EIG n sources loads 1

Tài liệu tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tháng 3/N như sau ( 1. 000 đồng):

Tài liệu tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tháng 3/N như sau ( 1. 000 đồng):
... Bài số Một doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ để kế toán hàng tồn kho thuế GTGT đợc tính theo phơng pháp khấu trừ có tình hình sau( 1.0 00đ): Sản phẩm tồn kho đầu kỳ 10 .000 II Trong ... đợc quan thuế xét giảm 100 .000. 000 đồng tiền thuế GTGT đợc trừ vào số thuế GTGT phải nộp tháng sau Do có nhầm lẫn việc kê khai thuế xuất tháng trớc đây, quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp ... 10% Biết tài sản cố định có nguyên giá 300 .000. 000 đồng, khấu hao 50 .000. 000 đồng 4 Khoản nợ phải thu khó đòi xử lý ông A 2 .000. 000 đồng, ông A toán nợ cho doanh nghiệp tiền mặt Khấu trừ tiền...
 • 3
 • 204
 • 0

GK1 TOÁN LỚP 1

GK1 TOÁN LỚP 1
... Câu 3: Số ? 10 ( điểm ) - Học sinh tính kết điền số vào hình tròn, phép tính đạt 0,5 điểm +1 +1 3 +2 +3 Câu 4: Điền dấu > , < , = ( điểm) - Học sinh điền đạt 0,5 điểm > > 10 < =3 1+ 2 Câu 5: Viết ... HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ–CHẤM ĐIỂM - MÔN TOÁN - KHỐI KTĐK LẦN NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 ************************** Câu 1: Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp : ( điểm) - HS viết số , số đạt 0,5 điểm.Thứ...
 • 3
 • 179
 • 1

Đạo đức TÌNH BẠN(Tiết 1) 2010

Đạo đức TÌNH BẠN(Tiết 1) 2010
... kÕt giao b¹n bÌ Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức Tình bạn ( tiết 1) Truyện: Đôi bạn Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức Tình bạn ( tiết 1) Truyện: Đôi bạn Hoạt động 2: Tìm hiểu nội ... Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức KiỂM TRA BÀI CŨ Nhớ ơn tổ tiên Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức KiỂM TRA BÀI CŨ Nhớ ơn tổ tiên Hãy đọc phần ghi ... gấu tiến lại gần Anh ta nín thở.Gấu gửi vào mặt anh bỏ Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức Tình bạn ( tiết 1) Truyện: Đôi bạn Em có nhận xét hành động bỏ chạy thân nhân vật truyện? Người bạn...
 • 21
 • 159
 • 0

bai 13: n-m (tiet 1+2)

bai 13: n-m (tiet 1+2)
... hỉ nh an h m me me no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 13: n m Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 13 : n nơ nơ n m m me me no nô nơ mo mô ... Tiếng Việt : Bài 13 : n m bò bê có cỏ, bò bê no nê Thứ hai ngày 14 tháng năm 2009 Tiếng Việt : Bài 13: bố mẹ n m ba má sgk Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 13 : n m Chúc thầy cô em...
 • 17
 • 119
 • 0

Đề kiểm tra toán 9 chương 1(đại + hình)

Đề kiểm tra toán 9 chương 1(đại + hình)
... 2x = C 81x2y2 D -81x2y2 C -36 D -108 b) ( - 3 + - 8) d) ( - 2)2 + x2 - 4x + = d) x -1 -1 = b) Câu Cho biểu thức: P = x +1 x 2+5 x + + 4x x x +2 a) Rút gọn P b) Tìm x để P = c) Tìm giá tim gia ... 162x3y a) = 2xy A 9xy ( x>0, y>0) B -9xy (xy...
 • 3
 • 179
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1

GIÁO ÁN LỚP 1
... Giáo viên chủ nhiệm Giáo án : Tuần Trang : 15 Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân Giáo Viên : Nguyễn Thò Ngọc Lan Thứ năm , ngày 11 tháng 09 năm 2003 Tiếng Việt Tiết : m b I / Muc Tiêu ... hơn, _ Tương tự với bông, lọ b) Hoạt Động : Thực hành • Muc Tiêu : Hiểu đề tập sách giáo khoa _ 11 ’ Cách tiến hành: _ Giáo viên treo tranh _ Giáo viên yêu cầu + Bài : Nối chai với nắp + Bài : ... thi đua gắn _ Đội thắng hoa đỏ đội nhì hoa vàng _ Đạo Đức EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết 1) I / Muc Tiêu : 1) Kiến Thức : _ Học sinh biết được: + Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền học + Vào lớp...
 • 27
 • 350
 • 0

To¸n : Cac so 1,2,3

To¸n : Cac so 1,2,3
... 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, 2, c Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, 2, c Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, , 3 Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n s TiÕt : c¸c ... 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, , 3 Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n s TiÕt : c¸c sè , 2, Bµi : Bµi : Bµi : 3 1 ...
 • 6
 • 134
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 18

Giáo án lớp 1 tuần 18
... HS: §äc b¶ng céng, trõ trõ ph¹m vi 10 ph¹m vi 10 NhËn xÐt 2.D¹y häc bµi míi: a Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp 2’ b.Híng dÉn lµm bµi tËp: 23’ Bµi 1: TÝnh a) 10 10 10 4 5 b) 4+ = 4+ = 3+ = 5+ = Gióp ... – dỈn dß: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ «n céng, trõ ph¹m vi 10 -Thø ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2 010 Häc vÇn:(t1,2) bµi 67: oc- ac I.mơc tiªu: Gióp häc sinh : - §äc, viÕt ... II- §å dïng: Gi¸o viªn: Tranh 10 qu¶, bã 10 que tÝnh, 10 bím Häc sinh: Thíc kỴ, que tÝnh III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh: - Nªu ®¬n vÞ ®o kh«ng chn mµ em 1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cò ( 5’) biÕt?...
 • 22
 • 266
 • 0

Bài giảng Đề & ĐA luyện thi số 1(2011)

Bài giảng Đề & ĐA luyện thi số 1(2011)
... HƯỚNG DẪN (Đề thi thử lần 1) CÂU I.1 NỘI DUNG Hàm số: y = x −1 =2− x +1 x +1 lim y = 2; lim +) Giới hạn, tiệm...
 • 4
 • 129
 • 0

Tài liệu Thủ tục Thanh toán trong nước 1 doc

Tài liệu Thủ tục Thanh toán trong nước 1 doc
... dụng tài khoản tiền gửi NHPT 10 .Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/ 12/2008 Tổng Giám đốc NHPT việc sửa đổi bổ sung số quy định hồ sơ mở tài khoản khách hàng 11 .Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16 /6/2008 ... chế hoạt động toán nước qua NHPT Quyết định số 6 61/ QĐ-NHPT ngày 29 /12 /2006 Tổng Giám đốc NHPT việc ban hành quy định thủ tục toán nước qua NHPT Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29 /12 /2006 Tổng Giám ... dịch vụ toán Quyết định số 10 8/2006/QĐ-TTg ngày 19 /05/2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam Quyết định số 11 0/2006/QĐ-TTg ngày 19 /05/2006 Thủ tướng Chính phủ việc...
 • 2
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kĩ thuật chế tạo máy phần 2 part 1đồ ántoán lớp 11thiết kế giáo án hóa 11giáo án lớp 1 bài 7giáo án lớp 1 tuần 7kiến thứ sinh 12journal of power sources volume 196journal of power sources vol 196tiêu chuẩn iee 802 16toán lớp 10 lí thuyếttoán lớp 10 căn bảngiáo án lớp 10toán lớp 12đề kiểm tra toán 8 chương 1giao n mon gdcd 10Tiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa trong quá trình sấy khí bằng phương pháp hấp thụHộp giảm tốc phân dôi cấp nhanhẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây Chùm Ngây trong nuôi cấy invitrohộp hộp giảm tốc khai triểnToán tử đơn điệu trong không gian HIlberthộp giảm tốc bánh răng côn trụNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài tim điều trị tim bẩm sinh dạng một tâm thất tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E (TT)TỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH GIÁO dục và đào tạoNhu cầu thành đạt trong học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố hà nộiStress của giáo viên trường mầm non tư thụcCấu tạo và chức năng của ngực côn trùng chânĐÔNG LẠNH cáSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập