Tóm tắt các quy trình phân tích vi sinh vật trong thực phẩm và mỹ phẩm

CÁC QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH VẬT

CÁC QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH VẬT
... nhiễm vi sinh vật mẫu • TPC không phản ảnh tổng số vi sinh vật mẫu • TPC không phản ánh mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm/ nước uống, sinh hoạt • Số TPC thấp nhiều so với mật độ vi sinh vật mẫu ... nghóa – Nấm mốc: vi sinh vật có nhân, dạng rợi, sinh sản bào tử hay khuẩn ty – Nấm men vi sinh vật có nhân, đơn bào, sinh sản bào tử đơn nhân hay nẩy chồi – Nấm men mốc vi sinh vật hiếu khí bắt ... TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ TPC (Total Plate Count)/ APC (Aerobic Plate Count) • Đònh nghóa – VSV hiếu khí vi sinh vật phát triển tạo khuẩn lạc nhìn thấy điều kiện có O2 – Tổng số vi sinh vật hiếu...
 • 93
 • 183
 • 0

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị và các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm
... vệ sinh sẽ, vệ sinh cá nhân CHƯƠNG III CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM 3.1 Các phương pháp truyền thống phân tích tiêu vi sinh vật: 3.1.1 Đònh lượng vi sinh vật phương pháp ... hóa dạng kit phát vi sinh vật gây bệnh thực phẩm Phương pháp sử dụng mẫu dò để phát vi sinh vật thực phẩm dựa phát đoạn gen đặc trưng vi sinh vật Cơ sở vi c sử dụng mẫu dò phương pháp lai phân tử ... nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến nồng độ kim loại nặng tích tụ thể sinh vật sinh vật hấp thụ qua thức ăn 2.1.5 Ý nghóa vi sinh vật thò Vi sinh vật thi vệ sinh thực phẩm có ý nghóa lớn vi c đánh...
 • 77
 • 1,966
 • 5

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị và các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm
... toàn vi sinh vật thị thực phẩm 1.3 Nội dung khóa luận: - Tổng quan ci sinh vật thị thực phẩm - Phương pháp kiểm tra vi sinh vật thực phẩm biện pháp kiểm soát Chương II TỔNG QUAN SVTH: Lê Ngọc ... biện pháp kiểm soát vi sinh vật, xin trình bày nghiên cứu mà học hỏi tìm hiểu 1.2 Mục đích khóa luận: Đánh giá mức độ nhiễm tạp vi sinh vật thực phẩm, biện pháp kiểm soát mức độ an toàn vi sinh vật ... sinh vật thực phẩm điều cần thiết cấp bách Vi c kiểm tra vi sinh vật gây bệnh thực phẩm góp phần giúp cho người tiêu dùng an tâm với sản phẩm chon lựa Để tìm hiểu vi sinh vật thị cho thực phẩm biện...
 • 89
 • 345
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM
... CHƯƠNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT I HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT -Trong phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật, môi trường cần cho vi c tăng sinh, phân lập, phân ... kỹ thuật phân tích vi sinh vật - Định danh vi sinh vật: dựa vào - Các đặc điểm kiểu hình - Các p/ư sinh hóa thực chủng vi sinh vật - Các p/ư sinh hóa thực theo cách: - Truyền thống - Bộ KIT TRUYỀN ... không phép có thực phẩm; - Kế hoạch thuộc tính: Nếu cho thực phẩm số lượng định vsv đơn vị thể tích KẾ HOẠCH THU MẪU THỰC PHẨM Mẫu: - Phải mang tính đại diện (nhiều thời điểm, vi trí) - Đ/v...
 • 108
 • 642
 • 2

PHưƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH vật một số vấn đề THưỜNG gặp TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH vật

PHưƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH vật một số vấn đề THưỜNG gặp TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH vật
... Nội dung PHẦN 1: Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật PHẦN 2: Các vấn đề thường gặp trình phân tích VSV PHẦN PHƢƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT Cấy mẫu Đổ 12 – 15 ml PCA (Plate ... tính Đọc kết thử nghiệm sinh hoá Listeria monocytogenes tan huyết ß PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƢỜNG GẶP TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT -BIỂU HIỆN BẤT THƢỜNG CỦA MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT Môi trường ... mẫu TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ ISO 4833: 2003 / TCVN 4884:2005 TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ ISO 4833: 2003 / TCVN 4884:2005  V ( n1  0,1n ) d ∑ C: tổng số khuẩn lạc đếm tất đĩa PCA V: Số ml...
 • 37
 • 147
 • 0

các phương pháp phân tích vi sinh vật

các phương pháp phân tích vi sinh vật
... PHÂN TÍCH VSV BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY • Phương pháp đổ đóa (pour plate) • Phương pháp cấy bề mặt (spread) • Phương pháp MPN (most probable number) • Phương pháp nuôi cấy kỵ khí PHƯƠNG PHÁP ... khả lớn vi sinh vật có thể tích Vs M : số MPN tra từ bảng độ pha lỗng V0 F : nghịch đảo hệ số pha lỗng tương ứng với độ pha lỗng thấp dãy Vs: Thể tích chuẩn chọn để biểu thị mật độ vi sinh vật • ... hợp cho vi c phân tích mẫu thực phẩm rắn KHUẨN LẠC VSV TRÊN MÀNG LỌC 1A 1B 1C 1D E coli môi trường ID 2A 2C Coliforms 2B 2C môi trường ID PHƯƠNG PHÁP MÀNG PETRI-FILM • Cải biên từ phương pháp đếm...
 • 51
 • 272
 • 0

Tài liệu Phương Pháp Phân Tích Vi Sinh Vật Trong Nước potx

Tài liệu Phương Pháp Phân Tích Vi Sinh Vật Trong Nước potx
... din ca cỏc vi sinh vt gõy bnh khỏc cao Tuy nhiờn mi liờn h gia vi sinh vt gõy bnh v vi sinh vt ch th cũn cú nhiu tranh cói Coliform tng s l nhúm vi sinh vt hiu khớ tu nghi, thuc nhúm vi khun gram ... parahaemolyticus 11.1 Phạm vi áp dng Phơng pháp (tham chiu theo S tay phân tích vi sinh ca FDA tái lần th năm 1995) dng đ phát hin Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus thc phm Phơng pháp không áp dng ... vt mỏu núng Trong thc phm vi sinh vt c nhim vo ch yu qua ng ch bin 64 cú cỏc cụng on tip xỳc trc tip vi ngi Nu cú s hin din vi mt cao ca sinh sinh vt ny thc phm cho thy iu kin v sinh ca quỏ...
 • 29
 • 1,931
 • 24

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH hàm LƯỢNG AFLATONXIN TRONG THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH hàm LƯỢNG AFLATONXIN TRONG THỰC PHẨM
... dụng phương pháp nhìn để so sánh trực tiếp vết mỏng dễ nhiều sử dụng qua máy Densitometer Hội hóa học phân tích ( A.O.A.C -1980) lưu ý đến phương pháp phân tích dịnh lượng sử dụng TLC Phương pháp ... mở rộng thành chương trình phân tích mẫu tổ chức nghiên cứu ưng thư giới kết chương trình phân tích chứng nhận xác phân tích TLC sai số cao Hiện có phương pháp phân tích TLC phổ biến CB( contiamintion ... tố lên thể người loại động vật phương pháp phân tích để phát phòng tránh việc nhiễm aflatoxin nên em chọn đề tài “ phương pháp phân tích Aflatoxin thực phẩm Do kiến thức thời gian hạn chế, thông...
 • 26
 • 494
 • 3

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước thực phẩm

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm
... YấU CU CA PHềNG PHN TCH VI SINH VT 11/12/14 Nhõn lc H thng mt bng Thit b Hoỏ cht vt t H THNG MT BNG - Gm cỏc khu ... phõn tớch, cy chuyn phi m bo vụ trựng -Phi cú khu vc cỏch ly gia khu bn vi khu vụ trựng - Khu dng c v kh trựng phi tỏch bit vi cỏc khu vc khỏc v phi thụng thoỏng 11/12/14 YấU CU V THIT B - Tt c ... cỏc s c k thut phi c lu tr h s -Thit b hng phi cú nhón cnh bỏo 11/12/14 MT S THễNG S CA THIT B VI SINH - Gii hn k thut ca thit b phi nh hn hay bng giứi hn k thut ca phng phỏp s dng thit b ú Yờu...
 • 24
 • 913
 • 6

Phân tích vi sinh vật trong nước.

Phân tích vi sinh vật trong nước.
... trình phân lập vi sinh vật dạng khiết bao gồm bước sau:Tạo khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể vi sinh vật ban đầu .Phân lập vi sinh vật khiết.Kiểm tra độ tinh khiết khuẩn lạc + Trong trình nuôi cấy, phân ... cấy vi khuẩn Môi trường lỏng: môi trường không bổ sung agar, môi trường trạng thái lỏng Thường sử dụng nuôi cấy vi sinh vật nhằm thu sinh khối Dùng để nghiên cứu trình vi tổng hợp vi sinh vật ... bày bước tiến hành phân tích Vibrio nước Các vấn đề cần lưu ý thao tác thực hiện?  Trình bày bước tiến hành phân tích Vibrio nước Thu mẫu Tăng sinh chọn lọc Phân lập Thử nghiệm sinh hóa Thử nghiệm...
 • 16
 • 316
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố hà nộiNguyễn văn bảo toánKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcHọc chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng NhậtNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Rèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtBài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtRèn luyện kỹ năng tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toán trong hình chópRèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập phần bất đẳng thức ở lớp 10 trường THPTRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Rèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài toán về tiếp tuyến của đường hypebolSử dụng định lý vi et cho hai bài toán về phương trình bậc hai và quy về bậc trong chương trình lớp 10 THPTSử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcThiết kế bài học giá trị lượng gác của góc (cung) có liên quan đặc biệt (SGK đại số 10 nâng cao) theo phương pháp dạy học hiện đạiTìm cách giải tối ưu cho bài toán cực trị trong mặt phẳng tọa độ nhằm giúp học sinh lớp 10 vận dụng vào thi trắc nghiệm hiện nay 2Ứng dụng hệ thức lượng trong tam giác giải một số bài toán trong thực tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập