Nghiên cứu sự phát triển xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thuộc huyện Sông Mã tỉnh Sơn La

nghiên cứu sự phát triển kinh tế - hội vùng tái định thủy điện sơn la thuộc huyện sông mã, tỉnh sơn la

nghiên cứu sự phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện sơn la thuộc huyện sông mã, tỉnh sơn la
... Chƣơng Thực trạng phát triển kinh tế, hội vùng TĐC huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Chƣơng Định hƣớng số giải pháp phát triển kinh tế - hội vùng TĐC huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2015 tầm ... phát triển kinh t - hội khu tái định Sơn La .94 3.1.2 Tiềm thực trạng phát triển vùng tái định 95 3.2 Định hƣớng chung phát triển kinh tế - hội vùng tái định cƣ đến ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG THỊ NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƢ THỦY ĐIỆN SƠN LA THUỘC HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Địa lí học Mã số: 60.31.95...
 • 132
 • 408
 • 5

Luận văn nghiên cứu sự phát triển thể chất của học sinh trường THPT yên dũng số 1 huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu sự phát triển thể chất của học sinh trường THPT yên dũng số 1 huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... tuệ học sinh trường THPT Yên Dũng huyện Yên Dũng, tỉnh Băc Giang Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phát triển thể chất học sinh tiến hành trường THPT Yên Dũng số 1- Huyện Yên Dũng- Tỉnh Bắc ... Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài: Nghiên cứu phát triển thể chất học sinh trường THPT Yên Dũng số 1, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang ” Mục đích nghiên cứu - Đánh giá phát triển thể chất học ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI HÀ VĂN THẮNG NGHIÊN CỨU Sự PHÁT TRIỂN THẺ CHẤT CỈÌA HỌC SINH TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BÃC GIANG Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: ...
 • 102
 • 138
 • 0

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định thuỷ điện Sơn LaTạm ứng vốnBồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định potx

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn LaTạm ứng vốnBồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư potx
... Thành phần hồ sơ I Tài liệu sở: Phương án bồi thường giá trị đất bị thu hồi cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản chính/bản theo quy định Dự toán bồi thường giá trị đất bị thu hồi cấp có thẩm quyền phê ... tượng, thời điểm áp dụng Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định Dự án thu điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 Thủ tướng Quyết định số 107/QĐ-NHPT ng Chính ... định Quyết định số 107/QĐ-NHPT ng Giấy đề nghị toán vốn (các công trình xây Quyết định số dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL) 107/QĐ-NHPT ng Bảng kê giá trị đề nghị tạm ứng bồi thường chênh Quyết định...
 • 6
 • 241
 • 0

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnBồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định docx

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnBồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư docx
... trị đất (Mẫu số 01B/QL-TĐSL) NHPT ng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Thu c phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định Dự án thu ... qui định Quyết định số 107/QĐNHPT ng Giấy đề nghị toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) Quyết định số 107/QĐ- (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL) NHPT ng Tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường chênh Quyết định ... Kế hoạch vốn UBND tỉnh thông báo - Bản Giấy đề nghị toán Ban QLDA (mẫu số 02B/ TTV - TĐSL) - Bản Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường giá trị đất bị thu hồi - Bản Chứng từ rút vốn - Bản...
 • 5
 • 112
 • 0

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - hội và bố trí điểm tái định thủy điện Sơn La trên địa bàn Tú Nang, huyện yên châu , tỉnh sơn la

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bố trí điểm tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn xã Tú Nang, huyện yên châu , tỉnh sơn la
... 15 3,4 1 ha, hien trang gdm: - Dat san xudt ndng nghiep 5 8,6 6 ha, gdm ddt trdng cay hang nam 5 4,2 1 ha, dat trdng cay an qua lau nam 4.45 - Ddt lam nghiep la 6,1 ha, chii ylu la rirng tai sinh - ... nghiep 14 5,6 8 ha, gdm ddt trdng liia vu 5,8 ha, dat trdng cay hang nam khac 10 3,9 6 ha, ddt trdng cay an qua lau nam 1 5,5 9 va 0,5 9 dat nudi trdng thiiy san - Dat lam nghiep la 1,3 2 ha, chii yeu la rimg ... xa dat 4 8,7 7 ty ddng, dd: + Ndng - lam nghiep: 4 1,5 7 ty ddng, chiem 8 5,2 4% + Thuong mai - dich vu, tieu thii cdng nghiep: 7,2 tj' ddng, chiem 1 4,7 6% - Thu nhap binh quan dau ngudi dat 5,0 trieu...
 • 77
 • 168
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN TẦM VÓC, THẾ LỰC CỦA THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN TẦM VÓC, THẾ LỰC CỦA THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
... 3 - Nghiên cứu phát triển thể lực khả vận động thiếu niên nhi đồng huyện Đông Anh, Nội - Nghiên cứu phát triển thể trạng thiếu niên nhi đồng huyện Đông Anh, Nội - Nghiên cứu phát triển ... trạng số số tầm vóc thể lực thiếu niên nhi đồng huyện Đông Anh, Nội Nhi m vụ nghiên cứu - Nghiên cứu phát triển tầm vóc thiếu niên nhi đồng huyện Đông Anh, Nội (chiều cao đứng, cân nặng, ... hoàn thiếu niên nhi đồng huyện Đông Anh, Nội (tần số thở, tần số tim, huyết áp) - Nghiên cứu mối liên quan số nghiên cứu thiếu niên nhi đồng huyện Đông Anh, Nội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu...
 • 104
 • 203
 • 1

Nghiên cứu vai trò, tác động của khuyến nông đến sinh kế của người dân tái định thủy điện sơn la tại lay nưa thị mường lay tỉnh điện biên

Nghiên cứu vai trò, tác động của khuyến nông đến sinh kế của người dân tái định cư thủy điện sơn la tại xã lay nưa  thị xã mường lay  tỉnh điện biên
... thủy điện Sơn La Lay Nưa - thị Mường Lay - tỉnh Điện Biên 1.2 Mục đích Nghiên cứu, tìm hiểu vai trò tác động khuyến nông đến sinh kế người dân tái định thủy điên Sơn La Lay Nưa - thị ... HỌC NÔNG LÂM LÒ THỊ OANH Tên chuyên đề: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ, TÁC ĐỘNG CỦA KHUYẾN NÔNG ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƢỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƢ THỦY ĐIỆN SƠN LA TẠI XÃ LAY NƢA - THỊ XÃ MƢỜNG LAY - TỈNH ĐIỆN BIÊN ... vai trò KN sinh kế người dân tái định 3.3.6 Đưa tác động KN đến người dân tái định thủy điện Sơn La Lay Nưa - thị Mường Lay - Tỉnh Điện Biên 18 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương...
 • 82
 • 159
 • 1

Nghiên cứu công tác quản lý dự án di dân, tái định thuỷ điện sơn la

Nghiên cứu công tác quản lý dự án di dân, tái định cư thuỷ điện sơn la
... tích, ñánh giá th c tr ng công tác qu n d án di dân, tái ñ nh thu ñi n Sơn La, t nh Sơn La; - ð xu t gi i pháp nh m tăng ng công tác qu n D án di dân, tái ñ nh thu ñi n Sơn La nh ... tăng ng công tác qu n D án di dân, tái ñ nh thu ñi n Sơn La nh ng năm t i 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hoá nh ng v n ñ lu n v d án, qu n d án qu n D án di dân, tái ñ nh cư; ... 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên s ñánh giá th c tr ng công tác qu n D án di dân, tái ñ nh th y ñi n Sơn La t i Ban qu n D án di dân, tái ñ nh t nh Sơn La, Lu n văn...
 • 113
 • 203
 • 1

NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA DÂN TỘC THÁI Ở BẢN HOA I VÀ BẢN DỌI I TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA TỪ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2003 ĐẾN NAY

NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA DÂN TỘC THÁI Ở BẢN HOA I VÀ BẢN DỌI I XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA TỪ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2003 ĐẾN NAY
... D i I Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Sự biến đ i sau thực dự án t i định Thủy i n Sơn La đến 1.1 Những phong tục tập quán ngư i dân Th i Hoa I D i I Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh ... phương Những đánh giá biến đ i phong tục, tập quán ngư i dân Th i Hoa I, D i I Tân Lập huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La từ thực dự án t i định Thủy i n Sơn La Phát triển Đ i tất yếu th i đ i tất ... kh i niệm nhằm làm sáng tỏ biến đ i phong tục tập quán ngư i dân - Nghiên cứu thực nghiệm, so sánh biến đ i phong tục tập quán ngư i dân tộc Th i trước từ thực dự án t i định Thủy i n Sơn La...
 • 34
 • 1,151
 • 4

Dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La Bảo vệ môi trường khu tái định thuỷ điện Sơn La

Dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La Bảo vệ môi trường khu tái định cư thuỷ điện Sơn La
... đề "Bảo vệ môi trường khu tái định thuỷ điện Sơn La" thực nhằm đánh giá đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, định hướng bảo vệ môi trường khu tái định thuỷ điện Sơn La phục vụ xây dựng ... tầng tái định cư; định rõ quan giám sát môi trường dự án tái định địa bàn tỉnh Sơn La b Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường khu tái định nhằm đưa vào áp dụng toàn khu tái định địa bàn tỉnh ... tái định thuỷ điện Sơn La) I.3 Thuận lợi, khó khăn, thách thức hội bảo vệ môi trường tái định thuỷ điện Sơn La I.3.1 Khó khăn thách thức đặt công tác bảo vệ môi trường khu tái định thuỷ...
 • 18
 • 342
 • 2

đánh giá mức độ bền vững của một số điểm tái định thủy điện sơn la trên địa bàn huyện thuận châu

đánh giá mức độ bền vững của một số điểm tái định cư thủy điện sơn la trên địa bàn huyện thuận châu
... khu, điểm TĐC có tính bền vững cao tỉnh Sơn La nƣớc nói chung huyện Thuận Châu nói riêng Từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài "Đánh giá mức độ bền vững số điểm tái định thủy điện Sơn La địa bàn huyện ... tái định thủy điện Sơn La a Các hình thức di dân, tái định áp dụng cho dự án Thủy điện Sơn La 10 Theo sách tái định thủy điện Sơn La có hình thức di dân, tái định cƣ: - Di dân, Tái định ... HỌC TỰ NHIÊN - Thiều Quang Phi Hùng ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỀN VỮNG CỦA MỘT SỐ ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN CHÂU Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số:...
 • 88
 • 336
 • 0

Cải thiện sinh kế hộ dân tái định nông nghiệp thuộc dự án di dân, tái định thủy điện sơn la trên địa bàn mường lay, tỉnh điện biên

Cải thiện sinh kế hộ dân tái định cư nông nghiệp thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện sơn la trên địa bàn xã mường lay, tỉnh điện biên
... MINH NG D Y KINH T FULBRIGHT C I THI N SINH K NH NG H DÂN TÁI THU C D ÁN DI DÂN, TÁI TRÊN A BÀN TH XÃ M NH C NH C NÔNG NGHI P TH Y I N S N LA NG LAY, T NH I N BIÊN Ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 ... d án di dân, T ng di n tích di n t thu h i t i th t phi nông nghi quan, t ch c; di 30/11/2012, th s nh s ho ch t ng th di dân, u ki ng bào tài nguyên s n Biên Ph , cho 3.579 h , c at n Biên ... p c a d án di dân, th nghiên c u th c tr ng sinh k c a nh ng h dân ng Lay, tìm s bi kh tài t p trung nông nghi p a bàn th ng tài s n sinh k c p c n nh ng ngu n l c hình thành nên sinh k chi...
 • 76
 • 76
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: viện nghiên cứu và phát triển xã hội isdsnghiên cứu chỉ số phát triển xã hội hdi tại xã nà nhạn huyện điện biên tỉnh điện biênnghiên cứu chỉ số phát triển xã hội hdi tại xã tân mỹ huyện lạc sơn tỉnh hòa bìnhvăn hóa với sự phát triển xã hộisự phát triển xã hội họcsự phát triển xã hội loài ngườisự phát triển xã hội học ở việt namsự phát triển xã hội học trên thế giớivai trò con người trong sự phát triển xã hộibiện chứng của sự phát triển xã hộiquy luật cơ bản về sự phát triển xã hộilịch sử phát triển xã hội loài ngườigiáo dục và sự phát triển xã hộinghiên cứu sự phát triển của giun quế trên các nguồn thức ăn khác nhausự phát triển xã hội học ở đứcSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Thực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Tính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngTích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoàiđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCthuỷ canh trên cây khoai langsản suất nấm linh chiBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông HồngBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namgiáo trình chuẩn bị trồng nấm