key) = NULL) B4 .4. 1.1: DLL_Delete(DLL_List) B4 .4. 1.2: Thực Bkt B4 .4. 2: CurNode2 = CurNode 2-> NextNode...
 • 65
 • 159
 • 0

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - Chương 3 pptx

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 3 pptx
... Giải Thuật Lần 4: Min = 15 PosMin = K =3 K+1 M: 25 15 45 60 30 33 20 25 45 60 30 33 20 45 60 30 33 20 45 60 30 33 25 60 30 33 25 60 30 33 45 30 33 45 60 33 45 33 45 60 45 K+1 M: 15 Lần 5: Min = 20 ... 45 30 33 20 K=1 25 15 45 30 33 20 60 25 15 45 30 33 20 25 15 45 30 33 20 25 15 45 60 30 33 20 K+1 M: Lần 3: Min = PosMin = K=2 K+1 M: 60 K+1 M: Trang: 31 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật ... 25 35 22 30 M: 15 10 20 10 25 22 35 30 M: 15 10 20 10 22 25 35 30 M: 15 10 20 10 22 25 35 30 M: 15 10 20 10 22 25 35 30 M: 15 10 20 10 22 25 35 30 Trang: 21 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật...
 • 65
 • 226
 • 1

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - Chương 2 pdf

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 2 pdf
... Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật b Thuật toán: B1: k = //Duyệt từ đầu mảng B2: IF M[k] ≠ X AND k ≤ N //Nếu chưa tìm thấy chưa duyệt hết mảng B2.1: k++ B2 .2: Lặp lại B2 B3: IF ... nhận mã lệnh chương trình (mỗi lần gọi đệ quy) chạy chương trình, làm cho chương trình chạy chậm lại Trong thực tế, viết chương trình nên sử dụng thuật toán không đệ quy 2. 3 Các giải thuật tìm kiếm ... Lặp lại B3 B7: IF (X > M[Mid]) B7.1: First = Mid + B7 .2: Lặp lại B3 Bkt: Kết thúc Trang: 12 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật f Cài đặt thuật toán không đệ quy: Hàm NRecBinarySearch có prototype:...
 • 11
 • 165
 • 0

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - Chương 1 ppsx

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 1 ppsx
... HUẾ 13 g27 16 g 21 19g04 22g42 8g29 12 g29 12 g20 15 g47 6g19 11 g12 9g26 14 g32 14 g 41 18g13 17 g43 21g14 20g17 23g50 ĐÔNG HÀ ĐỒNG HỚI 19 g15 0g14 2g27 13 g52 15 g52 17 g12 19 g46 12 g42 14 g 41 16g05 17 g59 19 g38 ... S8 S10 S12 S14 S16 S18 LH2 SN2 HÀNH TRÌNH 32 41 41 41 41 41 41 41 41 27giờ 10 g30 SAIGON ĐI 21g00 21g50 11 g10 15 g40 10 g00 12 g30 17 g00 20g00 22g20 13 g20 18 g40 2g10 5g 01 15g 21 18g06 19 g53 22g47 14 g07 ... 14 g07 16 g43 16 g 41 19g19 21g04 0g08 1g15 4g05 3g16 6g03 17 g35 20g19 22g58 2g15 6g47 20g00 0g47 18 g50 21g10 1g57 5g42 8g06 22g46 5g15 9g43 23g09 3g39 21g53 0g19 5g 11 8g36 10 g50 2g10 11 g49 1g20 5g46...
 • 5
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Namphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêuXây dựng truyền thông cổ động cho bia Sapporo năm 2017Quy hoạch mạng vô tuyến thông tin di động thế hệ thứ 3 WCDMA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập