Tổng hợp vật liệu perovskit La1-xLixMO3 (M: Fe, Mn, Co) bằng phương pháp sol- gel xitrat và thử hoạt tính xúc tác của chúng trong một số phản ứng

TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC THỬ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO LiMVO4 (M = Co, Ni, Zn)

TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ THỬ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO LiMVO4 (M = Co, Ni, Zn)
... có hoạt tính xúc tác cao phản ứng nhằm mục đích xử lí ô nhiễm môi trường khí, chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Tổng hợp, xác định cấu trúc thử hoạt tính xúc tác vật liệu nano LiMVO4 (M = Co, ... tỏ hoạt tính xúc tác vật liệu vanadat đất tốt vanadat magie Sự thay đổi nguyên tố đất cấu trúc REVO cho thấy khả xúc tác vật liệu khác Đặc biệt khả xúc tác YVO4 tốt Hình 1.2 Kết thử hoạt tính xúc ... khả xúc tác vật liệu M10(VO4)6(OH)2 tốt so với vật liệu M10(PO4)6(OH)2 Như vậy, vật liệu vanadat vật liệu có triển vọng nghiên cứu hoạt tính xúc tác Việc tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu...
 • 62
 • 207
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng paal knorr

nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng paal knorr
... vi nghiên cứu: Do MOFs có nhiều ứng dụng nhiều lĩnh vực khác việc nghiên cứu tổng hợp MOFs quan tâm Vì thế, tác giả chọn đề tài nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác chúng ... tính xúc tác chúng phản ứng Paal- Knorr  Mục tiêu ề tài: Tổng hợp MOF-118 Phân tích cấu trúc Khảo sát hoạt tính xúc tác phản ứng Paal- Knorr  Phư ng pháp nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu MOF-118 phương ... như: Nghiên cứu tổng hợp MOF-5 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng ankyl hóa đăng tạp chí Applied catalysis A có số IF > 3,5 Nghiên cứu tổng hợp MOF-5, MOF-199 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng...
 • 67
 • 476
 • 1

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm khảo sát một số tính chất

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất
... kho sỏt sn lng nano vng, kt qu cho thy t l nano vng to t khong 75-80 % Trong tng s hn 400 nano vng c kho sỏt thỡ cỏc nano vng cú t s hỡnh dng l chim phn ln vi t l t 55,48 % v cỏc nano vng cú t ... ch to nano vng khỏ khú khn do: th nht l nng lng b mt rt d lm cho hỡnh thnh ht cu, th hai l phn ln kim loi kt tinh i xng cu, bi th cn to cỏc khuụn quỏ trỡnh to nano hoc to cỏc liờn kt to nano ... cỏc kt qu v iu khin kớch thc ht nano vng, cỏc kt qu kho sỏt cỏc yu t nh hng ti quỏ trỡnh to nano vng 3.1 Tng hp ht nano vng Di õy l cỏc kt qu thu c tng hp ht nano vng theo quy trỡnh nh mc 2.2.1...
 • 20
 • 751
 • 1

Tổng hợp vật liệu Nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp phát điện hóa siêu âm khảo sát một số tính chất

Tổng hợp vật liệu Nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp phát điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất
... nờn trng hn v trng lng riờng gim Vng to hp kim vi nhiu kim loi khỏc; hp kim vi ng cho mu hn, hp kim vi st mu xanh lỏ, hp kim vi nhụm cho mu tớa, vi bch kim cho mu trng Trng thỏi ụxi hoỏ thng gp ... xyanua ca cỏc kim loi kim Kim loi ny cú dng qung hoc dng ht ỏ v cỏc m bi tớch, vng l mt s ớt kim loi ỳc tin Vng nguyờn thu cú cha khong n 10% bc, nhng thc t t l ny thng nhiu hn Hp kim t nhiờn ... (hỡnh trờn) v dao ng ngang, dao ng dc ca cỏc in t nano kim loi (hỡnh di) Hiu ng cng hng plasmon b mt l hiu ng c trng ca cỏc ht nano kim loi Vỡ kim loi cú nhiu in t t nờn hp th ỏnh sỏng chiu vo...
 • 51
 • 390
 • 0

Tổng hợp perovskite la1 x cax mno3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol gel, nghiên cứu cấu trúc tính chất từ

Tổng hợp perovskite la1 x cax mno3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol gel, nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ
... nhiễu x Nó phơng trình nghiên cứu cấu trúc tia X 1.4.5 Phơng pháp nghiên cứu cấu trúc tia X 25 Tuỳ thuộc vào đối tợng nghiên cứu, ngời ta sử dụng phơng pháp khác nghiên cứu cấu trúc tia X Phơng pháp ... Sấy 140oC Xerogel Nung La1- xCa xMnO3 Hình 2.1 Sơ đồ tổng hợp mẫu La1- xCaxMnO3 2.2.2 Các yếu tố khảo sát Dựa vào liệu thu đợc từ phơng pháp nghiên cứu, phân tích cấu trúc tính chất từ vật liệu ... Trờng đại học vinh === === PHAN THị MINH HUYềN tổng hợp perovskite La1- xCaxMnO3 cấp hạt nano phơng pháp sol- gel, nghiên cứu cấu trúc tính chất từ Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60.44.25 luận văn...
 • 38
 • 392
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứ đặc trưng hoạt tính xúc tác của Perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15

Tổng hợp, nghiên cứ đặc trưng và hoạt tính xúc tác của Perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15
... I H C KHOA H C T NHIÊN  NGÔ TI N QUY T T NG H P, NGHIÊN C U C TRƯNG VÀ HO T TÍNH XÚC TÁC C A PEROVSKIT MANG TRÊN V T LI U MAO QU N TRUNG BÌNH SBA-15 Chuyên ngành: Hóa H u Mã s : 60.44.27 LU N ... 1.3.3 Tính ch t c a perovskit a Tính ch t v t lý c a perovskit Các perovskit c ý trư c h t b i tính ch t v t lý c a chúng: Tính ch t t , tính ch t i n tính ch t quang h c Còn ho t tính xúc tác ... m ng lư i c a perovskit có liên quan ch t ch n ho t tính xúc tác oxi hoá Do ó, vi c ng d ng perovskit làm ch t xúc tác cho ph n ng oxi hoá ang c c bi t ý Ngoài tính ch t xúc tác, perovskit c quan...
 • 81
 • 366
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano fe sba 15 dùng để phân huỷ các hợp chất hữu cơ độc hại chứa phenol

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano fe  sba  15 dùng để phân huỷ các hợp chất hữu cơ độc hại chứa phenol
... chọn để tổng hợp mẫu SBA- 15 chứa Fe cho nghiên cứu 3.2 Tổng hợp Fe- SBA- 15 3.2.1 Tổng hợp Vật liệu mao quản cấu trúc nano Fe- SBA- 15 tổng hợp phương pháp trực tiếp điều kiện tương tự SBA- 15 từ ... III: KếT QUả VÀ THảO LUậN 3.1 Tổng hợp vật liệu mao quản cấu trúc nano SBA- 15 3.1.1 Tổng hợp Vật liệu mao quản cấu trúc nano SBA- 15 tổng hợp từ nguyên liệu sau đây: - Chất HĐBM P123 (pluroric) EO20PO70EO20 ... NộI Khoa hóa học *********** Nguyễn thị ngọc bích Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc Nano Fe- SBA- 15 dùng để phân hủy hợp chất hữu độc hại chứa phenol Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành:...
 • 57
 • 265
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính xúc tác của vật liệu nano NdVO4 m2 + (m=ca, co, zn)

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính xúc tác của vật liệu nano NdVO4  m2 + (m=ca, co, zn)
... có hoạt tính xúc tác cao phản ứng nhằm mục đích xử lí ô nhiễm môi trường khí, đề tài nghiên cứu khóa luận là: Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính xúc tác vật liệu nano NdVO4: M2 + (M=Ca, Co, ... khả xúc tác vật liệu M10(VO4)6(OH)2 tốt so với vật liệu M10(PO4)6(OH)2 Như vậy, vật liệu vanadat vật liệu có triển vọng nghiên cứu hoạt tính xúc tác Việc tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng hợp vật liệu NdVO4: M 2+ (M=Ca, Co, Zn) phương pháp solgel Theo nhiều kết nghiên cứu, hoạt tính xúc tác vật liệu phụ thuộc vào thành phần, chất liên kết, cấu trúc...
 • 63
 • 203
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình mn MCM 41

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình mn MCM 41
... SiO2/MnO = 10 • Mn( 25) -MCM- 41: MCM- 41 chứa MnO với tỉ lệ mol SiO2/MnO = 25 • Mn( 50) -MCM- 41: MCM- 41 chứa MnO với tỉ lệ mol SiO2/MnO = 50 • Mn( 75) -MCM- 41: MCM- 41 chứa MnO với tỉ lệ mol SiO2/MnO ... Khoảng cách tâm mao quản liền a0 Tên mẫu (Si /Mn) h.h pư d100 (Ao) a0 (Ao) MCM- 41 40,804 47,12 Mn( 75) -MCM- 41 Mn( 50) -MCM- 41 Mn( 25) -MCM- 41 Mn( 10) -MCM- 41 75 50 25 10 41, 270 41, 164 41, 591 40,810 47,65 ... nhẹ, ký hiệu MCM- 41 2.3.5 Tổng hợp Mn- MCM- 41 đường trực tiếp Trong khoá luận này, tiến hành tổng hợp mẫu Mn- MCM- 41 với lượng MnO khác nhau, cụ thể sau: • Mn( 10) -MCM- 41: MCM- 41 chứa MnO với tỉ lệ...
 • 44
 • 423
 • 0

TỔNG HỢP VẬT LIỆU xSnO2-(100-x)SiO2 PHA TẠP ION ĐẤT HIẾM Er3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL

TỔNG HỢP VẬT LIỆU xSnO2-(100-x)SiO2 PHA TẠP ION ĐẤT HIẾM Er3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL
... 11 PHẦN I: TỔNG QUAN 13 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SOL GEL 13 1.1 Giới thiệu phương pháp Sol Gel 13 1.2 Qui trình tổng hợp phản ứng phương pháp Sol Gel 15 1.2.1 ... điều kiện phát triển khoa học vật liệu công nghệ Việt Nam nay, thực đề tài nghiên cứu: “ Tổng hợp vật liệu xSnO2-(100-x)SiO2 pha tạp ion đất (Er3+ ) phương pháp Sol - Gel ” Mục đích nghiên cứu đề ... phân bố lượng ion Er3+ 43 2.3.3 Một số đặc tính quang phổ ion Er3+ -doped vật liệu SnO2 chế tạo phương pháp Sol- Gel 45 2.3.4 Một số đặc tính quang phổ ion Er3+ doped vật liệu xSnO2-(100-x)SiO2...
 • 87
 • 320
 • 1

tổng hợp vật liệu nano yfeo3 bằng phương pháp sol– gel đồng kết tủa

tổng hợp vật liệu nano yfeo3 bằng phương pháp sol– gel và đồng kết tủa
... trúc vật liệu YFeO theo phương pháp đồng kết tủa Không dừng lại việc tổng hợp YFeO phương pháp sol – gel, tác giả tổng hợp vật liệu nano YFeO theo phương pháp đồng kết tủa với tác nhân kết tủa ... nghiệm tổng hợp vật liệu YFeO theo phương pháp đồng kết tủa 2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LÍ ĐẶC TRƯNG CHO VẬT LIỆU 2.2.1 Phương pháp phân tích nhiệt Dựa hiệu ứng thu gia nhiệt vật liệu, phương ... Fe,…) Trong vài chục năm gần đây, có nhiều phương pháp để tổng hợp bột vật liệu như: phương pháp tổng hợp thông qua pha rắn, phương pháp tổng hợp thông qua pha lỏng, phương pháp tổng hợp pha khí,…...
 • 46
 • 228
 • 1

Tổng hợp, xác định cấu trúc thăm dò hoạt tính xúc tác của vật liệu nano YVO4: RE3+ (RE = Nd, Sm, Pr)

Tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò hoạt tính xúc tác của vật liệu nano YVO4: RE3+ (RE = Nd, Sm, Pr)
... là: Tổng hợp, xác định cấu trúc thăm hoạt tính xúc tác vật liệu nano YVO4: RE3+ (RE = Nd, Sm, Pr) 2 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Trên sở khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng ... khả xúc tác vật liệu M10(VO4)6(OH)2 tốt so với vật liệu M10(PO4)6(OH)2 24 Như vậy, vật liệu vanadat vật liệu có triển vọng nghiên cứu hoạt tính xúc tác Việc tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu ... nhiệt để tổng hợp vật liệu nano YVO4 pha tạp ion đất Nd3+, Sm3+ Pr3+, sau viết tắt YVO4 :RE3+ (RE= Nd, Sm, Pr) 1.5 Cơ chế xúc tác vật liệu oxit phức hợp 1.5.1 Tính chất hấp phụ oxi Theo tài liệu [33],...
 • 81
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu tổ hợp quang xúc tác fe c tio2 ac tới quá trình phân hủy methomylđặc trưng vật liệu t tio2 at ag tio2 và atb ag tio2 bent tổng hợp bằng phương pháp sol gel có sử dụng dung môiđặc trưng vật liệu t tio2 at ag tio2 và atb ag tio2 bent tổng hợp bằng phương pháp sol gel không sử dụng dung môikhảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu fe c tio2với quá trình phân hủy methomyltổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc táchoạt tính xúc tác của vật liệu perovskitetổng hợp xúc tác ag tio2 bent bằng phương pháp sol gel biến tính có sử dụng dung môitổng hợp xúc tác ag tio2 bent bằng phương pháp sol gel biến tính không sử dụng dung môi 85thí nghiệm hóa sinh thực vật ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính xúc tac của enzimtổng hợp vật liệu fe c tio2tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác fe c tio2 acnghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanôtổng hợp vật liệu polyme dạng hydrogel nhạy nhiệtnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenoltổng hợp vật liệu nanomột số biện pháp thi công chống thấm hiệu quảCÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝBÁO CÁO CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓMTẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018KẾ HOẠCH ĐỘI TÌNH NGUYỆNGiáo trình pre toeic listening ms hoaCâu hỏi trắc nghiệm khách quan môn toánẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch côn đảoHoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamTác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010Nuclear oncology GIÁO TRÌNH UNG THƯ học hạt NHÂNLottery winner Lottery winnerS1 the witches of pendleBài tập môn học hoá công nghệ môi trường đề tài Tổng quan các phương pháp đánh giá sinh trưởng vi tảo trong PTNĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCgiáo trình dược lýGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 30Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 13
Đăng ký
Đăng nhập