so 0 trong phep tru rat hay

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )
... ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Kiểm tra cũ 5–1–2= 5–1–1= 5–2–2= Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán 0+ 3= 3 +0= 2 +0= 0+ 2= 3 2 Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 1, Giới thiệu phép ... trừ số 1–1=O Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ số 3–3=O Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ số 1–1 =0 Kết ... 4+1= 4 +0= 4 0= 2 +0= 2–2= 2 0= 3 +0= 3–3= 0+ 3= Một số cộng trừ số Nhận xét: Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính thích hợp a, - = Thứ ngày 06 tháng...
 • 28
 • 252
 • 1

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru
... 1- 1= 4 0= 5 3- 3= 0 5 0= p V 1/ Tính : – =1 2 0= 2 3– 0= 3 4 0= 4 5 0= 5 1–1 =0 2–2 =0 3–3 =0 4–4 =0 5–5 =0 5–1= 5–2=3 5–3= 5–4= 5–5= 2/ Tính : 4+1= 4 +0= 4 4 0= 4 2 +0= 2 2–2 =0 2 0= 2 BC Thứ tư ngày4 ... ngày4 tháng 11 năm 200 9 Toán : Số phép trừ 3/ Viết phép tính thích hợp: – = – = Hãy chọn kết  kết phép tính trừ : a 5–4 b 4–4 c 4 0  kết phép tính trừ : a 5–5 b 5–4 c 5 0 ...
 • 5
 • 248
 • 0

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg
... tháng 11 năm 2 01 0 Toán Kiểm tra cũ Làm bảng lớp Tính 5 5 -1- 1=… Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ - = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ - = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 ... 1 0 = 2 0= 1 1= 5 1= 2–2= 5–2= 3 0= 3–3= 5–3= 4 0= 4–4= 5–4= 5 0= 5–5= 5–5= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ Bµi 2: TÝnh 4 +1= 2 +0= +0 = 2-2= 4 -0= 2 -0= Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2 01 0 ... 4 0= 4 5 5 0= 5 Mét sè trõ ®i th× kÕt qu¶ b»ng chÝnh sè ®ã Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ 3–3 =0 1 1= 0 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ Bµi 1: TÝnh 1 0...
 • 13
 • 326
 • 2

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ
... 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 5 5 0= 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1 0= 2 0= 3 0= 3 4 0= 4 5 0= 5 Một số trừ số Thứ ... tháng 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số phép trừ 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= Một số trừ số Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số phép trừ 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= Một số trừ số Thứ ... tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 Một số trừ số Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 Thứ ba ngày...
 • 23
 • 194
 • 0

Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.
... năm 200 9 Toán Số phép trừ 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ 4 - = Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 TOÁN Số phép trừ 5 - = Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 TOÁN Số phép ... phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ 3–3 =0 1–1 =0 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ Tính : 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= ... 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ Tính : 4+1= 4 +0= 4 0= 2 +0= 2–2= 2 0= 2 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ Viết phép tính...
 • 14
 • 223
 • 0

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ
... + = 4 0 4 0+ 5= 5–2 0= 3 +0 0 5 0= 0+ 5 0= 5–5…5- +0 +0 5–5= + Giáo viên nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Củng cố phép trừ số phép trừ số Mt ... sinh nhận xét phép tính kết -Một số trừ số 1–1 =0 3–3 =0 -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ “ - Tất có hình vuông, không bớt hình Hỏi lại hình a) Giới thiệu phép trừ – = vuông ? -Giáo viên cho học ... câu hỏi ôn lại số khái niệm - … kết số -Một số cộng hay trừ với cho kết ? -2 số giống mà trừ kết ? - … kết -… kết không đổi -Trong phép cộng ta đổi chỗ số kết ? -Với số 2, 5, em lập phép tính -...
 • 10
 • 186
 • 1

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
... trừ 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 5 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ... năm 201 0 Toán Tính: - = - = + = + = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán §D Số phép trừ 3–3=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ ... tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1 =0 4 4 0= 4 3–3 =0 5 5 0= 5 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thực hành 1.Tính : 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2=...
 • 15
 • 382
 • 1

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
... trừ 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 5 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ... năm 201 0 Toán Tính: - = - = + = + = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán §D Số phép trừ 3–3=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ ... tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1 =0 4 4 0= 4 3–3 =0 5 5 0= 5 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thực hành 1.Tính : 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2=...
 • 15
 • 181
 • 0

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ doc

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ doc
... vịt - 1 1= 0 - 10 em - Đt -Gợi ý để học sinh nêu : -Giáo viên viết bảng : – = -Gọi học sinh đọc lại -Hai số giống mà trừ kết -Giới thiệu phép trừ : – = -Một số trừ số -Tiến hành tương tự -Cho ... xét phép tính 1 1= 0 - Tất có hình vuông, 3–3 =0 không bớt hình Hỏi lại -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ hình vuông ? 0 - Hình vuông bớt hình a) Giới thiệu phép trừ – = vuông hình vuông : 4- = -5 ... Rút kinh nghiệm : - Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố : - Phép trừ , phép cộng phạm vi số học - Phép cộng số với - Phép trừ số trừ , phép trừ số II ĐỒ DÙNG DẠY...
 • 21
 • 2,307
 • 5

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ pdf

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ pdf
... toán vịt - 1 1= 0 - 10 em - Đt -Gợi ý để học sinh nêu : -Giáo viên viết bảng : – = -Gọi học sinh đọc lại -Hai số giống mà trừ -Giới thiệu phép trừ : – = kết -Tiến hành tương tự -Một số trừ số ... sinh nhận xét phép tính 1 1= 0 3–3 =0 - Tất có hình vuông, không -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ bớt hình Hỏi lại “ hình vuông ? a) Giới thiệu phép trừ – = - Hình vuông bớt hình vuông -Giáo viên ... : 4- = vẽ nêu vấn đề -5 em đọc - đt -Giáo viên nêu : “ bớt hình bớt hình vuông “ -Giáo viên gợi ý để học sinh nêu -Số trừ số -Giáo viên ghi : – = Gọi học sinh đọc lại -b)Giới thiệu phép trừ :...
 • 6
 • 537
 • 6

Giáo án điện tử tiểu học: Số 0 trong phép trừ pps

Giáo án điện tử tiểu học: Số 0 trong phép trừ pps
... 25 tháng 10 năm 201 1 :TiÕt 42 To¸n 4 0= 4 Số phép trừ 5 5 0= 5 TuÇn : 11 :TiÕt 42 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n 1–1 =0 4 4 0= 4 Số phép trừ 3–3 =0 5 5 0= 5 TuÇn : 11 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm ... 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n Số phép trừ Kiểm tra cũ: + 1–1 =0 TuÇn : 11 :TiÕt 42 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n 3–3 =0 Số phép trừ TuÇn: 11 :TiÕt 42 1–1 =0 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n ... năm 201 1 :TiÕt 42 To¸n Số phép trừ Bµi 1: TÝnh 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= TuÇn: 11 :TiÕt 42 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n Số phép trừ...
 • 14
 • 220
 • 3

số 0 trong phép trừ lớp 1

số 0 trong phép trừ lớp 1
... Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 1 1 =0 3–3 =0 Một số trừ số kết Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 4 4- = Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 5 5- = Thứ ... tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Một số trừ kết số NGHỈ GIỮA GIỜ Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Bài 1: Tính: Số phép trừ 1 0= 1 1= 5 1= 2 0= 2–2= 5–2= 3 0= 3–3= 5–3= 4 0= ... ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Kiểm tra cũ: Tính: 3 +0= 0+ 3= 5 +0 = 0+ 5 = Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ Bài mới: 1 1 =0 Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 3–3 =0 Thứ Ba...
 • 14
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý LOG tập trung sử dụng GrayLog 2Phân vùng thích hợp đất đai để phát triển cây cam sành tại khu vực phía tây bắc huyện lục yên, tỉnh yên báiĐánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại đai học thái nguyên đến năm 2015Xây dựng văn hóa ứng xử ở trường trung học phổ thông yên lập, tỉnh phú thọEtude expérimentale et numérique de l’influence des interactions contenant contenu sur le comportement élastoviscoplastique d’emballages en polyéthylène haute densitéMối quan hệ tương tác giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế như thế nào thông qua thực trạng của viêt nam hiện nay giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ra saoPhân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và bộ chứng từ liên quanBai giang luat quan ly thue 2016Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nướcCÔNG TRÌNH ĐƯỜNG sắt đô THỊQuy trình sản xuất giò thủQuy trình sản xuất jambon thịt heoTìm hiểu về chuẩn lean productionBrand management research theory and practicethuế bảo vệ môi trườngbeginning organizational changeclient management and leadership successTraining course at hoang ha hotel da nangĐề cương chi tiết môn học Dạy học đọc hiểu văn bản (Đại học Giáo dục)Organizational behavior experience grow contribute schermerhorn BIEN