NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá, năng suất khả năng chịu hạn của cây súp xanh Marathon F1 trồng tại Thái Nguyên

 Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh Marathon F1 trồng tại Thái Nguyên
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên...
 • 71
 • 550
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSo4 tới một số chỉ tiêu Sinh Lý, Sinh Hóa, năng suất khả năng chịu hạn của cây súp xanh marathon F1 trồng tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSo4 tới một số chỉ tiêu Sinh Lý, Sinh Hóa, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh marathon F1 trồng tại thái nguyên
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 71
 • 541
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 tới một số chỉ tiêu sinh hóa, sinh lý, năng suất khả năng chịu hạn của cây súp xanh marathon F1 trồng tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 tới một số chỉ tiêu sinh hóa, sinh lý, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh marathon F1 trồng tại thái nguyên
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 71
 • 397
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên...
 • 71
 • 401
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO 4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP XANH MARATHON F 1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO 4  TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT  VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH  MARATHON F 1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN
... 0, 21 100 0, 14 10 ,96 0 ,13 11 ,93 0 ,17 10 0, 84 0,26 10 0 18 ,03 9,66 10 1, 54 10 0 14 , 60 0,20 10 2,83 10 0 11 ,83 7,63 10 0,88 0 ,12 10 ,83 0, 21 108,29 10 0 9 ,40 6,96 II 14 , 70 0, 24 10 0,68 0 ,11 18 ,03 0 ,10 10 0 Số ... học Thái Nguyên 6,63 III 0,26 10 3 ,11 8,33 0 ,18 11 0 ,13 9,93 0 ,11 10 5,67 11 ,13 0, 14 10 3,08 12 ,33 0, 14 1 04, 22 15 ,06 0, 21 103 ,19 18 ,37 0, 14 10 1, 91 6,93 0, 21 107,77 7,53 0 ,18 99,55 9,36 0, 14 99, 64 10 ,83 ... Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp lơ...
 • 71
 • 341
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm em (effective micoroorganisms) vào thức ăn lợn nái ngoại chửa kỳ 2 nuôi trong chuồng kín tới một số chỉ tiêu sinh sản hiệu quả môi trường

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm em (effective micoroorganisms) vào thức ăn lợn nái ngoại chửa kỳ 2 nuôi trong chuồng kín tới một số chỉ tiêu sinh sản và hiệu quả môi trường
... 1 .2. 2 Tỏc ng qua li ca cỏc vi sinh vt ng tiờu húa ln 22 1.3 Nhng hiu bit v ch phm EM (Effective Microoganisms) 23 1.3.1 Khỏi nim 23 1.3 .2 Cỏc loi EM v cụng dng ca chỳng 24 ... EM n kh nng sinh trng ca ln 54 3 .2. 1 Sinh trng tớch ly ca ln thớ nghim 54 3 .2. 2 Sinh trng tuyt i ca ln thớ nghim 56 3 .2. 3 Sinh trng tng i ca ln thớ nghim 59 3.3 nh hng ca ch phm EM ... phm EM n mt s ch tiờu sinh sn v kh nng khỏng bnh ca ln nỏi 51 3.1.1 nh hng ca ch phm sinh hc EM n mt s ch tiờu sinh sn 51 3.1 .2 nh hng ca ch phm EM n kh nng khỏng bnh ca ln nỏi 53 3.2...
 • 92
 • 410
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Việc Bổ Sung Chế Phẩm Em (Effeticve Micoroorganisms) Vào Thức Ăn Lợn Nái Ngoại Chửa Kỳ 2 Nuôi Trong Chuồng Kín Tới Một Số Chỉ Tiêu Sinh Sản Hiệu Quả Môi Trường

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Việc Bổ Sung Chế Phẩm Em (Effeticve Micoroorganisms) Vào Thức Ăn Lợn Nái Ngoại Chửa Kỳ 2 Nuôi Trong Chuồng Kín Tới Một Số Chỉ Tiêu Sinh Sản Và Hiệu Quả Môi Trường
... 1 .2. 2 Tỏc ng qua li ca cỏc vi sinh vt ng tiờu húa ln 22 1.3 Nhng hiu bit v ch phm EM (Effective Microoganisms) 23 1.3.1 Khỏi nim 23 1.3 .2 Cỏc loi EM v cụng dng ca chỳng 24 ... 3.1.1 nh hng ca ch phm sinh hc EM n mt s ch tiờu sinh sn 51 3.1 .2 nh hng ca ch phm EM n kh nng khỏng bnh ca ln nỏi 53 3 .2 nh hng ca ch phm EM n kh nng sinh trng ca ln 54 3 .2. 1 Sinh trng tớch ly ca ... vi sinh vt ch yu ch phm EM 25 1.3.4 Tỏc dng ca EM .26 1.3.5 C ch hot ng ca EM 26 1.4 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc 27 iv 1.4.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii 27 ...
 • 92
 • 175
 • 0

nghiên cứu sự ảnh hưởng của malachite green lên sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh hoá tồn lưu trong cá tra (pangasius hypophthalmus) giai đoạn giống

nghiên cứu sự ảnh hưởng của malachite green lên sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh hoá và tồn lưu trong cá tra (pangasius hypophthalmus) giai đoạn giống
... biến đổi sinh hoá gây ức chế đến hoạt động sống Do đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng Malachite Green lên biến đổi số tiêu sinh hóa tồn lưu tra (Pangasius hypophthalmus) giai đoạn giống thực ... TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng Malachite Green lên biến đổi số tiêu sinh hóa tồn lưu tra (Pangasius hypophthalmus) giai đoạn giống thực từ tháng 03/2006 đến 06/2006 ... DO, pH điều kiện ảnh huởng đến hoạt động sinh lý, sinh hoá tra 4.2 Sự tồn lưu MG LMG Tra giống 4.2.1 Sự tồn lưu Malachite green + Leuco Malachite green Tổng lượng tồn lưu MG LMG trình bày...
 • 41
 • 343
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MALACHITE GREEN LÊN SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HOÁ TỒN LƯU TRONG CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) GIAI ĐOẠN GIỐNG ppt

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MALACHITE GREEN LÊN SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HOÁ VÀ TỒN LƯU TRONG CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) GIAI ĐOẠN GIỐNG ppt
... biến đổi sinh hoá gây ức chế đến hoạt động sống Do đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng Malachite Green lên biến đổi số tiêu sinh hóa tồn lưu tra (Pangasius hypophthalmus) giai đoạn giống thực ... TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng Malachite Green lên biến đổi số tiêu sinh hóa tồn lưu tra (Pangasius hypophthalmus) giai đoạn giống thực từ tháng 03/2006 đến 06/2006 ... DO, pH điều kiện ảnh huởng đến hoạt động sinh lý, sinh hoá tra 4.2 Sự tồn lưu MG LMG Tra giống 4.2.1 Sự tồn lưu Malachite green + Leuco Malachite green Tổng lượng tồn lưu MG LMG trình bày...
 • 41
 • 280
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển năng suất lúa tại huyện phúc thọ, tỉnh hà tây docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện phúc thọ, tỉnh hà tây docx
... Nghiên cứu ảnh hởng đạm đến số tiêu sinh trởng, phát triển suất lúa huyện phúc thọ, tỉnh tây Affection of nitrogen on the growth, development ... CứU V THảO LUậN 3.1 ảnh hởng lợng đạm bón đến số tiêu sinh trởng Bảng Một số tiêu sinh trởng dòng N18 vơi mức bón đạm khác Công thức Chiều cao (cm) Số dảnh tối đa/khóm Số dảnh hữu hiệu TGST (ng ... cấy dảnh/khóm Các tiêu theo dõi: Một số tiêu sinh trởng, số diện tích (LAI), khả nhiễm sâu bệnh hại chính, tính chống đổ (theo tiêu chuẩn Bộ NN & PTNT 2004) v nhóm tiêu suất KếT QUả NGHIÊN CứU...
 • 7
 • 316
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa bắc thơm số 7 một số chỉ tiêu sinh, hoá học đất ở sóc sơn hà nội năm 2005

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa bắc thơm số 7 và một số chỉ tiêu sinh, hoá học đất ở sóc sơn  hà nội năm 2005
... trởng phát triển giống lúa Bắc Thơm số số tiêu sinh, hoá học đất Sóc Sơn - Nội năm 2005 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá ảnh hởng phân hữu vi sinh tới giống lúa Bắc thơm số 7: tiêu sinh trởng ... 73 4.10 ảnh hởng loại phân liều lợng phân đến yếu số tiêu hoá tính đất 77 4.11 ảnh hởng loại phân liều lợng phân đến số tiêu sinh tính đất 79 4.12 ảnh hởng loại phân ... ảnh hởng phân hữu vi sinh tới thời gian sinh trởng 60 15 Bảng 4.5 ảnh hởng phân hữu vi sinh đến chiều cao lúa 62 16 Bảng 4.6 ảnh hởng phân hữu vi sinh đến khả đẻ nhánh 65 17 Bảng 4 .7 ảnh hởng...
 • 148
 • 98
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển năng suất của cà chua PT18 vụ hè thu 2014 trên đất vườn thực nghiệm trường cao đẳng sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của cà chua PT18 vụ hè thu 2014 trên đất vườn thực nghiệm trường cao đẳng sơn la
... kt thỳc thu hoch 98 104 ngy Tng thi gian sinh trng ca c chua PT18 c trng v hố Thu l 130 135 ngy 3.2 nh hng c nng GA3 n m t s c im sinh trng v phỏt trin c ging c chua PT18 v hố thu 2014 ti ... sut ca ging c chua PT18 v hố thu 2014 ti thc nghim trng 22 3.4 nh hng ca nng GA3 n nng sut ca c chua PT18 v hố thu 2014 ti thc nghim trng 23 3.5 nh hng ca nng phun GA3 n mt s c im ... TRNG CAO NG SN LA KHOA NễNG LM NGHIấN CU NH HNG CA NNG GA3 N MT S CH TIấU SINH TRNG, PHT TRIN V NNG SUT CA C CHUA PT18 V Hẩ THU 2014 TRấN T VN THC NGHIM TRNG CAO NG SN LA Bỏo cỏo kt...
 • 34
 • 152
 • 0

Ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo tới một số chỉ tiêu sinh lý, hoá sinh ở ngô ( zae mays l ) giai đoạn nảy mầm cây non

Ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo tới một số chỉ tiêu sinh lý, hoá sinh ở ngô ( zae mays l ) giai đoạn nảy mầm và cây non
... giai đoạn nảy mầm Bảng 12: Ảnh hưởng hạn đến hàm l ợng Glycine betaine ngô giai đoạn non Bảng 13: Ảnh hưởng hạn đến hàm l ợng đường khử ngô giai đoạn non Bảng 14: Ảnh hưởng hạn đến hàm l ợng ... Ảnh hưởng áp suất thẩm thấu đến hàm l ợng protein ngô giai đoạn nảy mầm 30 3.4 Một số tiêu hóa sinh ngô giai đoạn non 31 3.4.1 Ảnh hưởng hạn đến hàm l ợng glycine betaine ngô giai đoạn ... quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ l trên, tiến hành thực đề tài: Ảnh hưởng gây hạn nhân tạo tới số tiêu sinh l , hóa sinh ngô (Zea mays L. ) giai đoạn nảy mầm non Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 46
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lí và sức khỏe người tại khu vực mỏ đá ở huyện quỳ châu tỉnh nghệ annghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa 42ảnh hưởng của nhiệt độ tới một số chỉ tiêu của sản phẩm 2nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh vĩnh phúc và phú thọnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của loài cá chép trắng việt nam cyprinus carpio l nuôi tại nghệ ankết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng sinh sản của 2 dòng lợn ông bà c1050 và c1230ảnh hưởng của nồng độ ethephon đến sản lượng và một số chỉ tiêu sinh lý mủ cao su khai thác bằng cạo úp trên dòng vô tính rrim 600ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển tại thời điểm thu hoạchảnh hưởng của nồng độ chì pb đến một số chỉ tiêu sinh lý và sinh trưởng của cây đậu bắp abelmoschus esculentusảnh hưởng ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt lên sức khỏe và một số chỉ tiêu sinh lí lên cộng đồng dân cư quanh bãi rác hưng đông thành phố vinhnghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộiđề tài nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng bệnh tụ huyết trùng vá thử nghiệm phác đồ điều trimột số chỉ tiêu sinh sản của bò brahman và droughtmaster ngoại nhập 3 lứa đầu nuôi tại tp hồ chí minh và khả năng sinh trưởng của bê sinh ra từ chúngnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản cá chạch đồng khi nuôi trong điều kiện nhân tạomột số đặc tính sinh hoá miễn dịch và sinh học phân tử của các chủng bacillus du và nt trong sản xuất các sinh phẩmBai 25 ve tiep hoa tiet va ve mau vao hinh chu nhatBai 16 ve mau vao hinh co sanChia se buon vui cung banBai 34 de tai mua heBai 11 ve canh laBai 10 thuong thuc mi thuatBai 9 ve mau vao hinh co sanBai 6 ve trang triTLV tap to chuc cuoc hopGiáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh quảng nam hiện nay (tt)Phát triển nguồn nhân lực du lịch thành phố đà nẵng (tt)CT que huongCT que huong ruot thitTV on chu hoa gTD nhung tieng chuong reoCT tieng ruLTvaC thanh thi nong thon dau phaySáng kiến kinh nghiệm 09 4 2017TV on chu hoa lTD vam co dong
Đăng ký
Đăng nhập