English 11 unit 10 language focus

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)
... English 11 Unit – Review Use of Past Progressive • Puts emphasis on the course of an action in the past...
 • 2
 • 2,764
 • 23

English 11 - Unit 14 (Language focus)

English 11 - Unit 14 (Language focus)
... T.V 4 gardening 5 playing football Unit 14: RECREATION Part E: Language focus I Warm-up II.Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ Unit 14 – E/ Language focus - Pronunciation Listen and repeat ... the bank Unit 14: RECREATION Part E: Language focus I Warm-up II Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ III Grammar: - Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor - Cleft ... ………………………………………………………………………………………… Unit 14: RECREATION - Part E: Language focus IV Consolidation Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ Grammar: - Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor - Cleft...
 • 21
 • 619
 • 0

Anh 11 unit 10 Language focus

Anh 11 unit 10 Language focus
... Too dirty!!! Savage!!! UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS PRONUNCIATION A He is swimming D B He is smoking C He is sleeping He is catching a snake UNIT 10: LANGUAGE FOCUS * Pronunciation: ... whom/ which/ that That’s the woman to whom Jim used to be married Teaching LANGUAGE FOCUS SUMMARY Unit 10: LANGUAGE FOCUS GRAMMAR PRONUNCIATION /sl / /sw/ Relative pronouns with prepositions ... B: I swear he is sleeping A: When Snowy sleeps, he snores but he looks sweet UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS Grammar RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Mary’s mother Mary whom/ that...
 • 29
 • 300
 • 4

English 11 Unit 12 Language Focus

English 11 Unit 12 Language Focus
... it is not the subject of the relative clause Clause without pronouns are very common in informal English Ex: The man Peter met knows your brother The dress Ann bought doesn’t fit her very well...
 • 17
 • 254
 • 0

unit 10- language focus- english 10- conversation

unit 10- language focus- english 10- conversation
... E: Language Focus Warm up bee pig pea By the end of the lesson, Students will be able to: Distinguish...
 • 11
 • 1,008
 • 8

Giáo án tiếng anh 11: Unit 13-language focus 11 cb

Giáo án tiếng anh 11: Unit 13-language focus 11 cb
... He rubs his hands because he wants to interrupt their talk B Grammar: CLEFT SENTENCES I Subject focus: Ex The boy hit the dog in the garden S V O Adv It was the boy who hit the dog in the garden ... frightened the children -> It was his presence at the meeting that frightened the children II Object focus: Ex 1:The boy hit the dog in the garden S V O Adv It was the dog that the boy hit in the garden ... dog barked at the stranger -> It was the stranger that/ who(m)the dog barked at III Adverbial focus: Ex 1: The boy hit the dog in the garden -> It was in the garden that the boy hit the dog...
 • 17
 • 10,791
 • 40

Unit 10: Language focus

Unit 10: Language focus
... I NG TO CONGRATULATIONs! Unit 14 Language Focus group club goal school game kick dog because together cup Uruguay complete again ticket Margaret week Unit 14 Language Focus Our group hasnt scored ... too long You Unit 14 Language Focus Will: making offers Exercise 3: make offers with Ill for the following situations EX Its so hot in room! Il open the widow l Unit 14 Language Focus Will: making ... Cuối tuần This weekend - Mai có kế hoạch từ trước (dùng going to) - Nga định (dùng will) Unit 14 Language Focus Will or going to: Sẽ, Giống nhau: Cả Will Going to dùng để diễn tả hành động xảy...
 • 17
 • 668
 • 9

tieng anh 11, uit 10, language focus

tieng anh 11, uit 10, language focus
... invites students to give different examples PRACTICE (15’) 2.1 Exercise 1(p.122), 5’: choose the suitable italicized words to complete the following sentences -Ask Ss to exercise in the textbook...
 • 12
 • 728
 • 5

ENGLISH 7- UNIT 6 LANGUAGE FOCUS

ENGLISH 7- UNIT 6 LANGUAGE FOCUS
... History Math Physical Education Chemistry English Geography 1+ f 2+ c 3+ a 4+ b 5+ e 6+ d SCHOOL VOCABULARY ACTIVITY Physical Education Geography Chemistry Math English History LUCKY NUMBERS 10 - What ... house ( v ) OK I’m sorry I can’t I’d love to HOMEWORK - Review from Unit to Unit for One Period Test - Be ready for A ( Unit ) ( Dùng so sánh với “ fewer, more ” để nói công việc học tập học ... passage It is six thirty in the is doing evening Lan (do) … her homework She (write) is writing an English essay … Mr Thanh (read) is reading … a newspaper and Mrs is cooking Quyen (cook) … dinner...
 • 22
 • 1,221
 • 3

English 12 unit 1 language focus

English 12 unit 1 language focus
... because it (10 ) (become) so expensive A friend (11 ) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago When you (13 ) _(come) to England this summer, please visit me I (14 ) ... London because it (10 ) _(become) so expensive A has become told moved friend (11 ) (tell) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago come When you (13 ) _(come) to ... (night/week/month/year/decade (thập kỷ)/ century (thế kỷ); minutes/hours/days/months… ago; in 2 010 ; in June 2 011 d Usage: -Hành động diễn chấm dứt khứ, không liên quan đến Past Progressive E.g : What...
 • 31
 • 337
 • 0

English 12 unit 1 language focus 2010

English 12 unit 1 language focus 2010
... because it (10 ) (become) so expensive A friend (11 ) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago When you (13 ) _(come) to England this summer, please visit me I (14 ) ... because it (10 ) _(become) so expensive A friend (11 ) (tell) me about this flat, and I (12 ) have changed (move)have lived two months ago here about have decided has become When you (13 ) ... beds What are they ? • • • bats bags • • • “s” or “z” toys ? flies cats beds Unit 1: Home Life Par t E: Language Focus I Pronunciation of the ending ‘s’ II Grammar: Tense Revision I Pronunciation...
 • 31
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: english 11 unit 2 language focusenglish 11 unit 1 language focusenglish 8 unit 10 language focusenglish 8 unit 10 language focus 3 4english 8 unit 10 language focus 1 2giao an english 11 unit 2 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 10 language focushuong dan lam tieng anh 11 unit 10 language focusenglish 11 unit 15 language focusenglish 11 unit 14 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 12 language focusenglish 9 unit 9 language focusenglish 9 unit 8 language focusenglish 8 unit 9 language focus 3 4english 9 unit 7 language focusTIN học văn PHÒNG CHƯƠNG 3 MICROSOFT POWERPOINTTIN học văn PHÒNG CHƯƠNG 4 sử DỤNG MICROSOFT EXCELTIN học ỨNG DỤNG CHƯƠNG 3 CÔNG THỨC MẢNGTIN học ỨNG DỤNG CHƯƠNG 8 GIẢI BÀI TOÁN tối ưu BẰNG SOLVERQUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về CHẤT LƯỢNGQUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 5 ISO 9000QUẢN TRỊ học CHƯƠNG 2 sự PHÁT TRIỂN của lí THUYẾT QUẢN TRỊTÀI CHÍNH tín DỤNG CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH tài CHÍNHTHƯƠNG mại điện tử CHƯƠNG 2 cơ sở HẠ TẦNG TRONG THƯƠNG mại điện tửTHƯƠNG mại điện tử CHƯƠNG 4 THANH TOÁN TRONG THƯƠNG mại điện tửTHƯƠNG mại điện tử CHƯƠNG 5 AN NINH TRONG THƯƠNG mại điện tửNghiên cứu thành phần loài thân mềm chân bụn trên cạn ở bốn xã của huyện lạc thủy, hòa bìnhProcess optimization for the catalytic synthesis of zinc stearateSTUDY ON MANUFACTURING THE POTATO RESISTANT STARCH BY ENZYMENghiên cứu tổng hợp theo phương php trực tiếp v ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang TiO2SBA 15Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải chứa nito với hệ thống xử lý SBR thiếu khíNghiên cứu tận dụng da và dè cá tra (pangasianodon hypophthalmus) sản xuất chả giò rau củDiseases of edible oilseed cropsHoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namHoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập