Tiếng anh Đề thi thử đại học 3 trường Ba Đình (TH) Nguyễn Huệ Trần Nhân Tông

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1: MÔN HÓA- THPT Lý Nhân Tông doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1: MÔN HÓA- THPT Lý Nhân Tông doc
... Al(OH)3 , Al2O3 , Na2CO3 D Pb(OH)2 , ZnO ,Fe2O3 Trang 4/5 - Mã đề thi 134 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 134 ... đậm đặc C dung dịch NaOH đặc D CaO Câu 23: Chia m gam Al thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , sinh x mol khí H2; Trang 2/5 - Mã đề thi 134 - Phần hai tác dụng với ... khuấy , thu dung dịch có pH = Hỏi x bao nhiêu? A 100ml B 1000ml C 99 ml D 990ml Trang 3/5 - Mã đề thi 134 Câu 38: Cho phản ứng sau : (1) Cu(NO3 )2 (4) NH3 Cl2 t0 t0 t0 (2) NH4 NO2 (5) NH4Cl t0...
 • 5
 • 156
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ đề 1

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ đề 1
... lệch bội dạng 2n + tạo kiểu giao tử có sức sống với tỉ lệ 1A : 1a : 1a1 : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 có kiểu gen sau ? A Aaa1 B AAa1 C Aaa D aaa1 Câu 19 : Một quần thể thực vật cách li có tần số kiểu gen 0,375AA:0,250Aa:0,375 ... kiểu gen xuất từ phép lai Aaaa x Aaaa A 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa B 1AAAA : 8AAAa : 18 AAaa: 8Aaaa: 1aaaa C 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa: 1aaaa D 1AAaa : 4Aaaa : 1aaaa Câu 29: Trong phương thức hình thành ... phần sinh vật thải dạng chất tiết Trang 2/6 - Mã đề thi 611 phần bị tiêu hao dạng hô hấp sinh vật Đáp án A 1, 3,4 B 1, 2,4 C 1, 2,3 D 2,3,4 Câu 21: Đặc điểm sau mã di truyền? A Mã di truyền đọc cách...
 • 6
 • 69
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ
... trị vào kỉ, đại sau đây? A Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Đệ tam đại Tân sinh C Kỉ Cacbon đại Cổ sinh D Kỉ Tam điệp đại Trung sinh Trang 3/6 - Mã đề thi 109 Câu 32: Nhận xét sau không so sánh khác ... tự nhiên, tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái hệ sinh thái nhân tạo thức ăn người cung cấp có phần sản lượng sinh vật thu hoạch mang hệ sinh thái C Hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo ... hại Sơ đồ biểu diễn cho mối quan hệ A kí sinh sinh vật ăn sinh vật khác B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D cộng sinh, hợp tác hội sinh Câu 35: Trong tế bào thể người bình...
 • 6
 • 54
 • 0

Tuyển chọn một số đề thi tiếng anh luyện thi thử đại học 2013

Tuyển chọn một số đề thi tiếng anh luyện thi thử đại học 2013
... NGỮ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2013 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 06 trang) Mã đề 145 Họ, tên thí sinh: Số ... 10B 20C 30B 40D 50C 60D 70D 80B SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - 2013 Khối D : môn Anh văn Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the ... take an entrance exam this year A Perhaps we don't have to take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn't take an entrance exam this year D It is very...
 • 18
 • 335
 • 4

Đề thi thử số 16 môn tiếng anh, kỳ thi thử đại học năm 2010 doc

Đề thi thử số 16 môn tiếng anh, kỳ thi thử đại học năm 2010 doc
... to do…… shopping Do you want anything ? 3,Can you keep…….secret ? I’m getting married 4,He got……sack because he was caught stealing money 5,It isn’t easy, but I think we are making… progress 6,I ... take……opportunity to visit the Louvre The end ! Key 16 Question 1-b 2-b 3-c 4-a bequeath [bi’kwi:ð] ®Ó l¹i (b»ng chóc th ) 5-b philanthropist [fi’lænθrəpi] lòng bác ái, từ thi n administer cung cấp, thực endow ... administer cung cấp, thực endow [in’dau ] dâng vốn cho(một tổ chức), cho tiền nominate định, thức đề nghị đề lại officiate [ə’fi∫ieit] làm nhiệm vụ, làm bổn phận, hành lễ symphony [‘simfəni] nhạc giao...
 • 24
 • 176
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Môn thi: Tiếng Anh docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Môn thi: Tiếng Anh docx
... take an entrance exam this year A Perhaps we don’t have to take an entrance exam this year B We mustn’t take an entrance exam this year C We mightn’t take an entrance exam this year D It is very ... about it 69 The only thing they didn’t steal was the television A They only stole the television B They stole everything in the house, including the television C They took everything except for the ... television D The television was the only thing that was stolen 70 This conference wouldn’t have been possible without your organization A Had you not organized this conference, it wouldn’t be possible...
 • 4
 • 1,295
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3 môn anh

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3 môn anh
... _ this year as a result of the good weather A doubled B doubles C have doubled D has doubled 38 I wish Janet _ to the meeting this afternoon A could come B can come C came D will come 39 ... anyone recognised her A almost B not C hardly D nearly 33 John is going to get _ Lisa A marry with B marry to C married with D married to 34 The university is proud of their students, earn ... that D whom 35 He jumped into the river with _ clothes on A all his B his whole C the whole D his all 36 That wasnt a true story I just _ it up A put B made C got D did 37 The number...
 • 5
 • 43
 • 0

Đề thi thử đại học 3

Đề thi thử đại học 3
... kớnh R1 = 13 (C2) cú tõm I2(6; 0), bỏn kớnh R2 = Giao im A(2; 3) Gi s d: a( x - 2) + b( y - 3) = (a2 + b2 0) Gi d1 = d (O, d ), d2 = d (I , d ) Trn S Tựng 2 (6 a - a - 3b)2 2 T gi thit, ta suy ... - d1 = R2 - d2 d2 - d1 = 12 a2 + b2 - (-2 a - 3b)2 a2 + b2 = 12 ộb = b2 + 3ab = b = -3a ã Vi b = 0: Chn a = ị Phng trỡnh d: x - = ã Vi b = 3a: Chn a = 1, b = ị Phng trỡnh d: x - y + = x ... c M (3; 0) ị MI = ị AB = ị AD = 2 Phng trỡnh AD: x + y - = Gi s A(a; a) (vi a < 3) Ta cú AM = a = ị A(2; 1) T ú suy ra: D(4; 1), B(5; 4), C(7; 2) 2) iu kin: x > BPT log3 x - x + + log3 x...
 • 3
 • 199
 • 0

de thi thu dai hoc 3

de thi thu dai hoc 3
... other planet Câu 33 : This passage would be of most interest to A students of anthropology B geologists C mathematicians D amateur astronomers Câu 34 : It can be inferred from this passage that ... Page 7/28/20 13 Câu 72: In the kitchen there is a… table A beautiful large round wooden C wooden round large beautiful B large beautiful wooden round D round large wooden beautiful Câu 73: ….Peter ... important thing, though, is to (49)….started Who knows what you (50)……find? Câu 36 : A pushed B attracted C fetched D brought Câu 37 : A lay B make C put D find Câu 38 : A fairly B greatly C mostly D widely...
 • 5
 • 313
 • 0

Đề thi thử Đại học 3

Đề thi thử Đại học 3
... Đất nước Nguyễn Khoa Điềm để thấy mối quan hệ biện chứng cá nhân với đất nước: Trong anh em hôm Đều có phần Đất Nước Khi hai đứa cầm tay Đất Nước hài hòa nồng thắm Khi cầm tay người Đất Nước vẹn ... cao, Tập hai, tr 117, NXB Giáo dục - 2008) ─── Hết ─── Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 2
 • 67
 • 0

đề thi thử đại học 3

đề thi thử đại học 3
... LỊCH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 13. 3.H Cho đoạn mạch RLC: R = 100(Ω), C = −4 10 (F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 200sin100πt (V) Thay π đổi L để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại, ... m B 0,4 µ m; 0,48 µ m C 0, 53 µ m; 0,44 µ m D Một đáp số khác 38 .7.B Phát biểu sau SAI nói phép phân tích quang phổ? G.V: NGUYỄN MINH LỊCH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC A Phép phân tích quang ... mặt bên với góc tới i1 = 450 Các góc r1; r2; i2 nhận giá trò giá trò sau? A 30 0; 30 0 450 B 30 0; 450 30 0 C 450; 30 0 30 0 D Kết khác 29.5.V Cho hệ hai thấu kính L1 L2 có trục L1 thấu kính hội tụ...
 • 4
 • 72
 • 0

TRƯỜNG THPT TÂN THỤY ANH - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011- Môn thi: TOÁN HỌC pptx

TRƯỜNG THPT TÂN THỤY ANH - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011- Môn thi: TOÁN HỌC pptx
... 0,25 b ; S bin thi n Tớnh n iu Nhỏnh vụ cc x - y' + + 0 - 0,25 + j y + - o c ; th : + Ly thờm im + V ỳng hng lừm v v bng mc cựng mu mc vi phn trỡnh by 0,25 -1 5 -1 0 -5 -2 -4 -6 -8 10 15 0,25 ... kỳ thi thử đại học năm 2011 Mụn Toỏn : Thời gian làm 180 phút Trường thpt tây thụy anh P N Cõ í Ni dung u I Kho sỏt s bin thi n v v th hm s m = Vi m = ta c ... d2 cú pt 2x y - z + = 0,25 + Tỡm c giao ca d2 vi mp(Q) l H (-1 ;0 ;1) 0,25 im i xng M ca M qua d2 l M (-3 ;-2 ;-1 ) 2.Tỡm A d1; B d cho AB ngn nht Gi A(t;t;2t) v B (-1 -2 t1 ;-t1 ;1+t1) AB ngn...
 • 8
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp đo độ phẳnggiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựGiáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập