giáo án 12 nâng cao tự chọn

Bộ giáo an 12 nâng cao-HKI

Bộ giáo an 12 nâng cao-HKI
... hidrocacbon : * Oxi hóa ankan, anken nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp * Oxi hóa anken kaili pemanganat * Oxi hóa mạch nhánh aren kali pemanganat b- Hidrat hóa ankin tạo thành andehit xeton 4) Cac ... dạng cis, khác ta có dạng trans No:lk đơn Mạch hở Ankan Khơng no :Lk đơi ba Anken,ankin, an kanđien CxHy Vòng no :lk đơn Mạch vòng Xiclo ankan Thơm: Có nhân Benzen A ten GV: Trước hết xác định ... phân khác nhóm chức, tức đổi từ nhóm chức sang nhóm chức khác VD: Ankađien – Ankin - Xicloanken Anken – Xicloankan b) Đồng phân hình học : (cis – trans): VD: Buten – H H \ / C=C H \ / C=C C H3...
 • 65
 • 175
 • 0

Bộ giáo án 12 nâng cao HKII

Bộ giáo án 12 nâng cao HKII
... thạch cao sống HS: đọc ứng dụng CaCO3 2CaSO4 H2O: thạch cao nung Hỏi: canxicacbonat kết tinh có loại ? CaSO4 : thạch cao khan 2CaSO4 2H2O  2CaSO4.H2O + H2O - để có thạch cao nung thạch cao ... xảy lò cao? GV: dùng tranh vẽ sơ đồ lò cao phản ứng xảy lò cao học sinh thấy rõ vùng xảy phản ứng ( HS cần biết mà khơng cần nhớ nhiệt độ xảy phản ứng vùng) HS: Các phản ứng khử sắt xảy lò cao II ... sánh cấu tạo ngun tử, tính chất vật lí, lượng ion hóa, điện cực chuẩn, số oxi hóa kim loại kiềm kim loại kiềm thổ – Viết PTHH so sánh tính khử mạnh kim loại kiềm với kim loại kiềm thổ; so sánh...
 • 48
 • 232
 • 0

giáo án 12 nâng cao

giáo án 12 nâng cao
... tuyển sinh Đại hoc + GRE(Graduat Record Examination): Thi tuyển sinh Cao học +GMAT(Graduat Management Admission Test): tuyển sinh Cao học ngành quản trị + IELTS(International E Language Testing System): ... each word New words - symbolize: la bieu tuong - impressed: co an tuong - appreciated: danh gia cao - separation: su chia cat, xa cach 3.While- listening (18 mn): Task c Gapped sentences - Work ... sentences) 6.Comments (2 mn): - Preparing Day: 15th September 2008 Unit Period 12: Speaking: Giving complements (P.27) (Time: 45 mn) I/ Objectives: - By the end of the lesson,...
 • 82
 • 404
 • 6

Giáo án 12 nâng cao chương 7

Giáo án 12 nâng cao chương 7
... nghiệp đại học năm trớc - Bài học: Thuyết lợng tử ánh sáng Lỡng tính sóng - hạt ánh sáng TIếT 75 Thuyết lợng tử ánh sáng Lỡng tính sóng - hạt ánh sáng A Mục tiêu Ngày soạn: 6/2 Kiến thức Nêu đợc ... lựa ánh sáng Màu sắc vật Tiết 80 hấp thụ Phản xạ lọc lựa ánh sáng Màu sắc vật A Mục tiêu Ngày soạn: 22/2 Kiến thức : Hiểu đợc tợng hấp thụ ánh sáng phát biểu đợc định luật hấp thụ ánh sáng ... thụ ánh sáng Nội dung ( Nội dung sách giáo khoa) Hấp thụ ánh sáng a Định luật hấp thụ ánh sáng b Hấp thụ lọc lựa Phơng pháp ( Hoạt động thầy trò) -Yêu cầu đọc SGK, tìm hiểu : khái niệm hấp thụ ánh...
 • 9
 • 219
 • 1

Giao an 12 nang cao cuc hay

Giao an 12 nang cao cuc hay
... thay đổi nucleotit sau đột biến xảy - Vậy có dạng đột biến ? - Hậu loại ? HS trả lời có loại - Đột biến thay làm thay đổi ba thay đổi aa - Đột biến thêm nuclêơtit gây dịch khung nên dẫn đến thay ... Hµ lan h¹t vµng lµ tréi hoµn toµn so víi h¹t xanh.Cho giao phÊn gi÷a c©y h¹t vµng thn chđng víi c©y h¹t xanh ®ỵc F1 Ch o c©y F1 tù thơ phÊn th× tØ lƯ kiĨu h×nh ë F2 sÏ nh thÕ nµo ? A vµng : xanh ... Đột biến giao tử: phát sinh q trình giảm phân hình thành giao tử qua thụ tinh vào hợp tử ĐB ĐB tiền ĐB đột biến gen trội biểu ngay, đột biến phơi xơma giao tử gen lặn phát tán quần thể giao phối...
 • 155
 • 296
 • 1

giáo án 12 nâng cao

giáo án 12 nâng cao
... đới Giáo Án Địa Lí 12 c Lượng mưa, độ ẩm lớn - Lượng mưa trung bình năm cao: 1500 - 2000mm Mưa phân bố không đều, sườn đón gió 3500 - 4000mm - Độ ẩm không khí cao 80% 30 Đặng thị Thuỷ Giáo Án ... nông sản - Nằm vành đai sinh khoáng nên có nhiều tài nguyên khoáng sản - Có phân hoá da dạng tự Đặng thị Thuỷ Giáo Án Địa Lí 12 llí tự nhiên nước ta GV gợi ý: Cần đánh giá ảnh hưởng vị trí địa lí ... cận nhiệt đới gió mùa núi miền Bắc có độ cao từ 600 - 700m đến 2600m, miền Nam có độ cao từ 900 – 1000m đến độ cao 2600m 41 Đặng thị Thuỷ Giáo Án Địa Lí 12 nước ta biểu rõ thành phần sinh vật thổ...
 • 137
 • 97
 • 0

GIAO AN 12 NANG CAO TRON BO

GIAO AN 12 NANG CAO TRON BO
... sang nhóm chức khác VD: C4H10 có đồng phân: VD: Ankađien – Ankin - Xicloanken CH3−CH2−CH2−CH3 Anken – Xicloankan Butan b) Đồng phân hình học : (cis – trans): CH3−CH−CH3 VD: Buten –  iso-butan ... hidrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi ? a- oxi hóa hidrocacbon : * Oxi hóa ankan, anken nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp * Oxi hóa anken kaili pemanganat * Oxi hóa mạch nhánh aren kali pemanganat ... hay nhóm ngun tử khơng gian khác Nếu hay nhóm ngun tử phía nối đơi giống ta có dạng cis, khác ta có dạng trans No:lk đơn Mạch hở Ankan Khơng no :Lk đơi ba Anken,ankin, an kanđien CxHy Vòng no :lk...
 • 126
 • 356
 • 4

giao an 12 nang cao(day du)

giao an 12 nang cao(day du)
... ®Þnh híng §¹i bang Nga? T©y D¬ng” ng· theo ph¬ng T©y - HS tr¶ lêi - Tõ n¨m 1994 chun sang “ ®Þnh híng ¢u- GV liªn hƯ mèi quan hƯ ViƯt Nam víi ¸” Liªn bang Nga hiƯn - Quan hƯ Liªn bang Nga víi ViƯt ... dơc ®¹t nhiỊu thµnh tùu quan träng *) VỊ ®èi ngo¹i: - Trung Qc b×nh thêng hãa quan hƯ ngo¹i giao víi Liªn X«, M«ng Cỉ, ViƯt Nam - Më réng quan hƯ ngo¹i giao víi ASEAN > ý nghÜa: Nh÷ng thµnh ... chøc ASEAN,nhiỊu thµnh viªn xin nhËp : - N¨m 1984: Brun©y xin nhËp ASEAN 24 - N¨m 1995: ViƯt Nam xin nhËp ASEAN -N¨m 1997: Lµo,Mianma xin nhËp ASEAN - N¨m 1999: Campuchia xin nhËp ASEAN *NhËn...
 • 162
 • 153
 • 0

giao an 12 nang cao

giao an 12 nang cao
... dƠ tan níc C¸c amin ®ång ®¼ng cao h¬n lµ nh÷ng chÊt láng hc r¾n, ®é tan níc gi¶m dÇn theo chiỊu t¨ng cđa khèi lỵng ph©n tư Anilin lµ chÊt láng , s«i ë 1840C, kh«ng mµu r¸t déc, Ýt tan níc , tan ... xicloankan II- MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON Chuyển hiđrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi a) Oxi hóa hiđrocacbon điều kiện thích hợp: Oxi hóa ankan, anken, ... kÕt tđa Cu(OH)2 tan cho dung dÞch mµu xanh lam - Gi¶i thÝch: saccaroz¬ cã nhiỊu nhãm -OH kỊ 2C12H22O11+ Cu(OH)2→ Cu(C12H21O11)2 + 2H2O Ho¹t ®éng b) Ph¶n øng víi Ca(OH)2 * HS quan s¸t GV biĨu diƠn...
 • 36
 • 114
 • 0

Bộ giáo án 12 nâng cao

Bộ giáo án 12 nâng cao
... Gia tốc bánh xe: β = (ωω0)/∆t Thay số: γ = 2rad/s Mặt khác: M=I γ → I=M/ γ =12kg.m2 b Xác định M1 •Gia tốc góc bánh xe khơng có M1: γ 1=(0-ω)/∆t=-0,2rad/s • Do mơmen lực ma sát: Mms=I γ 1 =12. (-0,2) ... tốc bánh xe: γ = (ω-ω0)/∆t ; Thay số: γ = 2rad/s Mặt khác: M=I γ → I=M/ γ =12kg.m2 b Xác định M1 •Gia tốc góc bánh xe khơng có M1: γ 1=(0-ω)/∆t=-0,2rad/s • Do mơmen lực ma sát: Mms=I γ 1 =12. (-0,2) ... quay: N=(ϕ+ϕ1)/2π =43,8 vòng Bài Giả thiết l=1m, m =120 g , m =120 g, I1 = ml2 Kết luận a Tính momen qn tính hệ bi ở: + Trung điểm thanh, + đầu A b ω1 =120 vòng/phút → ω2 bi A Bài giải: a Mơmen qn tính...
 • 12
 • 134
 • 0

giao an 12 nang cao

giao an 12 nang cao
... H: Gang gì? HS: Gang hợp kim sắt – cacbon số nguyên tố khác, hàm lượng cacbon biến độngtrong giới hạn 2% - 5% H: Có loại gang? Gang trắng khác gang xám chỗ nào? HS: Có loại gang: gang trắng gang ... án hóa học 12 Quan trọng phèn chua: Cơng thức hố học: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Hay KAl(SO4)2.12H2O Chương trình nâng cao phản ứng chứng minh tượng Hỏi: Vì vật nhơm khơng tan nước bị hồ tan dung dịch ... rắn thu sau phản ứng dem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thóat 13,44 lít khí H2 (đktc), phản ứng xảy h an t an kim loại M A Mg B Ca C Al D Fe 18/ hòa tan h an t an 20 gam hỗn hợp Fe Mg dung...
 • 59
 • 76
 • 0

Giáo án 12 - Nâng cao

Giáo án 12 - Nâng cao
... nhóm –O-R este Ví dụ: R R-C-OHC OH O O R C R-C-O-R’ Z O O este Axit cacboxylic cacboxylic R, R’ gốc hc no, khơng no thơm ( riêng HCOOH R H Dẫn xuất khác axit cacboxylic R-C-O-C-R’ R-C-X R-C-NR’2 ... H3N+ - CH(R) – COO35 Giáo án hóa học – Lớp 12 Nâng cao - Nhóm chức đặc trưng amin –NH2 - Nhóm chức đặc trưng amino axit –NH2, - COOH - Nhóm chức đặc trưng protein –NH-CO- - Amin có tính bazơ - ... hợp (-HN-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n Polime trùng ngưng * Theo cấu trúc: -Mạch khơng nhánh -Mạch nhánh -Mạng khơng gian Danh pháp: Tên polime cấu tạo cách ghép từ poli trước tên monome 39 Giáo án...
 • 79
 • 98
 • 0

Gián án Giáo án 12 nâng cao cả năm

Gián án Giáo án 12 nâng cao cả năm
... lÝ 12 – Ch¬ng tr×nh N©ng cao – N¨m häc 2009 - 2010 Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS H§ l: Theo cỈp/ Nhãm Bíc 1: GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch phÇn lo¹i nói theo ®é cao (nói thÊp cao díi 1000m, nói cao cao ... giả bị thất bại trước luật biển năm 1982 Đại Hán Trung Quốc quay lại chiến thuật tằm ăn dâu Cuộc chiến bành trướng mặt biển 70 năm qua Đại Hán: Lần Thứ nhất: Năm 1945 Tưởng Giới Thạch trách nhiệm ... Như ngày 27 -12- 2004, nhà cầm quyền Trung Cộng bắt giữ 80 ngư phủ Việt Nam tội xâm nhập đánh cá bất hợp pháp, GV: Lª V¨n Hïng 23 Trêng THPT CÈm Thủ Gi¸o ¸n §Þa lÝ 12 – Ch¬ng tr×nh N©ng cao – N¨m...
 • 85
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán nâng caogiáo án toán nâng cao lớp 5giáo án hóa nâng cao 11giáo án toán nâng cao lớp 6giáo án toán nâng cao lớp 2giáo án toán nâng cao 11giáo án toán nâng cao 10giáo án toán nâng cao lớp 3giáo án toán nâng cao lớp 10giáo án toán nâng cao lớp 4giáo án toán nâng cao lớp 11giao án địa lí 10 tự chọngiao an day nang cao tieng anh 9giáo án sinh nâng cao 11giao an 10 nang cao ngu vanGiáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)bài tập nâng cao sinh học 9 hayNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caotiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTÌM HIỂU MÁY TEMSTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủDạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập