NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VÀ TỔNG DẠNG ASEN TRONG MỘT SỐ HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

Nghiên cứu xác định tổng số tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang
... lƣợng Asen số hải sản phƣơng pháp trắc quang -Xây dựng qui trình phân tích Asen với mẫu hải sản -ứng dụng vào phân tích số mẫu hải sản -Xác định hàm lƣợng tổng số, tổng dạng Asen số hải sản -Kết ... Mẫu hải sản Mẫu hải sản dạng bột Mẫu vô hóa (dạng dung dịch) Mẫu chiết (dạng dung dịch) Dạng Asen vô cơ Asen tổng số Dạng Asen hữu Hình 2.1: Quy trình xác định tổng số, tổng dạng Asen số hải sản ... ––––––––––––––––––– PHẠM THỊ THANH HỒNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VÀ TỔNG DẠNG ASEN TRONG MỘT SỐ HẢI SẢN BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRẮC QUANG Chuyên ngành: HOÁ PHÂN TÍCH Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 83
 • 311
 • 1

Nghiên cứu xác định tổng số tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang
... không đắt tiền TỔNG QUAN Từ lí trên, chọn đề tài:" Nghiên cứu xác định tổng số tổng dạng Asen số hải sản phƣơng pháp trắc quang" Nhiệm vụ đặt đề tài để đạt đƣợc mục tiêu là: -Nghiên cứu yếu tố ảnh ... hữu dạng Asen số mẫu hải sản với việc chiết tách, làm giàu đạt hiệu suất thu hồi 98% với ba lần chiết sử dụng hệ Hình 3.9: Quy trình xác định tổng số, tổng dạng Asen số hải sản phương pháp trắc ... Nội dung nghiên cứu mẫu đƣợc vô hóa hỗn hợp axit để chuyển tất dạng asen Chúng tiến hành nghiên cứu xác định hàm lƣợng Asen tổng số, dạng asen (V), sau asen (V) đƣợc khử asen (III) KI xác định hợp...
 • 42
 • 215
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH As(III) As(V) TRÊN ĐIỆN CỰC VÀNG TỰ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE " docx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... KHTN khu vực phía Nam năm 2005 Kết đào tạo sau đại học Thạc sĩ : số bảo vệ : 01 Tiến sĩ : Đang hướng dẫn : 01 Sản phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH: 02 công ... dung nghiên cứu đề tài đưa ứng dụng − Đề nghị cấp kinh phí nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích Von- ampe hoàn chỉnh dùng để phân tích As môi trường nước DETERMINATION OF As(III) AND As(V) WITH ... As(III) and As(V) in Well Water of Mekong Delta River by Voltammetry Method with Gold Electrode, 11th Asian Chemical Congress, 24-26 August, 2005 Đánh giá kiến nghị − Đã hoàn tất nội dung nghiên...
 • 2
 • 192
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của Bi(III) vối 1 (2 pyridilazo) 2 naphtol(pan) bằng phuơng pháp trắc quang

Nghiên cứu sự tạo phức của Bi(III) vối 1 (2 pyridilazo) 2 naphtol(pan) bằng phuơng pháp trắc quang
... 3 ,18 5,84 2 ,13 2, 78 4,09 2, 01 2, 57 4,03 1, 94 2, 45 3, 71 1,89 2, 35 3,50 1, 86 2, 31 3,36 1, 83 2, 26 3 ,25 10 1, 81 2, 23 3 ,17 15 1, 75 2 ,13 2, 95 Nếu X1; X2 Xn kết thu đợc sau lần đo thứ 1; 2 n ta chọn giá ... l=1cm) VBi(III) 0,01M(ml) 0 ,20 0 ,20 0 ,20 0 ,20 0 ,20 0 ,20 0 ,20 0 ,20 VPAN 5 .10 M (ml) 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10 ,00 11 ,00 -4 CPAN .10 5 10 12 14 16 18 20 22 Ai 0,667 0,8 21 0,903 0,998 1, 110 1, 111 ... 0,01M 0,00 1, 100 0 ,10 1, 1 01 0,40 16 1, 1 01 0,80 32 1, 1 02 1, 20 48 1, 1 01 1,60 64 1, 130 2, 00 80 1, 154 2, 40 96 1, 20 2 Từ kết thực nghiệm thu đợc bảng 10 , rút số kết luận nh sau: Khi nồng độ ion Zn2+ dung...
 • 43
 • 422
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC CỦA Er(III) VỚI 1-(2-PYRIDILAZO) -2-NAPHTOL (PAN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... KẾT LUẬN Đã nghiên cứu tạo phức Er(III) với PAN môi trường nước axeton phương pháp trắc quang Xác định điều kiện tạo phức tối ưu, chế tạo phức, xác định hệ số hấp thụ phân tử gam, phương trình ... phương pháp trắc quang Thông báo khoa học, ĐHSP Huế, Số 1, (2002) 209 - 213 Nguyễn Đình Luyện Nghiên cứu tạo phức đa-ligan hệ Gd(III)-PAR-CCl3COOH phương pháp trắc quang Thông báo khoa học, ĐHSP Huế, ... Vinh Nghiên cứu chế tạo phức Fe(III) với PAN dung dịch nước-axeton Tạp chí Hóa học, T40, số 3, (2002) 20 - 23 Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Đức Vượng Nghiên cứu tạo phức hệ Ho(III)-PAR phương pháp trắc...
 • 9
 • 309
 • 1

nghiên cứu xác định terpin hydrat paracetamol trong một số dược phẩm bằng phương pháp trắc quang

nghiên cứu xác định terpin hydrat và paracetamol trong một số dược phẩm bằng phương pháp trắc quang
... sản xuất nhƣ nghiên cứu Có nhiều tác giả nghiên cứu xác định PA nhiều phƣơng pháp khác đƣợc báo cáo công trình nghiên cứu Theo tác giả [15] nghiên cứu phƣơng pháp xác định đồng thời paracetamol ... 2.6.2 Xác định TEP phƣơng pháp trắc quang Trƣớc có nhiều nghiên cứu xác định TEP phƣơng pháp nhƣ xác định tỷ trọng [12, 17, 25], phƣơng pháp đo màu [23, 28, 35], hấp thụ màu đƣợc - 17 - xác định ... hấp thụ paracetamol -7- 1.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PARACETAMOL 1.5.1 Phƣơng pháp trắc quang (UV – VIS): Trong năm gần phƣơng pháp phân tích đại [14, 20, 36, 37] đƣợc ứng dụng để xác định paracetamol...
 • 104
 • 1,036
 • 5

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === Nghiên cứu phản ứng tạo phức sắt( III) với axit salixilic môi trờng axit yếu phơng pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lợng sắt xi măng khóa luận tốt nghiệp ... 430 0,008 480 Axit 0,004 482 Axit ferron hidroxyl diphenyl 3cacboxylicaxit Mercapto axetic axit Mui nitro R O phenantrolin Axit salixilic Axit sunfosalixilic Thioxianat Thioxianat / nc axeton ... dung dch axit salixilic nc s cú kt ta mu xanh rt p - Khi thờm dung dch amoni cacbonat (NH4)2CO3 v hidropeoxit H2O2 vo dung dch axit salixilic s cú mu c anh o rt p - Dung dch axit salixilic nc...
 • 86
 • 2,230
 • 7

Nghiên cứu xác định trạng thái mỏi bề mặt thép p43 dùng làm đường ray bằng nhiễu xạ x quang

Nghiên cứu xác định trạng thái mỏi bề mặt thép p43 dùng làm đường ray bằng nhiễu xạ x  quang
... nghi p cao h c Nghiên c u x c định trạng thái mỏi bề mặt c a thỨp P43 dùng làm đường ray nhiễu x X - quang ” quan tơm đ n :  T ng quan lý thuy t v hi n t ng m i  Nghiên c u đ xu t chi ti t ... nhi u x  Cho phép d báo th i h n ph c v c a ray d i t i x c đ nh K t c u c a lu n văn t t nghi p Đ tƠi Nghiên c u x c đ nh tr ng thái m i b mặt c a thép P43 dùng làm đ ng ray nhi u x X - quang ... REME)  X y d ng đ ng cong m i Wohler cho thép ray Nghiên c u x c đ nh tr ng thái m i c a thép ray sử d ng ph ng pháp nhi u x tia X Ph m vi gi i h n nghiên c u Do th i gian kh i l ng nghiên...
 • 138
 • 171
 • 0

Xác định hàm lượng na2b4o7 trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử cacmin

Xác định hàm lượng na2b4o7 trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử cacmin
... trình phân tích Na2B4O7 số mẫu thực phẩm Từ thực nghiệm tìm đợc điều kiện tối u để xác định Na2B4O7 phơng pháp trắc quang với thuốc thử Cacmin + Bớc sóng MAX=540nm + Lợng thuốc thử tối u cho vào ... phân tích định tính, bán định lợng Na2B4O7 số mẫu thực phẩm giấy nghệ + Đã phân tích định lợng Na2B4O7 số mẫu thực phẩm thuốc thử Cacmin, kết thu đợc nh sau: - Hàm lợng Na2B4O7 giò sống là: 0,1228 ... the số thực phẩm Bán định lợng Na2B4O7 loại thực phẩm Định lợng Na2B4O7 loại thực phẩm Chuyên ngành hoá phân tích 25 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thuý Hà a Định lợng mẫu thực phẩm chứa nhiều...
 • 48
 • 856
 • 11

Xác định đồng thời Ni,Co,Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến

Xác định đồng thời Ni,Co,Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến
... theo hng ng dng Chemometrics phm vi lun l Xác định đồng thời Ni, Co, Pd mạch điện tử phơng pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến Khoa Hoá học- Tr ờng ĐHKHTN Luận văn ... hoc Co2+ hoc Ni2+, ml dung dch thuc th PAN 0,05% nh mc n vch mc, sau 10 phỳt ú hp th quang 570 nm (phc Ni -PAN) , 580 nm (phc Co -PAN) v 618 nm (phc Pd- PAN) vi dung dch so sỏnh l mu trng 2.3.2 ... nng nhy hn cỏc phn ng ca cỏc ng phõn - ortho Trong mụi trng axit mnh, thnh phn phc vũng cng ca Cu2+; Zn2+; Ni2+ vi PAN theo t l 1M; 2PAN Thuc th PAN phn ng dng C: H2C H3C N N N _ N ON a) N O...
 • 108
 • 463
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan của Co(II) với 4 - (2 - pyridylazo) - Rezocxin (PAR) trong môi trường axít sunfuric bằng phương pháp trắc quang" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thức phức Co(HR)2 49 Nghiên cứu tạo phức , tr 47 -5 1 Hồ V Quý, Ho ng V T, Vơng T Nga 3.1 .4 Xác định tham số định lợng phức PAR- Co(II )- H2SO4 + Xác định hệ số hấp thụ phân tử phức theo phơng pháp ... H2SO4 Qua hình ta thấy nồng độ axit H2SO4 tối u cho tạo phức hệ PAR -Co(II )- H2SO4 C H SO = 0,1M Nồng độ PAR tối u CPAR = 3.CCo(II) 3.1.2 Xác định thành phần phức Tỷ lệ Co(II): PAR phức PAR -Co(II )- H2SO4 ... quang phức PAR- Co(II )- H2SO4 theo pH Hình Sự phụ thuộc mật độ quang phức vào nồng độ H2SO4 CCo(II)= 2.1 0-5 M, CPAR = 6.1 0-5 M Trên hình đồ thị biểu diễn phụ thuộc mật độ quang phức PARCo(II)-H2SO4...
 • 5
 • 290
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tannghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – visnghiên cứu xác định quy mô và cấu trúc hợp lý của hệ thống đê biển tỉnh nam định có xét đến biến đổi khí hậu và nước biển dângluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngnghiên cứu phản ứng của feii với thuốc thử o phenantrolin ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong thực vật bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu qui trình xác định mangan bằng phương pháp trắc quang động học xúc tácnghiên cứu xác định liều bức xạ bêta hằng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu lif mg cu pnghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visnghiên cứu ảnh hưỏng của ion f tới quá trình xác định hàm lưựng polime trongpac bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nónghiên cứu phân tích hàm lượng p và mntrong gang và thép bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu sự tạo phức của aiiii với aluminon bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng phân tíchnghiên cứu sự tạo phức của bi iii với 4 2 pyridilazo rezocxin par và axit axetic trong dung dịch nước bằng phương pháp trắc quangxác định hàm lượng nitrat trong rau dền bằng phương pháp trắc quang và phương pháp sắc kí ion40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtTOEFL PRACTICAL TESTS MỚI NHẤT có đáp án đầy đủ.QUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao họcquan hệ kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế Bài giảngKết cấu đặc biệt bitexco financial towerthuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trúKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TMDV THbài tập lớn môn lập TRÌNH WEB (ASP NET) gồm tệp filebai tap cau tao tu tieng anh 2 wordformchong di ung histaminThuoc uc che Than kinh trung uongđề thi thử đại học nâng cao môn tiếng anh .mới nhấtBT mệnh đề quan hệMatlab image processing tutorialThực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh việt nam năm 2015Tiểu luận tình huống lớp thi chuyên viên chính một số vấn đề cơ bản về giải quyết khiếu nại tố cáoGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 33Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 23Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24
Đăng ký
Đăng nhập