Slide bài giảng về phong trào Tây Sơn

bài 25_tiết 52: Phong trào Tây Sơn

bài 25_tiết 52: Phong trào Tây Sơn
... Phßng gi¸o dơc ®µo t¹o tiªn du_b¾c ninh TRƯỜNG THCS Hoµn S¥N TIÕT 52:BÀI 25 : PHONG TRµO TÂY SƠN Ii/t©y s¬n lËt ®ỉ chÝnh qun hä ngun vµ ®¸nh tan qu©n x©m l­ ỵc xiªm Gi¸o viªn: ... N«ng d©n nghÌo,®ång bµo d©n téc,thỵ thđ c«ng,th­¬ng nh©n,hµo mơc ®Þa ph­¬ng Ti ết 52 : Bµi 25: Phong trµo t©y S¬n II/ T¢Y S¥N LËT §ỉ CHÝNH QUN Hä ngun Vµ ®¸nh tan qu©n x©m l­ỵc xiªm 1/ LËt ®ỉ ... nghÜa: _Lµ mét nh÷ng trËn thđy chiÕn lín nhÊt lÞch sư chèng ngo¹i x©m _§Ëp tan ©m m­u x©m l­ỵc cđa phong kiÕn Xiªm _Kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cđa nghÜa qu©n T©y S¬n vµ tµi qu©n sù cđa Ngun H • Đòa danh...
 • 23
 • 251
 • 0

bài 25 I/phong trào tây sơn

bài 25 I/phong trào tây sơn
... nghóa 2/ Khởi nghóa Tây Sơn bùng nổ: Nêu hoạt động nghóa quân Tây Sơn ? Lược đồ đòa nghóa quân Tây Sơn 2/ Khởi nghóa Tây Sơn bùng nổ: - Năm1771, ba anh em Tây Sơn lên vùng Tây Sơn thượng đạo (An ... yếu,lòng dân căm dận.Khỡi nghĩa ủng hộ rộng rãi nhân dân Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN I-KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN - Năm 1771, ba anh em lên vùng Tây Sơn TÂY SƠN thượng đạo (An Khê-Gia lai) lập cứ, 1/ Xã hội ... Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN I-KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN 1/ Xã hội Đàng Trong nửa sau kỷ XVIII - Chính quyền họ Nguyễn suy...
 • 18
 • 590
 • 0

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời
... CHÍNH III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 IV NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945) V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LICH SỬ, BÀI HỌC KINH ... SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CM THÁNG NĂM 1945 III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố - Ngày 15/8/1945, ... LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Nguyên nhân thắng lợi a/Nguyên nhân chủ quan: -Truyền thống yêu nước , tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất dân...
 • 25
 • 2,245
 • 0

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào cách mạng 1930-1935

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào cách mạng 1930-1935
... MẠNH KHỎE VÀ HỌC GIỎI TƯ LIỆU SƯU TẦM SỬ DỤNG TRONG BÀI GIẢNG - Sách giáo khoa Lịch Sử lớp 12 ban - Sách giáo viên Lịch Sử 12 Sách thiết kế giảng Lịch Sử 12 - Hình ảnh sưu tầm Google hình ảnh ... - 1933 II Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 - 1931 Xô Viết - Nghệ Tĩnh * Chính sách: * Kết quả: Từ năm 1931 phong trào cách mạng nước ... 1929 - 1933 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 – 1931 a Nguyên nhân Em cho biết nguyên nhân dẫn tới phong trào cách mạng 1930-1931?...
 • 41
 • 2,108
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc

bài giảng lịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc
... triều Tây Sơn Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVII I PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI TK XVIII Ba anh em nhà họ Nguyễn Bài ... Đạn dược thời Tây Sơn Vũ khí thời Tây Sơn Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVII III VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN Sự thành lập Vương Triều Tây Sơn Các sách ... Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVII I Phong trào Tây Sơn nghiệp thống Đất nước cuối kỉ XVIII II Các khởi nghĩa...
 • 19
 • 3,315
 • 0

Tài liệu bài giảng Phong trào tây sơn

Tài liệu bài giảng Phong trào tây sơn
... Tiết 54 Tây sơn đánh tan quân Thảo luận nhóm Nhóm Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi phong trào Tây Sơn? - ý chí đấu tranh chống áp bóc lột tinh thần yêu n ớc cao nhân dân ta - Sự lãnh đạo tài tinh, ... Tiết 54 Tây sơn đánh tan quân Quân Thanh xâm lợc nớc ta * Nguyên nhân * Giặc *Ta Quang Trung đại phá quân Thanh * Diễn biến: Sơ đồ trận Ngọc Hồi - đống đa Quân Tây Sơn tập kết Quân Tây Sơn tiến ... điệp - Biện Sơn cho ngời báo cho Nguyến Huệ biết - Tại ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? Em có nhận xét gi` lực lợng giặc? Quân Thanh xâm lợc Tây sơn rút quân Tây sơn đánh tan...
 • 21
 • 207
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Phong trào Tây Sơn pot

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Phong trào Tây Sơn pot
... chuyển xuống Tây Sơn hạ đạo (Tây Sơn- Bình Định ) b.Căn trình chuẩn bị: -Năm 1771 ,chọn Tây Sơn Thượng đạo làm (An Khê-Gia Lai ) -Khi lực lượng mạnh chuyển xuống Tây Sơn hạ đạo (Tây Sơn- Bình Định ... b.Căn trình chuẩn bị: Anh em Tây Sơn chuẩn bị cho khởi nghĩa ? Tây Sơn thượng đạo Tnh Gia lai Tnh bình đnh Tây Sơn hạ đạo b.Căn trình chuẩn bị: -Năm 1771 ,chọn Tây Sơn Th-ợng đạo làm (An Khê-Gia ... đạo (Tây Sơn- Bình Định ) Tiết52 Phong trào Tây Sơn Em có suy nghĩ I.Khi ngha nụng dõn Tõy Sn lực lượng tham gia Xã hội Đàng nửa sau kỉ XVIII phong trào Tây Sơn a.Tình hình trị xã hội ? b.Đời...
 • 20
 • 801
 • 2

Bài 23. PHONG TRÀO tây sơn và sự NGHIỆP THỐNG NHẤT đất nước bảo vệ tổ QUỐC CUỐI THẾ kỷ XVIII

Bài 23. PHONG TRÀO tây sơn và sự NGHIỆP THỐNG NHẤT đất nước bảo vệ tổ QUỐC CUỐI THẾ kỷ XVIII
... quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội Ngọc Hồi – Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược - Phong trào nông dân Tây Sơn bước đầu hoàn thành nghiệp thống đất nước bảo vệ Tổ quốc ... - GV dẫn dắt: Ngoài nghiệp thống đất nước phong trào Tây Sơn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến chống ngoại bang bảo vệ Tổ quốc - 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên Tây Sơn (Bình Định) + Từ khởi nghĩa ... Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước (cuối kỉ XVIII) - HS nhớ lại kiến thức trước để trả lời - GV kết luận: + GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn vai trò...
 • 7
 • 430
 • 4

bài giảng lịch sử 7 bài 25 phong trào tây sơn

bài giảng lịch sử 7 bài 25 phong trào tây sơn
... học sau: + Chuẩn bị tiết 55: Làm Bài tập lịch sử (Phần chương V) + Chuẩn bị: Lập bảng niên biểu hoạt động nghĩa quân Tây Sơn từ 177 1- 178 9? + Ôn tập phần Tây Sơn đánh tan quân Thanh ... Tiết 54: Bài 26 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC BẢO TÀNG TÂY SƠN THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN , TỈNH BÌNH ĐỊNH Bài tập củng cố ? Em tóm tắt nét nghiệp Quang Trung? Năm Sự kiện 177 1 Dựng cờ ... nghĩa 177 7 Lật đổ chuá Nguyễn Đàng 178 5 Đánh tan quân xâm lược Xiêm Lật đổ chúa Trịnh Đàng 178 6 178 8 Lật đổ quyền nhà Lê, thống nước nhà Nguyễn Huệ lên Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung 178 9 Đánh...
 • 25
 • 891
 • 0

Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
... pháp tổ chức thực 3.1 Mục tiêu học 3.2 Một số phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo dạy học 7 Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối XVIII 3.2 Sử dụng tài liệu tham khảo ... tượng dạy học Việc sử dụng tài liệu tham khảo dạy học Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII SGK lịch sử 10 chương trình chuẩn cho thành công sau tiết dạy Học ... tòi, định sử dụng phương pháp: “ Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu dạy học : Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736;...
 • 25
 • 343
 • 0

SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT

SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT
... Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu dạy học : Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Tài liệu lịch sử thành ... 3.2 MỘT PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG DẠY HỌC BÀI “ Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII ” Sách giáo khoa tài liệu học tập học sinh trường phổ ... tượng dạy học Việc sử dụng tài liệu tham khảo dạy học Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII” SGK lịch sử 10 chương trình chuẩn cho thành công sau tiết dạy Học...
 • 19
 • 382
 • 0

Bài giảng phong trào tây sơn lịch sử 7

Bài giảng phong trào tây sơn lịch sử 7
... kịp Thành Quy Nhơn lọt vào tay Tây Sơn, từ anh em Nhạc, Huệ có để xuất phát nơi khác XIÊM 177 3 CHÂN LẠP 177 4 Phú Yên Nguyễn Nhạc BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN ... ĐỊNH 177 7 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ quyền họ Nguyễn: BÀI TẬP NHANH Hãy xếp theo thứ tự trình nghĩa quân Tây Sơn ... nghèo”, xóa nợ cho nông dân bãi bỏ nhiều thứ thuế) NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TÂY SƠN TAM KIỆT BÀI 25 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM:...
 • 42
 • 93
 • 0

Bài giảng lịch sử 7- Phong trào Tây Sơn

Bài giảng lịch sử 7- Phong trào Tây Sơn
... nghèo”, xóa nợ cho nông dân bãi bỏ nhiều thứ thuế) NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TÂY SƠN TAM KIỆT BÀI 25 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: ... nghĩa lịch sử quan trọng nào? +Là trận thủy chiến lừng lẫy lịch sử chống ngoại xâm dân tộc +Đập tan âm mưu xâm lược quân Xiêm +Đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên trình độ BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY ... h BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ quyền họ Nguyễn: 2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785): BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY...
 • 42
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học trong bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thể kỷ xviii lớp 10 chương trình chuẩnbài 23 phong trào tây sơn amp sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ xviiibài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối tk xviibài 25 phong trào tây sơn khởi nghĩa nông dân tây sơnbài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp violetlịch sử 7 bài phong trào tây sơnlịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơnbài 25 phong trào tây sơn phần ivbài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệpbài 25 phong trào tây sơn phần 4soạn bài phong trào tây sơn phần 4bài 25 phong trào tây sơn tiết 3tiết 54 bài 25 phong trào tây sơnbài 25 phong trào tây sơn tiết 1bài 25 phong trào tây sơn phần 2bài dự thi đuối nước của học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh Thừa Thiên Huếthuyết trình về động vật quý hiếm (Môi trường và con người)BÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTHAM LUẬN nâng cao chất lượng giáo dục đạo đứchọc sinhTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHƯƠNG HƯỚNG cơ bản HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG mại HÀNG hóa của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG bối CẢNH hội NHẬP QUỐC tế ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của điều KIỆN tự NHIÊN, KINH tế xã hội VÙNG bắc TRUNG bộ đối với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiLUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYMột số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản Tiếng anhNâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20152020Tăng cường công tác quản lý thuế Tài nguyên tại Chi cục Thuế Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao BằngPhát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 2020Kế hoạch thực hiện chủ đề gia đình lớp láGIÁO ÁN MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI Mẫu giáoMÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN đô THỊ ở một số nước TRÊN THẾ GIỚI và NHỮNG gợi mở CHO VIỆT NAM TIỂU LUẬN CAO HỌCkhảo sát thực trạng việc thực hiện xử lí thông tin phản hồi bạn đọc tại một cơ quan báo chíTIỂU LUẬN bài phóng sự điều TRAtieu luan ẢNH HƯỞNG của tôn GIÁO ấn độ đến VIỆT NAMThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập