KE HOACH KIEM TRA NAM 2015

Mẫu KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM số 09a/KH-KT pptx

Mẫu KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM số 09a/KH-KT pptx
... VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM … STT Kế hoạch kiểm tra Nội dung kiểm tra Đơn vị phối hợp Thời gian thực (Quý) I KIỂM TRA CHUYÊN SÂU BHXH tỉnh … …………… II PHỐI HỢP ... 2 Số đơn vị kiểm tra - Cơ quan BHXH - Đơn vị SDLĐ - Cơ sở KCB - Đại lý thu đại diện chi trả II KIỂM TRA LIÊN NGÀNH Số kiểm tra Số đơn vị kiểm tra - Cơ quan BHXH - Đơn vị ... Cơ quan BHXH - Đơn vị SDLĐ - Cơ sở KCB Ghi chú: Mẫu 09a/KH-KT dùng cho BHXH tỉnh, huyện Ngày … tháng …… năm … GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số 09b/KH-KT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƠN VỊ …………...
 • 5
 • 460
 • 0

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016
... kiểm tra: - Kiểm tra Kế toán - Kiểm tra thủ quỹ - Kiểm tra Y tế học đường - Kiểm tra văn thư - Kiểm tra nhân viên bảo vệ phòng chống cháy nổ IV Kiểm tra dạy thêm học thêm dạy buổi/ngày: Học ... VT HIỆU TRƯỞNG PHỤ LỤC Kế hoạch kiểm tra nội năm học 2015 2016 Tháng Nội dung kiểm tra Tháng 9 /2015 Kiểm tra các hoạt động chuyên môn thực hồ sơ giáo viên Kiểm tra việc xây dựng văn ... gian kiểm tra: từ 01/01 /2016 đến 31/5 /2016 b Các đối tượng kiểm tra: - Kiểm tra việc thực nội quy trường lớp học sinh - Kiểm tra tổ chủ nhiệm GVCN - Kiểm tra các tổ chức Đoàn, Đội - Kiểm tra...
 • 15
 • 187
 • 0

Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn năm hoc 2008 - 2009

Kế hoạch  Kiểm tra chuyên môn năm hoc 2008 - 2009
... gian kiểm tra: 2.2.1 Hồ sơ chuyên môn: Từ 02/3 /2009 đến 13/3 /2009 2.2.2 Dự giờ: - Cấp khoa: Từ 16/3 /2009 đến 24/4 /2009 - Cấp trờng: Nhà trờng bố trí dự khoa nh sau: + Khoa Mầm non : Từ 23/3 /2009 ... phòng Đào tạo- NCKH; Lãnh đạo khoa III.Tổ chức thực - Các khoa: + Tự xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn gửi lịch dự đến Bộ phận đảm bảo chất lợng (phòng ĐT-NCKH) để tổng ... GV khoa kế hoạch dự nhà trờng + Tổng hợp kết kiểm tra gửi phòng Đào tạo - NCKH(bộ phận Đảm bảo chất lợng) chậm ngày 29/4 /2009 để phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo nhà trờng - Phòng Đào tạo - NCKH:...
 • 2
 • 1,482
 • 8

Kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2011

Kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2011
... kiểm tra đồng chí Trong năm 2011, đảng viên chi kiểm tra lần Nội dung kiểm tra thông báo trước cho đảng viên kiểm tra - Giao cho đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giúp chi chọn nội dung kiểm ... kinh nghiệm đề kế hoạch kiểm tra cho năm 2012 Nơi nhận - TT Đảng ủy xã ( để báo cáo) - UBKT đảng ủy xã ( để báo cáo) - Đảng viên chi (để thực hiện) - Lưu VT Kế hoạch kiểm tra năm 2011/ CB THCSĐHA ... tất đảng viên sinh hoạt chi bộ, trước hết đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quan, tổ chức đoàn thể III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN; - Quán triệt kế hoạch kiểm tra năm 2011 Đảng ủy Chi đến tất đảng viên...
 • 2
 • 784
 • 0

Bài soạn Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm hcọ 2010-2011

Bài soạn Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm hcọ 2010-2011
... hiện: - Đầu tháng, ban kiểm tra nội xây dựng kế hoạch kiểm tra cho tháng tuần cụ thể công khai kế hoạch kiểm tra trước tập thể để người biết thực - Sau kiểm tra phải có kết luận biện pháp khắc ... NỘI DUNG KIỂM TRA - Kiểm tra việc thực quy chế dân chủ 02 6-7 - Kiểm tra việc dạy học theo chuẩn KT-KN - Kiểm tra toàn diện giáo viên - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng học tập học sinh - Kiểm tra ... công tác tài - Kiểm tra hồ sơ học sinh - Kiểm tra việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HSG - Kiểm tra toàn diện GV - Kiểm tra khoản thu quy định - Kiểm tra đánh giá xếp loại HS - Kiểm tra sở vật...
 • 2
 • 191
 • 0

Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực) ppt

Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực) ppt
... 2 Phạm vi kiểm tra: bao gồm toàn hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán đơn vị kiểm tra Danh sách đơn vị dự kiến kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Thời gian, ... Đoàn kiểm tra Kiểm toán Nhà nước thông báo để KTNN chuyên ngành (khu vực), Vụ Tổng hợp đơn vị có liên quan biết tổ chức thực hiện. / Nơi nhận: - Lãnh đạo KNTN (phụ trách); - KTNN chuyên ngành (khu ... (khu vực); - Văn phòng KTNN; - Vụ Tổng hợp; - Lưu: VT Tổng KTNN người ủy quyền ký TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC2 (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM...
 • 3
 • 418
 • 1

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2009 - 2010

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2009 - 2010
... Đoàn kiểm tra công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2009 - 2010 - Căn điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Căn quy chế hoạt BCH huyện Đoàn nhiệm kỳ 200 7-2 012 - Căn kế hoạch kiểm tra công tác Đội ... liên đội định kiểm tra riêng không tham gia hoạt động kiểm tra cụm Trên kế hoạch kiểm tra hoạt động công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2009 - 2010 HĐĐ huyện đề nghị liên đội tham mưu với ... Bàn, ngày tháng năm 2010 LỊCH PHÂN CÔNG KIỂM TRA Hoạt động công tác Đội phong trào thiếu nhi Năm học 2009 2010 Kèm theo kế hoạch số 12KH/HĐĐ (Thơì gian từ ngày 16/4 đến ngày 21/4 /2010) Buổi sáng(BS):...
 • 5
 • 214
 • 0

Kế hoạch kiểm tra giai đoạn III năm học 2012-2013

Kế hoạch kiểm tra giai đoạn III năm học 2012-2013
... 1601/TB-STC ngày 28/11/2011 Sở Tài chính, cụ thể sau: Đề kiểm tra môn tự luận: 600 đồng/đề Đề kiểm tra trắc nghiệm đề kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận: 1000 đồng/đề Môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng ... vị báo cáo kết kiểm tra chất lượng PGDĐT theo mẫu đăng tải mạng nội bộ- (Người nhận: ông Vũ Thế Võ, chuyên viên phòng GD-ĐT) Phòng GD-ĐT yêu cầu đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng ... 25/3/2013: Từ 14-15h00 HT(PHT): +Nhận đề, đáp án kiểm tra PGD Các đơn vị phải có phương án bảo vệ đề, đáp án kiểm tra trình vận chuyển trình tổ chức kiểm tra +Nhận Bảng ghi tên dự thi cho HS Khối mã...
 • 3
 • 127
 • 0

Ke hoach Kiem tra cuoi hoc ky 2 nam hoc 2012 -2013

Ke hoach Kiem tra cuoi hoc ky 2 nam hoc 2012 -2013
... kiểm tra, đối chiếu ( cần thiết ) IV Thời gian nhận đề kiểm tra Nhà trường cử người Phòng nhận đề kiểm tra theo qui định thời gian sau: - V Ngày 13 / / 20 13 ( thứ hai ): nhận đề Toán – TV lớp 2, ... Nhà trường thực theo công văn số 150/SGD&ĐT-GDTH ngày 23 tháng 02 năm 20 10 Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa việc làm rõ số nội dung thông tư 32 đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học @ Chú ý: Bài thi ... 2, ( đề PGD&ĐT ) Ngày 21 / / 20 13 ( thứ ba ): nhận đề Toán – TV lớp ( đề SGD&ĐT ) Nộp báo cáo kết cuối năm Các trường thực file báo cáo cuối năm gởi Phòng đến ngày 25 / / 20 13 ( Tất theo file...
 • 2
 • 187
 • 0

Kế hoạch kiểm tra CĐCS năm học 2010-2011

Kế hoạch kiểm tra CĐCS năm học 2010-2011
... CĐCS) - Hồ sơ Hội nghị CBCC năm học 2010-2011 Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010-2013 Trình tự làm việc đoàn kiểm tra: - Thông qua định thành lập đoàn kiểm tra - Các CĐCS cụm kiểm tra chéo - Ý kiến trao ... BCH CĐCS + Quy chế dân chủ + Các quy chế khác (nếu có) - Hồ sơ tài CĐ (sổ sách, chứng từ thu chi CĐCS) - Bản Báo cáo tóm tắt hoạt động CĐCS năm học 2010-2011 (đóng thành tập, có bảng chấm điểm CĐCS ... CĐCS cụm kiểm tra chéo - Ý kiến trao đổi, kiến nghị CĐCS với đơn vị bạn đoàn kiểm tra - Kết luận đoàn kiểm tra Nhận công văn này, đề nghị CĐCS chuẩn bị hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu nội dung, thành...
 • 3
 • 80
 • 0

ke hoach kiem tra nhiem ki 2010- 2015

ke hoach kiem tra nhiem ki 2010- 2015
... Về nhiệm vụ ki m tra, giám sát cấp uỷ, uỷ ban ki m tra tổ chức đảng: - Đầu năm học tổ chức Hội nghị cán công chức trao đổi bàn bạc trí cam kết thủ trởng đơn vị với công chức - Thanh tra nhân dân ... cụng tỏc kim tra mi công vic cụ thể, kim tra u chỳ trng s phi hp ng b gia Đảng quyền phỏt huy hiu qu cao nht, m bo tớnh khỏch quan, nghiờm minh quan - Đơn vị làm tốt công tác ki m tra, giám ... thực Điều lệ Đảng khoá X(về công tác ki m tra, giám sát, kỷ luật Đảng) III- Những đề xuất, ki n nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng khoá X (về công tác ki m tra, giám sát, kỷ luật đảng) T/M chi...
 • 5
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2015kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2015kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2013kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2013kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2012kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2012kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2014kế hoạch kiểm tra giám sát chi bộ năm 2013kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2014kế hoạch kiểm tra công tác đoàn năm 2012kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2012kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ trường học năm 2012kế hoạch kiểm tra giám sát đảng năm 2013MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốcTìm hiểu về công nghệ cracking xúc tác trong nhà máy lọc dầuCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 9 Một số phương pháp giúp học sinh khắc sâu kiến thức để giải bài tập lai một cặp tính trạng của môn sinh học lớp 9SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC một số biện pháp giúp học sinh bảo bảo quản máy vi tính trong quá trình thực hành ở trường trung học cơ sở thạnh lợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 6 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6a1 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi nâng cao kỹ năng viết lại câu không thay đổi nghĩaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm giúp học sinh lớp 6a2 tiến bộ trong học tập ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Một số nội dung tích hợp kiến thức các môn học nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ ở Trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý duy trì sỉ số học sinh trường trug học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 1Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015Câu hỏi trắc nghiệm quy định về đánh giá xếp loại học sinh tiểu họcGiáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS - Cả nămĐề thi thử THPT quốc gia môn địa lý có đáp ánĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHĂM sóc SAU mổ gãy XƯƠNG CẲNG CHÂN tại KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH II BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức từ THÁNG 4 đến THÁNG 6 năm 2015Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 12Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh quảng ninhMẫu T13 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập