Tóm tắt các quy trình phân tích vi sinh vật trong thực phẩm và mỹ phẩm

CÁC QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH VẬT

CÁC QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH VẬT
... nhiễm vi sinh vật mẫu • TPC không phản ảnh tổng số vi sinh vật mẫu • TPC không phản ánh mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm/ nước uống, sinh hoạt • Số TPC thấp nhiều so với mật độ vi sinh vật mẫu ... nghóa – Nấm mốc: vi sinh vật có nhân, dạng rợi, sinh sản bào tử hay khuẩn ty – Nấm men vi sinh vật có nhân, đơn bào, sinh sản bào tử đơn nhân hay nẩy chồi – Nấm men mốc vi sinh vật hiếu khí bắt ... TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ TPC (Total Plate Count)/ APC (Aerobic Plate Count) • Đònh nghóa – VSV hiếu khí vi sinh vật phát triển tạo khuẩn lạc nhìn thấy điều kiện có O2 – Tổng số vi sinh vật hiếu...
 • 93
 • 171
 • 0

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị và các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm
... vệ sinh sẽ, vệ sinh cá nhân CHƯƠNG III CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM 3.1 Các phương pháp truyền thống phân tích tiêu vi sinh vật: 3.1.1 Đònh lượng vi sinh vật phương pháp ... hóa dạng kit phát vi sinh vật gây bệnh thực phẩm Phương pháp sử dụng mẫu dò để phát vi sinh vật thực phẩm dựa phát đoạn gen đặc trưng vi sinh vật Cơ sở vi c sử dụng mẫu dò phương pháp lai phân tử ... nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến nồng độ kim loại nặng tích tụ thể sinh vật sinh vật hấp thụ qua thức ăn 2.1.5 Ý nghóa vi sinh vật thò Vi sinh vật thi vệ sinh thực phẩm có ý nghóa lớn vi c đánh...
 • 77
 • 1,898
 • 5

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm

tổng quan về các vi sinh vật chỉ thị và các biện pháp kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm
... toàn vi sinh vật thị thực phẩm 1.3 Nội dung khóa luận: - Tổng quan ci sinh vật thị thực phẩm - Phương pháp kiểm tra vi sinh vật thực phẩm biện pháp kiểm soát Chương II TỔNG QUAN SVTH: Lê Ngọc ... biện pháp kiểm soát vi sinh vật, xin trình bày nghiên cứu mà học hỏi tìm hiểu 1.2 Mục đích khóa luận: Đánh giá mức độ nhiễm tạp vi sinh vật thực phẩm, biện pháp kiểm soát mức độ an toàn vi sinh vật ... sinh vật thực phẩm điều cần thiết cấp bách Vi c kiểm tra vi sinh vật gây bệnh thực phẩm góp phần giúp cho người tiêu dùng an tâm với sản phẩm chon lựa Để tìm hiểu vi sinh vật thị cho thực phẩm biện...
 • 89
 • 324
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM
... CHƯƠNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT I HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT -Trong phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật, môi trường cần cho vi c tăng sinh, phân lập, phân ... kỹ thuật phân tích vi sinh vật - Định danh vi sinh vật: dựa vào - Các đặc điểm kiểu hình - Các p/ư sinh hóa thực chủng vi sinh vật - Các p/ư sinh hóa thực theo cách: - Truyền thống - Bộ KIT TRUYỀN ... không phép có thực phẩm; - Kế hoạch thuộc tính: Nếu cho thực phẩm số lượng định vsv đơn vị thể tích KẾ HOẠCH THU MẪU THỰC PHẨM Mẫu: - Phải mang tính đại diện (nhiều thời điểm, vi trí) - Đ/v...
 • 108
 • 593
 • 2

PHưƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH vật một số vấn đề THưỜNG gặp TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH vật

PHưƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH vật một số vấn đề THưỜNG gặp TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH vật
... Nội dung PHẦN 1: Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật PHẦN 2: Các vấn đề thường gặp trình phân tích VSV PHẦN PHƢƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT Cấy mẫu Đổ 12 – 15 ml PCA (Plate ... tính Đọc kết thử nghiệm sinh hoá Listeria monocytogenes tan huyết ß PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƢỜNG GẶP TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT -BIỂU HIỆN BẤT THƢỜNG CỦA MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT Môi trường ... mẫu TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ ISO 4833: 2003 / TCVN 4884:2005 TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ ISO 4833: 2003 / TCVN 4884:2005  V ( n1  0,1n ) d ∑ C: tổng số khuẩn lạc đếm tất đĩa PCA V: Số ml...
 • 37
 • 127
 • 0

các phương pháp phân tích vi sinh vật

các phương pháp phân tích vi sinh vật
... PHÂN TÍCH VSV BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY • Phương pháp đổ đóa (pour plate) • Phương pháp cấy bề mặt (spread) • Phương pháp MPN (most probable number) • Phương pháp nuôi cấy kỵ khí PHƯƠNG PHÁP ... khả lớn vi sinh vật có thể tích Vs M : số MPN tra từ bảng độ pha lỗng V0 F : nghịch đảo hệ số pha lỗng tương ứng với độ pha lỗng thấp dãy Vs: Thể tích chuẩn chọn để biểu thị mật độ vi sinh vật • ... hợp cho vi c phân tích mẫu thực phẩm rắn KHUẨN LẠC VSV TRÊN MÀNG LỌC 1A 1B 1C 1D E coli môi trường ID 2A 2C Coliforms 2B 2C môi trường ID PHƯƠNG PHÁP MÀNG PETRI-FILM • Cải biên từ phương pháp đếm...
 • 51
 • 233
 • 0

Tài liệu Phương Pháp Phân Tích Vi Sinh Vật Trong Nước potx

Tài liệu Phương Pháp Phân Tích Vi Sinh Vật Trong Nước potx
... din ca cỏc vi sinh vt gõy bnh khỏc cao Tuy nhiờn mi liờn h gia vi sinh vt gõy bnh v vi sinh vt ch th cũn cú nhiu tranh cói Coliform tng s l nhúm vi sinh vt hiu khớ tu nghi, thuc nhúm vi khun gram ... parahaemolyticus 11.1 Phạm vi áp dng Phơng pháp (tham chiu theo S tay phân tích vi sinh ca FDA tái lần th năm 1995) dng đ phát hin Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus thc phm Phơng pháp không áp dng ... vt mỏu núng Trong thc phm vi sinh vt c nhim vo ch yu qua ng ch bin 64 cú cỏc cụng on tip xỳc trc tip vi ngi Nu cú s hin din vi mt cao ca sinh sinh vt ny thc phm cho thy iu kin v sinh ca quỏ...
 • 29
 • 1,859
 • 24

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH hàm LƯỢNG AFLATONXIN TRONG THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH hàm LƯỢNG AFLATONXIN TRONG THỰC PHẨM
... dụng phương pháp nhìn để so sánh trực tiếp vết mỏng dễ nhiều sử dụng qua máy Densitometer Hội hóa học phân tích ( A.O.A.C -1980) lưu ý đến phương pháp phân tích dịnh lượng sử dụng TLC Phương pháp ... mở rộng thành chương trình phân tích mẫu tổ chức nghiên cứu ưng thư giới kết chương trình phân tích chứng nhận xác phân tích TLC sai số cao Hiện có phương pháp phân tích TLC phổ biến CB( contiamintion ... tố lên thể người loại động vật phương pháp phân tích để phát phòng tránh việc nhiễm aflatoxin nên em chọn đề tài “ phương pháp phân tích Aflatoxin thực phẩm Do kiến thức thời gian hạn chế, thông...
 • 26
 • 437
 • 3

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước thực phẩm

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm
... YấU CU CA PHềNG PHN TCH VI SINH VT 11/12/14 Nhõn lc H thng mt bng Thit b Hoỏ cht vt t H THNG MT BNG - Gm cỏc khu ... phõn tớch, cy chuyn phi m bo vụ trựng -Phi cú khu vc cỏch ly gia khu bn vi khu vụ trựng - Khu dng c v kh trựng phi tỏch bit vi cỏc khu vc khỏc v phi thụng thoỏng 11/12/14 YấU CU V THIT B - Tt c ... cỏc s c k thut phi c lu tr h s -Thit b hng phi cú nhón cnh bỏo 11/12/14 MT S THễNG S CA THIT B VI SINH - Gii hn k thut ca thit b phi nh hn hay bng giứi hn k thut ca phng phỏp s dng thit b ú Yờu...
 • 24
 • 805
 • 4

Phân tích vi sinh vật trong nước.

Phân tích vi sinh vật trong nước.
... trình phân lập vi sinh vật dạng khiết bao gồm bước sau:Tạo khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể vi sinh vật ban đầu .Phân lập vi sinh vật khiết.Kiểm tra độ tinh khiết khuẩn lạc + Trong trình nuôi cấy, phân ... cấy vi khuẩn Môi trường lỏng: môi trường không bổ sung agar, môi trường trạng thái lỏng Thường sử dụng nuôi cấy vi sinh vật nhằm thu sinh khối Dùng để nghiên cứu trình vi tổng hợp vi sinh vật ... bày bước tiến hành phân tích Vibrio nước Các vấn đề cần lưu ý thao tác thực hiện?  Trình bày bước tiến hành phân tích Vibrio nước Thu mẫu Tăng sinh chọn lọc Phân lập Thử nghiệm sinh hóa Thử nghiệm...
 • 16
 • 275
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Pháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt namĐề cương hóa học 11 học kỳ IISKKN chuan tich hop lien monPháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt nam (tt)ASEAN EDUCATION (học bổng, du học,..)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcNghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyênHoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterKhủng Hoảng, Xử Lý Khủng Hoảng Lê Trần Bảo PhươngẨm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchTổng hợp, nghiên cứu các phức chất của ytri, europi, tecbi với hỗn hợp phối tử l phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúngQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở phật giáo thành phố hải dươngDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa ngữ văn bậc trung học theo đặc trưng thể loạiNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập