NGHIÊN CỨU LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG VÀO VIỆC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

nghiên cứu lược đồ chia sẻ mật ứng dụng của chúng vào việc thi tuyển sinh đại học

nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng vào việc thi tuyển sinh đại học
... Tôi xin cam đoan: Luận văn “ Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Mật Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học công trình nghiên cứu khoa học độc lập Kết nghiên cứu trình bầy luận văn chưa ... 3: Chia sẻ mật: Chương nói khái niệm chia sẻ mật, phương thức chia sẻ khôi phục khóa mật Chương 4: Ứng dụng thuật toán DES Lược đồ chia sẻ mật vào thi tuyển sinh: chương nói phần ứng ... thông tin vào việc thi tuyển sinh đại học, ứng dụng ứng dụng LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT đảm bảo tính mật xác mà thi tuyển sinh hai điều quan trọng Phạm vi luận văn đề cập đến vấn đề mật mã, thuật...
 • 80
 • 260
 • 1

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ MẬT ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG VÀO VIỆC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ppt

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG VÀO VIỆC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ppt
... xin cam đoan: Luận văn “ Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Mật Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học công trình nghiên cứu khoa học độc lập Kết nghiên cứu trình bầy luận văn chưa ... 3: Chia sẻ mật: Chương nói khái niệm chia sẻ mật, phương thức chia sẻ khôi phục khóa mật Chương 4: Ứng dụng thuật toán DES Lược đồ chia sẻ mật vào thi tuyển sinh: chương nói phần ứng ... thông tin vào việc thi tuyển sinh đại học, ứng dụng ứng dụng LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT đảm bảo tính mật xác mà thi tuyển sinh hai điều quan trọng Phạm vi luận văn đề cập đến vấn đề mật mã, thuật...
 • 80
 • 152
 • 1

Nghiên cứu lược đồ chia sẻ mật ứng dụng của chúng vào việc thi tuyển sinh đại học

Nghiên cứu lược đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng vào việc thi tuyển sinh đại học
... 3: Chia sẻ mật: Chƣơng nói khái niệm chia sẻ mật, phƣơng thức chia sẻ khôi phục khóa mật Chƣơng 4: Ứng dụng thuật toán DES Lƣợc đồ chia sẻ mật vào thi tuyển sinh: chƣơng nói phần ứng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN BÁ THÁI NGHIÊN CỨU LƢỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG VÀO VIỆC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Nghành : Công nghệ ... thông tin vào việc thi tuyển sinh đại học, ứng dụng ứng dụng LƢỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT đảm bảo đƣợc tính mật xác mà thi tuyển sinh hai điều quan trọng Phạm vi luận văn đề cập đến vấn đề mật mã,...
 • 81
 • 161
 • 0

Nghiên cứu vấn đề chia sẻ mật ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử

Nghiên cứu vấn đề chia sẻ bí mật và ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử
... chia sẻ mật Nội dung chƣơng trình bày khái niệm chia sẻ mật, sơ đồ chia sẻ mật tính chất mở rộng sơ đồ chia sẻ mật, ƣu điểm sơ đồ Shamir toán bỏ phiếu điện tử Chƣơng 3: Ứng dụng bỏ ... sơ đồ chia sẻ mật chia nhỏ phiếu bỏ phiếu điện tử Vấn đề đƣợc đặt ta không tin vào quan kiểm phiếu nhƣng kết tin cậy có nhiều quan kiểm phiếu Khi đó, sơ đồ chia sẻ mật giúp chia sẻ nội ... chia sẻ mật định, sau khôi phục lại thông tin mật ban đầu Đƣợc gợi ý giáo viên hƣớng dẫn nhận thấy tính thiết thực vấn đề, em chọn đề tài: Nghiên cứu vấn đề chia sẻ mật ứng dụng Bỏ phiếu...
 • 78
 • 183
 • 0

Vấn đề chia sẻ mật ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử

Vấn đề chia sẻ bí mật và ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử
... Tờnti: VN CHIA S B MT V NG DNG TRONG B PHIU IN T NHIM V TI Ni dung vcỏcyờucucngiiquyttrongnhimvtittnghip a Ni dung - TỡmhiunghiờncuvVn Chia sBớmt - TỡmhiumtsbitoỏnAntonthụng tin trongBphiuint ... nim chia s mt 42 2.2.2 Cỏc s chia s mt .42 2.3 NG DNG CHIA S B MT TRONG NG Kí B PHIU IN T 47 2.3.1 Mt s bi toỏn ng ký b phiu in t .47 2.3.2 ng dng chia ... TrngiHcCụngNgh, iHcQucGiaHNi Ni dung hngdn: - TỡmhiunghiờncuvVn Chia sBớmt - TỡmhiumtsbitoỏnAntonthụng tin trongBphiuint - ngdngVn chia sbớmttrongmtsbitoỏntrờn Ngihngdnthhai: Hvtờn: Hchm, hcv: Cquancụngtỏc:...
 • 72
 • 347
 • 0

Nghiên cứu tinh sạch, tính chất đặc trưng ứng dụng của Acetylcholinesterase từ ốc bươu vàng

Nghiên cứu tinh sạch, tính chất đặc trưng và ứng dụng của Acetylcholinesterase từ ốc bươu vàng
... thành nghiên cứu ốc bươu vàng nhà khoa học giới, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tinh sạch, tính chất đặc trưng ứng dụng Acetylcholinesterase từ ốc bươu vàng Mục đích đề tài tận dụng ... AChE từ đối tượng Khảo sát điều kiện sinh thái, môi trường sống ảnh hưởng đến khả sinh AChE ốc bươu vàng Nghiên cứu tinh tính chất đặc trưng AChE từ ốc bươu vàng Nghiên cứu ảnh hưởng số loại chất ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  LÊ MINH TRÍ NGHIÊN CỨU TINH SẠCH, TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA ACETYLCHOLINESTERASE TỪ ỐC BƯƠU VÀNG Chuyên ngành...
 • 117
 • 457
 • 0

nghiên cứu kết hợp sơ đồ chia sẻ mật shamir hệ mã hóa elgamal, ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử

nghiên cứu kết hợp sơ đồ chia sẻ bí mật shamir và hệ mã hóa elgamal, ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử
... Tổng hợp tài liệu; Nghiên cứu tài liệu bỏ phiếu điện tử; Nghiên cứu hệ hóa công khai, hệ mật Elgamal, đồ chia sẻ mật Shamir kết hợp đồ chia sẻ mật Shamir hệ mật Elgamal; Tìm hiểu kiến ... hóa đồng cấu Elgamal đồ chia sẻ mật Shamir số toán bỏ phiếu điện tử 38 3.3.1 Ứng dụng hệ hóa Elgamal cho bỏ phiếu đồng ý /không đồng ý 38 3.3.2 đồ chia sẻ mật Shamir ... gốc đồ hóa giải khóa công khai hóa khóa công khai gọi hóa bất đối xứng hay hóa khóa chung Sự khác biệt hệ thống hóa khóa mật với hệ thống hóa khóa công khai hệ thống mã...
 • 70
 • 330
 • 2

ĐỒ CHIA SẺ MẬT DỰA TRÊN KHÔNG GIAN VECTƠ BRICKELL

SƠ ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT DỰA TRÊN KHÔNG GIAN VECTƠ BRICKELL
... đồ gọi đồ ngưỡng giới hạn (k,n) Nếu k = n tất thành viên phải suy ngược lại mật Dưới đồ mật dạng (k,n): đồ chia sẻ mật Blakley đồ chia sẻ mật Shamir SƠ ĐỒ CHIA SẺ BÍ ... phục mật (ký hiệu ): Là tập P Γ MỘT SỐ SƠ ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT  đồ chia sẻ mật khai mật chia thành nhiều phần cách đơn giản, sau phân phối cho nhiều người xét đồ chia sẻ mật ... chúng lại để tạo mật SƠ ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT ĐỒNG CẤU  đồ chia sẻ mật đồng cấu (Homomorphic secret sharing) Chia sẻ mật đồng cấu đề cập tới việc kết hợp phần chia mật độc lập cho...
 • 30
 • 264
 • 0

Tài liệu Báo cáo tóm tắt Sơ đồ chia sẻ mật dựa trên không gian vectơ Brickell pptx

Tài liệu Báo cáo tóm tắt Sơ đồ chia sẻ bí mật dựa trên không gian vectơ Brickell pptx
... Lớp CT Báo cáo tóm tắt đồ chia sẻ mật dựa không gian vectơ Brickell mật hệ số tự đa thức Nghĩa S=1234 3.3 .Sơ đồ chia sẻ mật dựa không gian vector Brickell 3.3.1 .Sơ đồ chia sẻ mật ... phục mật (Acess structure): Là tập P có tập có khả khôi phục mật 3.2 Một số đồ chia sẻ mật: 3.2.1 đồ chia sẻ mật khai: Một đồ chia sẻ mật đảm bảo tính bảo mật đồ người ... đương với đồ Shamir Sinh viên thực hiện: Trần Trung Hiếu 702 12 Lớp CT Báo cáo tóm tắt đồ chia sẻ mật dựa không gian vectơ Brickell 3.2.3.2 đồ chia sẻ mật Shamir Ý tưởng đồ ngưỡng...
 • 28
 • 199
 • 0

Bài báo cáo: Sơ đồ chia sẻ mật dựa trên không gian vectơ Brickell pdf

Bài báo cáo: Sơ đồ chia sẻ bí mật dựa trên không gian vectơ Brickell pdf
... Lớp CT Báo cáo tóm tắt đồ chia sẻ mật dựa không gian vectơ Brickell mật hệ số tự đa thức Nghĩa S=1234 3.3 .Sơ đồ chia sẻ mật dựa không gian vector Brickell 3.3.1 .Sơ đồ chia sẻ mật ... phục mật (Acess structure): Là tập P có tập có khả khôi phục mật 3.2 Một số đồ chia sẻ mật: 3.2.1 đồ chia sẻ mật khai: Một đồ chia sẻ mật đảm bảo tính bảo mật đồ người ... hiểu đồ chia sẻ mật, đồ dựa không gian vector Brickell ứng dụng đồ chia sẻ mật mô hình bỏ phiếu điện tử Kết Kết đồ án gồm có: Tìm hiểu vấn đề mật mã học Giới thiệu đồ chia sẻ bí...
 • 29
 • 169
 • 0

Tìm hiểu về sơ đồ chia sẻ mật Shamir

Tìm hiểu về sơ đồ chia sẻ bí mật Shamir
... hợp số việc chia hết cho hai ước tầm thường 14 chia hết cho 2.4/ Đồng dư thức Cho số nguyên dương n, hai số nguyên a,b gọi đồng dư theo mô-đun n chúng cho số dư chia cho n (hay a-b chia hết cho ... cho a=b*q ta nói a chia hết cho b hay b chia hết a Khi ta nói a bội b, b ước a Mọi số tự nhiên lớn có hai ước tự nhiên Các ước gọi ước tầm thường n Một số tự nhiên lớn 1, không chia hết cho số khác ... lớn toán quan trọng lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin Số nguyên tố thường dùng để tạo khóa cho thông tin nhạy cảm mà người gửi người nhận muốn giữ mật Ứng dụng số nguyên tố lĩnh vực mã hóa...
 • 9
 • 811
 • 5

Khảo sát các chữ kí số dựa trên hệ RSA, nghiên cứu lược đồ chữ kí RSA-PSS những chuẩn hóa

Khảo sát các chữ kí số dựa trên hệ RSA, nghiên cứu lược đồ chữ kí RSA-PSS và những chuẩn hóa
... ký Sau định nghĩa nghiên cứu cụ thể lƣợc đồ ký PSS2000 Chƣơng 4: Nghiên cứu chuẩn hoá lƣợc đồ RSA-PSS, cụ thể tiêu chuẩn tham số sử dụng chữ số RSA-PSS để áp dụng lƣợc đồ vào ứng dụng thực ... 21 1.6.1 Định nghĩa hệ chữ số 21 1.6.2 Các ưu điểm chữ số 23 1.6.3 Ứng dụng chữ số 24 Chƣơng NGHIÊN CỨU HỆ MẬT VÀ CHỮ KÝ SỐ RSA 25 2.1 Tính an ... xuất Bellare Rogaway Bằng cách thêm số thành phần số ngẫu nhiên vào văn ký, lược đồ chữ ký tất định giống chữ ký RSA có sinh chữ ký khác RSA-PSS không thay đổi lược đồ chữ ký tất định thành xác...
 • 99
 • 345
 • 2

Khảo sát các chữ kí số dựa trên hệ RSA, nghiên cứu lược đồ chữ kí RSA PSS những chuẩn hóa

Khảo sát các chữ kí số dựa trên hệ RSA, nghiên cứu lược đồ chữ kí RSA PSS và những chuẩn hóa
... ký Sau định nghĩa nghiên cứu cụ thể lược đồ PSS2 000 Chương 4: Nghiên cứu chuẩn hoá lược đồ RSA- PSS, cụ thể tiêu chuẩn tham số sử dụng chữ số RSA- PSS để áp dụng lược đồ vào ứng dụng thực ... toàn hệ mật RSA Đồng thời nghiên cứu tính an toàn lược đồ số RSA Chương 3: Giới thiệu tổng quan lược đồ RSA- PSS bao gồm Cơ chế hoạt động, ưu thế, công trình chuẩn số nhận xét quý báo lược đồ ... 5: Chứng minh tính toàn cho lược đồ dựa vào phương pháp xác suất Chương 6: Chứng minh tính toàn cho lược đồ RSA- PSS giới thiệu mô hình an toàn lược đồ RSA- PSS với việc khôi phục thông...
 • 4
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số sơ đồ thỏa thuận khóa bí mật và ứng dụng trong hành chính điện tửbộ giáo dục và đào tạo đề dự bị 1 đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2002 môn thi toán khối d nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu các hệ thống file phân tán và ứng dụngnghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ annghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh hemophilia anghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngnghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyếnbí quyết ôn thi tuyển sinh đại học 2012tra cứu điểm thi tuyển sinh đại học năm 2011tra cứu điểm thi tuyển sinh đại học 2011tra cứu điểm thi tuyển sinh đại học năm 2010tra cứu điểm thi tuyển sinh đại học năm 2008tra cứu điểm thi tuyển sinh đại học năm 2012tra cứu thông tin phòng thi tuyển sinh đại họcNghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng phục hồi bằng ô tiêu chuẩn định vị tại Hòa Bình, Lạng Sơn và Bắc Giang (LV thạc sĩ)quản trị thương hiệuNghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triChuyên đề câu điều kiệnHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISBÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2Tổng ôn hình học lớp 12 oxyzHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCCĐ1 bài tập este lipitUng thư phế quản phổiĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017Đề đa HSG toán 8 huyện vũ thư 2016 2017công nghệ nanoĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập