Nghiên cứu diễn biến bồi lắng khu vực cát hải hải phòng trước và sau khi xây dựng đê chắn sóng lạch huyện

Nghiên cứu điều tra bệnh nấm hại lạc vụ xuân 2008 tại hà nội và phụ cận, biện pháp phòng trừ một số bệnh hại chính

Nghiên cứu điều tra bệnh nấm hại lạc vụ xuân 2008 tại hà nội và phụ cận, biện pháp phòng trừ một số bệnh hại chính
... Tình hình nghiên c u nư c 2.2 Tình hình nghiên c u nư c 18 ð a ñi m - Th i gian - V t li u Phương pháp nghiên c u 24 3.1 ð a ñi m nghiên c u 24 3.2 Th i gian nghiên c u 24 3.3 V t li u nghiên c ... ph c n v xuân năm 2008 54 ð th 4.2 Di n bi n b nh héo g c m c ñen m t s gi ng l c v xuân năm 2008 t i Hưng Yên 56 ð th 4.3 Di n bi n b nh héo g c m c tr ng m t s gi ng l c v xuân năm 2008 t i ... N i dung nghiên c u 24 3.5 Phương pháp nghiên c u 25 3.6 X lý s li u 36 K t qu nghiên c u th o Lu n 37 4.1 Tình hình s n xu t l c 37 4.2 Thành ph n b nh n m h i l c ñ ng ru ng v xuân 2008 t i...
 • 123
 • 356
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện một số bộ phận chính của máy cấy mạ thảm phù hợp với điều kiện việt nam

Nghiên cứu hoàn thiện một số bộ phận chính của máy cấy mạ thảm phù hợp với điều kiện việt nam
... khí Việt Nam Chúng đ lựa chọn luận văn : Nghiên cứu ho n thiện số phận máy cấy mạ thảm phù hợp với điều kiện Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở mẫu máy cấy đề t i đ có, mục tiêu nghiên cứu ... Tổng quan tình hình nghiên cứu máy cấy lúa nớc giới 1.1 Tình hình nghiên cứu máy cấy lúa giới 1.1.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất mạ thảm v máy cấy Nhật Bản 1.1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất ... hợp với điều kiện Việt Nam 1.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu, điều tra, phân tích loại máy cấy giới, tuyển chọn, mẫu máy cấy thích hợp với điều kiện sản xuất lúa nớc ta - Nghiên cứu cải tiến,...
 • 75
 • 687
 • 1

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu điều chế nhiên liệu DME từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuo zno y al2o3 biến tính với các kim loại khác nhau

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu điều chế nhiên liệu DME từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuo zno y al2o3 biến tính với các kim loại khác nhau
... TÀI: NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ NHIÊN LIỆU DME (DIMETYL ETE) TỪ KHÍ TỔNG HỢP TRÊN HỆ XÚC TÁC CuO- ZnO/ γ-Al 2O3 BIẾN TÍNH VỚI CÁC KIM LOẠI KHÁC NHAU II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG + Điều chế ... Thị Tố Uyên i TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu điều chế nhiên liệu DME từ khí tổng hợp hệ xúc tác CuO- ZnO/ Al2O3 biến tính với các kim loại khác nhau: Pd, Ni, Cr, Mn, Ce, và Zr ... CuO+ ZnO/ Al2O3 có tỷ lệ CuO: ZnO: Al2O3 = 2:1:6 Trong luận văn xúc tác CuOZnO/γ -Al2O3 (CuO: ZnO: Al2O3 = 2:1:6) biến tính với các kim loại khác nhau: Pd, Ni, Cr, Mn, Ce và Zr Nội dung luận văn gồm...
 • 100
 • 380
 • 2

Nghiên cứu tình hình xói lở, đề xuất và thiết kế giải pháp bảo vệ bờ dòng chính sông hồng, đoạn sông khu vực huyện phúc thọ, hà nội

Nghiên cứu tình hình xói lở, đề xuất và thiết kế giải pháp bảo vệ bờ dòng chính sông hồng, đoạn sông khu vực huyện phúc thọ, hà nội
... QUAN KHU V C NGHIÊN C U C I M A LÝ T NHIÊN 1.1.1 V trí đ a lý Sông H ng sông l n th hai (sau sông Mêkông) ch y qua Vi t Nam đ bi n ông Sông H ng đ c hình thành t sông nhánh l n sông à, sông sông ... lòng sông, b sông ph n h l u mãnh li t B ng 1.1: H th ng sông c tr ng hình thái m t s sông h th ng sông H ng Di n tích l u v c (km2) Tên sông Toàn b Sông Sông Thao Sông Lô T ng th ng du Sông ... Sông H ng có nhánh l n sông Lô, sông Thao sông t o thành hình r qu t t a kín khu v c Tây b c Là h p l u c a ba sông l n nên dòng ch y sông H ng bi n đ i ph c t p, tính đ n S n Tây l ng n c sông...
 • 121
 • 80
 • 0

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng theo hướng sản xuát hàng hóa tại huyện đông sơn, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng theo hướng sản xuát hàng hóa tại huyện đông sơn, tỉnh thanh hóa
... ð i tư ng nghiên c u gi i h n c a ñ tài CƠ S 2.1 s khoa h c 2.2 Phương pháp lu n nghiên c u chuy n ñ i c u tr ng 21 2.3 Tình hình nghiên c u v c u tr ng 28 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ... huy 2.3.3 M t s k t qu nghiên c u v h th ng tr ng tr t Thanh Hóa H th ng tr ng tr t Thanh Hóa hi n ñã có m t s công trình nghiên c u nghiên c u h th ng gi ng lúa tr i nghiên c u gi ng lúa thu ... m c a ngư i nên nghiên c u v tr ng xen, tr ng g i, luân canh, tăng v ñã ñư c nghiên c u t r t s m vi c nghiên c u h th ng nông nghi p ñư c b t ñ u t nghiên c u c u tr ng Trong nghiên c u v h th...
 • 137
 • 366
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đà xuất một số giãi pháp góp phàn hoàn thiện hệ thống trồng trọt trên vùng đất các tại huyện lộc hà, tỉnh hà tỉnh

Nghiên cứu hiện trạng và đà xuất một số giãi pháp góp phàn hoàn thiện hệ thống trồng trọt trên vùng đất các tại huyện lộc hà, tỉnh hà tỉnh
... nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………14 Ch n ñi m nghiên c u Mô t ñi m nghiên c u Nh ng ñi m nghiên c u khác H th ng tr ng hi n t i Tài nguyên t nhiên trư ng Tài nguyên ... NGOÀI NƯ C 26 2.3.1 Nghiên c u h th ng tr ng tr t th gi i 26 2.3.2 Nghi n c u h th ng tr ng tr t 29 2.3.3 Nghi n c u h th ng tr ng tr t Vi t Nam Hà TĆnh 32 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 34 3.1 ... ng Nguy n Duy T nh (1995) [31] ñó ñưa phương ph p nghi n c u HTCT (sơ ñ 04) Ch n ñi m nghiên c u Mô t ñi m nghiên c u Phát tri n thành ph n k thu t ñánh giá Thi t k h th ng tr ng c i ti n Ki m...
 • 174
 • 213
 • 0

Slide NGHIÊN cứu CHUYỂN đổi cơ cấu KINH tế NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA ở HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN

Slide NGHIÊN cứu CHUYỂN đổi cơ cấu KINH tế NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA ở HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN
... HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 2.2 THỰC TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH CHƯƠNG 2.2.1 Thực trạng cấu kinh tế huyện Thanh Chương cấu kinh ... QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ ... cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cấu kinh tế nông nghiệp,...
 • 33
 • 279
 • 0

Nghiên cứu điều chế biodiesel từ dầu jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ al2o3

Nghiên cứu điều chế biodiesel từ dầu jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ al2o3
... nh SEM c a m u γ- Al2O3 xúc tác 35%KI /γ- Al2O3 3.2.2 Xúc tác KNO3 /γ- Al2O3 3.2.2.1 Ph nhi u x tia X (XRD) K t qu phân tích nhi u x Rơnghen c a m u xúc tác γ- Al2O3 m u 35% KNO3 /γ- Al2O3 ñư c bi u ... t gi a m u γ- Al2O3 m u xúc tác 35% KI/ γ- Al2O3, ñó cho th y s phân tán t t c a KI b m t c a γ- Al2O3 γ- Al2O3 có c u trúc tinh th g m nhi u tinh th nh liên k t l i, ñó d mang KI lên γ- Al2O3 Các ... khác bi t gi a m u γ- Al2O3 m u xúc tác 35% KNO3/ γ- Al2O3 3.2.2.2 Ph h ng ngo i (IR) Tương t m u 35% KI/ γ- Al2O3, vi c mang KNO3 lên b m t γ- Al2O3 Ph IR c a m u xúc tác 35% KNO3/ γ- Al2O3 (hình 3.9)...
 • 13
 • 332
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam
... o Hòn Lao, xã ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam Đ i tư ng nghiên c u Các loài bò sát (tr bò sát bi n) Ph m vi nghiên c u Sư n tây ñ o Hòn Lao, xã ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t ... trình nghiên c u ñ y ñ v khu h bò sát hi n h u t i ñây, t th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u hi n tr ng phân b Bò sát t i ñ o Hòn Lao, xã ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam ... 1.1 L CH S NGHIÊN C U BÒ SÁT T I VI T NAM 1.2 L CH S NGHIÊN C U BÒ SÁT Đ O VI T NAM 1.3 ĐI U KI N T NHIÊN, KINH T XÃ H I Đ O HÒN LAO, XÃ Đ O TÂN HI P, THÀNH PH H I AN, T NH QU NG NAM 1.3.1 Đi...
 • 25
 • 463
 • 0

Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn

Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn
... trên, ch n ñ tài: Nghiên c u ph n ng ñ ng trùng h p ghép acrylamit lên tinh b t s n” M c ñích nghiên c u Tìm ñi u ki n t i ưu cho trình ñ ng trùng h p ghép acrylamit lên tinh b t s n s d ng ... (NH4)2S2O8: 0,1% + T l tinh b t/AM: + Th tích H2O: 50ml 11 3.2.8 Sơ ñ trình ñ ng trùng h p ghép acrylamit lên tinh b t s n khơi mào b ng APS t0 = 700 Tinh b t ban ñ u Tinh b t ñã h hóa R/L = ... 0,004M + T l tinh b t/AM: + Th tích nư c: 50ml 17 3.3.9 Sơ ñ th c hi n ph n ng ñ ng trùng h p ghép acrylamit lên tinh b t s n khơi mào b ng Fe2+/H2O2 Tinh b t s n, H2O, Fe2+ t0 = 700C Tinh b t ñã...
 • 26
 • 184
 • 0

Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ

Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ
... i s i d a trư c ghép, ta th y s i d a sau ghép ñ nhám c a b m t s i d a b gi m ñi, b m t nh n nh c a d a sau ghép m t Etanol Sơ ñ 3.2 Sơ ñ ñ ng trùng h p axit acrylic lên s i d ... (g/ml) S i d a x lý hai giai ño n (NH4)2S2O8 0,08M -S c N2 ñu i O2 -Khu y 300C 1gi T l monome/s i =2,5 Axit acrylic H nh p1 p m Etanol Sơ ñ 3.1 Sơ ñ ñ ng trùng h p axit acrylic lên s i d a ... CHƯƠNG TH C NGHI M acrylic axit, lên s i d a Vì v y, ch n ñ tài: Nghiên 2.1 NGUYÊN LI U, D NG C VÀ HÓA CH T c u ph n ng ñ ng trùng h p ghép axit acrylic lên s i d a ng 2.2 PHƯƠNG PHÁP TI N...
 • 13
 • 484
 • 0

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột bình tinh và tinh bột sắn dây

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột bình tinh và tinh bột sắn dây
... hóa h c 1.3 TINH B T S N DÂY VÀ TINH B T BÌNH TINH 1.3.1 Tinh b t s n dây 1.3.2 Tinh b t bình tinh 1.3.3 Công ngh s n xu t tinh b t 1.4 KH O SÁT NGUYÊN LI U 1.4.1 Xác ñ nh ñ m c a tinh b t 1.4.2 ... ghép axit acrylic lên tinh b t bình tinh tinh b t s n dây ” M c ñích nghiên c u Tìm ñi u ki n t i ưu cho ph n ng ñ ng trùng h p ghép t ñó thăm dò kh ng d ng c a s n ph m t o thành Đ i tư ng nghiên ... h ng ngo i c a s n ph m ghép lên tinh b t bình tinh Hình 3.23 nh SEM c a s n ph m ghép lên tinh b t s n dây 15 Hình 3.24 nh SEM c a s n ph m ghép lên tinh b t bình tinh Hình 3.25 Phân tích nhi...
 • 26
 • 172
 • 0

Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc dự án thủy điện đakmi 4

Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc  dự án thủy điện đakmi 4
... cho (4. 1) b ng 4. 1 sau ñây: SEEP/W ñã xây d ng m t thư vi n hàm th m mô t 24 lo i ñ t B ng 4. 1 Mô t cách gán ñi u ki n biên cho toán th m khác nhau, m i lo i ñ t có m t h s th m K nh t ñ nh T 4. 1.3 ... gi b ng th t c Tools/SOLVE 19 4. 3 TÍNH TOÁN 20 N Đ NH B NG SLOPE/W B ng 4. 2 K t qu phương pháp phân tích theo mô t t ñ nh Tính n ñ nh theo mô hình t t ñ nh 4. 3.1 4. 3.1.1 Các trư ng h p tính toán ... k thu t c a công trình ñư ng dây 220kV ñ u n i NMTĐ Đak Mi 4A- TBA 500/220kV Th nh M - D án th y ñi n Đak Mi Phương pháp nghiên c u: Nghiên c u s lý thuy t phương pháp tính th m tính n ñ nh môi...
 • 13
 • 293
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc - dự án thủy điện ĐakMi 4 pot

Luận văn:Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc - dự án thủy điện ĐakMi 4 pot
... pháp Janbu’s Simplified 3.1 .4 Phương pháp Morgenstern - Price (M-P): 11 12 • L a ch n m t thu t gi i t t ñ nh, ch ng h n phương pháp - Xem xét c l c ti p n pháp n n i l c - Th a mãn c cân b ng l ... cho (4. 1) b ng 4. 1 sau ñây: SEEP/W ñã xây d ng m t thư vi n hàm th m mô t 24 lo i ñ t B ng 4. 1 Mô t cách gán ñi u ki n biên cho toán th m khác nhau, m i lo i ñ t có m t h s th m K nh t ñ nh T 4. 1.3 ... m GEOSTUDIO 20 04 V6.02 c a nhi u tác gi nư c Thu th p h sơ thi t k k thu t, báo cáo kh o sát k thu t c a công trình ñư ng dây 220kV ñ u n i NMTĐ Đak Mi 4A- TBA 500/220kV Th nh M - D án th y ñi...
 • 13
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm thực tiễn của một số nước trong khu vực và thế giới về công khai và minh bạch báo cáo tài chínhbệnh viện bạch mai trước và sau khi bị ném bomkinh nghiệm hội nhập ngành bảo hiểm của một số nướctrong khu vực và bài học rút ra đối với việt namthực trạng cây nhãn ở minh tiến và sản lượng vườn trước và sau khi xây dựng mô hình thâm canh nhãn hàng hoábiểu diễn bằng sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghéphình 1 8 biểu diễn đường đi sơ cấpbiểu diễn các thông sốcách biểu diễn ma trận kế cậntài liệu điện tử sốnghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụbiểu diễn văn nghệ cuối chủ đề nghề nghiệpluận văn thạc sỹ địa kỹ thuật nghiên cứu tương quan giữa kết quả xuyên tĩnh và các đặc trưng cơ lý của đất theo điều kiện địa chất khu vựctả mọt ca sĩ đang biểu diễnkhái niệm biểu diễn tri thứcbiểu diễn tri thứcTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiluyện tập tin học lớp 3 học kì 2đồ án kỹ sư xây dựng trung tâm kĩ thuật dịch vụ viễn thông khu vực iđố án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng chung cư ngọc sơn – hải phòng’’Brand indentity prolem based on customer percive a casestudy of mrbachkhoaphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”bài tập tiếng anh 11 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)Giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào tỉnh bình dương đến năm 2020oxford rooftops 4 primariabộ đề ôn thi công chức môn tiếng anh trình độ b có đáp ánECO102 CKTN17 NHOM6Trọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mNhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh thị xã Phú Thọ (Lv thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập