Vật lý 12: TN DAI CUONG SONG CO HOC

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 phần dao động-sóng học pdf

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 phần dao động-sóng cơ học pdf
... (t+d/λ) Câu 46 Dao động điện từ mạch LC đóng kín tụ tích điện : A Dao động tự B Dao động điều hoà C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 C Dao động cưỡng D Sự tự dao động Câu 47 Câu nói kết luận sai dao động ... nói không : A Dao động lắc lò xo l dao động tự B Dao động lắc đơn dao động tự C Dao động lắc đơn dao động tắt dần D Dao động lắc đồng hồ treo tường t ự dao động Câu 83 Một vật dao động điều hoà ... -20(m/s2) Câu 34 Vật khối lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động biên độ dao động vật : A B B D Câu 35...
 • 36
 • 670
 • 1

Giáo án Vật 12 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG HỌC potx

Giáo án Vật lý 12 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC potx
... biến thiên, gọi biên độ dao động, ứng với hai vị trí vật dao động xa vị trí cân (x = A x = A) Đây vị trí ban đầu mà ta đặt vật trước thả cho vật dao động b) Pha dao động : Đây đại lượng phức ... toán học Trong phương trình x = Acos(t + ) gọi pha dao động Sau nói rõ biết (t + ) xác định x, nghĩa xác định vị trí dao động Bởi vậy, nói pha dao động cho phép ta xác định vị trí dao động ... đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa Trước hết cần thông báo phương trình (1) đại lượng A, ,  số ứng với dao động, biểu thị đặc trưng riêng dao động a) Biên độ dao động : A giá trị cực đại...
 • 6
 • 268
 • 0

Tài liệu TRẮC NGHIỆM VẬT 12 - CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG HỌC docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 - CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ HỌC docx
... số dao động lắc đơn f = 2.9 Dao động tắt dần A dao động vật có li độ phụ thuộc vào thời gian dạng sin B dao động hệ chịu ảnh hưởng nội lực C dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D dao động ... ϕ2 2.11 Dao động tự A dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn B dao động có biên độ phụ thuộc vào quan hệ tần số dao động riêng hệ tần số ngoại lực C dao động mà chu kỳ dao động hệ phụ ... Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo đoạn thẳng 10 cm Biên độ dao động vật là: A 2,5cm B 5cm C 10cm D kết khác 2.19 Một vật dao động điều hoà, có quãng đường chu kỳ 16cm Biên độ dao động vật...
 • 46
 • 1,073
 • 12

Bài giảng Sóng học-Đại cương sóng học pdf

Bài giảng Sóng cơ học-Đại cương sóng cơ học pdf
... Đ NG VI T HÙNG Bài gi ng Sóng h c Gi s có m t ngu n sóng dao ñ ng t i O v i phương trình d  2π  u O = A cos(ωt) = A cos  t  O  T  M Xét t i m t ñi m M phương truy n sóng, M cách O m ... n dây v i biên ñ không ñ i t c ñ truy n sóng v = 80 cm/s a) Tính bư c sóng pha th a mãn Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 Đ NG VI T HÙNG Bài gi ng Sóng h c b) Vi t phương trình dao ñ ng ... ch n ñáp án C Ví d 9: Sóng ngang truy n m t ch t l ng v i t n s f = 100 Hz Trên phương truy n sóng ta th y ñi m cách 15 cm dao ñ ng pha Tính t c ñ truy n sóng, bi t t c ñ sóng n m kho ng t 2,8...
 • 4
 • 234
 • 1

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG HỌC doc

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC doc
... Phát biểu sau không lắc lò xo ngang? A.chuyển động vật chuyển động thẳng B.chuyển động vật chuyển động biến đồi điều C.chuyển động vật chuyển động tuần hòan D.chuyển động vật dao động điều hòa ... hòa theo thời gian vào vật dao động C .Dao động trì dao động tắt dầnmà người ta tác dụng ngoại lực vào vât dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì D .dao động trì dao động tắt dần mà người ... phát biểu A .Dao động tắt dần dao động có tần số giảm dần theo thời gian B .Dao động tự dao động có biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ, không phụ thuộc yếu tố bên C .Dao động cưỡng dao động trì nhờ...
 • 13
 • 1,027
 • 16

bài tập trắc nghiệm đại CưƠNG SÓNG học

bài tập trắc nghiệm đại CưƠNG SÓNG cơ học
... truyền sóng v = 80 cm/s a) Tính bước sóng b) Viết phương trình dao động điểm M cách A khoảng 24 cm Ví dụ 4: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc v = 50cm/s Phương trình sóng 2 ... ĐỊNH CÁC ĐẠI LƢỢNG CỦA SÓNG Ví dụ 1:Biểu thức sóng tịa điểm có tọa độ x nằm phương truyền sóng cho bởi: u = 2cos( t/5 - 2x) (cm) t tính s Vào lúc li độ sóng điểm P 1cm sau lúc 5s li độ sóng điểm ... OM chiều truyền sóng A OM = 0,5 m, sóng truyền từ M đến O B OM = 0,25 m, sóng truyền từ M đến O C OM = 0,5 m, sóng truyền từ O đến M D OM = 0,25 m, sóng truyền từ O đến M Câu Một sóng ngang tần...
 • 10
 • 304
 • 0

Chu de 1 - Dai cuong song co hoc.

Chu de 1 - Dai cuong song co hoc.
... truyền sóng là:   A u M  5cos  t    mm  2  B u M  5cos  t  13 ,5  mm  C u M  5cos  t  13 ,5  mm  C u M  5cos  t  10 ,8  mm  Bài 19 : Một sóng lan truyền đường ... người ta thấy M dao động lệch pha với  A góc    2k  1 , k  Z Bước sóng sóng dây là: A 11 ,5 cm Bài 35: B 13 ,64 cm C 0 ,12 4 m D 0 ,13 1 m Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f có ...  5cos  4t  0,5  cm  B u M  5cos  4t  5  cm  C u M  5cos  4t  5,5  cm  D u M  5cos  4t  4,5  cm  Bài 21: Nguồn sóng đặt O dao động theo phương trình u  3cos...
 • 9
 • 256
 • 3

Vật 12 chuyên đề Dao đông học

Vật lý 12 chuyên đề Dao đông cơ học
... ÁN ĐỀ 12 135 CHỦ ĐỀ 6: DAO ĐỘNG CƠ HỌCĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 20072 012 ĐÁP ÁN: DAO ĐỘNG CƠ - ĐH CĐ 2007-2 012 147 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUYÊN ... A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu π /4 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 25 CHUYÊN ĐỀ - DAO ... 4 12 12 12 30 Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật m=100g lò xo k=1N/cm dao động điều hòa với chu kì a) 0,1s b) 0,2s c) 0,3s d) 0,4s BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 43 CHUYÊN ĐỀ - DAO...
 • 147
 • 178
 • 0

BÀI TẬP VẬT THPT - ÔN TẬP PHẦN SÓNG HỌC - SÓNG ÂM HỌC

BÀI TẬP VẬT LÝ THPT - ÔN TẬP PHẦN SÓNG CƠ HỌC - SÓNG ÂM HỌC
... truyền không khí Sóng gọi A sóng siêu âm B sóng âm C sóng hạ âm D chưa đủ điều kiện để kết luận 2.54 Sóng học lan truyền không khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học sau đây? A Sóng học ... B Sóng học có tần số 30kHz C Sóng học có chu kỳ 2,0μs D Sóng học có chu kỳ 2,0ms 2.55 Phát biểu sau không đúng? A Sóng âm sóng học có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20kHz B Sóng hạ âm sóng học ... số nhỏ 16Hz C Sóng siêu âm sóng học có tần số lớn 20kHz D Sóng âm bao gồm sóng âm, hạ âm siêu âm 2.56 Tốc độ âm môi trường sau lớn nhất? A Môi trường không khí loãng B Môi trường không khí C Môi...
 • 11
 • 102
 • 0

bài tập trắc nghiệm về đại cương sóng học

bài tập trắc nghiệm về đại cương sóng cơ học
... acos(20πt – 2π/3) cm Câu 71: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với tốc độ v = 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền sóng uO = 2cos(πt) cm Phương trình sóng điểm M nằm trước O cách ... Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với tốc độ v = 50 cm/s Sóng truyền từ O đến M, biết phương trình sóng điểm M uM = 5cos(50πt – π) cm M nằm sau O cách O đoạn 0,5 cm phương trình sóng ... truyền sóng A v = m/s B v = m/s C v = m/s D v = m/s Câu 78: Hai điểm gần phương truyền sóng dao động vuông pha với cách đoạn A bước sóng B nửa bước sóng C hai lần bước sóng D phần tư bước sóng...
 • 6
 • 263
 • 1

thuyết vật 12 nâng cao vấn đề học vật rắn

lý thuyết vật lý 12 nâng cao vấn đề cơ học vật rắn
... LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định M = I γ M = dL dω = I dt dt Định luật bảo tồn mơ men động lượng Nếu M = L = const Hệ vật: ... lúc vật qua vị trí x0 = theo chiều âm v0 < : Pha ban đầu ϕ =  Chọn gốc thời gian t0 = lúc vật qua vị trí x0 = π LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG A 2π  Chọn gốc thời gian t0 = lúc vật ... 1s): Độ lệch ngày đêm: θ = 86400 T1 T1 T1 c Nếu l = l1 + l2 T = T12 + T22 ; l = l1 − l2 T = T12 − T22 LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG ur r r  ur F ↑↑ P hay a ↑↑ g ⇒ ghd = g + a  l ur...
 • 24
 • 219
 • 0

Vật đại cương - Phần học pdf

Vật lý đại cương - Phần cơ học pdf
... qng đường vật đơn vị thời gian Nếu khoảng thời gian nhỏ tùy ý vật qng đường nhau, chuyển động vật chuyển động Khi vận tốc vật tính cách lấy qng đường cho thời gian Trong vật lí, vận tốc đại lượng ... 11/15/2011 Chương NĂNG LƯ NG Cơng cơng su t Cơng Định nghĩa: Cơng ngun tố dA lực làm dịch chuyển vật đoạn ‫ ࢙܌‬bằng: Ԧ ۴ tác dụng vào chất điểm M dA = Fds = Fds cos α Ԧ Cơng tổng cộng A lực ‫ ܨ‬trong ... tích phân cơng ngun tố dA từ C đến D: A= ∫ dA = ∫ Fds CD 11/15/2011 CD Hoang Duc Tam 31 Chương NĂNG LƯ NG (tt) Cơng cơng su t (tt) Cơng suất Cơng suất: khoảng thời gian ∆࢚, lực sinh cơng ∆࡭ Theo...
 • 81
 • 2,349
 • 14

Đề cương ôn tập Vật 12 (TN, CĐ, ĐH 2010)

Đề cương ôn tập Vật lý 12 (TN, CĐ, ĐH 2010)
... dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Trắc nghiệm Vật 12 Trang 13 ... D 25 N/m 112 Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật cực đại vật vị trí biên C vị trí cân bằng, vật D vật từ vị ... điều hòa Vận tốc vật không vật chuyển động qua A vị trí cân B vị trí vật có li độ cực đại C vị trí mà lò xo không bị biến dạng D vị trí mà lực đàn hồi lò xo không Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối...
 • 95
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOThực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị của Peginterferon alpha2a kết hợp Ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiBài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin. (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngThơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)1479 qđ UIBND tinh Quang Ngai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập