Câu hỏi và đáp án cuộc thi về An Toàn Giao Thông năm 2016

Bộ câu hỏi đáp án luật giao thông đường bộ

Bộ câu hỏi và đáp án luật giao thông đường bộ
... pháp luật giao thông đường Câu hỏi 30: Luật Giao thông đường năm 2008 thông qua có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào, nêu nội dung Luật GTĐB Trước Luật GTĐB năm 2008 VN có Luật giao thông đường ... 01 tháng năm 2009 Luật quy định quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường quản lý nhà nước giao thông đường ... + Tại nơi đường giao đường không ưu tiên đường ưu tiên đường nhánh đường xe từ đường không ưu tiên đường nhánh phải nhường đường cho xe đường ưu tiên đường từ hướng tới Câu hỏi 4: Nêu hành...
 • 13
 • 1,306
 • 1

CÂU hỏi đáp án toàn tập thi viên chức ngành y tại các bệnh viện trên toàn quốc năm 2016

CÂU hỏi và đáp án toàn tập thi viên chức ngành y tại các bệnh viện trên toàn quốc năm 2016
... đánh giá viên chức chuyên ngành [36] Câu 32: Các hình thức kỷ luật viên chức? Các trường hợp xử lý trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức? Trả lời: a Các hình thức kỷ luật viên chức Viên chức ... quyền đánh giá viên chức nhận xét kết tự đánh giá viên chức, đánh giá ưu, nhược điểm viên chức công tác định phân loại viên chức Việc thông báo kết đánh giá, phân loại viên chức thực theo quy ... Nhà nước viên chức II Nội dung quản lý viên chức X y dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức Quy định tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức; xác định vị trí việc làm, cấu viên chức theo chức danh...
 • 50
 • 218
 • 3

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 1

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 1
... 21 Số thứ 6×3 - = 15 Tính tổng: S = 1- 1/2 + 1/ 3 -1/ 4 + 1/ 5 -1/ 6 + 1/ 499 -1/ 500 S = 1- 1/2 + 1/ 3 -1/ 4 + 1/ 5 -1/ 6 + 1/ 499 -1/ 500 = (1 + 1/ 3 + 1/ 5 + + 1/ 499) - (1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) - (1/ 2 + 1/ 4 ... 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) + (1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) S = (1 + 1/ 2 + 1/ 3 + 1/ 4 + + 1/ 500) - 2. (1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) = (1 + 1/ 2 + 1/ 3 + 1/ 4 + + 1/ 500)- (1 + 1/ 2 + 1/ 3 + +1/ 250) = 1/ 2 51 + 1/ 252 ... 3) D=4 ; N =18 ; G=78 65 66 67 68 Thử lại: 12 +4+84 =10 0 12 .5+4.3+84/3 =10 0 8 +11 + 81 =10 0 8.5 +11 .3+ 81/ 3 =10 0 4 +18 +78 =10 0 4.5 +18 .3+78/3 =10 0 Nam Hòa có số nhãn vở.Sau Nam cho Hòa 1/ 5 Hiệu số phần là: số...
 • 29
 • 1,013
 • 2

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 2

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 2
... (y-476)x2 =21 96x2 +21 96 b,(y+1 024 8):3=(6800_5480)x6 (y-476)x2 -21 96x2 =21 96 (y-476 -21 96)x2 =21 96 (y-(476 +21 96)x2 =21 96 (y -26 72) x2 =21 96 (y -26 72) x2=1098x2 (y -26 72) x2-1098x2=0 (y -26 72- 1098)x2=0 (y- (26 72+ 1098)x2=0 ... Ta có 1 +2+ 3+ +20 0 =(1 +20 0)+ (2+ 109)+(3+108)+ =100 20 1 = 2 0100 (vì có ([1 +20 0]-1) :2 =100 cặp ) = >20 0x = 2 1100- 2 0100 =1000 x =1000 :20 0 =5 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... 36 -20 =16 cm Tìm x, biết: ( + x ) + ( + x ) + ( + x) + … + ( 20 0 + x (1+x) + (2+ x)+ + (20 0+x) =2 1100 ) = 2 1100 1+x +2+ x +3+x + +20 0+x =2 1100 1 +2+ 3+ +20 0 +20 0x = 2 1100 Ta có 1 +2+ 3+ +20 0 =(1 +20 0)+ (2+ 109)+(3+108)+...
 • 28
 • 174
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 3

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 3
... có học Nam lúc sau 25- 13= 12 phần sinh? Mà ban đầu nam = nữ Nữ thêm nam thêm 38 -6 =32 học sinh Vậy 32 học sinh ứng với : 13- 12=1 phần Nữ lúc sau: 32 :1x 13= 416 học sinh Nữ ban đầu: 416 -38 =37 8 học ... =2520 2 43 xếp Hỏi có hình lập phương sơn mặt? Không quy đồng tử mẫu, so sánh phân số 13/ 15 Ta có: 13/ 15 = - 2/15 = 1- 20/150 133 /1 53 133 /1 53 = 1-20/1 53 Ta thấy 150 < 1 53 nên 20/150 >20/1 53 suy ... môn Toán Tiếng Việt vừa qua Số học sinh giỏi Toán Tiếng Việt trường tiểu học có 70,5% tổng số học sinh đạt điểm 100% - 18 % = 82% khá, giỏi môn Toán 64,5% tổng số học sinh đạt điểm khá, Số học...
 • 24
 • 829
 • 1

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 4

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 4
... + 1/3.2 + 1 /4. 4 + + 1 /100. 100 Mà : A = 1/2.2 + 1/3.2 + 1 /4. 4 + + 1 /100. 100 < 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3 .4 + +1/99 .100 hay A < - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1 /4 + + 1/99 - 1 /100 Vậy A < - 1 /100 < (2) Từ ... 9-6=3 đàn gà tất 72 lít Cây xăng bán hết 45 lít Hỏi Bài 2: Mỗi can xăng chứa số lít xăng 72:8=9 lít xăng lại can xăng? Hội người yêu Toán tiểu học 343 344 345 346 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... S(AON) = S(DON) phần= > S(DOC) (1+1) x = phần Tỉ số S(DOC)/S(DNC) = 4: (1 +4) = 4/ 5 Mà S(DNC) = 10×20:2 =100 cm2 => S(DOC)= 100 4/ 5=80 cm2 S(ABCD) = 20×20 = 40 0 cm2 307 S(MBCO) = 40 0- (100+ 80)= 220 cm2...
 • 30
 • 173
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 6

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 6
... (theo số bánh) Giả sử tất xe bánh, số bánh là: 16 6 = 96 (bánh) thừa bánh, thay xe bánh xe bánh giảm bánh lần Số xe bánh là: : = xe Đáp số: xe 10 tấn, xe Vì J,K ko học tiếng Pháp nên D học tiếng ... Mà 9*7*a*b*c chia hết cho 63 => abc*4 chia 63 60 => mà 60 : = 15 => abc = 63 k+15, đồng thời lẻ Ta có: 4 (63 k+15) + = 63 *4k +63 = 63 *a*b*c => 4k+1 = a*b*c và: 111 < = 63 k+15 < = 999 => < =k < ... suy phần = ===> Tổng số = 25 Hiệu số = Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ Có 16 ô tô gồm loại: loại bánh chở tấn, loại bánh chở 10 loại bánh chở 16...
 • 20
 • 405
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 7

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 7
... Bài có đáp án A; C; E Bài có đáp án D; A; B; C có đáp án E xảy hình lập phương lớn có đỉnh, tối đa hình lập phương màu trắng nằm đỉnh thấy 21 hình vuông màu trắng Hội người yêu Toán tiểu học Face ... yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ Một lần nọ, thầy giáo cho bạn học sinh toán hóc hiểm sau : 2+1=1 3+4=1 4+9=1 5 +7= 1 6+18=1 Nào bạn, bạn lớp suy nghĩ để tìm đáp ... số=(1+1/3+1/5+1 /7+ +1/ 97+ 1/99)x1/5 Tử số=(1+1/3+1/5+1 /7+ +1/ 97+ 1/99)x1/5 ={ ( 1+1/99) + ( 1/3 + 1/ 97 ) + ( 1/5 + 1/95) + +(1/49 + Mẫu số=2/1x99+2/3x 97+ 2/5x95+ +2/49x51 1/51)} X 1/5 = (100/ x 99 + 100/ x 97...
 • 23
 • 587
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 8

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 8
... vuông? 744 Cần chữ số để tạo số có tổng 1000 88 8 +88 +8+ 8 +8 =1000 (8 chữ số 8) 745 Thu ao cá góc hình vuông Ở mảnh đất hình vuông ng ta đào ao hình vuông Phần đất lại rộng 2400m2 Tổng chu vi cua ... ca ca - ac = abc - ca Hay cx9- ax9= a x99+b x10-c x9 cx 18 = a x1 08 +b x10 Nhận thấy cx 18 chia hết 18 ; a x108chia hết cho 18 => b x10 chia hết 18 b=0 cx 18 < 180 => a x1 08a=1 775 776 777 ... nữa) vừa tròn 100" Hỏi lơp có học sinh ? Theo đầu tổng tất số học sinh tất số học sinh 1/2 số học sinh 1/4 số học sinh lớp : 100 - = 99 (em) Để tìm số học sinh lớp ta tìm trước 1/4 số học sinh lớp...
 • 41
 • 666
 • 1

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 9

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 9
... 1) = ( + 98 /2) + (1 +97 /3) + (1 +96 /4) + + (1+1 /99 ) + = 100/ 2 + 100/ 3 + 100/ 4 + + 100/ 99 + 100/ 100 = 100x ( 1/2 + 1/3 + 1/4 + + 1 /99 + 1 /100) => A = 1 /100 877 Tổng hai số 126 xóa chữ số tận bên phải ... yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ MS := (1+1 +1+ +1) + ( 98 /2 + 97 /3 + 96 /4 + 1 /99 ) (99 số 1) = ( + 98 /2) + (1 +97 /3) + (1 +96 /4) ... 40% Toán chia cho Tuổi Thơ số ba bạn nên số Tuổi số củaThơ ban đầu 60% Toán = 40% : + Tuổi (Thơ) => Vở Tuổi (Thơ) = 40% Toán = 2/5 Vẽ sơ đồ: Tuổi = Vở Thơ = phần; Vở Toán = Toán bớt số Toán tổng...
 • 43
 • 101
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 10

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 10
... 1g30 – 2g 15 p = 7g15p 914 64x (100 / 80)x (100 / 80)x (100 x80)=125 ( cm) là: 125x(80 /100 ) x(80 /100 ) x x(80 /100 ) Tích có n thừa số (80 /100 ) 915 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... thông qua đại lượng Giả sử bác Tư bán 100 đồng lãi a% giá vốn ( lãi a đồng ) giá bán là: 100 + a ( đồng ) Khi bán 100 đồng lãi là: Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... giải toán sau: Đáp án a=2; b=4 a=4 b=2 Sai chỗ a=1; Bài toán: Tím số a, b, c,d để 10x a + 10 xb+ 2 010 x c =207d b= HS giải sau: Bạn sửa lỗi sai cho bạn ấy: 10x a + 10 xb+ 2 010 x c =207d = 10 x...
 • 47
 • 618
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 11

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 11
... cách chia số cách đặt vách ngăn vào 27 vị trí: 27x26:2=351cách 1014 Cho tổng sau: 1 +11+ 111+ +111 1 111 (số hạng cuối 35 số 1) Hỏi ba cữa số cuối tổng 1; 11; 111 ; ;111 1(35 chữ số1) nên có 35 số Hàng ... 4/5=80 /100 Số học sinh nữ lúc sau 95 /100 so với học sinh nam Phân số 54 học sinh là: 95 /100- 80 /100= 15 /100 (so với học sinh nam) 15 /100 = 3/20 Số học sinh nam là: 54:3 x100= 280 Hội người yêu Toán tiểu ... 33 33x33 34 =11 1122 22 (trong có 2013 chữ số 1; 2013 chữ số 2) Thật vậy, VT= (11 11x3)x(33 30+4) =11 11x(3x(33 30+4)) =11 11x(99 90+12); có 2012 chữ số =11 11x(99 90+10+2) =11 11x (100 00+2); có...
 • 41
 • 100
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 12

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 12
... tốc 126 km/h Tàu B dài 126 /450 km = 280 m 1144 Trong lớp có 3/4 số học sinh thích học toán, 3/5 số học sinh thích học tiếng việt 1/10 số học sinh thích học tiếng anh Nếu có học sinh thích học ... bạn có làm giống hệt Một câu hỏi có khả đáp án Đúng - Sai Vì 10 câu hỏi có số khả đáp án là: 1190 1191 x x x ( 10 số ) = 1024 Để chắn có bạn đáp án số bạn phải số đáp án có bạn Số bạn cần có: ... có 100 công nhân sáng Có 100 công nhân Giờ đánh thứ tự từ đến 100 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ ông ta đưa 1kg vàng...
 • 48
 • 238
 • 0

100 Câu hỏi đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 13

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 13
... chia 30 phần số học sinh 1/3 số HS lớp Hỏi lớp có nhiêu em? giỏi 10 phần thêm em ,số học sinh 15 phần bớt em ,số học sinh Trung Bình 15 phần ( vẽ sơ đồ ) Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... trứng chợ, lần bán 15 trứng, lần hai bán 1/4 số trứng, lại 54 Lần bán 1/4 số trứng nghĩa bán 1/4 số trứng lúc đầu người mang hay 1/4 số trứng sau khj bán lần Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... thi 10 câu tương ứng với 10 x10 =100 (câu hỏi) Mỗi em câu, tình xấu em có số câu trùng hết x100=300 (em) Thừa số em là: 370-300=70 (em) 70 em bốc vào câu mà có người bốc Vậy có người có số câu trùng...
 • 48
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi va dap an mon giao duc phap luatcau hoi va dap an mon giao duc hoccau hoi va dap an mon giao duc quoc phong an ninhcâu hỏi và đáp án lịch sử việt namcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thôngcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông cấp tiểu học150 câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thôngcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 3câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông cho học sinhcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 2câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông thcscâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 4câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông đường bộcâu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông lớp 5câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông học sinh tiểu họcđề thi thử đại học môn vật lí 2014 2015BC so ket chi doan 6t1Giáo án Công nghệ 9 học kỳ I chuẩn hayDạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 đạt giải III cấp huyện hay Tích hợp liên môn giáo dục công dân hóa học toán địa lý mĩ thuật âm nhạc qua văn bản Ôn dịch thuốc lá Học kì I Ngữ văn 8ĐÁP án đề đề XUẤT học SINH GIỎI TIẾNG ANH lớp 9 2016 2017ĐỀ THI đề XUẤT CHỌN học SINH GIỎI lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2016 2017Đề thi thử học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh rất hayBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃđề thi thử lần 1 trường THPT Mai Thúc Loan Hà TĩnhNhững đổi mới của thơ mới lãng mạn 1932 1945 nhìn từ phương diện thể loạichủ điểm ngữ pháp tiếng anh ôn thi 2016 2017 chuẩnGiáo trình động vật họcHướng Dẫn Viết Chuyên Đề Khóa Luận Tốt NghiệpGiáo trình quản lý hệ thống thuỷ nông t2.pdf1 s2 0 s0958946515000955 mainBiên bản xác nhận nhu cầu vốn vay ngân hàngBÀI PHÁT CẢM NGHỈ CỦA GIÁO VIÊN NHÂN NGÀY 20 11Bài tập địa lý 9 ôn thi học sinh giỏiTài liệu về bệnh lậu học lớp y sỹTÀI LIỆU BỆNH CHÀM ECZEMA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập