THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Tài liệu Thống trong kinh doanh_ Lecture Stat 2 pptx

Tài liệu Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 2 pptx
... 1368 1736 20 88 0.06 023 9 0636 1 026 1406 17 72 2 123 0.07 027 9 0675 1064 1443 1808 21 57 1.0.3413 1.1.3643 …… … 2. 0.47 72 2. 5.4938 3438 3665 … 4778 3461 3686 … 4783 3485 3708 … 4788 3508 3 729 … 4893 ... =1 6 .2 μ =5 X 0. 12 μZ = Z Ví dụ: P ( 2. 9 ≤ X ≤ 7.1) = 1664 Z= X −μ σ 2. 9 − = = − .21 10 σ = 10 Z= X −μ σ 08 32 7.1 − = = 21 10 σZ =1 08 32 2.9 7.1 μ =5 X −0 .21 0 .21 μZ = Z Ví dụ: P ( X ≥ ) = 3 821 ... 0.1 0398 0438 0 .2 0793 08 32 0.3 1179 121 7 0.4 1554 1591 0.5 1915 1950 ……… 0. 02 0080 0478 0871 125 5 1 628 1985 0.03 0 120 0517 0910 129 3 1664 20 19 0.04 0160 0557 0948 1331 1700 20 54 0.05 0199 0596...
 • 48
 • 280
 • 1

Tài liệu Thống trong kinh doanh_ Lecture Stat 4 ppt

Tài liệu Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 4 ppt
... nhiên trung bình mẫu=50 Tôi nói μ khoảng (40 ; 60), với độ tin cậy 95% Ước lượng điểm (Point estimations) Ước lượng tham số tổng thể … Giá trò thống mẫu Trung bình μ X Tỉ lệ p PS Phương sai ... hưởng đến độ xác khoảng tin cậy Độphân tán liệu σ Kích thước mẫu σ σX = Khoảng tin cậy từ X - Zσ x đến X + Z σx n Độ tin cậy 100 (1 − α ) % © 19 84- 19 94 T/Maker Co Xác đònh kích thước mẫu Mẫu ... cậy 90% trung bình với độ xác ± 5? Kết điều tra thí điểm cho biết độ lệch tiêu chuẩn 45 n= Z α / s ε 2 1, 645 ( 45 ) = = 219 , ≅ 220 Khoảng tin cậy trung bình tổng thể (Không biết σ) Giả đònh –...
 • 21
 • 188
 • 0

Tài liệu Thống trong kinh doanh_ Lecture Stat 6 pdf

Tài liệu Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 6 pdf
... 23.40 20.00 26. 31 21.80 22.20 24.10 23.50 19.75 23.74 22.75 20 .60 25.10 21 .60 20.40 [ X = 24.93 X = 22 .61 X = 20.59 X = 22.71 SSG = (24,93− 22,71) + (22 ,61 − 22,71) + (20,59 − 22,71) = 47, 164 SSW = ... Hiệu A Hiệu B 25.40 26. 31 24.10 23.74 25.10 23.40 21.80 23.50 22.75 21 .60 Hiệu C 20.00 22.20 19.75 20 .60 20.40 X = 24.93 X = 22 .61 X = 20.59 X = 22.71 bền (1000 km) 27 Độ 26 25 24 23 22 21 20 ... 26. 31 21.80 22.20 24.10 23.50 19.75 23.74 22.75 20 .60 25.10 21 .60 20.40 Tiêu chuẩn so sánh Tukey Tính độ lệch tuyệt đối X1 − X = 24.93 − 22 .61 = 2.32 X1 − X = 24.93 − 20.59 = 4.34 X − X = 22 .61 ...
 • 21
 • 155
 • 1

Thống trong kinh doanh doc

Thống kê trong kinh doanh doc
... Quan trọng việc: nvquang Xác đònh tập hợp thống Chọn lựa mẫu thống Kết luận thống Độ tin cậy (reliability) kết luận thống Kết luận thống có xác tuyệt đối? Mức độ tin cậy để phản ... mẫu thống tập hợp đối tượng dùng lẫn dù không xác Kết luận thống (statistical inference): Một đònh, đoán, tổng quát hóa tập hợp thống dựa thông tin nhận từ mẫu thống Ví dụ kết luận thống ... Trong người có cử nhân có 48% nữ, 17,5% cử nhân thuộc lónh vực kinh doanh Số liệu thống cho biết có 4,7% cử nhân vừa thuộc lónh vực kinh doanh vừa nữ Biến cố “Cử nhân thuộc lónh vực kinh doanh ...
 • 59
 • 827
 • 5

Thống trong kinh doanh thực hành Excel doc

Thống kê trong kinh doanh thực hành Excel doc
... Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn NỘI DUNG Nhập liệu vào excel Thống liệu dạng bảng Thống liệu dạng đồ thị Thống liệu đại lượng thống mô tả Ước lượng kiểm định giả thiết Phân tích phương ... (column) wrkstat (row) Nguyễn Duy Tâm _ IDR 32 16 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả CHỈ TIÊU TẬP TRUNG ... =countifs(vùng ĐK1, ĐK1,vùng ĐK2, ĐK2,…) 34 17 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả MỘT SỐ LỆNH CÓ TRONG EXCEL 2007    Trung bình thỏa điều kiện =averageif(vùng ĐK, ĐK,...
 • 59
 • 372
 • 3

thống trong kinh doanh thực hành excel

thống kê trong kinh doanh thực hành excel
... Con người –Tầm nhìn NỘI DUNG Nhập liệu vào excel Thống liệu dạng bảng Thống liệu dạng đồ thị Thống liệu đại lượng thống mô tả Ước lượng kiểm định giả thiết Phân tích phương ... (column) wrkstat (row) 02-Oct-09 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 32 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả CHỈ TIÊU TẬP TRUNG ...  =countifs(vùng ĐK1, ĐK1,vùng ĐK2, ĐK2,…) 34 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả MỘT SỐ LỆNH CÓ TRONG EXCEL 2007    Trung bình thỏa điều kiện =averageif(vùng ĐK, ĐK,...
 • 116
 • 78
 • 0

Bài tập thực hành-ứng dụng thống trong kinh doanh

Bài tập thực hành-ứng dụng thống kê trong kinh doanh
... Worksheets("Stem").Activate End Sub Sử dụng SPSS để giải đáp • Sử dụng tính Analyze menubar >> Descriptive Statistics >> Explore… Sử dụng SPSS để giải đáp Sử dụng SPSS để giải đáp • Sử dụng tính Analyze menubar ... phân vị giải thích ý nghĩa của t quả tính được c Hãy vẽ một biểu đồ hộp ria mèo (box plot) của liệu rút t luận bộ liệu vào box plot So sánh với t luận câu a d Từ box plot xác ... không nhớ hết mặt học sinh hồ chi bạn lại không xưng danh tính… • Nhưng vấn đề bạn đặc tập đưa cho em sinh viên Kinh Tế Sài Gòn (Home work) Và thật bạn có tham gia đầy đủ buổi học tự bạn trả lời...
 • 30
 • 246
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG TOÁN HỌC PHƯƠNG PHÁP THỐNG TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
... yếu thống kê, khoa học máy tính.Với yêu thích toán ứng dụng với chút hiểu biết xác suất thống kê, thúc tìm hiểu lĩnh vực khai thác liệu – chọn đề tài Phương pháp thống kinh doanh tài chính ... (4) Xác định phương pháp thống sử dụng giai đoạn phân tích: Có nhiều phương pháp thống có nhiều thuật toán sử dụng, điều quan trọng phải có phân loại phương pháp Việc lựa chọn phương pháp ... văn thuyết mạng thần kinh phương pháp thiên tính toán nên không dùng phương pháp cho phân tích toán Còn hồi quy logistic (một mô hình thống kê) định (phương pháp rõ ràng, dễ hiểu cho toán...
 • 115
 • 516
 • 2

Thống trong kinh doanh thực hành exel

Thống kê trong kinh doanh thực hành exel
... wrkstat (row) 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 32 16 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả CHỈ TIÊU ... –Tầm nhìn THỐNG KÊ DỮ LiỆU DẠNG BẢNG      Yêu cầu nội dung: Lập bảng thống cho biến thuộc tính thuộc lượng Đối với biến biểu hiện: biểu phân tổ Đối với biến nhiều biểu hiện: tiến hành phân ... =countifs(vùng ĐK1, ĐK1,vùng ĐK2, ĐK2,…) 34 17 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả MỘT SỐ LỆNH CÓ TRONG EXCEL 2007    Trung bình thỏa điều kiện =averageif(vùng ĐK,...
 • 58
 • 161
 • 0

slide thuyết trình Ứng dụng thống trong kinh doanh hỗ trợ ra quyết định tại Deloitte

slide thuyết trình Ứng dụng thống kê trong kinh doanh hỗ trợ ra quyết định tại Deloitte
... Khởi đầu Không sử dụng phân thích hoạt động kinh doanh Pha II Phát triển Sử dụng phân tích nhằm cải thiện hiệu hoạt động kinh doanh Pha III Định vị Lập báo cáo định kỳ hỗ trợ việc định người quản ... báo cáo định kỳ ,sử dụng kết phân tích nhằm kiểm định giả thuyết nâng cao chất lượng operations quản lý Khả phân tích kinh doanh Pha V Dân đầu Sử dụng mô hình dự đoán mốt số kịch kinh doanh nhằm ... trường • Phân tích nguồn nhân lực • Xác định vấn đề cần giải • Lên kế hoạch nhân tối ưu hóa • Tuyển dụng dự đoán hiệu Tầm quan trọng thống kinh doanh Thống mô tả : Tóm tắt, so sánh liệu tài...
 • 27
 • 251
 • 0

CHUONG 4 Thống Trong Kinh Doanh Ước Lượng

CHUONG 4 Thống Kê Trong Kinh Doanh Ước Lượng
... 5% tổng thể chung) • Dựa kinh nghiệm • Dựa chi phí • Dựa phương pháp thống (như ) THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Chương – Ước lượng BÀI TẬP 4. 1 Một đại lý nhà đất cần ước lượng giá trị trung bình ... hai yêu cầu đối lập người ta thường vào độ xác ước lượng • Công thức tính cỡ mẫu: - Ước lượng số trung bình: THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Chương – Ước lượng Z2σ2 n= Error Trường hợp với tổng thể chung ... – Ước lượng - Không hoạt động kinh tế có 3300 người Với xác suất 0,9 544 , xác định tỷ lệ số lượng loại nhân toàn thành phố THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Chương – Ước lượng ...
 • 7
 • 20
 • 0

Chương 5 Thống Trong Kinh Doanh Kiểm Định

Chương 5 Thống Kê Trong Kinh Doanh Kiểm Định
... Cỏch tra bng : Z = ? = 0. 05 0 .5 - 0. 05 = 0. 45 = 05 Giỏ tr ti hn Z = 1.6 45 1.6 45 Z Z 04 1.6 05 06 44 95 450 5 55 15 1.7 55 91 55 99 56 08 1.8 56 71 56 78 56 86 1.9 57 38 57 44 57 50 Thớ d 2: Mt nh mỏy sn ... X 25 Y 47 11 X 28 X 48 12 X 34 X 49 13 ,5 X 37 Y 49 13 ,5 Y 39 Y 50 15 Y 41 Y 51 16 X 42 Y 55 17 Y 43 X 56 18 Y 45 Y 65 19 X 46 10 X 85 20 Tng cỏc hng ca ng X l: R1 = + + + + + 10 + 12 + 13 ,5 + ... ng Y, cú s liu sau (thi gian tớnh bng phỳt): ng X: 34 28 46 42 56 85 48 25 37 49 ng Y: 45 49 41 55 39 45 65 50 47 51 Vi mc ý ngha 5% , hóy nhn nh xem cú s khỏc v thi gian i li i theo ng X v ng...
 • 33
 • 21
 • 0

Thống trong kinh doanh chương 6 kiểm soát quá trình bằng thống

Thống kê trong kinh doanh chương 6 kiểm soát quá trình bằng thống kê
... ∑ ps k Trong đó: ps tỷ lệ mẫu + Các đường giới hạn kiểm soát xác định bằng: ps ± ( ps − ps n ) THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Chương Kiểm soát trình thống CÁC HẰNG SỐ CỦA BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT n ... trạng trình THỐNG KÊ TRONG 10 KINH DOANH Chương Kiểm soát trình thống 6. 3 Một công ty dệt thực kiểm soát chất lượng sản xuất loại vải Hàng ngày, kiểm tra viên thực đếm số lỗi xuất Trong ... hạn kiểm soát: R ±3 d3  d  R = 1 ± 3 R d2 d2   THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Chương Kiểm soát trình thống Mà 1− d3 = D3 d2 Vì vậy: 1− d3 = D4 d2 LCL = D3 R UCL = D4 R Biểu đồ kiểm soát...
 • 11
 • 305
 • 0

Xây dựng & triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành của Cty du lịch & dịch vụ Nam Đế

Xây dựng & triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành của Cty du lịch & dịch vụ Nam Đế
... lữ hành Trung tâm du lịch Quốc tế du học- Công ty du lịch dich vụ Nam Đế 2.1 Khái quát Trung tâm du lịch Quốc tế du học- công ty du lịch dich vụ Nam Đế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ... Chơng Kinh doanh lữ hành ứng dụng kinh doanh điện tử thơng mại điện tử kinh doanh lữ hành 1.1 Kinh doanh lữ hành đặc điểm kinh doanh lữ hành 1.1.1 Khái niệm công ty lữ hành Theo cách ... cục du lịch công ty lữ hành gồm hai loại : công ty lữ hành quốc tế công ty lữ hành nội địa * Công ty lữ hành nội địa: công ty lữ hành có trách nhiệm xây dựng, bán tổ chức thực chơng trình du lịch...
 • 64
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thống kê trong kinh doanhđề thi thống kê trong kinh doanhtài liệu thống kê trong kinh doanh và kinh tếtài liệu môn thống kê trong kinh doanhthống kê trong kinh doanh và kinh tếbài tập thống kê trong kinh doanhSông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác dưới góc nhìn liên văn bảnXây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam (LA tiến sĩ)Bài tập báo cáo về phát triển dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc tại tập đoàn viettelPhát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhPhát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình ĐịnPhát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn tại Công ty TNHH T&H - Tỉnh Quảng NgãiDẠY NÓI TIẾNG VIỆT SONG NGỮ TRONG 60 PHÚTPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà VinhPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà VinPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà VinGiáo trình Hóa học các phương pháp phổ xác định cấu trúc HCHC bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐPhát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà Nước thành phố Đà NẵngĐánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc NinhĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015Trung Quốc Phá Giá Đồng Nhân Dân TệBài tập hành vi tổ chức động viên khuyến khích nhân viên làm việc tại công tyQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông huyện yên dũng, tỉnh bắc giangQuản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông tiền phong huyện mê linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinhĐề xuất giải pháp xử lý giải quyết xung đột giữa hành vi cá nhân và nhóm làm việc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập