Đề thi thử hóa đại học năm 2015

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012
... ng D Tờn ca este X l vinyl axetat - HT THI TH VO I HC, CAO NG ( thi c? 05 trang) Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 c?u t c?u n c?u 44) ... source not CH3CH2CH2Cl found found found found 09 ( thi c? 05 trang) THI TH V?O I HC, CAO NG M?n thi: H?A HC Thi gian l?m b?i: 90 ph?t (kh?ng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 c?u t c?u n c?u 44) ... thu c l? : A 21,6 g B 23,4 g C 24,8 g D.26,0g 10 ( thi cú 04 trang) THI TH VO I HC, CAO NG Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 cõu t cõu n cõu 44)...
 • 139
 • 243
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx
... án đề 1: 1- C 2-C 3-A 4-C 5-C 6-C 7-B 8-A 9-C 10 -A 11 -B 12 -B 13 -A 14 -D 15 -B 16 -D 17 -B 18 -B 19 -C 20-A 2 1- D 22-B 23-A 24-C 25-D 26-A 27-C 28-A 29-A 30-B 3 1- A 32-C 33-A 34-B 35-C 36-B 37-A 38-D 39-A ... 30-B 3 1- A 32-C 33-A 34-B 35-C 36-B 37-A 38-D 39-A 40-B 4 1- A 42-D 43-D 44-A 45-B 46-D 47-A 48-A 49-A 50-D Nick: hung239 91 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ... lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C15H31COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a...
 • 4
 • 164
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps
... 10-C MOD: Duy Hung 1 2- B 13-A 14-C 15-D 16-D 17-C 18-B 19-B 20 -A 22 -C 23 -A 24 -C 25 -C 26 -D 27 -B 28 -C 29 -A 30-B 3 2- D 33-B 34-C 35-C 36-A 37-D 38-C 39-A 40-A 4 2- A 43-D 44-D 45-A 46-B 47-C 48-B 49-A ... – NH2; CH3 – NH2, C3H7-NH2 B C3H7NH2, CH3-NH2, C6H5-NH2 C CH3-NH2; C3H7-NH2, C6H5-NH2 D C4H9NH2, CH3-NH2, C6H5-NH2 Đề Câu 26 So sánh tính Bazơ: NH3, CH3NH2; C6H5NH2 A NH3 < CH3-NH2 < C6H5NH2 B ... C2H4(OH )2 + NaCl Công thức cấu tạo X Y A CH3 – COOC2H4Cl; CH3COOCH2-CH2-Cl B Cl-CH2-COOC2H5 ; Cl – CH2COOCH2 – CH2-Cl C Cl-CH2 – COOC2H5; CH3COOCH2-CH2Cl D CH3 – COO- CH (Cl) – CH3; CH3COOCH2-CH2Cl...
 • 5
 • 191
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt
... 21-c 22-a 2 3- b 24-d 25-d 26-c 27-a 28-d 29-a 30 -b 31 -a 32 -d 33 -a 34 -d 35 -b 36 -c 37 -a 38 -c 39 -d 40-b 41-c 42-d 4 3- b 44-c 45-c 46-c 47-a 48-d 49-a 50-c Nick: hung 239 91 Create PDF files without this ... (3) Ankin (4) Ankien (5) Hiđrôcacbon thơm (6) Xicloankan a b (2 ,3) c. (3) , (4), (5) d (3, 4) Đáp số : 1-c 2-c 3- b 4-d 5-a 6-d 7-c 8-b 9-b 10-c 11-a 12-a 1 3- c 14-c 15-b 16-c 17-b 18-c 19-a 20-b ... Câu 32 Phản ứng hoá học sau điều chế tơ capron to a nH2N-CH2-COOH  (-HN-CH2 – C - )n + nH2O  O CH3 CH3 xt , t o b nCH2=C (-CH2-C - )n   COOCH3 COOCH3 to c nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC- (CH2)4-COOH...
 • 5
 • 194
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx
... nóng Đáp án đề 4: 1-B 2-C 3-A 4- C 5-A 6-D 11-C 12-B 13-C 1 4- C 15-C 16-B 21-C 22-B 23-D 2 4- A 25-C 26-A 31-B 32-C 33-A 3 4- B 35-D 36-B 41 -C 42 -D 43 -A 44 -A 45 -A 46 -A Create PDF files without this message ... novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 7-D 8-B 9-C 10-C 17-D 18-A 19-C 20-A 27-B 28-D 29-D 30-D 37-C 38-A 39-B 40 -A 47 -C 48 -A 49 -C 50-B Create PDF files without this message by purchasing novaPDF ... là: a 15,87% - 36,5% - 47 ,63% b 25,17% - 32,25% - 42 ,58% c 18,26% - 37,86% - 43 ,88% d 15,87% , 36 ,4% ; 47 ,73% 10 Este – Lipit (3) Câu 25 Khi đun nóng este CH3COOCH2CH3 với xúc tác H2SO4 loãng ( trình...
 • 5
 • 139
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps
... 19-d 20-d 21-b 22-c 23-b 24-c 2 5- a 26-b 27-d 28-c 29-a 30-b 31-b 32-a 33-a 34-b 3 5- b 36-b 37-b 38-a 39-a 40-d 41-b 42-a 43-a 44-b 4 5- c 46-a 47-b 48-d 49-d 50 -b Create PDF files without this message ... C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 B HCOOC2H5 CH3COOCH3 C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Đáp án: 1-c 2-a 3-b 4-a 5- b 6-b 7-d 8-a 9-c 10-d 11-c 12-b 13-b 14-c 1 5- a 16-d 17-b 18-b 19-d ... hiđrô có 7 ,5 phần khối lượng cacbon 3,2 phần khối lượng Oxi Thuỷ phân E thu axit A ancol bậc CTCT E là: a HCOOC(CH3)2-CH=CH2 b CH3COO-C(CH3)2-CH3 c CH2=CH-COO-C(CH3)2CH3 d CH2=CH-COO-C(CH3)2-CH=CH2...
 • 4
 • 158
 • 0

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot
... chất nitro là: A C6H5NO2 C6H4(NO2)2 B C6H4(NO2)2 C6H3(NO2)3 C C6H3(NO2)3 C6H2(NO2)4 D C6H2(NO2)4 C6H(NO2)5 Câu 52 Trong hóa học người ta thường dùng trò số tích ion H2O (k H 2O = 1 0-1 4) 25oC Nhưng ... B C D .6 Câu 40 Lấy số mol chất hữu X cho phản ứng với dung dòch NaHCO3 dư, hay với Na dư thu CO2 H2 có số mol Và số mol X đem phản ứng X B HO-CH2-CH(OH)-COOH A HO-CH2-CH2-COOH C HOOC-CHOH-COOH ... Cho a/2 mol X tác dụng với a mol NaOH vừa Công thức cấu tạo X là: B HO-C6H3(CH3)OH A HO-C6H4-CH2OH C HO-C6H3(CH2OH)2 D (HO)2C6H2(CH2OH)2  → Câu 55 Cho phản ứng tổng hợp amôniắc: N2 + 3H2 ← 2NH3...
 • 5
 • 171
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot
... B CH2Cl-CHCl-CH3, CH2OH-CH-OH-CH3, CH3-CO-CH=O C CH2=CH-CH2Cl CH2=CH-CH2OH, CH2=CHCHO D CH2Cl-CHCl-CH2Cl, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH2=CH-CHO Câu 18 Cho V lít dung dòch A ... trình phản ứng: CH2Cl-COOCH2CH2Cl + NaOH  ……  A CH2Cl-COONa + CH2OH-CH2Cl + NaCl B CH2OH-COONa + CH2OH-CH2OH + NaCl C CH2OH-COOONa + CH3CHO + NaCl D CH2ONa-COOONa + CH2ONa-CH2ONa + NaCl + H2O ...  P2O5  H3PO4    Giả thi t hiệu suất trình 90% Khối lượng quặng photphoric 73 % Ca3(PO4)2 cần thi t để điều chế H3PO4 50% là: A 12,03 67 B 1203, 67 kg C 12036 ,7 gam D 1302,668 kg Câu 29 Dùng...
 • 4
 • 176
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt
... = CH-CH3  X  Y  Z Chất X,Y,Z là:    500 C A CH2Cl-CHCl-CH3 , CH2OH-CH-OH-CH3, CH3-CH2OH-CH=O B CH2Cl-CHCl-CH3, CH2OH-CH-OH-CH3, CH3-CO-CH=O C CH2=CH-CH2Cl CH2=CH-CH2OH, CH2=CH-CHO ... là: Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) A) HOOC-COOH B) HOOC-CH2-COOH, C HOOC-CH2-CH2COOH, D).HOOC-CH2-CH2-CH2 - COOH Câu 44 Điện phân lit ... Cu(OH)2 Dung dòch màu xanh lam A CH3-CHBr2, CH3COOH B CH3COOC2H5 O=HC-CH=O C CH2 =CH-Cl, CH3CH=O D CH2Cl-CH2Cl, CH2OH-CH=O Câu 36 Cho 4, 48 lít clo (đktc) qua 0 ,8 lít dung dòch NaOH 1M Sau phản ứng...
 • 4
 • 162
 • 0

13 đề thi thử Hóa đại học năm 2014 (có đáp án)

13 đề thi thử Hóa đại học năm 2014 (có đáp án)
... CH2=CH2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG- LẦN NĂM HỌC : 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút) • • • • • • • • Trang Chủ Hoá Học Phương pháp giải nhanh hoá học Video giảng hoá học Thi trắc ... 30/03 /2014 11:04 Chia sẻ viết với bạn bè với nút • • • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG –LẦN NĂM HỌC 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút; http://hoctothoa.com Website dạy học hóa ... C B C A B 10 A 24 B 38 A 11 A 25 A 39 C 12 D 26 B 40 C 13 C 27 B 41 A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG- LẦN NĂM HỌC : 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút) Cho biết :H=1; Be =9; C =12...
 • 68
 • 381
 • 0

Hướng dẫn giải đề số 1 thi thử hoá đại học năm 2009 ppt

Hướng dẫn giải đề số 1 thi thử hoá đại học năm 2009 ppt
... nAl pư = 0 ,1 mol (1) ⇒ n = 0 ,1 = 0 ,15 mol Ag SO 4 (1) ⇒ n Ag SO 4(2) (1) (2) = 0 ,17 5 − 0 ,15 = 0, 025 ⇒ x= 0 ,17 5.2 .10 8+0,025.56=39,2g ⇒ Đáp số: A Câu 33: Ta nhẫm 0,59 M = = 59 hh a 0, 01 ⇒ Đáp án: ... đường chéo giải sau: 9, nK O = = 0,1mol 94 K 2O + H 2O ⎯⎯ KOH (1) → Theo (1) đề ta có : C % dd = 200 × 5, 10 0 10 0 = 10 , 200 + 9, (0 ,1 × 56) + ⇒ Đáp án: C Tài liệu Trung tâm luyện thi đại học CLC ... C H = =1 ⇒ n C H 10 ⇒ Đáp án : B Câu 13 : Số oxi hoá cao = số thứ tự nhóm +3 B sai H3 X O3 ⇒ Đáp án : B Câu 14 : ⇒ Đáp án : D Câu 15 : Dễ dàng nhẩm hh CH4 ; 0,05 mol C2H4 ; 0,025 mol ⇒ n = 1. 0,05...
 • 4
 • 162
 • 0

Hướng dẫn giải đề số 3 thi thử hoá đại học năm 2009 pdf

Hướng dẫn giải đề số 3 thi thử hoá đại học năm 2009 pdf
... C2 H 5OH → CH 3COOH Hoặc HC ≡ CH → CH ⇒ Đáp án: D CH → C2 H 5OH → CH 3COOH Câu 30 : Câu 31 : Ta dễ dàng chứng minh nCO = n Số C đốt nCO = 0, 0 03 = Meste ⇒ Số C = n 0, 09 30 đốt Do số C nguyên, ⇒ ... D Câu 32 : Ta có pư: Fe + Cl ⎯⎯ FeCl (1) → 2 Theo (1) thấy: mol Fe phản ứng ⎯⎯ mrắn tăng: 35 ,3g → 106,5 ⇒m= 56 3. 35,5 ⇒ Đáp án: D Câu 33 : Dùng phương pháp loại trừ để kiểm tra nhanh hệ số cân ... hết ⇒ B2O3 : Oxit lưỡng tính ⇒ Đáp án: D Câu 24: ⇒ ⇒ ⇒ Câu 25: Câu 27: Theo đề ⇒ X: (NH4)2CO3 khí: NH3, CO2 Đáp án: D Dễ thấy HCOONH4; HCHO phản ứng với dung dòch AgNO3/NH3 → (NH4)2CO3 Đáp án:...
 • 6
 • 153
 • 0

Hướng dẫn giải đề số 4 thi thử hoá đại học năm 2009 pot

Hướng dẫn giải đề số 4 thi thử hoá đại học năm 2009 pot
... H2SO4 đặc B, D có HNO3 Câu 38: Dễ thấy dáp án hợp lí B Câu 39: Vì CO2, NO, Cu không phản ứng với HCl ⇒ Đáp án: D Câu 40 : Dễ thấy đáp án hợp lí B Giảng viên Nguyễn Tấn Trung (TT luyện thi Đại học ... Đáp án: D muối Ta có sơ đồ hợp thức phản ứng (1) Cu2 S ⎯⎯ SO4 − → 0,1 0,1 FeS ⎯⎯ SO4 2− → (mol) (2) 0,05 0,1 (mol) 2+ 2− Ba + SO4 ⎯⎯ BaSO4 ↓ (3) → (1), (2), (3) ⇒ Đáp án: B Câu 22: Pứ: AgNO3 + Fe( ... nhận SO4 ⇒ m=3 gam ⇒ Đáp án: C m = m KLpư + 62 × n Câu 11: X: ( C, H, O) có M=60 phản ứng với NaOH có CTPT: C2H4O2 ⇒ Đáp án: B Câu 12: m 6,96 Ta có: M Rượu = rượu = = 58 n rượu 10, - 8, 48 16...
 • 4
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: KE HOACH VNEN 16 17Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên (LV thạc sĩ)Định hướng và các giải pháp phát triển ngành dịch vụ phân phối ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình ĐịnhĐề cương thảo luận TPHCM họcChuyên đề chi phí sản xuất và tính giá thành theo TT 200Sự phát triển ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể người từ góc độ ngôn ngữ học tri nhậnĐÁNH GIÁ CHUNG ĐẶC ĐIỂM CỬA SÔNG VÙNG CẦN GIỜGIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ Ô NHIỄM DO TẢI LƯỢNG GÂY RA KHU VỰC BÀ RỊA VŨNG TÀUHIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VEN BIỂN CẦN GIỜHIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG CẦN GIỜHIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN KHU VỰC CẦN GIỜÔ NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀUÔ NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÙNG CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀUTẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM KHU VỰC CẦN GIỜTÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVề tích chia hết của các số Fibonacci suy rộng (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG CHẤT THẢI KHU VỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU954 projects về PIC (có code dientutdt.com)Khóa luận thạc sĩ bổ sung than và giấm gỗ vào khẩu phần ăn của lợn nhằm giảm tỉ lệ tiêu chảy
Đăng ký
Đăng nhập