Nghiên cứu điều trị hỗ trợ đái tháo đ ờng týp 2 bằng bài “bát vị tri bá gia giảm”

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYPE 2 BẰNG THANG ĐIỂM FINDRISC Ở BỆNH NHÂN TIỀN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG ≥ 45 TUỔI

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYPE 2 BẰNG THANG ĐIỂM FINDRISC Ở BỆNH NHÂN TIỀN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG ≥ 45 TUỔI
... đái tháo đường type M c tiêu sau nghiên cứu nhằm đánh giá yếu tố nguy dự báo nguy đái tháo đường type v ng 10 năm dựa theo thang điểm FINDRISC đối tư ng tiền đái tháo đường Đối tƣợng nghiên cứu: ... Kết thang điểm Cambridge FINDRISC tốt dự báo nguy ĐTĐ type Áp d ng thang điểm ARIC Hoa Kỳ có kết dự báo HCCH bệnh thận mạn tính tốt nhất.Qua kết nghiên cứu tác ghi nhận điểm c t thang điểm FINDRISC ... 0,001) để phát tiền đái tháo đường 15 điểm (Se= 1,00 Sp=0,91, p...
 • 13
 • 101
 • 0

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... nhim trựng, khú ng, ng li bỡ Bng 2. 2 Phõn loi th trng(BMI) ỏp dng cho ngi Chõu [19] BMI (kg/m2) Th trng Nam N Gy 20 18,5 Trung bỡnh 20 ,1 22 ,9 17,8 -23 Bộo > 25 > 23 - Ch tiờu cn lõm sng + Mỏu:...
 • 71
 • 629
 • 3

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... nhim trựng, khú ng, ng li bỡ Bng 2. 2 Phõn loi th trng(BMI) ỏp dng cho ngi Chõu [19] BMI (kg/m2) Th trng Nam N Gy 20 18,5 Trung bỡnh 20 ,1 22 ,9 17,8 -23 Bộo > 25 > 23 - Ch tiờu cn lõm sng + Mỏu:...
 • 71
 • 283
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... 33 42, 3 60 - 69 22 28 .3 70 14 18,0 Tui trung bỡnh (nm)( X SD) 58 ,22 9,74 Nhn xột: nhúm tui gp nhiu l 50 - 59, 42, 3%, tui thp nht l 40, cao nht l 79 Tui trung bỡnh ca i tng nghiờn cu l 58 ,22 ...
 • 71
 • 60
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... 16/11 /20 06 28 /11 /20 06 29 /11 /20 06 27 /09 /20 06 24 /03 /20 04 18/03 /20 04 24 /03 /20 04 07/ 12/ 2004 12/ 02/ 2004 15/03 /20 04 25 /03 /20 04 13/ 12/ 2004 09/08 /20 04 04/08 /20 04 14/ 12/ 2006 27 /11 /20 06 01/01 /20 07 26 / 12/ 2006 ... 15/06 /20 04 22 /2/ 2005 20 /08 /20 06 29 /10 /20 06 05/04 /20 06 10/05 /20 06 01/06 /20 04 02/ 04 /20 04 08/03 /20 04 12/ 02/ 2004 15/03 /20 04 29 /01 /20 04 06/03 /20 06 05/04 /20 06 04/05 /20 06 10/05 /20 06 27 /10 /20 04 19/11 /20 04 ... 18/11 /20 04 11/10 /20 04 19/10 /20 04 08/10 /20 04 17/09 /20 04 30/08 /20 04 04/08 /20 04 04/06 /20 04 20 /07 /20 06 24 / 12/ 2006 25 /08 /20 06 20 /11 /20 06 15/11 /20 06 11/11 /20 06 31/10 /20 06 15/11 /20 06 02/ 11 /20 06 27 /10 /20 06...
 • 36
 • 336
 • 0

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2
... ĐẠI HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC ... đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân ĐTĐ typ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... bị bệnh, số khối thể (BMI), biến chứng vi mạch ĐTĐ [10], [19] Nhằm nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu...
 • 77
 • 335
 • 1

NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP 2

NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP 2
... tới suy tim toàn [10], [19] Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 Suy tim nói riêng biến chứng về tim mạch bệnh nhân ĐTĐ Nhằm mục tiêu sau: ... nói nghiên cứu nhóm bệnh nhân đái tháo đường có biểu thay đổi kích thức thất trái theo chiều tăng lên Kết để đánh giá chức tâm trương thất trái Khi thất trái bị bệnh mạch vành tỷ lệ thay đổi ... Phạm Nguyễn Vinh (20 03): Siêu âm tim bệnh tim mạch, Tập 1NXB Y học 32 Phạm Nguyễn Vinh (20 03): Siêu âm tim bệnh tim mạch, Tập 2- 24 Lê Minh Sứ (20 07): “ Thực trạng bệnh đái tháo đường Thanh...
 • 39
 • 290
 • 0

Đánh giá hiệu quả của ph ơng pháp điều trị tích cực trong kiểm soát glucose huyết và phòng ngừa biến chứng mạch máu lớn ở bệnh nhân đái tháo đ ờng týp 2 mới phát hiện

Đánh giá hiệu quả của ph ơng pháp điều trị tích cực trong kiểm soát glucose huyết và phòng ngừa biến chứng mạch máu lớn ở bệnh nhân đái tháo đ ờng týp 2 mới phát hiện
... thể đ nh giá hiệu ph ng ph p điều trị tích cực ph ng ph p điều trị tích cực giá trị nh ph ng ngừa biến chứng mạch máu lớn bệnh nhân ĐTĐ typ 2, tiến hành đ tài nhằm : Đ nh giá hiệu điều trị tích ... mạch máu lớn bệnh nhân đ i tháo đ ng týp ph t Thuộc Đ tài NCKH cấp Nhà nớc KC.10.15 Dịch tễ học bệnh Đ i tháo đ ng Việt Nam ph ng ph p điều trị biện ph p dự ph ng nhà xuất y học Hà nội 20 04 ... điều trị ngăn ngừa tiến triển biến chứng mạch máu lớn bệnh nhân ĐTĐ typ ph t bệnh Xây dựng mục tiêu điều trị tích cực giúp hạn chế biến chứng mạch máu bệnh nhân ĐTĐ typ ph t bệnh Chơng Tổng quan...
 • 128
 • 195
 • 0

Nghiên cứu đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy bằng siêu âm động mạch cánh tay ở bệnh nhân đái tháo đ ờng týp 2

Nghiên cứu đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy bằng siêu âm động mạch cánh tay ở bệnh nhân đái tháo đ ờng týp 2
... có nghiên cứu kỹ thuật đ nh giá chức nội mạc cách sử dụng siêu âm đo đ p ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy 3 Do đ , thực đ tài với mục tiêu: 1 nh giá đ p ứng giãn mạch qua trung gian dòng ... dòng chảy (FMD%) kỹ thuật siêu âm đ ng mạch cánh tay làm nghiệm pháp gây xung huyết nhóm ngời bình thờng bệnh nhân đ i tháo đ ng týp 2- Tìm hiểu mối tơng quan đ p ứng giãn mạch qua trung gian dòng ... mạch qua trung gian dòng chảy đ ng mạch cánh tay Phơng pháp đ nh giá chức nội mạc cách đo đ p ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy đ ng mạch cánh tay cho kết tơng tự nh phơng pháp đ nh giá...
 • 83
 • 239
 • 1

Nghiên cứu điều trị khớp giả không nhiễm khuẩn do chấn thương thân xương đùi và xương chày bằng phương pháp ''bóc vỏ xương''

Nghiên cứu điều trị khớp giả không nhiễm khuẩn do chấn thương thân xương đùi và xương chày bằng phương pháp ''bóc vỏ xương''
... 1.3 Các phương pháp điều trị khớp giả không nhiễm khuẩn thân xương dài di chứng chấn thương Điều trị KG không nhiễm khuẩn thân xương dài cần phải đạt mục tiêu: kích thích hoạt động tạo xương ổ ... chấn thương thông thường Nhược điểm “Bóc vỏ xương : can xương không bồi đắp đủ khớp giả khuyết xương lớn Kết xương bên đinh nội tủy có chốt cố định khớp giả thân xương đùi, xương chày không nhiễm ... tác giả nhận thấy BVX phương pháp điều trị đơn giản, hiệu an toàn Tình hình nước: phẫu thuật kết xương kết hợp ghép xương mào chậu tự thân điều trị KG không nhiễm khuẩn thân xương dài phương pháp...
 • 16
 • 627
 • 2

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gút trên thực nghiệm của hạt cần tây

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gút trên thực nghiệm của hạt cần tây
... cần tây [56], [64] Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nghiên cứu đánh giá cách đầy đủ tác dụng hỗ trợ điều trị gút cần tây, đặc biệt hạt cần tây Do đề tài Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gút ... acid acetic 25 Thực mục tiêu 3: Xác định độc tính cấp cao hạt cần tây C nghiên cứu bày sơ đồ Sơ đồ thiết kế tác dụng hỗ trợ điều trị gút thực nghiệm hạt cần tây 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phƣơng ... TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA HẠT CẦN TÂY (Semen Apii graveolens L.) LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC CHUYÊN...
 • 79
 • 178
 • 1

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị gút trên thực nghiệm của hạt cần tây (apium graveolens l , apiaceae)

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị gút trên thực nghiệm của hạt cần tây (apium graveolens l , apiaceae)
... dƣợc liệu dựa sở khoa học, đề tài Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị gút thực nghiệm hạt cần tây (Apium graveolens L. , Apiaceae) đƣợc thực với ba mục tiêu: Đánh giá tác dụng hạ acid uric hạt cần ... 3,1 7** 8,3 8 ± 2,5 8 5,5 9 ± 1,7 9 I (%) 6 5,9 4 9,6 4 1,2 3 9,1 M ± SE (%) 1 1,9 4 ± 2,8 0* 2 5,1 3 ± 3,9 6 2 1,4 2 ± 3,0 7 1 6,3 7 ± 3,4 9 I (%) 3 7,6 3,3 - - M ±SE (%) 7,5 4 ± 1,5 4* 1 8,0 2 ± 1,8 2 8,7 8 ± 1,4 9 4,7 2 ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GÚT TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA HẠT CẦN TÂY (APIUM GRAVEOLENS L. , APIACEAE) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn:...
 • 59
 • 302
 • 2

NGHIÊN cứu tác DỤNG hỗ TRỢ hạ ĐƯỜNG HUYẾT của bài THUỐC hđ1 TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

NGHIÊN cứu tác DỤNG hỗ TRỢ hạ ĐƯỜNG HUYẾT của bài THUỐC hđ1 TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2
... c Ăn, uống, 30 22 ,19 21 30 21 ,79 25 tiểu nhiều Đau đầu, chóng mặt, 40 13,46 40 40 25 ,85 38 ...
 • 5
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em theo phương pháp ponsetibước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngnghiên cứu điều trị răngtrung tâm nghiên cứu kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp bsanghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em trên 3 tuổi và người trưởng thành bằng phương pháp căng chỉnh từ từ theo nguyên lý ilizavovnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu về hệ hỗ trợ thiết kế phần mềm sử dụng cbrnghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hoá xạ trịnghiên cứu điều trị tràn máu màng phổi do chấn thương ngực bằng dẫn lưu màng phổinghiên cứu điều trị lệch khúc xạ ở trẻ em bằng laser excimer theo phương pháp lasiknghiên cứu thuốc morantin chữa bệnh đái tháo đường từ quả mướp đắngnghiên cứu điều trị nghiện ma túy với thuốc bahudosơ lược về một số nghiên cứu điều trị hcrkt theo yhctnghiên cứu điều trị tái tạo xương bằng laser công suất cao ở một số phòng thí nghiệm trên thế giớinghiên cứu điều trị tái tạo xương bằng laser công suất thấp ở một số phòng thí nghiệm trên thế giớiTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNXÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIXÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNCâu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university system
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập