Xúc tác zeolite trao đổi ion kim loại ứng dụng trong phản ứng mannich

Bien luan chat dong dang- kim loai ke tiep trong phan nhom chinh

Bien luan chat dong dang- kim loai ke tiep trong phan nhom chinh
... định x, y? c Nếu biết kim loại muối kim loại kiềm thổ chu kỳ liên tiếp Hãy xác định công thức muối Clorua trên? d Thêm vào m(gam) kim loại catôt thí nghiệm điện phân 0,6g kim loại X cha rõ hoá ... catôt thí nghiệm điện phân 0,6g kim loại X cha rõ hoá trị thu đợc hỗn hợp kim loại D X chiếm 60% khối lợng Xác định kim loại X? ĐS: a 4,4g b 8,61g 11,4g c MgCl2 CaCl2 d Mg Nguyễn Duy Quyết ...
 • 2
 • 124
 • 0

Hoạt tính xúc tác của Bentonít Thuận Hải đã được biến tínhư trong phản ứng chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ

Hoạt tính xúc tác của Bentonít Thuận Hải đã được biến tínhư trong phản ứng chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ
... phẩm xúc tác thuận lợi Biến tính Bentonit phương pháp trao đổi cation kim loại đa hoá trị tạo vật liệu xúc tác có độ axit cao hơn, xốp Bentonit tự nhiên để làm xúc tác cho số phản ứng: - Phản ứng ... làm chất mang xúc tác Với có mặt chất mang, trình phản ứng hữu diễn êm dịu, dễ dàng, có dộ chọn lọc cao hiệu suất lớn Như vậy, Mont vừa chất xúc tiến, chọn lọc trình, vừa chất làm cho phản ứng ... 100% - Phản ứnẹ anđol hoá Phản ứng anđol hoá phản ứng tạo liên kết C-C, phản ứng cho biết nội quan hệ hai nguyên tử oxi vị trí 1,3 mạch cacbon phân tử hữu [74], V í dụ: cho enolsilyl phản ứng với...
 • 152
 • 189
 • 0

tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ và tính chất xúc tác

tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ và tính chất xúc tác
... kaolinit dạng diocta c Các tính chất cao lanh Ba tính chất cao lanh thờng đợc đề cập đến tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ tính chất xúc tác đồ án tốt nghiệp Theo số tác giả, bề mặt riêng ... trao đổi cation nhỏ, khả hấp phụ hoạt tính xúc tác thấp nên có giá trị sử dụng làm chất trao đổi ion, chất hấp phụ chất xúc tác Điều hoàn toàn trái ngợc với tính chất aluminosilicat linh thể ... để thực trình hấp thụ chất hấp phụ phải khuếch tán vào mao quản zeolit Do khả hấp phụ zeolit phụ thuộc vào chất phân tử chất bị hấp phụ kích thớc hệ mao quản zeolit, mà phụ thuộc vào nhiều yếu...
 • 63
 • 241
 • 0

Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước

Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước
... tài: Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng nư c” CHƯƠNG 1: T NG QUAN 1.1 GI I THI U V CHITOSAN 1.1.1 Khái ni m chitosan Hình 1.2 C ... gi i quy t hi n chi t tách v tôm Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u t o v t li u h p ph t M t nh ng hư ng m i ñ lo i b kim lo i nh ng chitosan kh o sát hi u qu h p ph m t s ion kim lo i n ng c a năm ... Nghiên c u t o ñư c lo i v t li u h p ph sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác...
 • 13
 • 452
 • 2

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot
... kh h p ph ion kim lo i n ng ñ x lý nư c Chính nh ng lý trên, quy t ñ nh th c hi n ñ tài: “Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng ... sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác nhân h p ph ion kim lo i n ng N i dung c ... c u S n xu t ñư c v t li u h p ph m t s ion kim lo i n ng t Lý ch n ñ tài Tình tr ng ô nhi m kim lo i n ng c a nhi u ngu n nư c chitosan chi t tách v tôm v n ñ ñáng quan tâm nh hư ng c a ñ c...
 • 13
 • 333
 • 1

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH SẮC KÝ. Chủ đề 7A: Tìm hiểu nguyên tắc, ứng dụng sắc ký trao đổi ion

Tiểu luận mônPHÂN TÍCH SẮC KÝ. Chủ đề 7A: Tìm hiểu nguyên tắc, ứng dụng sắc ký trao đổi ion
... dung tiểu luận 1.Định nghĩa sắc trao đổi ion 2.Nhựa trao đổi ion 3 .Nguyên tắc sắc trao đổi ion 4.Các yếu tố ảnh hưởng tới trình trao đổi ion 5.Kỹ thuật tách sắc trao đổi ion 6.Các ứng dụng ... trao đổi ion mà thông thường nhựa trao đổi ion Dựa vào pha tĩnh chất lỏng sắc trao đổi ion phần sắc lỏng Nhưng dựa vào chất phần sắc lỏng Hình ảnh minh họa sắc trao đổi ion Nhựa trao ... ứng dụng sắc trao đổi ion 6.1 .Ứng dụng tách ion Ví dụ ứng dụng xử lý làm mềm nước 6.2 .Ứng dụng chế tạo màng trao đổi ion Ví dụ công nghệ sản xuất muối ăn phương pháp điện thẩm 6.3 Ứng dụng tách...
 • 25
 • 463
 • 5

nghiên cứu tách loại amoni, nitrit, nitrat trong nước ngầm ở khu vực ngọc hà, hà nội bằng phương pháp trao đổi ion và phương pháp clo hoá

nghiên cứu tách loại amoni, nitrit, nitrat trong nước ngầm ở khu vực ngọc hà, hà nội bằng phương pháp trao đổi ion và phương pháp clo hoá
... n g 60 Chương 6: áp dụng kết nghiên cứu để xử lí thử mẩu nước ngầm 61 khu vực Ngọc , Nội G iớ i thiệu sư đ n g u n nư ớc 61 6.2 K ết k h ả o sát ch ất lưựng nước n guồn 62 6.3 X lí am o ... nitrat bằn g phương p h p trao đổi ion 30 C huẩn bị n h ự a trao đổi ion 30 2 X ác đ ịn h d u n g lượng tra o đổi tĩnh c ủ a nhựa 31 3 32 C huẩn bị c ộ t trao đổi ion th ố n g thự c n g h iệm ... ấ t lượng nước sản p h ẩ m Đ ể g ó p p h ần n g h iên cứu giải q u y ết vấn đề thự c tiễn c ủ a khu vực n vị c h ú n g ch ọ n đề tài: N ghiên cứu tách loại am o n i, nitrit, nitrat nước n g ầm...
 • 84
 • 244
 • 0

tài liệu ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI ĐỒNG VÀ KẼM ĐỐI VỚI XƠ DỪA ĐÃ ĐƯỢC BIẾN TÍNH

tài liệu ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI ĐỒNG VÀ KẼM ĐỐI VỚI XƠ DỪA ĐÃ ĐƯỢC BIẾN TÍNH
... dừa để khảo sát khả hấp phụ ion kim loại đồng kẽm Quá trình biến tính axit citric áp dụng để xem xét hiệu vật liệu Vì vậy, chọn đề tài: Đánh giá khả hấp phụ ion kim loại đồng kẽm dừa biến ... - Chứng minh khả hấp phụ tốt dừa biến tính so với dừa chưa biến tính phổ hồng ngoại, ảnh SEM - Đã khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình biến tính dừa nhằm tạo dừa biến tính tối ưu điều ... có khả hấp phụ ion kim loại tốt Từ phương trình thu được, xác định số k n đặc trưng cho hệ hấp phụ 2.4.5 So sánh khả hấp phụ dừa biến tính ion Cu2+ Zn2+ dung dịch Bảng 2.7: Khả hấp phụ đồng...
 • 50
 • 216
 • 0

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI ĐỒNG VÀ KẼM ĐỐI VỚI XƠ DỪA ĐÃ ĐƯỢC BIẾN TÍNH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI ĐỒNG VÀ KẼM ĐỐI VỚI XƠ DỪA ĐÃ ĐƯỢC BIẾN TÍNH
... ưu để hấp phụ ion kim loại lên dừa biến tính Việc biến tính dừa axit citric có tác dụng nâng cao hiệu suất hấp phụ ion kim loại Chứng minh hiệu suất hấp phụ dừa biến tính với ion Cu ... Chứng minh khả hấp phụ tốt dừa biến tính so với dừa chưa biến tính phổ hồng ngoại, ảnh SEM Đã khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình biến tính dừa nhằm tạo dừa biến tính Đã tìm điều ... tuyến tính phương trình Freundlich Cu2+ VI Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Dạng tuyến tính phương trình Freundlich Zn2+ VI Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Khả hấp phụ đồng...
 • 23
 • 69
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của các phụ phẩm nông nghiệp đối với các ion kim loại nặng trong nước thải

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của các phụ phẩm nông nghiệp đối với các ion kim loại nặng trong nước thải
... ph ế thải nống iám nghiệp vào xử lí nước thải nghiên cứu T rong công trình ch ú ne nehiên cứu thăm dò khả •• ĩ, - phụ phẩm n ò n s n sh iệ p vào việc hấp thụ ion kim loại nặng tronơ nước thải ... quân độ] cách hấp thụ cám bã m ía phụ phẩm nông nghiệp 'n...
 • 27
 • 96
 • 0

LOẠI bỏ vật CHẤT hữu cơ tự NHÊN ( NOM) và THUỐC TRỪ sâu BẰNG CÁCH sử DỤNG kết hợp NHỰA TRAO đổi ION và CACBON HOẠT TÍNH (PAC)

LOẠI bỏ vật CHẤT hữu cơ tự NHÊN ( NOM) và THUỐC TRỪ sâu BẰNG CÁCH sử DỤNG kết hợp NHỰA TRAO đổi ION và CACBON HOẠT TÍNH (PAC)
... đáng kể thuốc trừ sâu vào hai loại nhựa Kết luận Tất thí nghiệm AERs loại bỏ 75% DOC với lượng nhựa 8ml/l sau thời gian cân giả sử (1 5 phút đến 1h tùy thuộc vào loại nhựa) Việc loại bỏ DOC 28% ... DOWEX11® (theo Rohm Haas) kết hợp với PAC sử dụng cho nước thô có nồng độ cao 200 µg / L (nồng độ ban đầu thuốc trừ sâu cao) Sự kết hợp thực kết hợp (nhựa trước PAC) kết hợp đồng thời Ảnh hưởng/tác ... điều giải thích tính hiệu cao kết hợp PAC / nhựa so với sử dụng PAC Đối với loại nhựa AMBERSORB AER IRA938, giảm từ 90% đến 100% hai loại thuốc trừ sâu thu kết hợp với PAC Đặc tính hoạt động giải...
 • 13
 • 159
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn loại nhựa trao đổi ion thích hợp cho giai đoạn xử lí dung dịch hòa tách quặng urani bằng axit sunfuric

Nghiên cứu lựa chọn loại nhựa trao đổi ion thích hợp cho giai đoạn xử lí dung dịch hòa tách quặng urani bằng axit sunfuric
... TỰ NHIÊN - Trịnh Nguyên Quỳnh NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN LOẠI NHỰA TRAO ĐỔI ION THÍCH HỢP CHO GIAI ĐOẠN XỬ LÍ DUNG DỊCH HÒA TÁCH QUẶNG URANI BẰNG AXIT SUNFURIC Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60440113 ... pháp trao đổi ion Quá trình trao đổi ion gồm hai giai đoạn hấp thu rửa giải Một số loại nhựa thích hợp nhựa trao đổi ion bazơ yếu mạnh dạng hạt thô mịn Việc lựa chọn trao đổi ion chiết dung môi ... hoà tách axit sunfuric Tuỳ trƣờng hợp mà ngƣời ta lựa chọn phƣơng pháp hòa tách khuấy trộn hoà tách tĩnh [9; 10] Quặng Chuẩn bị quặng Xử lý sơ Hoà tách Bã thải Xử lý thải Tách rắn lỏng Xử lý dung...
 • 63
 • 71
 • 0

Dùng phương pháp trao đổi ion để xử lý nước cứng

Dùng phương pháp trao đổi ion để xử lý nước cứng
... pháp trao đổi ion Chu trình vận hành trao đổi ion Phương pháp trao đổi ion sử dụng rộng rãi trình xử nước thải nước cấp Trong xử nước cấp, phương pháp trao đổi ion thường sử dụng để khử ... liên tục ; trao đổi ion với lớp nhựa trao đổi đứng yên ,vận hành tái sinh gián đoạn Trong trao đổi ion với lớp nhựa tĩnh phổ biến Nhựa trao đổi ion Nhựa trao đổi ion gọi ionit ,các ionit có khả ... khử muối, khử cứng, khử khoáng, khử nitrat, khử màu, khử kim loại ion kim loại nặng ion kim loại khác có nước Trong xử nước thải, phương pháp trao đổi ion sử dụng để loại khỏi nước kim loại...
 • 6
 • 2,884
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý tách ion kim loại tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh trong một số dung dịchtích hợp nội dung giáo dục bđkh vào các môn học trong trường tiểu học trao đổi thảo luận nhóm nội dung trong tài liệu từ trang 11nguyên tắc sắc ký trao đổi ionnguyên tắc của sắc ký trao đổi ionnguyên tắc trao đổi ionnguyên tắc của phương pháp sắc ký trao đổi ioncác loại vật liệu trao đổi iontác hại của ion kim loại nặngnghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcnguyên tác trao đổi iontrao đổi ionion kim loạiphản ứng trao đổi ionthực hành phản ứng trao đổi ionkỹ thuật trao đổi ionDAY LY THUYET VAN MIEU TA CHO HS LOP 4TÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ IPV6 DI ĐỘNGTHỰC TRẠNG kế TOÁN các PHẦN HÀNH CHỦ yếu của CÔNG TY TNHH xây DỰNG và kỹ THUẬT YOONSUNGỨng dụng của mã turbo trong thông tin vệ tinh – nghiên cứu ứng dụng của mã turbo trong thông tin vệ tinh tai việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân CHỦ TRONG BA TÁC PHẨM ĐƯỜNG CÁCH MỆNH sửa đổi lối LÀM VIỆC DI CHÚC, ý NGHĨA THỰC TIỄN HIỆN NAYTHỰC TRẠNG DU LỊCH văn hóa tại đền TRẦN NAM ĐỊNHSứ thần đại việt thế kỷ XVI XVIII”Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH hợp tiếnBiện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại bưu điện tỉnh bắc giangCác nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua tour trực tuyến của du khách nghiên cứu trường hợp khách du lịch tại công ty du lịch vietravelchuyen de vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại đại hoàng trong giai đoạn 2013 2015 2016Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụTHỰC tế CÔNG TÁC kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN CONINCOGiúp da hết thâm sẹoHOÀN THIỆN CÔNG tác PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG sài sơnHOÀN THIỆN kế TOÁN tài sản cố ĐỊNH hữu HÌNH tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP – INDUSTRY SOLUTION COMẫu nail xinh dành cho mùa xuânCÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại DỊCH vụ xây DỰNG CITY LANDĐặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng và du lịch nam phongE7 unit 12b1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập