Nghiên cứu một số thuật toán phân cụm dữ liệu trong datamining

Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý
... lựa chọn thực đề tài Nghiên cứu số thuật toán phân tích không gian hệ thông tin địa nhằm khắc phục hạn chế đáp ứng yêu cầu Dữ liệu không gian, phép toán phân tích không gian ứng dụng chúng ... văn nghiên cứu thuật toán phân tích không gian xếp chồng đồ, vùng đệm thuật toán tìm đường số khái niệm, kỹ thuật tổng quan hệ thống thông tin địa Trong luận văn này, tác giả đề cập đến toán ... Dữ liệu sử dụng GIS không số liệu địa mà phải thiết kế sở liệu Những thông tin bao gồm kiện vị trí địa lý, thuộc tính thông tin, mối liên hệ không gian thông tin, thời gian 1.2.3 Phần cứng...
 • 25
 • 727
 • 0

Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản

Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản
... sâu vào tìm hiểu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch điển hình: K-MEANS, PAM Chƣơng 3: Cài đặt thực nghiệm: Để khẳng định cho khả hiệu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch, em lựa chọn cài đặt thuật ... CHƢƠNG 1: PHÂN CỤM DỮ LIỆU - Data Clustering 1 Vấn đề phân cụm liệu 1.2 Bài toán phân cụm liệu 1.3 Kiểu liệu độ đo tương tự sử dụng toán phân cụm liệu 1.4 Khái niệm ... tập liệu lớn, hiệu chúng phụ thuộc vào kích thước mẫu phân Thuật toán CLARANS hiệu so với thuật toán CLARA Hạn chế chung thuật toán phân cụm phân hoạch thích hợp liệu số chiều, khám phá cụm dạng...
 • 37
 • 779
 • 4

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản pptx

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản pptx
... tắt thuật toán PCDL phân hoạch, đồ án sâu vào tìm hiểu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch điển hình: K-MEANS, PAM Chƣơng 3: Cài đặt thực nghiệm: Để khẳng định cho khả hiệu thuật toán phân cụm liệu ... cụm liệu phân hoạch, phân cụm liệu phân cấp, phân cụm dựa mật độ, …Tuy nhiên kĩ thuật hướng tới hai mục tiêu chung chất lượng cụm khám phá tốc độ thực thuật toán Trong đó, kĩ thuật phân cụm liệu ... đề tài nghiên cứu “ Tìm hiểu cài đặt số thuật toán phân cụm liệu bản cho đồ án tốt nghiệp Nội dung đồ án gồm chương: Chƣơng 1: Giới thiệu phân cụm liệu: Trong chương em trình bày tổng quan phân...
 • 38
 • 441
 • 0

SO SÁNH MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU

SO SÁNH MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU
... thuật toán phân cụm liệu từ cài đặt thuật toán phân cụm liệu vào chương 5 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU TIÊU BIỂU 2.1 Thuật toán phân cụm K-Means Phân cụm dựa phân nhóm liệu thường ... bốn thuật toán phân cụm thuật toán K-Means, thuật toán Phân cụm phân cấp Hierarchical Clustering, thuật toán phân cụm theo mật độ DBSCAN, thuật toán phân cấp theo mô hình EM 10 CHƯƠNG 3: SO SÁNH ... hành thử nghiệm với thuật toán phân cụm nhằm mục đích so sánh, đánh giá thuật toán phân cụm 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU 1.1 Khái niệm phân cụm liệu Phân cụm hành vi nguyên thủy người...
 • 26
 • 489
 • 4

Một số thuật toán phân cụm dữ liệu

Một số thuật toán phân cụm dữ liệu
... phân cụm liệu nhƣ kiểu liệu, phép đo khoảng cách đối tƣợng liệu, kỹ thuật tiếp cận phân cụm liệu Chƣơng 3: Các thuật toán phân cụm liệu, tập trung trình bày số thuật toán tiêu biểu phân cụm liệu ... phân cụm liệu phân chia theo kỹ thuật tiếp cận nhƣ thuật toán phân cụm phân hoạch, thuật toán phân cụm phân cấp, Chƣơng 4: Trình bày phân cụm mờ kỹ thuật mờ phân cụm liệu, cụ thể thuật toán FCM Kết ... PHÁP PHÂN CỤM DỰA TRÊN LƢỚI 36 PHƢƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỰA TRÊN MÔ HÌNH 37 PHƢƠNG PHÁP PHÂN CỤM CÓ DỮ LIỆU RÀNG BUỘC 38 CHƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU 40 3.1 THUẬT TOÁN PHÂN...
 • 103
 • 290
 • 0

PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... 42 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Nguyễn Khắc Mẫn _ CH1101102 43 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÀI LIỆU ... CH1101102 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Mục lục Nguyễn Khắc Mẫn _ CH1101102 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU ... biệt cụm với cụm khác Nguyễn Khắc Mẫn _ CH1101102 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU I.3.2 Một số vấn đề phân cụm liệu • Xử lý nhiễu: Dữ liệu bị nhiễu liệu...
 • 44
 • 226
 • 0

báo cáo khoa học Một số thuật toán phân cụm dữ liệu định danh trong Data mining

báo cáo khoa học Một số thuật toán phân cụm dữ liệu định danh trong Data mining
... (goodness) Trong ó: n gi gia hai c m Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com quan h không phân ... PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong ó, n s i t ng, k s c m, m s thu c tính, l s giá tr phân bi t l n nht thu mm, ma = s neighbours l n nht s neighbours trung ... http://www.simpopdf.com quan h không phân bi t, x p x trên, x p x d i X p x (Upper Approximation thô Quan h không phân bi t Indiscernibility Relation Mi n bao (boundary region) L p t ng ng ca B Equivalence Class...
 • 14
 • 170
 • 0

Cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu, áp dụng vào bài toán phân nhóm bệnh án của bệnh xơ gan để hỗ trợ điều trị

Cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu, áp dụng vào bài toán phân nhóm bệnh án của bệnh xơ gan để hỗ trợ điều trị
... giáo Trần Mạnh Tuấn, em thực đồ án “CÁI ĐẶT MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU, ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN PHÂN NHÓM BỆNH ÁN CỦA BỆNH XƠ GAN ĐỂ HỖ TRỢ VIỆC ĐIỀU TRỊ ” Để có kết ngày hôm nay, em cố gắng ... phân cụm, trình kết thúc chất lượng phân cụm không thay đổi Ngoài ra, phân cụm phân hoạch có thêm số thuật toán CLARA, thuật toán CLARANS 26 2.1.3.2 Các thuật toán phân cụm phân cấp Thuật toán ... tính số Phân cụm khái niệm: áp dụng cho liệu hạng mục, chúng phân cụm đối tượng theo khái niệm mà chúng xử lý  Phân cụm mờ: sử dụng kỹ thuật phân cụm mờ để phân cụm liệu, thuật toán lược đồ phân...
 • 70
 • 221
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong GIS

Nghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong GIS
... thiết kế thuật toán song song(TTSS) 30 2.2.2 Các cách tiếp cận thiết giải thuật song song đánh giá giải thuật song song 32 2.3 Xây dựng số thuật toán song song áp dụng GIS 33 ... hoàn thành 28 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN XỬ LÝ SONG SONG ỨNG DỤNG TRONG GIS 2.1 Tại lại áp dụng xử lý song song GIS 2.1.1 Ý nghĩa thực tiễn xử lý song song Việc tính toán hiệu cao xu hướng chung ... máy tính song song 22 1.2.4.3 Song song hoá máy tính 25 1.2.4.4 Một số vấn đề cần quan tâm kiến trúc MTSS 27 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN XỬ LÝ SONG SONG ỨNG DỤNG TRONG GIS ...
 • 84
 • 199
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định tập giá trị

Nghiên cứu một số thuật toán rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định tập giá trị
... giá trị Đối tƣợng nghiên cứu toán rút gọn thuộc tính bảng định tập giá trị nhƣ trình bày phần mục tiêu luận văn Phạm vi nghiên cứu Ứng dụng thuật toán rút gọn thuộc tính bảng định tập giá trị ... tin tập giá trị toán rút gọn thuộc tính tập thô truyền thống, tập thô dung sai - Chƣơng 2: Rút gọn thuộc tính bảng định tập giá trị: chƣơng khai thác thuật toán hệ thông tin tập giá trị: thuật toán ... tập giá trị, thuật toán giải toán rút gọn thuộc tính tập thô truyền thống tập thô dung sai hệ thông tin tập giá trị Phần luận văn khai thác thuật toán tìm tập rút gọn thuộc tính bảng định tập giá...
 • 69
 • 165
 • 0

nghiên cứu một số thuật toán khai phá tập mục thường xuyên và tập mục cổ phần cao trongsở dữ liệu

nghiên cứu một số thuật toán khai phá tập mục thường xuyên và tập mục cổ phần cao trong cơ sở dữ liệu
... nghiên cứu này, chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu số thuật toán khai phá tập mục thường xuyên tập mục cổ phần cao sở liệu làm chủ đề nghiên cứu Mục đích luận văn phát triển số thuật toán khai phá ... tập mục cổ phần cao nhƣng tập khác B lại Do áp dụng thủ pháp sử dụng tính chất Apriori vào việc khai phá tập mục cổ phần cao Đã có nhiều công trình nghiên cứu thuật toán tìm tập mục cổ phần cao, ... đóng góp) tập mục số đo tỷ lệ đóng góp tập mục sở liêu Khai phá tập mục cổ phần cao khám phá tất tập mục cổ phần không nhỏ ngƣỡng quy định ngƣời sử dụng Trong toán bản, thuật toán khám phá đƣợc...
 • 80
 • 299
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng
... Phƣơng pháp phân cụm dựa mật độ 20 2.4.4 Phƣơng pháp phân cụm dựa lƣới 21 2.4.5 Phƣơng pháp phân cụm dựa mô hình 22 2.4.6 2.5 Phƣơng pháp phân cụm phân hoạch 19 Phƣơng pháp phân ... cận phân cụm liệu 18 2.4.1 Phƣơng pháp phân cụm phân hoạch 19 2.4.2 Phƣơng pháp phân cụm phân cấp 19 2.4.3 Phƣơng pháp phân cụm dựa mật độ 20 2.4.4 Phƣơng pháp phân ... phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp, nghĩa kết thu đƣợc phƣơng pháp phân cấp cải tiến thông qua bƣớc phân cụm phân hoạch Phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp hai phƣơng pháp PCDL cổ điển, có...
 • 90
 • 753
 • 8

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG DATAMINING

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG DATAMINING
... đáp ứng thực tế làm phát triển khuynh hướng kỹ thuật Kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu (KDD - Knowledge Discovery and Data Mining) Kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu nghiên cứu, ứng dụng ... phân lớp Qua trình thực nghiệm nghiên cứu lý thuyết đưa số kết luận sau: • Mỗi giải thuật phân loại, phân cụm áp dụng cho số mục tiêu kiểu liệu định • Mỗi giải thuật có mức độ xác riêng khả thực ... thu Phân cụm liệu sử dụng nhiều ứng dụng phân đoạn thị trường, phân đoạn khách hàng, nhận dạng mẫu, phân loại trang Web… Ngoài phân cụm liệu sử dụng bước tiền xử lí cho thuật toán khai phá liệu...
 • 27
 • 445
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong gisnghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnnghiên cứu một số thuật toán ứng dụng dataminingthuật toán phân cụm dữ liệumột số phương pháp phân cụm dữ liệucác thuật toán phân cụm dữ liệuthuật toán phân cụm dữ liệu mờđồ án tìm hiểu một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụngthuat toan phan cum du lieuyêu cầu đối với các thuật toán phân cụm dữ liệu3 các thuật toán phân cụm dữ liệu điển hìnhcác thuật toán phân cụm dữ liệu kiểu hạng mụcnghiên cứu phương pháp bài toán phân cụmmột số thuật toán gom cụmnghien cuu mot so bai toan so hoc lop 3Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémCông tác xã hội nhóm trẻ khiếm thịLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmBẢNG THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUbộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017Amazon Simple Storage Service Developer GuideBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sở20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9Mẫu đề thi môn tiếng anh + tin học văn phòng ôn thi công chức ngạch cán sự và chuyên viênphạm vi ôn tập và ngữ pháp môn anh văn + tin học ôn thi công chức tiếng anh năm 2017Cách mạng khoa học tác động đến quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta tiểu luận cao họcNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao tại sơn laBÀI dự THI tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 ở thành phố Hà Nội (gồm 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơnTÊN ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA BLUETOOTH DÙNG PICTÌM HIỂU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾPSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGỮ VĂN 7 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 7 ở trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi viết tốt bài văn nghị luận chứng minhNghiên cứu phát triển xúc tác hoạt hóa h2o2 nhằm xử lý chất màu trong nước thải dệt nhuộm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập