Kỹ thuật giấu tin

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN
... Nhắn tin Nhắn tin ứng dụng CTI thiết lập tốt sử dụng rộng rãi Một hệ thống CTI ứng dụng cho tin nhắn chứa đựng thứ từ thư thoại tới hệ thống nhắn tin hợp Hệ thống nhắn tin cho phép lưu trữ tin ... thuận tiện với hệ thống, nhiên giới có nhiều người sử dụng điện thoại loại điện thoại ấn phím tạo mã đa tần Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói cho ta giải pháp khả thi lựa chọn khác sử dụng kỹ thuật ... máy tính tạo nên kỹ thuật điện toán phù hợp với thị trường nhu cầu rộng lớn Các ứng dụng tiện lợi phát triển ngày thể khả thuận lợi cho người sử dụng nhà cung cấp dịch vụ với kỹ thuật cải tiến...
 • 88
 • 228
 • 1

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN
... thực việc giấu tin - Đầu ra: phương tiện chứa có tin giấu Thông tin giấu Phân phối Phương tiện chứa(audio, ảnh, video) Bộ nhún g thôn g tin Trang Khóa giấu tin Phương tiện chứa giấu tin Hình 1.2: ... triển Giấu thông tin thuật nhúng thông tin vào nguồn đa phương tiện gọi phương tiện chứa mà không gây nhận biết tồn thông tin giấu Phương pháp giấu tin làm cho người ta khó biết có thông tin giấu ... bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu nhiều thông tin Thông tin mật giấu kỹ đối tượng khác cho người khác không phát Trang Kỹ thuật giấu thông tin theo kiểu đánh giấu (watermarking)...
 • 44
 • 523
 • 8

KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN

KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN
... KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin (Steganography) 1.1.1 Định nghĩa kỹ thuật giấu tin Giấu thông tin kỹ thuật nhúng (giấu) lượng thông tin số vào đối ... toán phân loại ảnh giấu tin ảnh chưa giấu tin, giả sử ta tập ảnh đầu vào E (gồm ảnh giấu tin ảnh chưa giấu tin) cần phân thành tập E1 (ảnh giấu tin) E2 (ảnh không giấu tin) Sau thực phân ... bày kỹ thuật giấu phát ảnh giấu tin Đồng thời trình bày số kỹ thuật giấu phát thông tin ảnh số, từ đưa thực nghiệm đánh giá cho việc phát thông tin ẩn giấu ảnh số CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT...
 • 55
 • 237
 • 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TINGIẤU TIN TRONG ẢNH

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ GIẤU TIN TRONG ẢNH
... nhm tng cng mn cho nh 1.1.2.7 Phõn tớch nh L khõu quan trng quỏ trỡnh x lý nh tin ti hiu nh Trong phõn tớch nh vic trớch chn c im l mt bc quan trng Cỏc c im ca i tng c trớch chn tu theo mc ... ta cú th quan tõm n mi quan h vựng lõn cn ca cỏc im nh Cỏc im nh cú th xp hng trờn mt li hỡnh vuụng, hoc li lc giỏc hoc theo mt cỏch hon ton ngu nhiờn vi Cỏch sp xp theo li hỡnh vuụng c quan tõm ... HIN I TNG 1.1 KHI QUT V X Lí NH 1.1.1 X lý nh l gỡ? Con ngi thu nhn thụng tin qua cỏc giỏc quan, ú th giỏc úng vai trũ quan trng nht Nhng nm tr li õy vi s phỏt trin ca phn cng mỏy tớnh, x lý nh...
 • 50
 • 375
 • 1

KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN

KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN
... VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin (Steganoeraphy) 1.1.1 Định nghĩa kỹ thuật giấu tin Giấu thông tin kỹ thuật nhúng (giấu) lƣợng thông tin số vào ... toán phân loại ảnh giấu tin ảnh chƣa giấu tin, giả sử ta tập ảnh đầu vào E (gồm ảnh giấu tin ảnh chƣa giấu tin) cần phân thành tập E1 (ảnh giấu tin) E2 (ảnh không giấu tin) Sau thực phân ... cặp điểm ảnh gốc đƣợc khôi phục cách thay LSB(a‟) với giá trị thực đƣợc trích từ thủy vân CHƢƠNG 4: KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN SỬ DỤNG KỸ THUẬT GIẤU RCM Kỹ thuật phát ảnh giấu tin sử...
 • 53
 • 243
 • 2

TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH

TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH
... nhiệm vụ: - Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin - Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh xám ảnh PNG - Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin với dung lượng thông điệp lớn Kỹ thuật giấu tin với dung lượng lớn ... việc giấu tin Trong thuật toán khởi nguồn, thường kỹ thuật cho phép giấu ảnh vào video thời gian gần kỹ thuật cho phép giấu âm hình ảnh vào video 1.5.4 Giấu tin văn text Cũng giống giấu thông tin ... bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu nhiều thông tin Thông tin mật giấu kỹ đối tượng khác cho người khác không phát 1.4.2 Kỹ thuật giấu thông tin theo kiểu đánh giấu( watermarking)...
 • 43
 • 424
 • 4

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN
... việc giấu tin Thông tin giấu - Đầu ra: phương tiện chứa có tin giấu Phân phối Phương tiện chứa(audio, ảnh, video) Bộ nhúng thông tin Khóa giấu tin Phương tiện chứa giấu tin Luận văn tốt nghiệp: Giấu ... lúc công nghệ giấu tin ý phát triển Giấu thông tin thuật nhúng thông tin vào nguồn đa phương tiện gọi phương tiện chứa mà không gây nhận biết tồn thông tin giấu Phương pháp giấu tin làm cho ... bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu nhiều thông tin Thông tin mật giấu kỹ đối tượng khác cho người khác không phát Kỹ thuật giấu thông tin theo kiểu đánh giấu (watermarking)...
 • 41
 • 284
 • 0

KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN

KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ĐA PHƯƠNG TIỆN
... lúc công nghệ giấu tin ý phát triển Giấu thông tin thuật nhúng thông tin vào nguồn đa phương tiện gọi phương tiện chứa mà không gây nhận biết tồn thông tin giấu Phương pháp giấu tin làm cho ... Kết thu gồm phương tiện chứa gốc thông tin giấu Bước thông tin giấu xử lý kiểm định so sánh với thông tin ban đầu 1.2.3.Phân loại kỹ thuật giấu tin a Giấu tin ảnh: Hiện giấu thông tin ảnh phận ... vân số 1.2.2 Mô hình kỹ thuật giấu thông tin Để thực giấu tin cần xây dựng thủ tục giấu tin Các thủ tục thực nhúng thông tin cần giấu vào môi trường giấu tin Các thủ tục giấu tin thường thực với...
 • 41
 • 234
 • 2

đồ án tốt nghiệp: Tìm hiều các kỹ thuật giấu tin trong ảnh

đồ án tốt nghiệp: Tìm hiều các kỹ thuật giấu tin trong ảnh
... quan giấu thông tin ảnh: tìm hiều cấu trúc file ảnh BMP, kiểu nén file ảnh BMP kỹ thuật giấu tin ảnh Chương – Các kỹ thuật giấu tin ảnh: tìm hiểu thuật toán giấu tin ảnh Chương – Đánh giá so sánh ... chương + 3.2 Các kỹ thuật giấu thông tin ảnh thứ cấp + 3.2.1 Đặt toán + 3.2.2 Các khái niệm + 3.2.3 Các kỹ thuật giấu tin ảnh thứ cấp 39 + 3.3 Các kỹ thuật giấu tin loại ảnh màu + 3.3.1 Ảnh nhỏ bits ... sánh kỹ thuật giấu tin ảnh: giới thiệu tiêu chuẩn để đánh giá để từ đánh giá so sánh kỹ thuật giấu tin nêu chương Chương – Chương trình thực hiện: thực giấu tin ảnh thuật toán giấu tin ảnh với...
 • 90
 • 347
 • 1

MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH TĨNH

MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH TĨNH
... 19 - Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin ảnh V Một số kỹ thuật giấu tin ảnh khác : Kỹ thuật giấu tin dựa bảng màu : Kỹ thuật giấu tin sử dụng kỹ thuật LSB nói thuật toán thường áp dụng ... thông tin giấu ban đầu Trang - Hình 2.3 : Quá trình giải mã thông tin Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin ảnh III Một số kỹ thuật giấu tin ảnh đen trắng ảnh màu Các kỹ thuật giấu tin ... header ảnh lấy từ ảnh cũ • Ghi bảng màu vào ảnh sang ảnh cũ • Đưa liệu ảnh (đã giấu tin) vào ảnh 5) Kỹ thuật xử lý điểm ảnh Xử lý điểm ảnh kỹ thuật sử dụng thường xuyên kỹ thuật giấu tin ảnh Các...
 • 28
 • 207
 • 0

Kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, giới thiệu về kỹ thuật được trình bày trong báo cáo, chương này đưa ra các bước thực hiện của thuật toán

Kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, giới thiệu về kỹ thuật được trình bày trong báo cáo, chương này đưa ra các bước thực hiện của thuật toán
... trữ giá trị điểm ảnh  Chƣơng 3: Kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, giới thiệu kỹ thuật đƣợc trình bày báo cáo, chƣơng đƣa bƣớc thực thuật toán  Chƣơng 4: Cài đặt thử nghiệm, thực cài đặt máy ... giấu tin Các ứng dụng bảo vệ quyền, phát xuyên tạc thông tin - Thứ hai: bảo mật cho thông tin đƣợc giấu (giấu tin mật) Kỹ thuật giấu tin mật: với mục đích bảo mật cho thông tin đƣợc giấu kỹ thuật ... kỹ thuật mà em sử dụng để trình bày đợt làm đồ án Đó thuật toán giấu tin có thuận nghịch cho ảnh nhị phân sử dụng tính chẵn lẻ khối bit [1] 3.1.1 Tư tưởng thuật toán Báo cáo trình bày thuật toán...
 • 33
 • 310
 • 0

Kỹ thuật giấu tin dựa trên biến đổi contourlet

Kỹ thuật giấu tin dựa trên biến đổi contourlet
... chất kỹ thuật giấu tin ảnh Giấu tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác Đối ... 1.1.6 Mô hình kỹ thuật giấu tin ảnh Kỹ thuật giấu tin ảnh bao gồm hai trình là: Quá trình 1: Giấu (nhúng) tin vào ảnh Thông tin giấu Ảnh vỏ bọc Thuật toán /kỹ thuật giấu tin mật Khóa che giấu Hình ... KỸ THUẬT GIẤU TIN TRÊN MIỀN CONTOURLET 2.1.GIỚI THIỆU 2.1.1 Kỹ thuật giấu tin miền contourlet Kỹ thuật giấu tin miền contourlet (CTT) Sushil Kumar S.K.Muttoo đề xuất tháng năm 2011, ý tưởng kỹ...
 • 37
 • 204
 • 0

Kỹ thuật giấu tin dựa trên hệ thống MBNS

Kỹ thuật giấu tin dựa trên hệ thống MBNS
... kỹ thuật công nghệ giấu tin kỹ thuật giấu tin ảnh dựa MBNS MBNS hệ thống ƣớc số sở Kỹ thuật giấu tin sử dụng MBNS chia thông điệp làm nhiều phân đoạn, giấu vào đoạn liệu ảnh dựa vào việc chia ... Đặc trưng tính chất Giấu tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phƣơng tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác Đối tƣợng ... sau giấu tin 37 KẾT LUẬN Khóa luận thực nhiệm vụ: Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh, cấu trúc ảnh bitmap, nghiên cứu kỹ thuật giấu tin dựa MBNS Viết chƣơng trình thử nghiệm kỹ thuật giấu...
 • 40
 • 156
 • 0

kỹ thuật giấu tin nói chung và giấu tin trong văn bản nói riêng

kỹ thuật giấu tin nói chung và giấu tin trong văn bản nói riêng
... cáo chủ yếu nghiên cứu kỹ thuật giấu tin nói chung giấu tin văn nói riêng CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Giới thiệu chung giấu tin 1.1.1 Vài nét lịch sử giấu tin Từ Steganography bắt ... nhiều cách khác tùy vào mục đích môi trƣờng giấu tin Mỗi kỹ thuật giấu tin gồm : - Thuật toán giấu tin - Bộ giải mã thông tin Thuật toán giấu tin đƣợc dùng để giấu thông tin vào phƣơng tiện mang ... Thực giấu tin 36 Trang HTML sau giấu tin 37 KẾT LUẬN Đồ án trình bày số khái niệm liên quan tới việc che giấu thông tin nói chung, cụ thể nghiên cứu giấu tin văn Với thuật toán giấu tin văn tính...
 • 41
 • 217
 • 0

KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH MMPOUA

KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH MMPOUA
... liên quan đến việc che giấu thông tin ảnh số trình bày kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ảnh MMPOUA Với kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ảnh MMPOUA tính vô hình thông tin sau giấu đảm bảo, thông qua ... nghiệm kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ảnh MMPOUA, đưa nhận xét đánh giá Chương KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh 1.1.1 Khái niệm Giấu tin kỹ thuật nhúng (giấu) lượng thông tin ... signal-to-noise ratio) 15 Chương KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH MMPOUA 17 2.1 Giới thiệu 17 2.2 Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ảnh MMPOUA 17 2.2.1 Thuật toán bảo toàn nhỏ...
 • 49
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật giấu tinkỹ thuật giấu tin mậtkỹ thuật giấu tin trong văn bảnnghiên cứu kỹ thuật giấu tintìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnhcác kỹ thuật giấu tin trong ảnhkỹ thuật giấu tin trong ảnh màukỹ thuật giấu tin trong ảnh sốkỹ thuật giấu tin cptđồ án kỹ thuật giấu tintìm hiểu kỹ thuật giấu tinkỹ thuật giấu tin lsbkỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh mmpouakỹ thuật giấu tin thuận nghịch sử dụng thuật toán maxmintìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật và thủy vân ảnhThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200Thị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcTHIẾT KẾ CHI TIẾT MÁYThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba phaThiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 phaThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế đường dây và trạm biến ápThiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THƢỚC ĐO TUYẾN TÍNHThiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấnThiết kế máy uốn ống cỡ lớnThiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kVThiết kế phân xưởng Reforming xúc tácthiết kế thi công mô hình điều khiển thiết bị qua điện thoạiTHIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ – CÔNG TY TNHH HỒ PHƯỢNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG SUẤT 400 M3 NGÀY ĐÊMThiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suấtThu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng TrịTHỬ NGHIỆM LÊN MEN GIẤM TRÁI CÂY THEO PHƢƠNG PHÁP LÊN MEN HỒI LƢU CỐ ĐỊNH VI KHUẨN TRÊN GIÁ THỂ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập